Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

 

УРЕДБА

о организацији патријаршиске управне канцеларије

и осталих канцеларија за спољну црквену управу

 

            Члан 1

            За спољну црквену управу постоји Патријаршиска управна канцеларија при Патријаршиском управном одбору; Управна канцеларија Патријаршиских привредних предузећа или институција намењених општим потребама Цркве, затим Епархиска управна канцеларија при сваком Епархиском управном одбору и Управна канцеларија Српске православне црквене општине при сваком црквено-општинском управном одбору, који би имао толико послова да их без редовног чиновништва не би могао да свршава.

 

            Члан 2

            За вођење послова црквене самоуправе, што спадају у делокруг Патријаршиског управног одбора и Патријаршиског савета, оснива се при том одбору Патријаршиска управна канцеларија, која ће те послове водити по прописима Црквенога Устава и издатих Уредаба, а по упутствима и под надзором Патријаршиског управног одбора и под врховним надзором Патријарха (члан 262 УСПЦ).

 

            Члан 3

            Патријаршиска управна канцеларија има четири одељења:

1.    опште одељење,

2.    економско одељење,

3.    финанско одељење и

4.    одељење за осигурање.

Том канцеларијом управља Директор управне канцеларије.

На челу одељења стоје начелници (шефови) одељења.

 

Члан 4

Опште одељење води ове послове;

1.    стара се о објављивању и извршавању Уредаба и одлука Патријаршиског Савета;

2.    води послове и преписку око контроле Епархиских управних одбора;

3.    води послове око фондова и задужбина (заклада) намењених општим потребама Цркве и пословима који се тичу надзора и контроле над осталим фондовима и задужбинама (закладама);

4.    стара се о пословима оснивања нових фондова и примања задужбина и изради њихових правила;

5.    води „финансиски регистар“ и „задужбински регистар“;

6.    припрема и израђује извештаје и предлоге о стању свих црквених фондова и задужбина (заклада) и уопште о свему из области црквене самоуправне што спада у делокруг Патријаршиског управног одбора;

7.    стара се о пословима и спрема предлоге око куповине, замене, задужења и отуђења непокретних црквених имања која су намењена општим потребама цркве и о одобрењу таквих одлука за епархиска, манастирска и црквеноопштинска добра;

8.    спрема извештаје и предлоге за решења по жалбама поднесеним Патријаршиском управном одбору;

9.    води евиденцију о личним околностима, постављању, унапређењу, отсуствовању, боловању итд службеника Патријаршиских управних канцеларија и чува Службеничке листове свих црквенојерархиских и црквеносамоуправних службеника;

10. води послове око издржавања и управљања просветним и добротворним заводима Цркве а спадају у заједнички делокруг Патријаршиског управног одбора и Светог архијерејског синода;

11. спрема и израђује предлоге, уредбе, наредбе и упуства административне природе за Патријаршиски савет и Патријаршиски управни одбор;

12. води евиденцију о стипендистима;

13. води опште административне послове;

14. води све правне послове;

15. ради све друге послове по наређењима Патријаршиског управног одбора.

 

Члан 5

На челу општег одељења стоји начелник (шеф) дипломирани правник са прописаним практичним испитом.

 

Члан 6

            Економско одељење води ове послове:

1.    стара се о пословима око управљања црквеним непокретним добрима која су намењена општим потребама Цркве и око вршења надзора и контроле над управљањем свих осталих црквених добара;

2.    води послове око узимања и издавања под закуп добара која су намењена општим потребама Цркве око одобравања одлука у том погледу за епархиска, манастирска и црвеноопштинска имања;

3.    стара се да цркве, манастири и друге установе имају законске доказе о својини имања;

4.    води списак свих црквених добара;

5.    стара се да некретнине буду увек осигуране против пожара и др.;

6.    стара се о управљању црквеним привредним установама и заводима и води надзор над њима;

7.    стара се о подизању цркава, парохиских домова, школа, санаториума, сиротишта и других зграда;

8.    стара се о покретним стварима – инвентару Патријаршиске управне канцеларије;

9.    води послове око одобравања сече манастирских и црквених шума и око старања за пошумљавање посечених комплекса;

10. води бригу о црквеним старинама, знаменитостима и музејима и

11. ради и све друге послове економске природе који му се стављају у дужност.

 

Члан 7

На челу економског оделења стоји академски образован инжињер са прописаним практичним испитом.

