Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

STATUT

 

CRKVE CJELOVITOG EVANĐELJA

 

 

I. OSNOVNA NAČELA

 

Članak 1.

 

(1) Crkva cjelovitog evanđelja (CCE) je zajedništvo lokalnih zajednica, ostalih pridruženih vjerskih zajednica i službi, te pojedinačnih članova koji vjeruju u Isusa Krista kao svog osobnog Spasitelja i Gospodina te prihvaćaju nauku Biblije - Svetog Pisma.

 

Članak 2.

 

(1) Crkva cjelovitog evanđelja dio je sveopće Kristove crkve, čiji je vrhovni poglavar Gospodin Isus Krist.

 

Članak 3.

 

(1)       Crkva cjelovitog evanđelja odvojena je od države.

(2)       Odnos Crkve cjelovitog evanđelja prema vlastima zasniva se na biblijskom naučavanju i poštivanju pravnog poretka Republike Hrvatske.

 

Članak 4.

 

(1) Crkva cjelovitog evanđelja je samostalna vjerska zajednica neovisna od drugih vjerskih zajednica, ali međ usobno povezana u duhu Kristove ljubavi i apostolskog učenja i tumačenja Biblije - Svetog Pisma.

 

Članak 5.

 

(1) Crkva cjelovitog evanđelja može ostvarivati duhovno zajedništvo sa krš ćanskim vjerskim zajednicama koje prihvaćaju Bibliju kao jedini i konačni autoritet u svim teološkim i doktrinarnim pitanjima.

 

Članak 6.

 

(1) Lokalne crkve su kroz svoju misiju i poslanje dužne pridonašati ostvarenju ciljeva Božjeg Kraljevstva i djelovati sukladno sveopćoj viziji Crkve cjelovitog evanđelja.

(2) Organizaciju lokalne crkve i njezinih unutarnjih službi uređuje vodstvo lokalne crkve koje čine pastor, pomoć ni pastor(i) i starješine.

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE

 

Članak 7.

 

(1)       Službeni naziv crkve je Crkva cjelovitog evanđelja.

(2)       Sjedište Crkve cjelovitog evanđelja je u Zagrebu, u Ulici Kneza Branimira broj 11.

 

(3)       Pečat Crkve cjelovitog evanđelja je okruglog oblika i sadrži tekst Crkva cjelovitog evanđelja. U sredini je logotip otvorene Biblije nad kojim je stiliziran golub - simbol

            Svetog Duha, a u pozadini se nalazi baklja sa plamenom i stilizirani križ.

(4)       Lokalna crkva ima pečat oblika i logotipa kao i Crkva cjelovitog evanđelja, koji sadrži sljedeći tekst «Crkva cjelovitog evanđelja tekst naziva lokalne crkve»

 

III. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

 

Članak 8.

 

(1)       Crkva cjelovitog evanđelja je pravna osoba.

(2)       Crkvu cjelovitog evanđelja zastupa i predstavlja Predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenik predsjednika Crkve cjelovitog evanđelja.

 

IV. POSLANJE CRKVE

 

Članak 9.

 

(1) Poslanje Crkve cjelovitog evanđelja je sustavno promicanje cjelovitog nauka Biblije - Svetog Pisma, kršćanskih principa i svjetonazora na dobrobit čovjeka i šire društvene zajednice.

 

(2) Poslanje je Crkve cjelovitog evanđelja definirano misijskom izjavom, vizijom, cilljevima i strategijama.

 

Članak 10.

 

(1) Crkva cjelovitog evanđelja može osnivati razna društva, udruge, ustanove u području obrazovanja i znanosti, zdravstvene i socijalne skrbi, izdavaštva i medija, humanitarnog i dobrotvornog rada.

 

V. TIJELA UPRAVLJANJA

 

Članak 11.

 

(1) Tijela upravljanja u Crkvi cjelovitog evanđelja su Nadglednički zbor Crkve cjelovitog evanđelja i Skupština Crkve cjelovitog evanđelja.

