Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:


 

На основу члана 90. тачка 2. Устава Републике Србије, а у вези са Законом о основној школи ("Службени гласник РС", бр. 50/92, 53/93, 67/93 и 48/94) и Законом о средњој школи ("Службени гласник РС", бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 24/96), Влада Републике Србије доноси

 

У Р Е Д Б У

О ОРГАНИЗОВАЊУ И ОСТВАРИВАЊУ

ВЕРСКЕ НАСТАВЕ АЛТЕРНАТИВНОГ ПРЕДМЕТА

У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

 

Члан 1.

Овом уредбом уређује се организовање и остваривање верске наставе за традиционалне цркве и верске заједнице (у даљем тексту: верска настава) и наставе алтернативног предмета у основној и средњој школи, као ифакултативних предмета.

Традиционалне цркве и верске заједнице су: Српска православна црква, Исламска заједница, Католичка црква, Словачка Евангеличка црква а.в., Јеврејска заједница, Реформатска хришћанска црква и Евангеличка хришћанска црква а.в.

 

Члан 2.

Родитељ, односно старатељ може одлучити да ученик основне школе похађа верску наставу или наставу алтернативног предмета.

Ученик средње школе може одлучити да похађа верску наставу или наставу алтернативног предмета, уз обавезно упознавање родитеља, односно старатеља са одлуком.

Министарство просвете и спорта припрема и издаје публикацију за ученике и родитеље, односно старатеље, ради њиховог упознавања са садржајем и начином остваривања верске наставе и наставе алтернативног предмета.

Одлука из ст. 1. и 2. овог члана доноси се у року од седам дана од дана добијања публикације у школи.

 

Члан 3.

Верска настава обавезна је за ученика који се определи за верску наставу, а настава из алтернативног предмета обавезна је зе ученика који се определи за наставу из алтернативног предмета.

 

Члан 4.

Верска настава се организује и изводи за традиционалне цркве и верске заједнице у Републици Србији, без обзира на број верника у одређеној средини.

 

Члан 5.

План и програм верске наставе је део прописаног наставног плана и програма за основну и средњу школу.

Наставни план и програм верске наставе споразумно доносе министар просвете и спорта и министар вера, на усаглашени предлог традиционалних цркава и верских заједница.

 

Члан 6.

План и програм наставе алтернативног предмета је део прописаног наставног плана и програма за основну и средњу школу.

Наставни план и програм наставе алтернативног предмета доноси министар просвете и спорта.

 

Члан 7.

Уџбенике и друга наставна средства за верску наставу одобрава министар просвете и спорта на усаглашени предлог традиционалних цркава и верских заједница.

Уџбенике и друга наставна средства за наставу алтернативног предмета одобрава министар просвете и спорта.

 

Члан 8.

Верску наставу може да изводи лице које има најмање више образовање за рад у основној школи са ученицима до четвртог разреда, а високо образовање за рад са ученицима од четвртог до осмог разреда и за рад са ученицима у средњој школи.

Врсту стручне спреме наставника верске наставе утврђује министар просвете и спорта, на заједнички предлог Министарства вера и традиционалних цркава и верских заједница.

Листу наставника верске наставе утврђује министар просвете и спорта на предлог традиционалних цркава и верских заједница.

Наставника за верску наставу у школу упућује за сваку школску годину традиционална црква и верска заједница са утврђене листе.

Министарство просвете и спорта обезбеђује бруто накнаду традиционалној цркви и верској заједници по ангажованом часу наставника.

 

Члан 9.

Наставника за наставу алтернативног предмета бира директор школе, у складу са законом.

Врсту стручне спреме наставника из става 1. овог члана утврђује министар просвете и спорта.

 

Члан 10.

Фонд часова верске наставе и наставе алтернативног предмета је по један час недељно.

 

Члан 11.

Успех ученика из верске наставе и наставе алтернативног предмета оцењује се описно.

Оцена из верске наставе и наставе алтернативног предмета не утиче на општи успех ученика.

Критеријуме и начин оцењивања ученика који похађа верску наставу утврђује министар просвете и спорта, на заједнички предлог Министра вера и традиционалних цркава и верских заједница.

Критеријуме и начин оцењивања ученика који похађа наставу из алтернативног предмета утврђује министар просвете и спорта.

 

Члан 12.

Надзор над остваривањем наставног плана и програма верске наставе и наставе алтернативног предмета врши Министарство просвете и спорта.

 

Члан 13.

Верска настава и настава алтернативног предмета уводе се у први разред основне и први разред средње школе почев од школске 2001/2002. године.

У наредне разреде основне и средње школе верска настава и настава алтернативног предмета уводе се редоследом којим се у те разреде уписују ученици који су школске 2001/2002. године уписани у први разред основне и први разред средње школе.

 

Члан 14.

Организовање и остваривање верске наставе прати комисија састављена од по једног представника традиционалних цркава и верских заједница и по три представника Министарства просвете и спорта и Министарства вера.

Влада Републике Србије образује комисију из става 1. овог члана.

 

Члан 15.

Надзор над спровођењем ове уредбе врши Министарство просвете и спорта.

 

Члан 16.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

Влада Републике Србије

05 број 110-7221/2001

У Београду, 24. јула 2001. године

Потпредседник,

Душан Михајловић, с.р.

 

Trascina file per caricare