 

            Члан 8

            Финансиско оделење ради ове послове:

1.    води послове око спремања нацрта за доношење буџета Српске православне цркве;

2.    отвара и затвара кредите предвиђене у буџету Српске правослвне цркве;

3.    спрема завршни рачун Српске православне цркве који ће Патријаршиски управни одбор поднети Патријаршиском савету;

4.    води централно рачуноводство и књиговодство;

5.    стара се о правилном извршењу буџета и да се буџетски кредити не прекорачују нити троше на друге сврхе него само на оне, чему су намењени;

6.    води послове око одобравања предрачуна расхода, прихода и завршних рачуна епархија и око одобравања епархиских приреза за непосредни порез;

7.    стара се о уредном прикупљању прихода за опште потребе Цркве;

8.    брине се о рационалној употреби готовине намењене општим потребама Цркве;

9.    рукује Синодалним фондом Српске православне цркве и другим фондовима којима управља Свети архијерејски синод, а по овлаштењу и одлукама Светог архијерејског синода;

10. рукује свима фондовима и задужбинама које су под управом Патријаршиског управног одбора;

11. рукује главном благајницом и врши примања и издавања по уредним документима;

12. спрема Правилнике и формуларе за једнообразан рачунски рад према упутствима издатим за рачуноводну и благајничку службу;

13. врши све радње финансиске природе;

14. стара се да се редовно прегледају касе и благајничке књиге Патријаршиске управне канцеларије;

15. стара се да се сви рачунски изводи уредно и тачно подносе;

16. даје рачунске податке за састав извештаја о стању свију црквених фондова и задужбина које стоје под управом Патријаршиског управног одбора;

17. врши послове око надзора над буџетирањем и финансирањем патријаршиских црквених установа и органа црквеносамоуправне службе;

18. води послове око општих дуговања цркви и надзора над дуговима патријаршиских црквених установа и органа црквеносамоуправне службе;

19. води послове око израде и продаје црквених таксених марака;

20. ради и све друге послове финансиске природе које му стави у дужност Патријаршиски управни одбор.

 

Члан 9

На челу Финансиског одељења стоји дипломирани правник или дипломирани апсолвент високе комерцијалне школе са прописаним практичним испитом.

Члан 10

Послове одељења за осигурање нормира Уредба о осигурању Српско православних црквених добара против штете од пожара и других непогода;

 

Члан 11

На челу одељења за осигурање стоји дипломирани правник или дипломирани апсолвент високе комерцијалне школе са прописаним практичним испитом или са довољном стручном праксом.

 

Члан 12

Распоред послова по одељењима врше начелници (шефови) одељења у споразуму са Директором управне канцеларије.

 

Члан 13

Директор Патријаршиске управне канцеларије мора имати факултетску спрему и треба да добро познаје финансиске послове.

Он стоји под непосредним надзором Патријарха. Он је старешина Патријаршиске управне канцеларије и по његовим упуствима и наређењима и под његовом контролом врше се сви послови у Патријаршиској управној канцеларији. Он потписује пошту како то одређује Пословник Патријаршиског управног одбора уколико није за поједину врсту аката овластио начелнике шефове одељења.

Директор Патријаршиске управне канцеларије је и наредбодавац за благајницу по овлаштењу претседника до суме од 20.000 динара (члан 234 УСПЦ).

 

Члан 14

Директор:

а) распоређује особље на рад;

б) даје отсуства и боловање до 10 дана;

в) изриче дисциплинске казне до губитака десетодневне плате;

г) ангажује издатке у границама буџета на материјалне потребе до 5.000 динара.

 

Члан 15

Осим директора и начелника (шефова) одељења постоје у Патријаршиској управној канцеларији још ова службеничка места: два инжињера, један шумарства а други агрономије, главни књиговођа  који је уједно шеф књиговодства и благајнице, благајник, двојица књиговођа ликвидатора, пет помоћника књиговође, један секретар, један архивар и библиотекар патријаршиске библиотеке, два писара, три дактилографа, два практиканта и два служитеља. Службенике распоређују по разним одељењима према потреби директор управне канцеларије.

Кад ова Уредба ступи на снагу, распоредиће се досадашњи службеници према овим систематизованим местима и њиховим квалификацијама, при чему ће се и послови од два систематизована места без посебне награде поверити једном службенику, ако то количина тих послова допушта.

Ако се догоди да је који од досадашњих службеника с успехом свршио неки посао за који се по овој Уреби тражи већа квалификација него што је он има, вршиће је и надаље и признаћему се плата и ранг као и да има ту квалификацију, ако има 14 или више година службе.

Непопуњена систематизована места попуниће Патријаршиски управни одбор по потреби на предлог директора Патријаршиске управне канцеларије.

У случају потребе, због разгранатог посла, Патријаршиски управни одбор ће на предлог Директора Патријаршиске управне канцеларије систематизовати и нова службеничка места, предвиђајући за та места сваке године у буџету потребне своте.

