Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

KRISTOVA PENTEKOSTA CRKVA _________

STATUT

 

Članak 1.

KRISTOVA PENTEKOSTNA CRKVA __________ (u daljnjem tekstu Pentekostna crkva) svoj život, nauk i djelovanje temelji na Bibliji.

 

Članak 2.

Pentekostna crkva je samostalna u pogledu uprave i djelovanja, poštuje državne vlasti i tolerantna je prema svačijem vjerskom uvjerenju.

 

Članak 3.

Ovim Statutom, sukladno Ustavu Republike Hrvatske (NN 56/90) i Zakonu o pravnom oložaju vjerskih zajednica (NN 83/02), utvrđuje se slijedeće:

 1.  Svrha i ciljevi opstojanja;
 2.  Naziv, sjedište i amblem;
 3.  Sadržaj, aktivnosti i polje djelovanja;
 4.  Predstavljanje i zastupanje;
 5.  Tijela upravljanja;
 6.  Primanje u zajednicu, te prava i obveze vjernika;
 7.  Prihodi;
 8.  Stegovne mjere;
 9.  Završne odredbe.

 

SVRHA I CILJEVI OPSTOJANJA

 

Članak 4.

Pentekostna crkva je zajednica vjernika nanovo rođenih vjerom u Isusa Krista i krštenih u vodi bez obzira na spol, narodnost, obrazovanje i socijalni status.

Pentekostna crkva osniva se prvenstveno radi zadovoljavanja vjerskih potreba svojih članova te misijsko-evangelizacijsko djelovanje.

 

Članak 5.

Pentekostna crkva __________ se udružuje u Savez Kristovih pentekostnih crkava u Republici Hrvatskoj.

 

NAZIV, SJEDIŠTE I AMBLEM

 

Članak 6.

Službeni naziv crkve je: KRISTOVA PENTEKOSTNA CRKVA __________.
Skraćeni naziv je: KPC – __________ (u daljnjem tekstu Pentekostna crkva).
Dio naziva – Pentekostna – temelji se na grčkoj riječi „pentecostes“ – pedeseti. Odnosi se na pedeseti dan nakon Isusova uskrsnuća, odnosno na kršćanski blagdan „Duhovi“, kada je Duh Sveti prvi puta bio izliven na Crkvu.

„Kad napokon dođe Pedeseti dan, svi bijahu skupljeni na istom mjestu. Tada iznenada dođe neka huka s neba, kao kad puše silan vjetar, pa ispuni svu kuću u kojoj su boravili. I ukazaše im se jezici kao od plamena, i razdjeliše se te nad svakoga od njih siđe po jedan. Svi se oni napuniše Duha Svetoga te počeše govoriti tuđim jezicima, kako ih je već Duh nadahnjivao da govore.“
Djela. Apostolska 2:1-4 (KS 1968.)

Od tog dana crkva se počinje širiti na se narode. Taj se dan smatra rođendanom Crkve.

 

Članak 7.

Amblem Pentekostne crkve sastoji se od križa prikazanog u obliku četverokrakog sjaja zvijezde nad kojim se nalazi golub kao simbol Duha Svetog. Tekst na amblemu je:

ristova pentekostna crkva __________. Pečat je okruglog oblika veličine 28mm, a u svojoj sredini sadrži amblem ispod kojeg je otvorena Biblija a na njoj piše RIJEČ BOŽJA.

spod Biblije naveden je naziv mjesta u kome se crkva nalazi – __________. Tekst na obodu pečata je: KRISTOVA PENTEKOSTNA CRKVA __________.

 

SADRŽAJ AKTIVNOSTI I PODRUČJE DJELOVANJA

 

Članak 8.

Pentekostna crkva dužna je i ima pravo vršiti slijedeće funkcije:

 1.  Održavanje vjerskih obreda:

- propovjedanje Božje Riječi;

- krštenje u vodi;

- Gospodnja večera;

- vjenčanje;

- sahrana i dr.

 1. Promicanje biblijskih moralnih načela života;
 2. Evangeliziranja;
 3. Briga za vjersku izobrazbu;
 4. Pomaganje članova prema mogućnostima i potrebama;
 5. Organiziranje seminara i slično.

 

Članak 9.

Pentekostna crkva može osnivati i ustrojavati razne ustanove (škole, vrtiće) socijalne i dobrotvorne udruge, izdavati brošure, traktate, knjige i novine i koristiti druge medijske mogućnosti za prikaz kršćanskog sadržaja.

 

Članak 10.

U slučaju potrebe mjesna crkva može  na određenim područjima organizirati podružnice. ada podružnica ima deset ili više članova, ona može postati samostalna.

 

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

 

Članak 11.

Pentekostna crkva je pravna osoba.

Pentekostnu crkvu predstavlja i zastupa Pastor, a u slučaju njegove spriječenosti mijenja ga Zamjenik pastora ili osoba koju Pastor posebno ovlasti.

 

TIJELA UPRAVLJANJA

 

Članak 12.

Pentekostna crkva ima slijedeće organe upravljanja:

 1.  Pastor;
 2.  Straješinstvo;
 3.  Zbor vjernika.

 

Članak 13.

Pastora bira, postavlja i razrješava dužnosti Starješinstvo uz suglasnost Zbora vjernika.

službu se uvodi rukopolaganjem od strane Saveza.

 

Članak 14.

