Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na osnovu člana 35. Zakona o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama ("Službeni glasnik RS", broj 46/06) i člana 15. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05 i 101/07),
Direktor Direkcije za restituciju donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA KOJI SE KORISTE U POSTUPKU VRAĆANjA (RESTITUCIJE) IMOVINE CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 65 od 5. jula 2008)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci koji se koriste u postupku vraćanja (restitucije) imovine crkvama i verskim zajednicama, koji vodi Direkcija za restituciju.

Član 2.

Zahtev za vraćanje (restituciju) imovine crkvama i verskim zajednicama podnosi se Direkciji za restituciju na Obrascu ZRI - Zahtev za vraćanje (restituciju) imovine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Pored obrasca zahteva iz člana 2. ovog pravilnika, u postupku vraćanja (restitucije) imovine crkvama i verskim zajednicama primenjuju se i drugi obrasci akata propisani Pravilnikom o obrascima akata u upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 8/99 i 9/99 - ispravka).

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Broj 146-110-00-1/2008-01
U Beogradu, 25. juna 2008. godine
Direktor, Vladimir Todorović, s.r.

Trascina file per caricare