 

Члан 16

Патријаршиска управна канцеларија служиће са саветима правног саветника Патријаршиског управног одбора (члан 90 УСПЦ).

Правни саветник мора имати правни факултет и да испуњава услове потребне за судију или адвоката са положеним судиским или адвокатским испитом и праксом за најмање пет година.

 

Члан 17

Директора Патријаршиске управне канцеларије заступа начелник (шеф) Општег одељења, а начелнике (шефове) одељења најстарији чиновници за то буду одређени.

 

Члан 18

Директора и све особље Патријаршиске управне канцеларије као и правног саветника бира Патријаршиски управни одбор а поставља их и утврђује Патријарх (члан 94 тачка 14 УСПЦ).

Члан 19

Патријаршиска штампарија (бивша Манастирска) као и свако друго Патријаршиско привредно предузеће намењено општим потребама Цркве има своју управну канцеларију са службеницима који се на исти начин постављају као и службеници Патријаршиске управне канцеларије.

 

Члан 20

Управна канцеларија Патријаршиске штампарије и њена радионица има свога управника, књиговођу, благајника, писара и служитеља, фактора, слагаче и остале раднике. Они се сви плаћају из прихода штампарије.

 

Члан 21

У свакој Епархији постоји Епархиска управна канцеларија која под надзором епархиског Архијереја води све послове што спадају у делокруг Епархиског савета (члан 136 УСПЦ) и Епархиског управног одбора (члан 146 УСПЦ) и издржава се из епархиских средстава.

 

Члан 22

На челу Епархиске управне канцеларије стоји секретар (члан 140 УСПЦ) који мора имати факултетску или њој равну спрему. Првенство имају богослови и правници. Осим секретара свака Епархиска управна канцеларија има свога рачуновођу-благајника који води књиговодствене и благајничке послове и има квалификацију трговачке академије или које ниже средње или стручне школе са књиговодственом праксом. Уколико овај рачуновођа-благајник није у стању да води и свршава и све писарске послове, систематизоваће се код Епархиске управне канцеларије и место писара-дактилографа.

Епархиска управна канцеларија има и свога служитеља.

 

Члан 23

Осим службеника свака Епархиска управна канцеларија има и правобраниоца са квалификацијама судије грађанског суда или адвоката, који ће заступати интересе Епархије пред властима у судским и уопште правним пословима и давати правна мишљења (члан 147УСПЦ). Њега ће Епархиски управни одбор, у споразуму са Црквеним судом, узети из реда месних адвоката или пензионисаних судија који врше адвокатску праксу и плаћати одмереним годишњим хонораром (члан 146 тачка 13 УСПЦ).

На исти ће начин Епархиски управни одбор узимати уз умерен хонорар од случаја до случаја и стручњака инжињера, када му за то треба инжињерско стручно мишљење.

 

Члан 24

Секретара и остале службенике Епархиске управне канцеларије бира Епархиски управни одбор а поставља их својим декретом епархиски Архијереј.

 

Члан 25

Уз сваки црквеноопштински управни одбор постоји Управна канцеларија црквеноопштинског управног одбора. Ако би та канцеларија имала толико послова, да их без сталних службеника не би могла вршити постављаће се стални службеници црквеноопштинског управног одбора, који ће се издржавати из средстава те општине. На првом месту поставља се рачуновођа-благајник који врши све канцелариске послове. Ако он не може да врши све послове, бира се и секретар који је старешина канцеларије и има за то потребну спрему. Ако изискује потреба могу се поставити и други службеници.

Секретара и све остале службенике бира и поставља црквеноопштински управни одбор.

 

Члан 26

Ранг као и активне и пензиске принадлежности службеника свих управних канцеларија за спољну управу одређују се посебним уредбама.

 

Члан 27

Рачуноводна и благајничка служба свих управних канцеларија врши се по одредбама Уредбе о рачуноводству.

 

Члан 28

Према потреби могу се из економских разлога испомагати службеници управних канцеларија паралелних тела унутрашње и спољне црквене управе, као: Патријаршиска управна канцеларија са управном канцеларијом Светог архијерејског синода, Епархиска управна канцеларија са управном канцеларијом Црквеног суда, Црквеноопштинска управна канцеларија са парохиском канцеларијом.

 

Члан 29

Ова уредба ступа на снагу када буде објављена у службеном листу Српске православне Цркве.

 

____________

 

 

Из седнице Патријаршиског савета српске православне Цркве држане у Сремским Карловцима 6/19 јуна 1936 године.

 

Патријарх српски,

ВАРНАВА

 

 

 

Trascina file per caricare