Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Prijedlog

 

 

 

 

 

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ______________ godine donijela

 

 

 

 

O D L U K U

 

 

o osnivanju Međuresorne radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, te razmatranje eventualne potrebe izmjene Zaključka Vlade Republike Hrvatske, od 23. prosinca 2004. godine, u vezi

s utvrđivanjem uvjeta za sklapanje ugovora s vjerskim zajednicama o pitanjima od zajedničkog interesa

 

 

 

 

I.

 

 

Osniva se Međuresorna radna skupina za izradu Nacrta prijedloga zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, te razmatranje eventualne potrebe izmjene Zaključka Vlade Republike Hrvatske, od 23. prosinca 2004. godine, u vezi s utvrđivanjem uvjeta za sklapanje ugovora s vjerskim zajednicama o pitanjima od zajedničkog interesa (u daljnjem tekstu: Radna skupina).

 

 

II.

 

 

Zadaće Radne skupine su:

 

 

1.         izrada prijedloga plana rada s aktivnostima i rokovima;

2.         razmatranje eventualne potrebe izmjene Zaključka Vlade Republike Hrvatske, od 23. prosinca 2004. godine, u vezi s utvrđivanjem uvjeta za sklapanje ugovora s vjerskim zajednicama o pitanjima od zajedničkog interesa, te izrada prijedloga izmjene navedenog Zaključka;

3.         izrada Nacrta prijedloga zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, uzimajući u obzir:

-        Prijedlog mjera izvršenja Presude Europskog suda za ljudska prava, br. 7798/08, u predmetu Savez crkava "Riječ života", Crkva cjelovitog evanđelja i Protestantska reformirana kršćanska crkva protiv Republike Hrvatske, koji je izradila Međuresorna radna skupina osnovana Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 17. veljače 2011. godine;

-        raniji Nacrt prijedloga Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, koji je nastao kao rezultat dosadašnje primjene Zakona, rasprave supredsjedatelja i članova mješovitih povjerenstava, te Komisije za odnose s vjerskim zajednicama;

-        prijedloge vjerskih zajednica za izmjenu i dopunu Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica.

 

 

III.

 

 

Radna skupina će prijedloge iz točke II. ove Odluke dostaviti na prethodnu suglasnost i razmatranje Komisiji za odnose s vjerskim zajednicama.

 

 

Radna skupina će konačni tekst Nacrta prijedloga zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica uputiti, putem Ministarstva pravosuđa, na daljnji postupak.

 

 

IV.

 

 

Članovi Radne skupine su:

 

 

-           ministar pravosuđa i predsjednik Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, predsjednik Radne skupine,

-           ministar uprave, zamjenik predsjednika Radne skupine,

-           zastupnica Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, -        pomoćnik ministra financija,

-           pomoćnik ministra socijalne politike i mladih, -      pomoćnik ministra zdravlja,

-           pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta, -         zamjenik ravnatelja Državnog zavoda za statistiku, -     tajnik Komisije za odnose s vjerskim zajednicama.

 

 

Predsjednik Radne skupine može, prema potrebi, uključiti u rad Radne skupine i predstavnike drugih nadležnih tijela i institucija.

 

 

Zadužuju se Ministarstvo financija, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta da, u roku sedam dana od dana donošenja ove Odluke, odrede ovlaštenog pomoćnika ministra koji će kao član sudjelovati u radu Radne skupine, te o tome neposredno izvijeste Komisiju za odnose s vjerskim zajednicama.

 

 

V.

 

 

Radna skupina djeluje pri Komisiji za odnose s vjerskim zajednicama, koja koordinira radom Radne skupine te obavlja stručne i administrativne poslove za Radnu skupinu.

 

 

VI.

 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, te razmatranje eventualne potrebe izmjene Zaključka Vlade Republike Hrvatske, od 23. prosinca 2004. godine, u vezi s utvrđivanjem uvjeta za sklapanje ugovora s vjerskim zajednicama o pitanjima od zajedničkog interesa, klase: 022-03/11-02/23, urbroja: 5030104-11-1, od 6. listopada 2011. godine.

 

VII.

 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

Klasa: Urbroj:

 

 

Zagreb,

 

 

 

PREDSJEDNIK

 

 

 

Zoran Milanović

 

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

 

Europski sud za ljudska prava u predmetu Savez crkava „Riječ života“, Crkva cjelovitog evanđelja i Protestantska reformirana kršćanska crkva protiv Hrvatske donio je 9. prosinca 2010. godine Presudu, u kojoj je:

 

 

1.         odbacio prigovor crkava, da su njihove vjerske zajednice diskriminirane u odnosu na pravo pružanja dušobrižničke skrbi u zdravstvenim ustanovama, kao i ustanovama socijalne skrbi, zatvorima i kaznionicama,

2.         odbacio žalbu da nemaju pravo na pristup sudu,

3.         odbacio zahtjev da im je povrijeđeno pravo na slobodu vjeroispovijedi,

4.         utvrdio da prema odredbi članka 9. stavak 1. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica ne obvezuje državu da sklopi ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa,

5.         utvrdio da su crkve podnositeljice zahtjeva diskriminirane u ostvarivanju prava na provođenje vjeronauka u školama i predškolskim ustanovama (nadležno ministarstvo -Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta), te u ostvarivanju prava na sklapanje braka u vjerskom obliku sa učincima građanskog braka (nadležno ministarstvo - Ministarstvo uprave), 6.  presudio da Hrvatska treba isplatiti 9.000 eura svakoj crkvi podnositeljici zahtjeva i 4.570 eura na ime troškova postupka, što ukupno iznosi 31.570 eura. Ova sredstva osigurana su u proračunu Ministarstva pravosuđa.

 

 

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama na sjednici održanoj 4. veljače 2011. godine jednoglasno je zaključila da se ne podnosi zahtjev za preispitivanjem presude pred Velikim vijećem Europskog suda za ljudska prava (17 sudaca).

 

 

Radi izvršenja ove presude Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. veljače 2011. godine donijela je Odluku o osnivanju Međuresorne radne skupine za pripremu prijedloga mjera izvršenja Presude Europskog suda za ljudska prava.

 

 

Međuresorna radna skupina, za pripremu prijedloga mjera izvršenja Presude Europskog suda za ljudska prava od 9. prosinca 2010. godine, donijela je 20. srpnja 2011. godine Prijedlog mjera izvršenja u kojem predlaže osnivanje Međuresorne radne skupine, u rangu državnog tajnika, za izradu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i razmatranje eventualne potrebe izmjene Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 23. prosinca 2004. godine.

 

 

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 6. listopada 2011. godine donijela je Odluku o osnivanju Međuresorne radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, te razmatranje eventualne potrebe izmjene Zaključka Vlade Republike Hrvatske, od 23. prosinca 2004. godine, u vezi s utvrđivanjem uvjeta za sklapanje ugovora s vjerskim zajednicama o pitanjima od zajedničkog interesa.

 

 

Budući da se predlaže Nacrt prijedloga Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, a ne Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona, te izmjene članova Radne skupine s obzirom na novi ustroj ministarstava, predlaže se donošenje nove odluke.

 

Trascina file per caricare