 

(2) Po potrebi mogu se osnivati vijeća, odbori, komisije, timovi i druga kolegijalna tijela potrebna za zajedničko djelovanje članova više lokalnih crkava.

 

(3) Tijela iz st. 2. ovog članka osniva Nadglednički zbor na prijedlog lokalnih pastora.

 

Članak 12.

 

(1) Nadglednički zbor Crkve cjelovitog evanđelja je kolegijalno, vrhovno duhovno i odlučujuć e tijelo koje na prijedlog članica Crkve cjelovitog evanđelja, utvrđuje i mijenja viziju te objedinjava, usklađuje i usmjerava pojedinačne djelatnosti lokalnih crkava i ostalih članica Crkve cjelovitog evanđelja prema ciljevima Božjeg kraljevstva i jedinstvenoj viziji Crkve cjelovitog evanđelja.

 

(2) Članove Nadgledničkog zbora imenuje Skupština Crkve cjelovitog evanđelja prema biblijskim principima razrađenim u odredbama Pravilnika Crkve cjelovitog evanđelja koje se odnose na rukopolaganje, a ima tri člana predsjednika, potpredsjednika i tajnika.

(3) Pojedine članove Nadgledničkog zbora postavlja Nadglednički zbor prema biblijskim principima na neograničeno vrijeme.

 

(4) Pojedine članove Nadgledničkog zbora potvrđuje Skupština na prijedlog Nadgledničkog zbora.

 

Članak 13.

 

(1) Nadglednici imaju ovlast rješavati sporna pitanja i arbitrirati u spornim situacijama u lokalnim crkvama u duhu Kristove ljubavi štiteći dostojanstvo i ugled Crkve cjelovitog evanđelja i lokalnih crkava.

 

(2) Prilikom rješavanja spornih pitanja Nadglednici su se dužni rukovoditi biblijskim principima koji se odnose na ova pitanja, a nalaze se u odredbama Pravilnika Crkve cjelovitog evanđelja.

 

Članak 14.

 

(1) Nadglednici Crkve cjelovitog evanđelja sastaju se najmanje četiri puta godišnje, a po potrebi i više puta tijekom godine.

 

(2) Mjesto i vrijeme održavanja sastanka predlaže Predsjednik Crkve cjelovitog evanđelja.

 

Članak 15.

 

(1) Nadglednički zbor iz reda svojih članova postavlja predsjednika Crkve cjelovitog evanđelja na neodređeno vrijeme prema biblijskim principima razrađenim u odredbama

Pravilnika Crkve cjelovitog evanđelja koje se odnose na rukopolaganje.

 

Članak 16.

 

(1) Zamjenika predsjednika Crkve cjelovitog evanđelja postavlja Nadglednički zbor iz reda svojih č lanova na neodređeno vrijeme prema biblijskim principima razrađenim u odredbama Pravilnika Crkve cjelovitog evanđelja koje se odnose na rukopolaganje.

 

Članak 17.

 

(1) Tajnika Crkve cjelovitog evanđelja imenuje Nadglednič ki zbor Crkve cjelovitog evanđelja iz reda svojih članova prema odredbama Pravilnika Crkve cjelovitog evanđelja koje se odnose na rukopolaganje.

 

Članak 18.

 

(1) Skupštinu CCE sačinjavaju pastori i starješine lokalnih crkava te pastori i starješine pridruženih crkava.

 

(2) Lokalne crkve do 20 članova delegiraju jednog predstavnika u skupštinu; od 21 do 50 članova delegiraju 2 predstavnika; na svakih se narednih 50 članova delegiraju 2 predstavnika.

 

Članak 19.

 

(1) Skupština se sastaje najmanje jedanput godišnje, a po potrebi i više puta tijekom godine.

 

(2) Mjesto i vrijeme održavanja predlaže Nadglednički zbor Crkve cjelovitog evanđelja.

 

Članak 20.

