Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ЗАБРАНИ  ПРОМЕТОВАЊА И ОПТЕРЕЋЕЊА

НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ РЕСТИТУЦИЈЕ

по Закону о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама

 

 

Законом о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама  („Службени гласник РС“, бр. 46/2006) основана је Дирекција за реституцију, са задатком да води поступак и одлучује о захтевима за враћање имовине црквама и верским заједницама, њиховим задужбинама и друштвима.

Дирекција за реституцију је крајем 2007. године донела прва решења о враћању непокретне имовине црквама и верским заједницама (реституенти) којима се, у складу са чланом 29. Закона: (1) враћа право својине и државине, (2) налаже брисање свих хипотекарних терета на враћеним непокретностима и (3) налаже надлежним органима за упис права на непокретностима да по правноснажности решења изврше упис права својине у корист реституената.

У вези са применом Закона о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама,  неопходно је да судови, службе за катастар надлежне за упис права на непокретностима и други државни органи, у свом раду имају у виду следеће:

1. Према одредби члана 36. наведеног закона, од 1. маја 2006. године није дозвољено било какво располагање имовином која је по одредбама тог закона предмет враћања, нити заснивање хипотеке, залоге или закупа на тој имовини, а сви правни послови и правни акти који су предузети противно тој забрани ex lege се сматрају ништавим. У складу с тим, Дирекција за реституцију сматраће такве акте неважећим и вршиће враћање имовине легитимним подносиоцима захтева без обзира на располагања извршена после 1. маја 2006.године.

2. Како се ради о императивној законској норми, судови, катастри непокретности и други државни органи, дужни су по службеној дужности да воде рачуна о тој забрани и да не дозволе располагање непокретностима, нити да врше упис података који се односе на промену носиоца права на непокретности или заснивање хипотеке или другог терета, уколико имају било каква сазнања, формална или неформална, да се у конкретном случају ради о конфесионалној имовини, која је својевремено била у својини цркава и верских заједница. 

3. Дирекција за реституцију, на адреси: 11000 Београд, Немањина 4, тел.011/3621985, као и преко свог wеб-сајта: www.direkcijazarestituciju.org и Форума уз сајт, стоји на располагању свим надлежним органима за додатне информације у вези са правним режимом имовине која је предмет враћања црквама и верским заједницама.

 

Дирекција за реституцију

у Београду, 18. јануара 2008. године                                               

                                                                                                        Владимир Тодоровић, директор

 

 

Trascina file per caricare