Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

 

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

 

UKAZ

 

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskom zemljištu

 

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskom zemljištu, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća opčina 11. travnja 1990., na sjednici Vijeća udruženog rada 12. travnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 12. travnja 1990. godine.

 

Klasa: 011-01/90-01/28

 

Urbroj: 71-90-1

 

Zagreb, 13. travnja 1990.

 

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

 

Ivo Latin, v. r.

 

 

 

ZAKON

 

o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskom zemljištu

 

Član 1.

U Zakonu o građevinskom zemljištu ("Narodne novine", br. 48/88 - prečišćeni tekst) iza člana 25. dodaje se novi član koji glasi: "član 25a. Neizgrađeno građevinsko zemljište u društvenom vlasništvu društveno-politička zajednica može dati na korištenje i stranim osobama radi izgradnje objekata u skladu s posebnim saveznim zakonom o ulaganjima stranih osoba, kao i radi izgradnje objekata koje te osobe prema posebnom saveznom zakonu mogu imati u vlasništvu".

 

Član 2.

U članu 32. dodaje se stav 2. koji glasi: "Prvenstveno pravo korištenja građevinskog zemljišta imaju i bračni drug, potomci, usvojenici, roditelji i usvojitelji prijašnjeg vlasnika, uz suglasnost prijašnjeg vlasnika".

 

Član 3.

U članu 33. u stavu 1. riječi "prijašnji vlasnik tog zemljišta" zamjenjuju se riječima "osoba iz člana 32. ovoga zakona". U stavu 2. riječi "prijašnji vlasnik građevinskog zemljišta" zamjenjuju se riječima "osoba iz člana 32. ovoga zakona".

 

Član 4.

U članu 35. u stavu 1. i 2. riječi "i 32" brišu se. Dosadašnji stavovi 4, 5. i 6. brišu se.

 

Član 5.

U članu 38. u stavu 1. riječi "zgrade na kojoj građani mogu imati pravo vlasništva" zamjenjuju se riječima "stambene zgrade ili poslovne". U stavu 2. riječi "zgrade koju građanin može imati u vlasništvu" zamjenjuju se riječima "stambene zgrade ili poslovne".

 

Član 6.

U članu 39. u stavu 1. riječ "porodične" briše se. U stavu 2. riječi "koju prema posebnim propisima mogu imati u vlasništvu" brišu se.

 

Član 7.

U članu 40. u stavu 1. riječi "koju po zakonu može imati u vlasništvu odnosno na korištenju i koja je" brišu se. U stavu 2. riječi "koju po zakonu može imati u vlasništvu brišu se. U stavu 4. riječi "zgrade na kojoj može postojati pravo vlasništva" zamjenjuju se riječima "takve zgrade".

 

Član 8.

U članu 46. u stavu 1. i 2. riječi "zgrade na kojoj građani po zakonu mogu imati pravo vlasništva" zamjenjuju se riječima "stambene ili poslovne zgrade".

 

Član 9.

U članu 48. u stavu 2 riječi "za izgradnju porodičnih stambenih zgrada" zamjenjuju se riječima "građanima za izgradnju stambenih zgrada".

 

Član 10.

U članu 50. u stavu 1. alineji 6. dodaju se riječi "te objekata koje grade strane osobe na osnovi odobrenja o ulaganju prema odredbama posebnog zakona".

U alineji 11. riječi "i porodičnih stambenih zgrada" brišu se. U alineji 12. riječi "porodičnih stambenih zgrada koje se grade kao dio naselja" brišu se. U alineji 13. riječ "porodične" briše se.

 

Član 11.

U članu 54. stavu 5. riječi "na koji građanin prema posebnim propisima može imati pravo vlasništva" brišu se.

 

Član 12.

U članu 57. stav 1. mijenja se i glasi: "Na zahtjev osobe iz člana 32. ovoga zakona utvrdit će se da ta osoba ima prvenstveno pravo korištenja građevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu na kojem je prema provedbenom planu određena izgradnja stambene ili poslovne zgrade". Dosadašnji stavovi 2, 3. i 4. brišu se.

 

Član 13.

U članu 58. stavu 1. iza riječi "ostvariti" dodaju se riječi "osoba iz člana 32. ovoga zakona kao: Dosadačnji stavovi 4, 5. i 6. brišu se.

 

Član 14.

U članu 60. stavu 1. riječi "prijašnji vlasnik parcele" zamjenjuju se riječima "osobe iz člana 32. ovoga zakona na parceli", a riječi "prijašnjem vlasniku" zamjenjuju se riječima "osobi iz člana 32. ovoga zakona".

 

Član 15.

U članu 61. u stavu 1. riječi "prijašnji vlasnik građevinskog zemljišta" zamjenjuju se riječima "osoba iz člana 32. ovoga zakona", a riječi "njegovog posjeda" zamjenjuju se riječima "posjeda prijašnjeg vlasnika". Stav 2. mijenja se i glasi: "Osoba iz člana 32. ovoga zakona, čiji je zahtjev za ostvarivanje prvenstvenog prava korištenja odbijen s razloga što prema provedbenom planu na tom zemljištu nije bila dozvoljena izgradnja stambene ili poslovne zgrade može ponoviti taj zahtjev ako joj odnosno zemljište nije oduzeto iz posjeda, a naknadno izvršena izmjena tog plana dozvoljava takvu izgradnju."

 

Član 16.

U članu 63. u stavovima 1. 2. i 4. riječi "prijašnji vlasnik" zamjenjuju se riječima "osobe iz člana 32. ovoga zakona".

 

Član 17.

U članu 84. riječi "Zakona o građevinskom zemljištu ("Narodne novine", br. 54/80), zamjenjuju se riječima "Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskom zemljištu ("Narodne novine", br. 41/88)". Iza stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi. "Pravo iz stava 1. ovoga člana imaju i građani koji su objekat stekli na osnovi ugovora ili akta državnog organa".

 

Član 18.

U članu 85. stav 1. mijenja se i glasi: "Građevinsko zemljište iz člana 84. ovaga zakona skupština općine dat će građaninu na korištenje neposrednom pogodbom samo ukoliko je objekt izgrađen u skladu s namjenom prostora." Stavovi 2. i 3. brišu se. Iza dosadašnjeg stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi "Na zahtjev građana kojima je, do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskom zemljištu ("Narodne novine", br. 41/88), zbog nepravodobno podnesenog zahtjeva odbijen zahtjev za dodjelu zemljišta na korištenje i doneseno pravomočno rješenje o prijenosu u

 

društveno vlasništvo objekta izgrađenog na tom zemliištu (član 89), poništit će se ti akti i zahtjev riješiti po odredbama ovoga zakona".

 

Član 19.

U članu 90. u stavu 1. riječi "provedbenim planom, odnosno ako se može uskladiti s planom" zamjenjuju se riječima "namjenom prostora".

 

Iza stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi: "Pravo iz stava 1. ovoga člana imaju i društvene pravne osobe koje su objekat iz stava 1. ovoga člana stekle na osnovi ugovora ili akta državnog organa".

 

Član 20.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

 

Broj: 944-11/89-01 /03

Zagreb, 12. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

 

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

 

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v.r.

 

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko ?etina, v. r.

 

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

 

Trascina file per caricare