Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

На основу члана 35. Закона о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама („Службени гласник РС”, број 46/06) и члана 15. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05 и 101/07),

Директор Дирекције за реституцију доноси

 

П Р А В И Л Н И К

О ОБРАСЦИМА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ПОСТУПКУ ВРАЋАЊА (РЕСТИТУЦИЈЕ) ИМОВИНЕ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се обрасци који се користе у поступку враћања (реституције) имовине црквама и верским заједницама, који води Дирекција за реституцију.

 

Члан 2.

Захтев за враћање (реституцију) имовине црквама и верским заједницама подноси се Дирекцији за реституцију на Обрасцу ЗРИ – Захтев за за враћање (реституцију) имовине, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Члан 3.

Поред обрасца захтева из члана 2. овог правилника, у поступку враћања (реституције) имовине црквама и верским заједницама примењују се и други обрасци аката прописани Правилником о обрасцима аката у управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 8/99 и 9/99-исправка).

 

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

 Број 146-110-00-1/2008-01

У Београду, 25. јуна 2008. године

 

 

                                                                                                            ДИРЕКТОР                                                                                           

Владимир Тодоровић

 

 

 

 

      Република Србија                                                                                   Образац ЗРИ

Дирекција за реституцију

    ул. Немањина бр. 4

    11 000  Б е о г р а д

 

ЗАХТЕВ

ЗА ВРАЋАЊЕ (РЕСТИТУЦИЈУ) ИМОВИНЕ

 На основу члана 23. Закона о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама („Службени гласник РС”, број 46/06), подносимо захтев за враћање (реституцију) одузете имовина и дајемо следеће податке:

I. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

 

1.* назив подносиоца захтева:

 

 

2.* седиште/адреса:

 

 

3.* општина:

 

 

4.* правни статус:

а) бивши власник

б) правни следбеник

 

 

5.* лице за контакт:

име, број телефона, e-mail

 

 

 

II. ПОДАЦИ О БИВШЕМ И САДАШЊЕМ  ВЛАСНИКУ

 

1.* назив субјекта коме је одузета имовина чији се повраћај тражи:

 

2. име, односно назив лица које је у време подношења овог захтева власник, корисник или држалац одузете имовине и његово пребивалиште, односно седиште:

 

  

III. ПОДАЦИ О ОДУЗЕТОЈ ИМОВИНИ

 

1.* врста и назив одузете имовине (стамбена зграда, стан, пословна зграда, пословна просторија, грађевинско земљиште, пољопривредно земљиште, шумско земљиште, шума, воћњак, виноград, башта, друга непокретност, врста покретне ствари):

 

 

2.* локација

(општина, место, улица и број): 

 

3. земљишнокњижни подаци

(кат. парцела, ЗКУЛ, ПЛ, ЛН, кат. општина): 

 

4.* величина одузете имовине

(површина): 

 

5.* правни основ одузимања (аграрна реформа, национализација, експропријација, секвестрација ... – члан 1. Закона): 

 

6.* датум, односно време  одузимања имовине:

 

7.* акт државног, односно другог органа којим је одузета имовина (решење, одлука, фактичко запоседање, навод службеног гласила у коме је објављен акт о одузимању...): 

 

8. стање имовине у време одузимања и данас(иста намена, промењена намена, изграђено насеље, исти засад .. 

 

 

IV. ПОПИС ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИЛОГА

КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ:

 

Уз захтев се прилаже: (1) исправа о одузимању имовине (одлука, решење или друга исправа о одузимању имовине); (2) доказ или изјава о својству подносиоца захтева, тј. да ли је он бивши власник или његов правни следбеник; (3) извод из земљишне или друге јавне књиге за непокретност; (4) друге исправе које садрже податке који указују на оправданост захтева; (5) предлог споразумног решења о имовинским питањима – члан 28. став 1. Закона (није обавезно).

 

            1.

            2.

            3.

            4.

            5.

 

V. ПРЕДЛОЗИ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА

(предлози за прибављање исправа, чињенице на којима се заснива захтев, увиђај, вештачење, саслушање сведока и други докази)

 

 

 

У _________________________________, дана ____________________ године

 

 

 

                                                                                                            Подносилац захтева:
                                                             М.П.

                                                                                          ___________________________

 

НАПОМЕНЕ:

1. Ознака * подразумева обавезност уношења тражених података.

2. Реч: „Закон” подразумева Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама (Службени гласник РС”, број 46/06). 

3. Исправе које се прилажу уз захтев морају бити јасно читљиве и потпуне, у оригиналу или читкој фотокопији, односно читком препису, овереним од суда или другог надлежног органа, односно организације.

 

 

Trascina file per caricare