Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

EVANĐEOSKA PENTEKOSTNA CRKVA

 

U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

STATUT

 

UVOD

 

Članak 1.

 

Na temelju učenja Svetog pisma, a sukladno Ustavu Republike Hrvatske (Narodne Novine 56/90) i Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne Novine 83/02) i Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Evanđeoske pentekostne crkve u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa (Zagreb, 4.7.2003.), Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Evanđeoska pentekostna crkva) ovim Statutom utvrđuje slijedeće:

1.   Osnovna načela

 

2.   Naziv i sjedište

 

3.   Predstavljanje i zastupanje

 

4.   Poslanje crkve

5.   Članstvo

 

6.   Ustrojstvo

 

7.   Prihodi

 

8.   Ustrojstvo mjesne crkve

 

9.   Postavljanje u službu

 

10. Sporovi

 

11. Završne odredbe.

 

I. OSNOVNA NAČELA

 

Članak 2.

 

Evanđeoska pentekostna crkva je savez samostalnih pentekostnih mjesnih crkava i misijskih postaja koje prihvaćaju biblijski nauk i praksu, kao i onih mjesnih crkava koje im se na istim načelima pridruže radi zajedništva i svestrane suradnj e.

 

Članak 3.

 

Evanđeoska pentekostna crkva je dio sveopće Crkve Isusa Krista, utemeljena je na učenju Svetoga Pisma i ispovijeda Apostolsko vjerovanje.

 

Članak 4.

 

Evanđeoska pentekostna crkva je odvojena od Države.

 

Odnos Evanđeoske pentekostne crkve prema vlastima temelji se na učenju Novoga Zavjeta, a uređenđje i Ugovorom o pitanjima od zajedničkog interesa između Vlade Republike Hrvatske i Evanđeoske pentekostne crkve.

 

Članak 5.

 

Evanđeoska pentekostna crkva samostalna je krš ćanska zajednica neovisna o ostalim crkvama ili denominacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

 

Evanđeoska pentekostna crkva može prema odluci svoga Sab ora surađivati sa tuzemnim i inozemnim crkvama, crkvenim ustanovama i međunarodnim tijelima.

 

Članak 6.

 

Mjesne crkve slobodno su udružene u Evanđeosku pentekostnu crkvu, ali i dalje zadržavaju svoju samostalnost u upravi, te pravo na slobodu djelovanja i zajedništvo sa drugim Evanđeoskim crkvama u zemlji i inozemstvu.

 

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE

 

Članak 7.

Službeni naziv Evanđeoske pentekostne crkve je:

 

“Evanđeoska (pentekostna) crkva u Republici Hrvatskoj”.

U pravnom prometu koristi se i skraćeni naziv:

 

“Evanđeoska (pentekostna) crkva”.

 

Članak 8.

 

Sjedište Evanđeoske pentekostne crkve je u Zagrebu, Kosirnikova 76.

 

Članak 9.

 

Pečat Evanđeoske pentekostne crkve je okruglog oblika, promjera 28 mm, koji sadrži tekst:

 

“Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj.”

 

Pečat sadrži logotip koji je predstavljen otvorenom Bi blijom, iz čije sredine izlazi križ, u sredini križa je stiliziran golub.

 

 

III. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

 

Članak 10.

Evanđeoska pentekostna crkva je pravna osoba.

 

Evanđeosku pentekostnu crkvu zastupaju i predstavljaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

 

U pojedinim slučajevima, a po posebnoj punomoći, Evanđeosku pentekostnu crkvu može predstavljati i druga osoba.

 

 

IV. POSLANJE CRKVE

 

Članak 11.

 

Zadaća i svrha Evanđeoske pentekostne crkve je da cijelim svojim radom i životom izvršava poslanje koje joj je dao njezin Gospodin I sus Krist. To uključuje moralni život, naviještanje evanđelja, zajedničko štovanje Boga, odgajanje vjernika i duhovnu skrb , te služenje svijetu rije čju i djelom.

 

Članak 12.

 

Evanđeoska pentekostna crkva može, u cilju obavljanja određene društvene djelatnosti osnivati i ustrojavati razne ustanove i udruge (ško le, fakultete, institute, učilišta, zavode, centre, socijalne, dobrotvorne i razvojne udruge, itd.)

