Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

"Службени гласник РС", бр. 64/2006

На основу члана 21. став 4. Закона о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", број 36/06), Министар вера доноси

 

 

П Р А В И Л Н И К
о садржини и начину вођења
Регистра цркава и верских заједница

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује поступак регистрације цркава и верских заједница и прописује се садржина и начин вођења Регистра цркава и верских заједница (у даљем тексту: Регистар).

 

Члан 2.

Под именом Српска православна црква у Регистар се уписују Патријаршија и све епархије Српске православне цркве у Србији и у свету.
У сагласју са Српском православном црквом у Регистар се уписује и одговарајућа организациона јединица Румунске православне цркве у Банату.

 

Члан 3.

Под именом Католичка црква у Србији (Римокатоличка и Гркокатоличка) у Регистар се на основу пријаве Бискупске конференције уписују све бискупије Римокатоличке цркве које су организоване на територији Србије и Апостолски егзархат за гркокатолике.

 

Члан 4.

Цркве из члана 13. Закона о црквама и верским заједницама (у даљем тексту: Закон) се уписују у Регистар под својим традиционалним именом уз додатак: "у Србији".

 

Члан 5.

Под именом Исламска заједница у Србији у Регистар се уписују легитимни, на основу унутрашњих прописа образовани мешихати и муфтијства, као и организационе јединице у њиховом саставу које пријаве.

 

Члан 6.

Под именом Јеврејска заједница у Србији у Регистар се уписује Савез јеврејских општина Србије са организационим јединицама које Савез пријави.

 

Члан 7.

Конфесионалне заједнице и друге верске организације из члана 16. Закона и остале верске организације (у даљем тексту: верске организације) уписују се у Регистар под именима са којима се пријаве, у складу са чланом 9. став 4. и чланом 19. Закона.
Кад верске организације оснују савезе и уније духовних и еванђеоских цркава Србије и друга удружења, чланице савеза или уније уписују се у Регистар под истим условима као и самосталне верске организације.
Број оснивача верске организације, предвиђен чланом 18. став 2. тачка 1. Закона, износи најмање 100 пунолетних држављана који имају пребивалиште у Републици Србији или исти број страних држављана са сталним боравком на територији Републике Србије и усклађиваће се са законом.
Верске организације које су оснивачи социјалних и хуманитарних организација, образовних, културних и издавачких установа, информативних и мисионарских гласила, привредних субјеката, као и културних и социјалних удружења или невладиних организација, пре подношења захтева за упис у Реигистар, односно пре добијања решења о упису у Регистар, треба да називе установа, организација и делатности ускладе са Законом (члан 9. став 4; члан 33. став 3. и члан 43. ст. 2. и 3. Закона).
У Регистар и у решење о регистрацији верске организације уписује се датум њене прве пријаве по раније важећим законима и прописима.
Верска организација може вршити своје делатности на основу легализације стечне пријавом по раније важећим законима и прописима у овој области, без обавезе да се упише у Регистар, под условом да њена делатност није ограничена чланом 3. Закона.
Верска организација која нема пријаву и која не жели да се упише у Регистар ужива верске слободе на основу Устава и међународних конвенција о људским правима и слободи вероисповедања, у складу са чл. 1, 2. и 5. Закона, осим ако је њено деловање у супротности са чланом 3. Закона.

 

Члан 8.

Регистар прописан овим правилником има облик тврдо укоричене књиге.
На насловној страни Регистра уписује се назив: "Регистар цркава и верских заједница" и број регистра.

 

Члан 9.

Регистар је састављен од регистарских листова чије су стране нумерисане.
Регистар се оверава печатом органа и потписом службеног лица које је овлашћено за вођење Регистра.
У Регистар се, за сваку цркву и верску заједницу, подаци уписују на посебној страни.

 

Члан 10.

Регистарски лист из члана 9. овог правилника садржи рубрике у које се уписују подаци предвиђени чланом 21. Закона:
- редни број уписа;
- назив цркве или верске заједнице;
- адреса седишта цркве или верске заједнице;
- лично име, адреса и својство лица овлашћеног да заступа и представља цркву, верску заједницу или верску организацију;
- лично име и адреса лица овлашћеног да поднесе пријаву или захтев за упис у Регистар;
- организационе јединице, органи и установе са својством правног лица стеченог на основу члана 9. Закона;
- подаци о верским школама, културним установама, удружењима, хуманитарним, добротворним и здравственим организацијама чији је оснивач црква, верска заједница или верска организација;
- датум и време уписа у Регистар и број решења о упису;
- датум и број решења о брисању из претходног регистра правних лица;
- одбацивање захтева за упис у Регистар;
- одбијање захтева за упис у Регистар;
- подаци о брисању из Регистра;
- напомена.

 

Члан 11.

Попуњавање рубрика у Регистру врши се уписивањем одговарајућих података, који су назначени у продужетку броја рубрике.
Рубрике у Регистру попуњавају се читко и уписани текст се не сме исправљати и брисати.

 

Члан 12.

Упис верске организације у Регистар врши се на основу решења донетог у складу са чланом 20. Закона.
Акти и документи на основу којих је прихваћена пријава за упис у Регистар, као и акта и документа на основу којих је позитивно решен захтев верске организације за упис у Регистар, чувају се у посебном омоту за сваку цркву и верску заједницу и представљају саставни део Регистра.
На омоту списа уписује се назив цркве и верске заједнице уписане у Регистар и регистарски број под којим је извршен упис.

 

Члан 13.

У рубрици "одбацивање и одбијање пријаве" уписује се број решења којим је пријава одбијена - одбачена и основ за одбацивање - одбијање.

 

Члан 14.
Промене у Регистру могу се вршити само на основу писмене одлуке или решења које доноси министар.
Упис промене одређене чињенице или податка уписаног у Регистар врши се у одговарајућој рубрици регистарског листа, непосредно испод основног уписа који се прецртава косом црвеном линијом.

 

Члан 15.

Брисање цркве и верске заједнице из регистра врши се прецртавањем регистарског листа двема паралелним косим линијама. У одговарајућу рубрику се уписује датум доношења и број решења о брисању из регистра.

 

Члан 16.
Уз Регистар као помоћна књига води се именик.

 

Члан 17.
Лице овлашћено за вођење Регистра дужно је да чува Регистар и списе предмета
од злоупотребе, уништења и оштећења.

 

Члан 18.
Подаци уписани у Регистар су јавни.
Увид у Регистар и списе предмета може се вршити само уз обавезно присуство лица овлашћеног за вођење Регистра.

 

Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

Број 110-00-5/2006-01
У Београду, 24. јула 2006. године

Министар,
Милан Радуловић, с.р.

 

 

 

Trascina file per caricare