Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Ugovor o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

 

- želeći na trajan i prikladan način urediti dušobrižničku skrb za vjernike katolike, pripadnike   Oružanih snaga Bosne i Hercegovine,

 dogovorili su se o sljedećem:

 

Članak 1.

1. Sveta Stolica će u Bosni i Hercegovini osnovati Vojni ordinarijat za dušobrižništvo katoličkih vjernika, pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

2. Vojni ordinarijat, koji se prema Apostolskoj konstituciji “Spirituali militum curae” u kanonskome pravu izjednačuje s biskupijom, imati će na čelu biskupa, vojnoga ordinarija. On će imati sva prava i dužnosti kao i dijecezanski biskup.

3. Vojni ordinarij moći će istodobno obnašati i službu dijecezanskoga biskupa.

4. Vlast upravljanja (jurisdikcija) vojnoga ordinarija je osobna, redovita i vlastita, ali skupna s vlašću mjesnoga ordinarija.

5. Vojni ordinarij, po pravu, član je Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.

 

Članak 2.

Vojnoga ordinarija slobodno će imenovati Vrhovni svećenik, prethodno o tome izvijestivši Vijeće ministara Bosne i Hercegovine .

 

Članak 3.

Vojni ordinarijat je sastavni dio vjerske službe koja je uključena u strukturu Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u okviru ostvarivanja vjerskih sloboda koje Bosna i Hercegovina garantira vjernicima svih religija.

 

Članak 4.

Vojnom će ordinariju, prema kanonskim odredbama, pomagati generalni vikar kojega će sam odabrati, i vojni kapelani.

 

Članak 5.

1. Prezbiterij Vojnoga ordinarijata sačinjavati će dijecezanski i redovnički svećenici, određeni za dušobrižništvo Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, uz prethodno dopuštenje vlastitoga dijecezanskog biskupa, odnosno redovničkoga poglavara.

2. Članovi svjetovnoga klera moći će biti inkardinirani u Vojni ordinarijat, prema propisima kanonskoga prava.

3. Svećenici koji su za stalno određeni za dušobrižništvo Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, tako da im to bude glavna služba, nazivati će se kapelanima Vojnoga ordinarijata; imati će kanonska prava i dužnosti kao i župnici ili župni vikari.

4. Vojni ordinarij, po potrebi i u dogovoru s mjerodavnim biskupom ili redovničkim poglavarom, moći će tražiti svećenike i redovnike za povremenu ili vremenski ograničenu službu u Vojnome ordinarijatu.

 

Članak 6.

Prema odredbama kanonskoga prava, pod jurisdikciju Vojnoga ordinarijata potpadaju:

a) vojnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te druge osobe stalno uposlene u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ;

b) članovi njihovih obitelji, to jest bračni drugovi i njihova djeca, pa i ona koja su punoljetna, ako žive s roditeljima u istom domu, kao i njihova rodbina i ostale osobe koje s njima dijele isto prebivalište;

c) kadeti vojnih škola, kao i oni koji obnašaju službu u vojnim ustanovama;

d) svi vjernici, muškarci i žene, pa bili i članovi neke redovničke ustanove, koji stalno obnašaju službu koju im je povjerio vojni ordinarij ili im je za nju dao svoju suglasnost.

 

Članak 7.

1. Svi djelatnici Vojnoga ordinarijata, kao stalni kapelani ili svećenici koji su na ispomoći, zadržavajući stanje vlastito svom staležu, u pastoralnome radu uklopiti će se u vojnu sredinu i služiti će se postojećim ustrojem Oružanih snaga Bosne i Hercegovine .

2. Kapelani i svi djelatnici Vojnoga ordinarijata obnašati će svoju službu, poštujući pravila vojnih organa, prema odredbama kanonskoga prava i sukladno odredbama vojnoga ordinarija.

3. Ako bi član klera Vojnoga ordinarijata morao biti podvrgnut stegovnim mjerama vojne naravi, nadležni zapovjednik, poštujući pravila vojne službe, poduzeti će predviđene korake, uz konzultaciju sa vojnim ordinarijem; Vojni ordinarij izvijestiti će nadležnoga vojnoga zapovjednika o možebitnim kanonskim kaznenim mjerama koje je poduzeo u određenim slučajevima.

 

Članak 8.

Vojni ordinarij slobodno će komunicirati s kapelanima i s drugim djelatnicima u dušobrižništvu Vojnoga ordinarijata, slati će im pogodne upute o dušobrižničkoj službi i od njih će tražiti povremena izvješća o obnašanju njihove službe.

 

Članak 9.

Vojni ordinarijat svoje će sjedište imati u Sarajevu.

 

Članak 10.