 

Sve ustanove i udruge čiji je osnivač Evanđeoska pentekostna crkva podliježu zakonskim odredbama koje se tiču pojedine djelatnosti, a za svoje financijsko poslovanje i ukupno djelovanje odgovorne su Prezbiteriju, odnosno Saboru Evanđeoske pentekostne crkve.

 

V. ČLANSTVO

 

Članak 13.

 

Evanđeosku pentekostnu crkvu čine mjesne crkve i misijske postaje čiji članovi vjeruju u Isusa Krista kao jedinoga Spasitelja i Gospodina, te prihvaćaju učenje Svetoga pisma, koje je sažeto u “Osnovama vjerovanja Evanđeoske pentekostne crkve”.

 

Članak 14.

Mjesna crkva vodi knjigu krštenih članova.

 

Vjernik koji je kršten temeljem osobne vjere, nako n obreda krštenja dobiva potvrdu o krštenju.

 

Članak 15.

 

Članom mjesne Evanđeoske pentekostne crkve može postati svaka osoba ko ja udovoljava uvjetima iz članaka 13 i 14 ovoga Statuta, te koja živi i djeluj e sukladno riječi Božjoj.

 

Članak 16.

 

Ako član neke mjesne Evanđeoske pentekostne crkve promijeni mjesto boravka, može postati članom druge mjesne crkve uz pismenu preporuku pastora mjesne crkve kojoj je do tada pripadao.

 

Članak 17.

 

Članovi mjesnih Evanđeoskih pentekostnih crkava imaju jednaka prava i obveze utemeljene na Bibliji.

 

Članak 18.

 

Vjernicima koji žive i djeluju u mjestima gdje ne postoji mjesna Evanđeoska pentekostna crkva, preporučuje se priključenje najbližoj mjesnoj crkvi gdje mogu imati ista p rava i obveze kao i vjernici dotične crkve.

 

Članak 19.

 

Članovi mjesnih Evanđeoskih pentekostnih crkava dužni su u čenje Svetoga pisma provoditi u svakodnevnom životu, te radi vlastite i zgradnje, pohađati i sudjelovati u bogoslužjima i ostalim aktivnostima svoje mjesne cr kve.

 

Članak 20.

Članstvo u mjesnoj Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi prestaje:

 • Smrću

 

 • Vlastitim istupom

 

 • Isključenjem zbog nemoralnog življenja

 

 • Isključenjem zbog krivovjerja

 

 

VI. USTROJSTVO

 

Članak 21.

Tijela upravljanja Evanđeoske pentekostne crkve su:

 

 • Sabor Evanđeoske pentekostne crkve

 

 • Prezbiterij Evanđeoske pentekostne crkve

 

Članak 22.

Sabor Evanđeoske pentekostne crkve najviše je duhovno i upravn o tijelo Evanđeoske pentekostne crkve koji svoje zadaće i funkcije obavlja neposredno, preko Prezbiterija, te putem svojih odbora i povjerenstava.

 

Članak 23.

 

Svaka mjesna crkva i ustanova bira svoje predstavnike u Sabor Evanđeoske pentekostne crkve i o tome pismeno izvješ ćuje Prezbiterij.

 

Članak 24.

 

Mjesne crkve do 20 članova imaju jednog predstavnika sa pravom glasa u Saboru, od 21-50 članova dva predstavnika, te na svakih dodatnih 50 članova po jednog predstavnika.

 

Ustanove i udruge Evanđeoske pentekostne crkve imaju po jednog predstavnika u Saboru sa statusom promatrača, bez prava glasa.

 

Članak 25.

 

Sabor Evanđeoske pentekostne crkve sastaje se u pravilu jedanput godišnje, po potrebi i češ će, a mjesto i vrijeme održavanja Sabora odre uje Prezbiterij.

 

Članak 26.

 

Sjednica Sabora Evanđeoske pentekostne crkve može biti redovita i izvanr edna.

Sjednicu Sabora Evanđeoske pentekostne crkve saziva Prezbiterij, a njome predsjedava radno predsjedništvo koje imenuje Prezbiterij.

 

Izvanredna sjednica Sabora saziva se kada to zatraži Prezbiterij ili jedna tre ćina članova Sabora.

 

Članak 27.

 

Na Saboru Evanđeoske pentekostne crkve odluke se donose natpolovičnom većinom glasova članova Sabora.

