Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Statut Saveza baptističkih crkava

u Republici Hrvatskoj

 

NA TEMELJU ČLANKA 40. DO 42. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, TE ODLUKE O OSNIVANJU SAVEZA BAPTISTIČKIH CRKAVA U HRVATSKOJ NA OSNIVAČKOJ SKUPŠTINI DANA 13. TRAVNJA 1991. GODINE USVOJEN JE STATUT SAVEZA BAPTISTIČKIH CRKAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj (u daljem tekstu Savez) nastao je dobrovoljnim udruživanjem mjesnih baptističkih crkava, društava i ustanova (kao što su izdavačka djelatnost, centri za rekreaciju, organizacije za promicanje kršćanskog rada, omladinska udruženja, škole, zavodi, učilišta, socijalne i dobrotvorne ustanove i sl.), radi djelotvornijeg obavljanja zajedničkog misijskog zadatka na promicanju nauka Svetoga pisma, kršćanske kulture, vjerovanja i svakodnevnog kršćanskog života.

 

Članak 2.

Osnivači Saveza - mjesne baptističke crkve, vjerska društva i ustanove u Republici Hrvatskoj - ostaju i dalje pravne osobe, što znači da ostaju autonomne, temeljem svojih statuta, pravilnika i poslovnika i kao takve su odgovorne pred Bogom i javnošću za svoje djelovanje:

 

a)         kao što se dobrovoljno udružuju u Savez, tako mogu slobodno istupiti iz Saveza, ali mogu biti i isključene prema odluci Skupštine Saveza;

b)         na Savez prenose zadatke i prava, radi zajedničkog djelotvornijeg rada, što se uključuje u djelatnosti Saveza;

 

Članak 3.

Djelatnosti Saveza su:

 

-          koordinacija rada što je od zajedničkog interesa članica Saveza;

-          predstavljanje pred javnošću u zemlji i inozemstvu, kada je to od zajedničkog interesa članica Saveza;

-           predstavljanje članica pred vlastima u Republici Hrvatskoj, a na mjesnoj razini samo na zamolbu mjesne Crkve, društva, ili ustanove (organizacije);

-          osnivanje i organiziranje raznih institucija, fondova za djelotvornije duhovne i vjerske djelatnosti.

 

Članak 4

Savez je pravna osoba.

Savez je nosilac svih prava, dužnosti, obveza i odgovornosti u okvirima svoje djelatnosti. Sva sredstva kojima Savez raspolaže koristi u skladu s prirodom i namjenom tih sredstava.

Savez i sve promjene u svezi s njegovim statusom upisuje se u odgovarajući registar u skladu sa zakonom.

Savez svoju vjersku djelatnost i organizacijsko ustrojstvo obavlja na osnovama i principima Svetoga pisma.

Odluke organa Saveza se temelje na odredbama ovog Statuta, a sve aktivnosti vezane za financijsko i materijalno poslovanje u širem društvenom okruženju temelje se na odredbama zakona.

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE I ZNAK SAVEZA

 

Članak 5.

Savez djeluje pod nazivom:

SAVEZ BAPTISTIČKIH CRKAVA U REPUBLICI HRTAVSKOJ

 

Sjedište i adresa Saveza je: Radićeva 30, 10 000 Zagreb.

 

Članak 6.

Savez ima pečat. Pečat Saveza ima oblik kruga promjera 4 cm. Uz rub se nalazi naziv Saveza upisan velikim slovima a u sredini otvorena knjiga (Biblija) na kojoj se nalazi križ. Pečat za potrebe blagajne ima isti sadržaj promjera 3 cm. Pečati služe za potvrđivanje autentičnosti dokumenata Saveza

 

Članak 7.

Savez ima jedinstveni memorandum

 

III. ORGANI SAVEZA

 

Članak 8.

 

1. SKUPŠTINA SAVEZA

 

a)         Skupština je organ upravljanja Saveza;

b)         Skupštinu saveza čini ovim Statutom utvrđen broj predstavnika članica Saveza;

c)         Svaka crkva, ustanova, društvo, centar ili institucija delegira predstavnike u Skupštinu Saveza;

d)         Broj predstavnika pojedine Crkve u Skupštini se određuje prema broju članova crkve, tako da na 50 članova dolazi jedan zastupnik s tim da se doda još jedan zastupnik ako je broj članova crkve što je preostao kod dijeljenja veći od 10. Ostale članice su zastupljene sa po jednim zastupnikom.

e)         Skupština punovažno odlučuje dvotrećinskom većinom glasova, ako joj prisustvuje najmanje dvije trećine zastupnika (kvorum). Ako Skupština nema kvorum, saziva se nova sjednica, najranije za 15 dana a najkasnije za 30 dana.

f)         organi Saveza se biraju na četiri godine. Osnovna članica može opozvati svog zastupnika iz Skupštine i izabrati drugog.

g)         Skupštini predsjeda predsjednik Skupštine. Predsjednik ima i svog zamjenika. Skupština zasjeda jednom godišnje, a po potrebi i češće (izvanredne sjednice)

 

Sjednice skupštine saziva njen predsjednik u dogovoru s Izvršnim odborom ili po nahođenju samostalno, ako se za to ukaže potreba.