Dužnosti Pastora su:

 1.  Zastupa Pentekostnu crkvu;
 2.  Organizira i vodi brigu o cjelokupnom životu i radu crkve;
 3.  Vrši dušobrižničku i propovjedničku službu;
 4.  Saziva i vodi sastanke Starješinstva i Zbora vjernika;
 5.  Pradlaže vršitelje pojedinih službi u crkvi.

 

Članak 15.

Pastor se postavlja na neodređeno vrijeme, s time da tu službu može vršiti maksimalno do odlaska u starosnu mirovinu.

Za svoj rad odgovoran je Starješinstvu i Zboru vjernika.

U slučaju neizvršavanja svojih obaveza ili kršenja biblijskih moralnih i vjerskih načela života provodi se reizbor pastora.

 

Članak 16.

Ukoliko postoje materijalne mogućnosti, pastorska služba obavlja se punovremeno.

 

Članak 17.

Starješinstvo se sastoji od najmanje tri člana, a ovisno o broju članova crkve, može ih biti i više.

 

Članak 18.

Članovi starješinstva mogu biti samo oni vjernici koji su kršteni Duhom Svetim, a svojim primjernim i aktivnim vjerničkim životom pružaju primjer ostalim članovima crkve, te pastor po službenoj dužnosti.

 

Članak 19.

Dužnosti starješinstva su:

 1. Brine se za kompletno upravljanje i organizaciju rada crkve;
 2. Brine se za očuvanje biblijskog nauka unutar crkve;
 3. Postavlja, prati rad i razrješava dužnosti pastora uvažavajući mišljenje Zbora vjernika;
  4.   Izvršavanje svih preuzetih obveza, te obveza povjerenih od strane Pastora;
 4. Donosi Statut crkve;
 5. Imenuje osobu za tajničke i rizničarske poslove;
 6. Donosi odluke o vršiteljima pojednih službi u crkvi (vjeroučitelj, voditelj pjevanja, knjižničar).

 

Članak 20.

Starješinstvo sve odluke donosi dogovorno.

 

Članak 21.

Članove Starješinstva bira i razrješava dužnosti Zbor vjernika mjesne crkve na prijedlog Pastora.
Mandat članova Starješinstva traje tri godine, a broj mandata nije ograničen.

U slučaju zanemarivanja obaveza iz člana 19. ili kršenja člana 24. ovog Statuta provodi se reizbor prije isteka mandata.

 

Članak 22.

Zbor vjernika sačinjavaju svi članovi Pentekostne crkve. Sastaje se najmanje jednom godišnje a saziva ga Starješinstvo.

 

Članak 23.

Zbor vjernika:

 1.  Daje suglasnost na izbor Pastora;
 2.  Bira i razrješava dužnosti članove Starješinstva glasovanjem;
 3.  Donosi odluke o primanju u članstvo i isključivanju iz članstva zajednice;
 4.  Pomaže u radu Starješinstvu i Pastoru.

 

Članak 24.

Zbor vjernika sve odluke donosi tajnim glasovanjem. Odluka je prihvaćena ako za nju glasa dvotrećinska većina prisutnih članova Zbora vjernika.

 

PRIMANJE U ZAJEDNICU, PRAVA I OBVEZE VJERNIKA

 

Članak 25.

Članom Pentekostne crkve postaje se na temelju odluke o primanju u zajednicu, koju donosi Zbor vjernika na prijedlog Starješinstva ili Pastora crkve a ispunjava slijedeće uvjete:
1.    Priznaje Isusa Krista kao svog osobnog spasitelja;

 1.  Biblijski je nanovo rođen;
 2.  Kršten je u vodi podranjanjem;
 3.  Podnio je zahtjev o učlanjenju Pastoru ili Starješinstvu.

 

Članak 26.

Članstvo prestaje:

 1.  Smrću;
 2.  Preseljenjem u drugu Pentekostnu crkvu;
 3.  Svojevoljnim istupanjem;
 4.  Stegovnom mjerom isključenja.

 

Članak 27.

Članovi Pentekostne crkve obvezni su živjeti u skladu s Biblijom, redovno pohađati bogoslužja i sudjelovati u ostalim aktivnostima Pentekostne crkve.

 

Članak 28.

U slučaju preseljenja iz jedne u drugu Pentekostnu crkvu član je dužan predočiti Starješinstvu  odnosno Pastoru preporuku Pastora crkve kojoj je ranije pripadao. Ukoliko takvu preporuku ne može dobiti, u članstvo može biti primljen tek nakon šestomjesečnog redovnog dolaženja u crkvu.

 

PRIHODI

 

Članak 29.

Pentekostna crkva ima slijedeće prihode:

 1.  Dragovoljni prihodi članova;
 2.  Donacije i darovi;
 3.  Ostali prihodi.

 

STEGOVNE MJERE

 

Članak 30.

Stegovne mjere primjenjuju se u slučaju neurednog života, tj. života suprotnog biblijskim načelima i učenju Pentekostne crkve. 

One su:

 1.  Opomena;
 2.  Opomena pred isključenje;
 3.  Isključenje.

 

Članak 31.

Stegovne mjere izriče Starješinstvo.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 32.

Pentekostna crkva će pojedina pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Statutom (temeljni nauk, biblijski standardi, crkveni obredi) rješavati posebnim pravilnicima.

 

Članak 33.

Izmjene i dopune ovog Statuta donosi Starješinstvo uvažavajući prijedloge Zbora vjernika. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta donose se glasovanjem a prihvaćaju se ako za njih glasa dvotrećinska većina svih članova Starješinstva.

 

Članak 34.

Ovaj Statut stupa na snagu dana ________________. godine.

U __________, ____________________ godine.

Pastor ______________________________