Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

УРЕДБА

о спајању Црквеног фонда  установљеног Законом од 31 децембра 1882 године

за Митрополију бивше Краљевине Србије са фондовима сродне намене: Неприкосновеним, клирикалношколским и резиденс фондом бивше Митрополије Карловачке и иметком Патријаршиског управног одбора у Сарајеву и проширење обвезе ових фондова односно иметка на црквене и црквенопросветне потребе целе Српске православне цркве и њених установа.

 

 

Члан 1

Патријаршиски савет на предлог Патријаршиског управног одбора, а у споразуму са Светим архијерејским сабором Српске православне цркве на основу члана 256 став 2 чл. 257 у вези чл. 270 Устава Српске православне Цркве одређује спајање црквеног фонда Митрополије бивше Краљевине Србије са фондовима Неприкосновеним, клирикалношколским и резиденс фондом бивше Митрополије Карловачке, и иметком Патријаршиског управног одбора у Сарајеву у један фонд, који носи име „Црквени фонд Српске православне цркве“ и служи потребама целе Српске православне цркве и њених установа.

 

Члан 2

Приход овога фонда, који буде на расположењу, трошиће се на црквене и црквенопросветне цели, на припомоћ и издржавање просветних установа, на припомоћ за оправку и грађење цркава, на припомоћ за оправку и градњу Патријаршиске и Епископских резиденција, на припомоћ за оправку и градње парохијских домова и манастира, на припомоћ и издржавање Епархијских власти, на давање субвенције чиновничко-професорском мировинском фонду бивше Митрополије Карловачке (§34 Уредбе о истом фонду од 1895 године), на давање припомоћи свештеничко-удовичком мировинском фонду бивше Митрополије Карловачке (§31 Уредбе о истом мировинском фонду 1895 године), на давање припомоћи за лечење оболелом и изнемоглим свештеницима и њиховим породицама као и на трошкове црквене управе. Када се посебним Уредбама регулишу пензије: чиновничко професорске, свештеничко-удовичке и свештеничке сирочади те припомоћи оболелим и изнемоглим свештеницима и њиховим породицама ослободиће се овај фонд давања припомоћи у те сврхе.

 

Члан 3

Извори фонда јесу:

а) досадашња имовина ових фондова и њени приходи;

б) од бруто прихода цркава и манастира и то: до 1.000 дин. до 5.000 дин. 25 дин. годишње; од 5.000 дин. до 10.000 дин. – 50 дин. годишње; од 10.000 дин. до 25.000 дин. – 75 дин. годишње; од 25.000 дин. до 50.000 дин. – 100 дин. годишње; од 50.000 дин. до 100.000 дин. – 150 дин., а преко 100.000 дин. годишње 300 дин.

Цркве и манастири који имају бруто приход до 1.000 дин. годишње не уплаћују овај допринос;

в) интеркаларни приходи од митрополитско-патријаршиских и епископских добара.

 

Члан 4

Црквени фонд правно је лице, способно а по прописима Закона стиче, умножава и држи како покретна тако и непокретна добра и да са њима располаже у границама ове Уредбе, а пред властима и трећим лицима заступа га Патријарх односно његов заменик.

 

Члан 5

Црквеним фондом управљају споразумно Свети архијерејски синод и Патријаршиски управни одбор под надзором Светог архијерејског сабора и Патријаршиског савета.

Годишње предрачуне прихода и расхода Црквеног фонда доносе споразумно Свети архијерејски синод и Патријаршиски управни одбор, а завршне рачуне одобравају Свети архијерејски сабор и Патријаршиски савет, (чл. 54 т. 3) који споразумно решавају и о заджењу, отуђењу фондова имовине.

 

Члан 6

Новац црквеног фонда предаваће се на руковање Управи српских црквених фондова Приходи под б) и в) исплаћиваће се Црквеном фонду на крају сваке буџетске године пошто се рачуни закључе, а почеће се рачунати од дана ступања на снагу ове Уредбе, а остали приходи исплаћиваће се о доспелости.

 

Члан 7

Епархиски управни одбори на основу одобрених предрачуна црквених општина и манастира водиће евиденцију о износима које поједине црквене општине и манастири од чистог прихода дугују црквеном фонду, ове износе укупљати и доставити управи српских црквених фондова на даље руковање.

Исто тако Епархиски управни одбори достављаће на крају сваке предрачунске године управи Српско-црквених фондова спискове свих црквених општина и манастира своје Епархије, који су обавезни за дотичну годину допринети црквеном фонду као и висину тога износа, ради вођења потребне евиденције.

 

Члан 8

Управа Српских црквених фондова дужна је полугодишње подносити Светом архијерејском синоду и Патријаршиском управном одбору извештај о стању Црквеног фонда.

 

Члан 9

Патријаршиски Управни одбор споразумно са Светим архијерејским синодом овлаштен је да издаје сва потребна упутства и Правилник за вршење ове Уредбе.

 

Члан 10

Ова Уредба ступа на снагу када се обнародује у Службеном листу Српске православне цркве.

 

____________

 

 

Из седнице Патријаршиског савета Српске православне цркве, држане у Сремским Карловцима 7/20 јуна 1936 године.

Патријарх српски,

ВАРНАВА

 

Trascina file per caricare