 

(1) Skupštinom predsjedava Predsjednik Crkve cjelovitog evanđelja ili u slučaju odsutnosti njegov zamjenik.

 

(2) Članovi Skupštine Crkve cjelovitog evanđelja šalju svoje pismene prijedloge Nadgledničkom zboru Crkve cjelovitog evanđelja. Prijedlozi dnevnog reda šalju se najkasnije mjesec dana prije zasjedanja skupštine. Nadglednički zbor nakon razmatranja pristiglih prijedloga utvrđuje dnevni red skupštine.

 

VI. USTROJ LOKALNE CRKVE

 

Članak 21.

 

(1) Upravno tijelo lokalne crkve čini starješinstvo koje se sastoji od pastora, pomoćnog (ih) pastora i starješina.

 

(2) Predsjedavajući starješinstvu je pastor.

 

Članak 22.

 

(1) Pastor upravlja i zastupa lokalnu crkvu prema biblijskim principima u skladu sa vizijom Crkve cjelovitog evanđelja, a u upravljanju mu pomaže jedan ili više pomoćnih pastora i starješina ovisno o veličini i potrebama lokalne crkve.

 

(2) Kako bi se održao duh jedinstva, pastor ne donosi veće odluke bez prethodne konzultacije s pomoćnim pastorom, starješinstvom niti obratno.

 

Članak 23.

 

(1) Pastora lokalne crkve postavlja Nadglednički zbor Crkve cjelovitog evanđelja na neodređeno vrijeme prema biblijskim principima razrađenim u odredbama Pravilnika Crkve cjelovitog evanđelja koje se odnose na rukopolaganje.

 

Članak 24.

 

(1) Mandat pastora je neograničen i može se okončati samo u slučaju smrti, ostavke, diskvalifikacije ili odlukom Nadglednika.

 

  1. (2)       Svakih najmanje 3 i ne više od 5 godina Nadglednici će izvršiti procjenu mandata pastora te će ili potvrditi njegov mandat ili mu omogućiti povlačenje iz službe.
  2. (3)       Glavni pastor može svakih najmanje 5 i ne više od 7 godina, od stupanja u službu, uzeti, ukoliko je plaćen, plaćeni godišnji odmor u trajanju od ne više od 3 mjeseca. Prije

 

            ovog odlaska mora imenovati svojeg privremenog zamjenika ili pomoćnog pastora.

 

Članak 25.

 

(1) Ukoliko pastor postane privremeno spriječen ili nesposoban za službu, mora imenovati privremenog zamjenika ili pomoćnog pastora.

 

(2) Ukoliko pastor nije u stanju donijeti tu odluku, pomoćni pastor crkve preuzeti će njegove dužnosti sve dok ovaj ponovno ne preuzme svoje dužnosti ili imenuje svojeg zamjenika.

 

Članak 26.

 

(1) Ako se zbog smrti, nesposobnosti, ostavke ili diskvalifikacije mjesto glavnog pastora isprazni poduzet će se koraci za ponovno popunjavanje te pozicije.

(2) Postavljanje novog glavnog pastora obaviti će se prema biblijskim principima razrađenim u odredbama Pravilnika Crkve cjelovitog evanđelja koje se odnose na rukopolaganje.

 

Članak 27.

 

(1) U sluč aju da je pastor optužen za krivu doktrinu, nemoral ili neko drugo nedolično ponašanje poduzet će se koraci određeni u Pravilniku Crkve cjelovitog evanđelja koji se odnosi na optužbe i pomirenje.

 

Članak 28.

 

(1)       Pastor imenuje i postavlja (prema potrebi) sebi jednog ili više pomoćnih pastora.

(2)       Pomoćni pastor(i) zajedno s njim dijeli odgovornost i nosi viziju crkve. Pomoćnom se pastoru dodjeljuju dijelovi upravljanja za koje je odgovoran pastoru lokalne zajednice.

(3)       Pomoćni pastor mora biti odan glavnom pastoru u svim područjima.