O radu Skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuju zapisničar i dvoje ovjerovitelja.

h) Nadležnosti Skupštine su: donosi Statut Saveza i vrši izmjene i dopune istog; tajnim glasovanjem bira Izvršni odbor Saveza;

 

tajnim glasovanjem bira između više kandidata predsjednika Izvršnog odbora Saveza; vrši po potrebi opoziv članova Izvršnog odbora Saveza i predsjednika Saveza;

utvrđuje područja aktivnosti Saveza i osniva fondove koji pomažu određene aktivnosti; utvrđuje planove aktivnosti Saveza;

prihvaća izvještaje o aktivnostima pojedinih organa Saveza; analizira i prihvaća izvještaje financijskog poslovanja Saveza; bira Nadzorni odbor;

vrši druge djelatnosti iz svoje nadležnosti

 

Članak 9.

 

2. IZVRŠNI ODBOR

 

Skupština tajnim glasovanjem bira:

 

-          Predsjednika Saveza

-          Dopredsjednika Saveza

-          Glavnog tajnika

-          Rizničara

-          pet članova Izvršnog odbora

Blagajnika bira i postavlja Izvršni odbor kao administrativnog radnika.

 

Članak 10

 

3. PREDSJEDNIK SAVEZA

 

Predsjednika Saveza bira Skupština Saveza između više kandidata tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Broj mandata nije ograničen.

Predsjednik predstavlja Savez i zastupa njegove interese pred javnošću u zemlji i inozemstvu i pred vlastima. Za svoj rad odgovara zajedno s Izvršnim odborom Skupštini Saveza

 

Članak 11.

 

4. NADZORNI ODBOR

 

Članovi Nadzornog odbora među sobom biraju predsjedavajućeg Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor prati i kontrolira rad Saveza i aktivnosti Izvršnog odbora i o tom podnosi izvještaje i prijedloge Skupštini Saveza.

Sastaje se najmanje jedan puta godišnje, a saziva ga predsjedavajući Nadzornoga odbora.

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 12.

 

Savez se financira kotizacijom svojih članova i dobrovoljnim prilozima pojedinaca ili darovatelja iz zemlje ili inozemstva. Prilikom formiranja pojedinih fondova, sredstva su namjenska i mogu se koristiti samo u te namjene, a u druge namjene samo po odluci osnivača fonda.

 

Članak 13.

Imovina Saveza (uredske prostorije, namještaj, birotehnička oprema i sredstva fondova) je zajednička imovina.

U slučaju razlaza Saveza, imovina se proporcionalno broju zastupnika dijeli članicama.

 

Članak 14.

Eventualni radni odnos radnika zaposlenih u Savezu uređuje se ugovorom o radu na temelju propisa Općeg kolektivnog ugovora u Hrvatskoj i Općeg akta o plaćama radnika u Savezu.

V. Statusne promjene i prestanak Saveza

 

Članak 15.

O spajanju s drugim Savezima ili podjeli Saveza, pretvaranju u drukčije oblike organizacije ili promjeni načela rada, odlučuje Skupština Saveza.

 

Članak 16.

U slučaju nejasnoća i/ili nesuglasnosti oko tumačenja Statuta, mjerodavno je tumačenje koje daje Izvršni odbor Saveza

 

Članak 17.

Statut, njegova izmjena ili dopuna je donesena kad ga prihvati Skupština Saveza

 

VI. AMANDMANI NA STATUT SAVEZA (IZGLASANI 25. TRAVNJA 1997.)

 

Članak 18.

 

Sve nekretnine članica Saveza u pravilu se upisuju u zemljišnim knjigama kao dvojno vlasništvo Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj i odnosne članice koja koristi nekretninu, u idealnim dijelovima 50/50, a u svrhu njihove zaštite i podizanja kvalitete.

Članice Saveza koje ne izvrše uknjižbu iz stavka 1., ne ostvaruju prava zaštite svojih nekretnina sa strane Saveza kao i sva ostala prava koja proizlaze iz povećanja kvalitete i kvantitete odnosnih nekretnina sa strane Saveza.

Posebnim Ugovorom između Saveza BC i pojedinih članica Saveza regulirati će se uvjeti korištenja nekretnine.

 

Članak 19.

 

Sastavni prilog Statuta Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj je STATUT MJESNE BAPTISTIČKE CRKVE kojim se načelno regulira organizacija mjesne baptističke crkve, i koji služi kao okvirni kriterij za kreiranje statuta mjesnih baptističkih crkava te ostalih vjerskih društava i ustanova koji su osnivači Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj.

Trascina file per caricare