 

Da bi Sabor Evanđeoske pentekostne crkve donosio pravovaljane odluke, na sjednici Sabora mora biti prisutna natpolovična većina članova.

 

Ako nije prisutan dostatan broj članova, Sabor se saziva po drugi puta, a odluke se tada donose dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 28.

 

Odluke na Saboru Evanđeoske pentekostne crkve donose se javnim glasovanjem. Sabor može odlu čiti da se o nekim pitanjima glasuje tajno.

 

Članak 29.

Sabor Evanđeoske pentekostne crkve nadležan je da:

 

 • utvrđuje dnevni red,

 

 • donosi i mijenja Statut,

 

 • bira i razrješava članove Prezbiterija, odbora i povjerenstava, Nadzornog odbora i blagajnika,

 

 • donosi odluke, zaključke, suglasnosti i preporuke,

 

 • donosi godišnji program rada Evanđeoske pentekostne crkve i njenih ustanova,

 

 • usvaja godišnji prora čun i financijsko izvješ će,

 

 • obavlja i druge poslove koji proizlaze iz Statuta, poslanja crkve i biblijskog naučavanja.

 

Članak 30.

Evanđeoskom pentekostnom crkvom između dvije sjednice Sabora upravlja Prezbiterij. Prezbiterij se sastoji od predsjednika, dopredsjednika, tajnika i šest članova.

 

Članak 31.

 

Sabor Evanđeoske pentekostne crkve na temelju biblijskih uvjeta za nadgledničku službu (1 Tim 3:1-7; Tit 1:5-9) bira članove Prezbiterija uzimajući u obzir različitost službi i regionalnu zastupljenost.

 

Biranje članova Prezbiterija provodi se tajnim glasovanjem. Mandat Prezbiterija traje četiri godine. Prezbiterij se sastaje četiri puta godišnje i po potrebi.

 

Članak 32.

 

Prezbiterij je izvršno tijelo Sabora Evanđeoske pentekostne crkve te daje opće vodstvo, oživotvoruje viziju i brine se za ostvarivanje stra tegije djelovanja Evanđeoske pentekostne crkve.

 

Prezbiterij ima obvezu i pravo brinuti se za mjesne crkve, misijske postaje i ustanove, a po pozivu istih posredovati u spornim slučajevima, u duhu međusobnog prihvaćanja i uvažavanja.

 

Članak 33.

Radom Prezbiterija rukovodi predsjednik.

 

Prezbiterij odlučuje na sjednicama ako je prisutno više od dvije tre ćine članova, a odluke se donose većinom glasova svih članova Prezbiterija javnim glasovanjem.

 

U iznimnim slučajevima glasovanje može biti tajno, ako tako odlu či većina članova Prezbiterija.

 

Članak 34.

 

Odbor za nadzor materijalnog poslovanja nadgleda financijsko poslovanje Evanđeoske pentekostne crkve i njezinih ustanova.

 

Odbor za nadzor materijalnog poslovanja ima tri člana, od kojih je jedan predsjednik. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

 

Odbor za nadzor materijalnog poslovanja je za svoje djelovanje odgovoran Saboru Evanđeoske pentekostne crkve, te mu je dužan podnositi r edovito godišnje izvješ će o radu.

 

Članak 35.

 

Odbori i povjerenstva Evanđeoske pentekostne crkve su stručna radna tijela koja obavljaju pojedine zadaće po nalogu Prezbiterija, odnosno Sabora, a za svoje djelovanje odgovaraju Prezbiteriju i Saboru kojem podnose godišnje izvješ će.

 

Odbori su stalna radna tijela koja imaju od tri do pet članova, a mandat im traje četiri godine.

 

Povjerenstva za pojedina pitanja se imenuju po potrebi, imaju od tri do pet članova, a mandat im traje do ispunjavanja povjerene zadaće.

 

Članak 36.

 

Predsjednik Evanđeoske pentekostne crkve je za svoj rad odgovoran Saboru i Prezbiteriju. Predsjednik Saboru podnosi godišnje p ismeno izvješ će.

