Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

SLUŽBENE OBJAVE

UDRUŽENJA - FONDACIJE

 (fu-233/07)

UPISI U REGISTAR CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA, NJIHOVIH SAVEZA I ORGANIZACIJSKIH OBLIKA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 5/04) i člana 9. tačka 4. Pravilnika o uspostavi i vođenju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 46/04), postupajući po prijavi Islamskog kulturnog centra u Mostaru, Mala Tepa broj 2, za upis u Registar za Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, donosi 

 

RJEŠENJE

1.    Upisuje se Islamski kulturni centar Mostar (skraćeni naziv: IKC Mostar) u Registar za Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 111/07, knjiga broj I, sa danom 06. 06. 2007. godine. 

2.    Sjedište Islamskog kulturnog centra je u Mostaru, Mala Tepa broj 2. 

3.    Islamskom kulturnom centru u Mostaru se potvrđuje kontinuitet pravnog lica. 

4.    Lice ovlašteno za zastupanje Islamskog kulturnog centra je Salih Čolaković, direktor. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 

 

Broj 08-38-3-23/07
6. juna 2007. godine
Sarajevo 

Ministar
Bariša Čolak, v. r.

 

Trascina file per caricare