(4)       U slučaju da je glavni pastor spriječen ili diskvalificiran dužnost mu je zamijeniti ga.

 

(5)       Postavljanje pomoćnog pastora obaviti će se prema biblijskim principima razrađenim u odredbama Pravilnika Crkve cjelovitog evanđelja koje se odnose na rukopolaganje.

 

Članak 29.

 

(1) Mandat pomoćnog pastora može se okončati samo u slučaju smrti, ostavke, diskvalifikacije ili odlukom Nadglednika.

 

(2) Svakih najmanje 3 i ne više od 5 godina pastor ć e izvršiti procjenu mandata pomoćnog pastora te će ili potvrditi njegov mandat ili mu omogućiti povlačenje iz službe.

 

Članak 30.

 

(1)       Pastor imenuje i postavlja (prema potrebi) sebi jednog ili više starješina.

(2)       Starješini se dodjeljuju dijelovi upravljanja za koje je odgovoran pastoru lokalne zajednice.

(3)       Starješina mora biti odan glavnom pastoru u svim područjima.

(4)       Postavljanje starješina obaviti će se prema biblijskim principima razrađenim u odredbama Pravilnika Crkve cjelovitog evanđelja koje se odnose na rukopolaganje.

 

Članak 31.

 

(1) Mandat starješine može se okončati samo u slučaju smrti, ostavke, diskvalifikacije ili odlukom Nadglednika.

 

(2) Svakih najmanje 3 i ne više od 5 godina pastor će izvršiti procjenu mandata starješine te će ili potvrditi njegov mandat ili mu omogućiti povlačenje iz službe.

 

Članak 32.

 

(1)       Lokalna crkva ima jednog ili više đakona ovisno o njezinoj veličini i potrebama.

(2)       Đakoni se posebno brinu oko lokalnih potreba zajednice te pomažu u upravljanju i radu pastorima te starješinama lokalne crkve.

(3) Đakone u službu uspostavlja lokalni pastor zajedno s pomoćnim pastorima te starješinama prema biblijskim principima razrađenim u odredbama Pravilnika Crkve cjelovitog evanđelja koje se odnose na rukopolaganje.

 

Članak 33.

 

(1) Mandat đakona može se okončati samo u slučaju smrti, ostavke, diskvalifikacije ili odlukom starješinstva.

(2) Svakih tri godine lokalni pastor, zajedno s pomo ćnim pastorima i starješinama odlučiti će ili o produženju mandata đakona ili će mu omogućiti povlačenje iz službe.

 

Članak 34.

 

(1) Nadglednici, pastori, pomo ćni pastori, starješine i đakoni uspostavljaju se u službu prema biblijskim principima razrađenim u odredbama Pravilnika Crkve cjelovitog evanđelja koji se odnosi na rukopolaganje.

 

Članak 35.

 

(1) Rukopolaganjem se uspostavlja u duhovnu službu, nakon jedne ili više godina pripremne službe.

 

(2) Prilikom rukopolaganja potrebno se rukovoditi biblijskim principima razrađenim u odredbama Pravilnika Crkve cjelovitog evanđelja koje se odnose na rukopolaganje.

(3) Činom rukopolaganja upravlja Predsjednik Crkve cjelovitog evanđ elja zajedno s jednim ili više Nadglednika Crkve cjelovitog evanđelja.

 

(4) Svim službenicima Crkva cjelovitog evanđelja nakon postavljanja u službu izdaje službenu potvrdu, koja se u slučaju moralnog ili teološkog zastranjenja mora vratiti.

 

VII. SPOROVI

 

Članak 36.

 

(1) Lokalne crkve i druge članice Crkve cjelovitog evanđelja nisu ovlaštene iznositi pred javne sudove svoje međusobne sporove, već ih rješavaju u duhu bratske ljubavi prema biblijskim principima i uredbama o procesu izmirenja i obnove pred tijelima Crkve cjelovitog evanđelja.

 

VIII. VJERNICI

 

Članak 37.