Predsjednik obavlja slijedeće dužnosti:

 

 • predstavlja i zastupa Evanđeosku pentekostnu crkvu,

 

 • odgovoran je za zakonitost rada Evanđeoske pentekostne crkve i Prezbiterija,

 

 • odgovoran je za izvršavanje zaklju čaka i odluka Sabora Evanđeoske pentekostne crkve i Prezbiterija,

 

 • nalogodavac je po proračunu Evanđeoske pentekostne crkve,
 • izvješ ćuje javnost o radu Evanđeoske pentekostne crkve,

 

 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Sabor Evanđeoske pentekostne crkve i Prezbiterij.

 

Članak 37.

 

Dopredsjednik Evanđeoske pentekostne crkve pomaže predsjedniku u obavl janju svih njegovih dužnosti i zamjenjuje ga u slu čaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

 

Dopredsjednik je za svoj rad također odgovoran Saboru Evanđeoske pentekostne crkve i Prezbiteriju.

 

Članak 38.

 

Tajnik Evanđeoske pentekostne crkve je odgovoran za administrativno-pravne poslove:

 

 • Obavlja uredske i administrativne poslove, vodi potrebne evidencije,

 

 • Pruža pravnu pomo ć mjesnim crkvama u svezi uredskih poslova, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Sabor Evanđeoske pentekostne crkve ili Prezbiterij,

 

 • Predstavlja i zastupa Evanđeosku pentekostnu crkvu po ovlaštenju predsjednika.

 

Članak 39.

Blagajnika Evanđeoske pentekostne crkve bira Sabor.

 

Blagajnik Evanđeoske pentekostne crkve je odgovoran za trošenje no včanih sredstava u skladu s utvr enim proračunom.

Blagajnik Evanđeoske pentekostne crkve obavlja sljedeće poslove:

 

 • Vodi potrebne evidencije, odnosno knjigovodstvo,

 

 • Priprema s Prezbiterijem plan prihoda i rashoda,

 

 • Izvršava isplate po prora čunu i po pismenom odobrenju nalogodavca.

 

Blagajnik Evanđeoske pentekostne crkve, kao računopolagač, odgovoran je za zakonito poslovanje.

 

VII. PRIHODI

 

Članak 40.

Evanđeoska pentekostna crkva kao Savez financira se na sljedeći način:

 

 • Mjesečnim uplatama mjesnih crkava na glavni račun Evanđeoske pentekostne crkve u iznosu 5% od mjesečnog prihoda pojedine mjesne crkve,
 • Novčanim sredstvima dobivenim iz državnog prora čuna Republike Hrvatske,

 

 • Prihoda od crkvene imovine,

 

 • Dragovoljnih prinosa vjernika,

 

 • Dragovoljnih priloga drugih ustanova i poduzeća,

 

 • Donacija i darova,

 

 • Ostalih izvora.

 

Članak 41.

Mjesne Evanđeoske pentekostne crkve se financiraju iz sljedećih izvora:

 

 • Desetine,

 

 • Prihoda od crkvene imovine,

 

 • Dragovoljnih prinosa vjernika,

 

 • Dragovoljnih priloga drugih ustanova i poduzeća,

 

 • Donacija i darova,

 

 • Ostalih izvora.

 

 

VIII. USTROJSTVO MJESNE CRKVE

 

Članak 42.

 

Mjesnom Evanđeoskom pentekostnom crkvom upravlja starješinstvo n a čelu s pastorom. Pastor i pojedinačni članovi starješinstva odgovorni su crkvenom starješi nstvu i prezbiteriju Evanđeoske pentekostne Crkve u Hrvatskoj.

 

Starješinstvo se sastoji od 3 do 7 osoba biranih n a temelju uvjeta za nadgledničku službu (1 Tim. 3,1-7; 1 Pt 5,1-5; Tit 1,5-9). Crkveno starješinstvo bira nove članove starješinstva (Tit 1,5; 1 Tim 3,1-15; 5,22) i o tome pismeno izvješ ćuje tajništvo Evanđeoske pentekostne Crkve u RH.

Crkveno starješinstvo odlu čuje o prestanku služenja pojedinog starješine u sta rješinstvu.

 

Članak 43.

 

Pastora mjesne Evanđeoske pentekostne crkve bira starješinstvo crkve uz konzultaciju skupštine članova mjesne crkve te preporuku Prezbiterija Evanđeoske pentekostne Crkve u RH.

