Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

MBI APROVIMIN E NDRYSHIMIT TE PARAGRAFIT TE DYTE TE TE STATUTIT TE KISHES ORTHODHOKSE AUTOQEFALE TE SHQIPERISE

(Dekret Nr.3030, datë 12.1.1960)

Ne mbeshtetje te nenit 7 te Dekretit

Nr. 743 date26-1-1949 "mbi komunitetet fetare”

PRESIDIUMI I KUVENDIT POPULLOR

Vendosi:

 1.Aprovohet ndryshimi I  paragrafit te dyte te nenit 49 te Statutit te Kishes Ordhodokse Autoqefale  te Shqiperise ne kete menyre: ”Kishen Orthodhokse Autoqefale e  Shqiperise para gjykatave e perfaqesojne me te gjitha te drejtat ligjore titullaret e dioqezave, seicili ne juridiksionin e dioqezes se vet,personalisht ose me ane perfaqesuesish ligjor te emeruar prej tyre”

II.Ky dekret hyn ne fuqi menjehere.

Tirane,me 12 janar 1960

Dekret nr.3030

PER PRESIDIUMIN E KUVENDIT POPULLOR TE REPUBLIKES POPULLORE TE SHQIPERISE

SEKRETARI                                                                                        KRYETARI

Sami Baholli                                                                                        Haxhi Lleshi

©GC

Trascina file per caricare