1. Ministarstvo obrane brinuti će se za materijalno uzdržavanje osoblja Vojnoga ordinarijata.

2. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine osigurati će materijalne uvjete potrebne za djelovanje Vojnoga ordinarijata, prije svega dolično sjedište vojnoga ordinarija i njegove kurije, te prikladna mjesta za bogoštovlje.

 

Članak 11.

1. Naknadnim sporazumom između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje će zastupati nadležna ministarstva, i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, prirediti će se pravilnik s razrađenim pojedinostima o djelovanju Vojnoga ordinarijata.

2. Do sklapanja toga sporazuma, ostaje na snazi “Sporazum o uspostavi, ustrojstvu i načinu djelovanja katoličkog dušobrižništva kao sastavnoga dijela jedinstvene vjerske službe u Ministarstvu obrane i u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine”, broj 06-02-3-1905-13/07 od 11. rujna 2007. godine, u svemu što nije u suprotnosti sa ovim ugovorom.

 

Članak 12.

Ako bi se pojavila kakva dvojba u tumačenju ili provedbi ovoga ugovora, dvije će visoke ugovorne strane uzajamnim dogovorom tražiti pravedno rješenje.

 

Članak 13.

1. Ovaj će Ugovor biti ratificiran prema pravnim propisima obiju visokih ugovornih strana i stupiti će na snagu u trenutku razmjene ratifikacijskih instrumenata.

2. U slučaju da jedna od visokih ugovornih strana bude smatrala da su se bitno promijenile prilike u kojima je sklopljen ovaj ugovor, započeti će pregovore o njegovoj prilagodbi novim okolnostima.

Potpisano u Sarajevu, dana 08. travnja 2010. godine, u dva izvorna i jednako vjerodostojna primjerka na bosanskome, hrvatskome, srpskome i talijanskome jeziku.

ZA SVETU STOLICU

 

ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Apostolski nuncij

 

Ministar obrane

Nadbiskup Alessandro D'Errico

 

dr. Selmo Cikotić

 

Trascina file per caricare
Trascina file per caricare

Accordo tra la Santa Sede e la Bosnia ed Erzegovina circa l’assistenza religiosa ai fedeli cattolici, membri delle Forze Armate di Bosnia ed Erzegovina

 

La Santa Sede e la Bosnia ed Erzegovina

– desiderando promuovere, in maniera stabile e conveniente, l’assistenza religiosa ai fedeli cattolici, membri delle Forze Armate di Bosnia ed Erzegovina,

hanno stabilito di comune accordo quanto segue:

 

Articolo 1

1. La Santa Sede erigerà in Bosnia ed Erzegovina un Ordinariato Militare per l’assistenza religiosa ai fedeli cattolici, membri delle Forze Armate di Bosnia ed Erzegovina.

2. L’Ordinariato Militare, canonicamente assimilato ad una diocesi secondo la Costituzione Apostolica Spirituali militum curae, sarà retto da un Vescovo, Ordinario Militare. Egli avrà tutti i diritti e i doveri analoghi a quelli del Vescovo diocesano.

3. L’Ordinario Militare potrà contemporaneamente esercitare anche l’incarico di Vescovo diocesano.

4. La potestà di giurisdizione dell’Ordinario Militare è personale, ordinaria e propria, ma cumulativa con la giurisdizione dell’Ordinario del luogo.

5. L’Ordinario Militare è, di diritto, membro della Conferenza Episcopale della Bosnia ed Erzegovina.

 

Articolo 2

L’Ordinario Militare sarà nominato liberamente dal Sommo Pontefice, previa notificazione al Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina.

 

Articolo 3

L’Ordinariato Militare è parte integrante del servizio religioso che è inserito nella struttura del Ministero della Difesa e delle Forze Armate di Bosnia ed Erzegovina, nel quadro dell’esercizio delle libertà religiose che la Bosnia ed Erzegovina garantisce ai fedeli di tutte le religioni.

 

Articolo 4

In conformità alle norme canoniche, l’Ordinario Militare sarà coadiuvato da un Vicario Generale scelto da lui stesso, nonche´ dai Cappellani Militari.

 

Articolo 5

1. Il presbiterio dell’Ordinariato Militare sarà formato da presbiteri diocesani e religiosi, destinati alla cura pastorale delle Forze Armate di Bosnia ed Erzegovina, previa licenza del proprio Vescovo diocesano o del Superiore religioso.

2. I membri del clero secolare potranno essere incardinati nell’Ordinariato Militare, secondo le norme del diritto canonico.

3. I sacerdoti designati, in maniera stabile e con incarico principale, alla cura pastorale delle Forze Armate di Bosnia ed Erzegovina, saranno chiamati Cappellani dell’Ordinariato Militare; essi godranno dei diritti e doveri canonici analoghi a quelli dei parroci o dei vice-parroci.