 

Služba pastora prestaje smr ću, ostavkom ili razrješenjem. U slu čaju ostavke pastora starješinstvo izvješ ćuje prezbiterij EPC u RH, a potom se pristupa procesu izbora novog pastora.

 

Ukoliko mjesna crkva nema osobu iz redova svoga članstva koja bi ispunjavala uvjete za službu pastora, tada Prezbiterij na zahtjev mjesne crkve može preuzeti odgovornost za dovo enje odgovarajućeg službenika.

 

Članak 44.

 

Pastor vodi i zastupa mjesnu Evanđeosku pentekostnu crkvu prema ovlastima dobivenim od starješinstva.

Pastor mjesne crkve je po položaju predsjedavaju ći u starješinstvu mjesne crkve.

 

Članak 45.

 

Starješinstvo mjesne crkve, a u pojedinim slu čajevima na poziv članova mjesne crkve i Prezbiterij Evanđeoske pentekostne crkve, može pastora razriješiti s lužbe iz slijede ćih razloga:

 

 • Doktrinarno zastranjenje u odnosu na Osnove vjerovanja Evanđeoske pentekostne crkve,

 

 • Nemoralno življenje i ponašanje,

 

 • Tjelesna ili druga nesposobnost prouzročena dugotrajnom boleš ću ili staroš ću.

 

Članak 46.

 

Mjesna crkva, ima pečat oblika i logotipa kao i Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj, koji sadrži sljede ći tekst: “Evanđeoska pentekostna crkva tekst naziva mjesne crkve

 

IX. POSTAVLJANJE U SLUŽBU

 

Članak 47.

 

Postavljanje u pastorsku i propovjedničku službu vrši se rukopolaganjem (ordinacijom). Čin rukopolaganja izvršavaju najmanje tri prezbitera Evanđeoske pentekostne crkve. Postavljanje u službu starješine i đakona vrši se također rukopolaganjem, a obavljaju ga pastor i starješine mjesne crkve.

 

 

 

 

Članak 48.

 

Svim službenicima Evanđeoske pentekostne crkve na duhovnom i administrativnom području, tajništvo Evanđeoske pentekostne crkve nakon postavljanja u službu izdaje službenu iskaznicu.

 

X. SPOROVI

 

Članak 49.

 

Sporovi koji nastaju unutar Evanđeoske pentekostne crkve, rješavaju se isklju čivo u okviru Evanđeoske pentekostne crkve.

 

Mjesne crkve, članice Evanđeoske pentekostne crkve se obvezuju da će svoje sporove rješavati uz suradnju i uz pomo ć tijela upravljanja Evanđeoske pentekostne crkve.

 

Članak 50.

 

Članove Prezbiterija i pojedinih odbora ili povjerenstava Sabor može razriješiti i prije isteka mandata ukoliko ne izvršavaju povjerene dužn osti.

 

Članak 51.

 

Mjesnu crkvu koja svojim djelovanjem nanosi štetu ugledu Evanđeoske pentekostne Crkve i krš ćanskom svjedočanstvu uopće Sabor može isklju čiti iz članstva Saveza.

 

 

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 52.

Evanđeoska pentekostna crkva će pojedina pitanja urediti i posebnim pravilnicima.

 

Članak 53.

 

Vlasništvo nad nekretninama mjesne crkve određuje se sukladno omjeru investicijskog uloga mjesne crkve i Evanđeoske pentekostne crkve u Republici Hrvatskoj.

 

U slučaju prestanka rada pojedine mjesne crkve, misijske postaje ili ustanove sva pokretna i nepokretna imovina prelazi u vlasništvo Evanđeoske pentekostne crkve u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 54.

 

Izmjene i dopune ovoga Statuta predlaže Prezbiteri j Evanđeoske pentekostne crkve ili natpolovična većina mjesnih crkava, a usvaja ih Sabor Evanđeoske pentekostne crkve.

 

Članak 55.

 

Ovaj Statut stupa na snagu dana 18. rujna 2004. godine. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Evanđeoske crkve u Republici Hrvatskoj od 1996. godine.

 

U Vinkovcima, 18. rujna. 2004. godine.

 

 

Predsjednik:                                         M.P.                                              Tajnik:

 

Mr. sc. Damir Špoljari ć                                                                     Dr. sc. Stanko Jambrek

 

Trascina file per caricare