 

(1) Vjernikom lokalne Crkve cjelovitog evanđelja postaje svaka osoba koja javno priznaje Isusa Krista za svog Spasitelja i Gospodina, doživljava novo rođenje po Svetom Duhu, živi sukladno Bibliji te prihvaća naučavanje i vjerovanje CCE.

 

(2) Svaka lokalna crkva vodi knjigu članova.

 

Članak 38.

 

(1) Ako vjernik lokalne Crkve cjelovitog evanđelja promijeni mjesto boravka, o njegovom članstvu u drugoj lokalnoj crkvi odlučuje pastor i starješine lokalne Crkve cjelovitog evanđelja u koju dolazi.

 

Članak 39.

 

(1) Vjernicima koji žive i djeluju u mjestima gdje ne postoji lokalna Crkva cjelovitog evanđelja preporučuje se zajedništvo najbližoj lokalnoj Crkvi cjelovitog evanđelja ili sličnoj prema uvjerenjima i vjerovanjima Crkve cjelovitog evanđelja.

 

Članak 40.

 

(1) Članstvo u lokalnoj Crkvi cjelovitog evanđelja prestaje: smrću, vlastitim istupom, isključenjem zbog nemoralnog življenja, krivovjerja ili nedoličnog ponašanja prema autoritetima i drugim vjernicima u crkvi.

 

 

VIII. ČLANSTVO

 

Članak 41.

 

(1) Uspostavljanje lokalnih crkva, članstvo, prava i dužnosti lokalnih i pridruženih crkava, službi i organizacija kao i prestanak njihovog statusa uređeno je Pravilnikom Crkve cjelovitog evanđelja kojim se uređuju ta pitanja.

 

Članak 42.

 

(1) U slučaju prestanka djelovanja lokalne Crkve cjelovitog evanđelja, skrb nad preostalom imovinom preuzima Crkva cjelovitog evanđelja.

 

IX. FINANCIRANJE

 

Članak 43.

 

(1) Lokalna Crkva cjelovitog evanđelja financira se iz sljedećih izvora: desetine, dobrovoljnih darova vjernika, dobrovoljnih priloga drugih ustanova i poduzeća, donacija i darova te iz ostalih izvora.

 

(2) Crkva cjelovitog evanđelja financira se od mjesečnih uplata lokalnih crkava na glavni račun Crkve cjelovitog evanđelja u iznosu 10% desetine pojedine lokalne crkve, kao iz dobrovoljnih priloga drugih ustanova i poduzeća, donacija i darova te iz ostalih izvora.

 

X. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 44.

 

(1) Pitanja koja nisu detaljno uređena odredbama ovog statuta ure đuje Nadglednič ki zbor Crkve cjelovitog evanđelja pravilnicima, uputama, izjavama i drugim aktima.

(2) Akte iz stavka 1. ovog člana potvrđuje Skupština Crkve cjelovitog evanđelja.

 

Članak 45.

 

(1) Odredbe ovog statuta mijenja Skupština na prijedlog Nadglednika Crkve cjelovitog evanđelja.

 

(2) Tumačenje pojedinih odredbi ovog statuta i ostalih akata Crkve cjelovitog evanđelja daju Nadglednici Crkve cjelovitog evanđelja.

 

Članak 46.

 

(1) Ovaj Statut usvojila je Skupština Crkve cjelovitog evanđelja dana 15. siječnja 2009. godine u Zagrebu i stupa na snagu danom donošenja.

 

(2) Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje važiti Statut Crkve cjelovitog evanđelja usvojen 1. veljač e 2007. godine.

 

Članak 47.

 

(1) Prve članove Nadgledničkog zbora izabrala je konstituiraju ća Skupština Crkve cjelovitog evanđelja, održana 06. studenog 2003. u Zagrebu.

 

 

U Zagrebu, 15. siječnja 2009.

 

Mr.sc. Mario Dučić,

predsjednik

 

Trascina file per caricare