4. Secondo le necessità, e d’intesa con il loro Vescovo o Superiore religioso, l’Ordinario Militare potrà richiedere sacerdoti e religiosi che avranno un incarico anche nell’Ordinariato Militare, per un servizio temporaneo o occasionale.

 

Articolo 6

Secondo le norme del Diritto Canonico, appartengono alla giurisdizione dell’Ordinariato Militare:

a) militari delle Forze Armate di Bosnia ed Erzegovina, come anche altri impiegati stabili delle Forze Armate di Bosnia ed Erzegovina;

b) quanti compongono le loro famiglie, cioè coniugi e figli, anche maggiorenni, se coabitano con i genitori nella stessa casa, come anche i loro parenti ed altre persone che condividano la stessa abitazione;

c) i cadetti delle scuole militari, e coloro che prestano servizio presso gli istituti militari;

d) tutti i fedeli, uomini e donne, membri o meno di un Istituto religioso, che ricoprono stabilmente un ufficio loro affidato dall’Ordinario Militare o con suo consenso.

 

Articolo 7

1. Tutti coloro che svolgono servizio nell’ambito dell’ Ordinariato Militare, come cappellani stabili o come sacerdoti di complemento, nell’esercizio della loro attività pastorale, pur mantenendo la loro condizione propria, si inseriranno nell’ambiente militare e usufruiranno delle strutture esistenti in seno alle Forze Armate di Bosnia ed Erzegovina.

2. I Cappellani e tutti coloro che svolgono attività pastorale nell’Ordinariato Militare eserciteranno il loro servizio nel rispetto delle regole degli organi militari, secondo le norme canoniche e secondo le prescrizioni dell’Ordinario Militare.

3. Se qualche membro del Clero dell’Ordinariato Militare dovesse essere soggetto a sanzioni disciplinari di carattere militare, il Superiore gerarchico, rispettando le regole del servizio militare, vi provvederà consultando l’Ordinario Militare; mentre l’Ordinario Militare comunicherà eventuali sanzioni canoniche al Superiore gerarchico militare per i provvedimenti del caso.

 

Articolo 8

L’Ordinario Militare comunicherà liberamente con i cappellani e coloro che svolgono attività pastorale nell’Ordinariato Militare, invierà loro le opportune istruzioni sul servizio religioso, e richiederà loro periodiche relazioni sullo svolgimento del loro ufficio.

 

Articolo 9

L’Ordinariato Militare avrà sede in Sarajevo.

 

Articolo 10

1. Il Ministero della Difesa si prenderà cura del sostentamento materiale del personale dell’Ordinariato Militare.

2. Il Ministero della Difesa garantirà le condizioni materiali necessarie per il funzionamento dell’Ordinariato Militare, in particolare una sede decorosa per l’Ordinario Militare e per la sua Curia, e adeguati luoghi di culto.

 

Articolo 11

1. Con successiva Intesa tra il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina, rappresentato dai Ministeri competenti, e la Conferenza Episcopale della Bosnia ed Erzegovina, sarà redatto un Regolamento relativo a questioni piu` particolareggiate, riguardanti il funzionamento dell’Ordinariato Militare.

2. Fino alla stipulazione di tale Intesa, rimane in vigore l’« Intesa sulla costituzione, struttura e modalità dell’attività dell’assistenza spirituale cattolica come parte integrante del servizio religioso unitario nel Ministero della Difesa e nelle Forze Armate della Bosnia ed Erzegovina » N. 06-02-3-1905-13/07 dell’11 settembre 2007, in tutto quello che non è in contraddizione con questo Accordo.

 

Articolo 12

Se sorgesse qualche dubbio nell’interpretazione o nell’applicazione del presente Accordo, le Alte Parti Contraenti cercheranno una giusta soluzione per mezzo di una mutua intesa.

 

Articolo 13

1. Il presente Accordo sarà ratificato secondo le norme legali proprie delle Alte Parti Contraenti ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

2. Nel caso che una delle Alte Parti Contraenti consideri che sono mutate radicalmente le circostanze nelle quali si è stipulato il presente Accordo, sarà dato inizio a trattative al fine di aggiornarlo.

Firmato a Sarajevo, l’8 aprile 2010, in due originali, ugualmente autentici, ciascuno in lingua bosniaca, croata, serba e italiana.

Per la Santa Sede

 

PER BOSNIA-ERZEGOVINA

Nunzio apostolico

 

Ministro della Difesa

Arcivescovo Alessandro D'Errico

 

dr. Selmo Cikotic