Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON

O OSNOVNOJ ŠKOLI

("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 - odluka USRS, 22/2002, 62/2003 - dr. zakon, 64/2003 - ispr. dr. zakona, 101/2005 - dr. zakon i 72/2009 - dr. zakon)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se delatnost osnovne škole i osnovne muzičke i baletske škole (u daljem tekstu: škola).

Osnovno obrazovanje i vaspitanje stiče se u školi ostvarivanjem nastavnog plana i programa u trajanju od osam godina.

Član 2***

(Prestao da važi)

Čl. 3 i 4*

(Prestali da važe)

Član 5

Za pripadnike narodnosti nastavni plan i program ostvaruje se i na maternjem jeziku, ili dvojezično, ako se za upis u prvi razred prijavi najmanje 15 učenika.

Škola može da ostvaruje nastavni plan i program i na jeziku narodnosti, odnosno dvojezično i za manje od 15 učenika upisanih u prvi razred, uz saglasnost ministra prosvete.

Ministar prosvete propisuje način dvojezičnog ostvarivanja nastavnog plana i programa.

Kada se nastavni plan i program ostvaruje i na jezicima narodnosti, učenik savlađuje nastavni plan i program srpskog jezika.

Kada se nastavni plan i program ostvaruje na srpskom jeziku, učenicima pripadnicima narodnosti obezbeđuje se savlađivanje nastavnog plana i programa maternjeg jezika sa elementima nacionalne kulture.

Član 6*

Opština može organizovati zajedničku stručnu službu za sve škole na svojoj teritoriji, uz pribavljenu saglasnost Ministarstva prosvete.

Član 7*

(Prestao da važi)

II PRAVA GRAĐANA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU

Član 8

Republika Srbija obezbeđuje ostvarivanje prava građana od opšteg interesa u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, i to:

1. osnovno obrazovanje i vaspitanje dece u osmogodišnjem trajanju;

2. osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih;

3. osnovno muzičko i baletsko obrazovanje i vaspitanje;

4. dopunsko osnovno obrazovanje i vaspitanje dece građana Republike Srbije u inostranstvu.

Čl. 9-19*

(Prestali da važe)

IV NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Član 20

Nastavne planove i programe donosi ministar prosvete.

Nastavni plan i program verske nastave sporazumno donose ministar prosvete i ministar vera, na usaglašeni predlog tradicionalnih crkava i verskih zajednica (Srpska pravoslavna crkva, Islamska zajednica, katolička crkva, Slovačka evangelistička crkva a.v., Jevrejska zajednica, Reformatska hrišćanska crkva i Evangelička hrišćanska crkva a.v.), u skladu sa zakonom.

Vlada Republike Srbije obrazuje komisiju za usaglašavanje predloga programa verske nastave tradicionalnih crkava i verskih zajednica, predloga udžbenika i drugih nastavnih sredstava, za davanje mišljenja ministru prosvete u postupku izbora prosvetnih savetnika za versku nastavu i za praćenje organizovanja i ostvarivanja programa verske nastave.

Član 21***

Nastavnim planom i programom utvrđuju se obavezne i izborne nastavne i vannastavne aktivnosti.

Nastavnim planom utvrđuju se: obavezni i izborni nastavni predmeti, njihov raspored po razredima i nedeljni i godišnji broj časova nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada.

Član 22

Nastava iz izbornih predmeta ostvaruje se u skladu sa nastavnim planom i programom od I do VIII razreda, i to:

1) verska nastava i drugi predmet etičko-humanističkog sadržaja koji utvrdi ministar prosvete od I do VIII razreda;

2) strani jezik kao izborni predmet od III do VIII razreda;

3) ostali izborni predmeti u VII i VIII razredu.

Roditelj, odnosno staratelj učenika prilikom upisa u I i svaki naredni razred ima pravo i obavezu da odluči da učenik pohađa versku nastavu ili nastavu iz drugog predmeta koji utvrdi ministar prosvete.

Predmet iz stava 1. tačka 1) ovog člana za koji se roditelj, odnosno staratelj opredelio obavezan je za učenika u toj školskoj godini.

Izborni predmeti iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana obavezni su za učenike koji se za njih opredele.

Školski odbor, po pribavljenom mišljenju opštine, odlučuje koji će se izborni predmeti iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog zakona izučavati u školi.

Odluku o izboru ili promeni stranog jezika, kao obaveznog ili izbornog nastavnog predmeta, donosi škola po pribavljenoj saglasnosti ministra prosvete, najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Član 23*

Udžbenike i druga nastavna sredstva za versku nastavu odobrava ministar prosvete na usaglašeni predlog tradicionalnih crkava i verskih zajednica, u skladu sa zakonom.

Član 24*

(Prestao da važi)

1. Organizacija obrazovno-vaspitnog rada

Član 25

Za učenike od I do IV razreda organizuje se razredna, a za učenike od V do VIII razreda predmetna nastava.

Za učenike III i IV razreda predmetna nastava može da se organizuje iz najviše dva od sledeća tri predmeta: likovna kultura, muzička kultura i fizičko vaspitanje.

Odluke o izboru predmeta iz stava 2. ovog člana donosi direktor škole, po pribavljenom mišljenju nastavničkog veća.

Predmetna nastava organizuje se i iz stranog jezika, kao izbornog predmeta, od III razreda.

Za pripadnike narodnosti predmetna nastava može da se organizuje iz srpskog jezika i maternjeg jezika sa elementima nacionalne kulture, od I razreda.

Za decu predškolskog uzrasta pripadnike etničkih grupa škola može da organizuje pripremnu nastavu za sticanje elementarnih znanja iz srpskog jezika.

Član 26

Učenik razredne nastave ima do 20 časova nastave nedeljno, odnosno do četiri časa nastave dnevno, a učenik predmetne nastave do 25 časova nedeljno, odnosno do pet časova nastave dnevno.

Učenik razredne nastave koji stiče osnovno obrazovanje i vaspitanje na jeziku narodnosti ima do 23 časa nastave nedeljno, a u predmetnoj nastavi do 28 časova nedeljno.

U nedeljni broj časova iz st. 1. i 2. ovog člana ne uračunavaju se časovi iz izbornih predmeta i vannastavnih aktivnosti.

Časovi iz st. 1. i 2. ovog člana mogu se uvećati do 5 časova ostalim aktivnostima.

Čas nastave traje 45 minuta.

Član 27

Odeljenje istog razreda može da ima do 30 učenika, a izuzetno do 34 učenika.

Obrazovno-vaspitni rad od I do IV razreda može da se organizuje i u kombinovanom odeljenju.

Kombinovano odeljenje sastavljeno od učenika dva razreda može da ima do 20 učenika, a odeljenje od tri ili četiri razreda do 15 učenika.

Član 28*

(Prestao da važi)

Član 29

Škola može da organizuje obrazovno-vaspitni rad kao poseban oblik rada za učenike na dužem kućnom ili bolničkom lečenju.

Član 30

Za učenike od IV do VIII razreda sa posebnim sposobnostima, sklonostima i interesovanjima za pojedine predmete, škola organizuje dodatni rad.

Član 31

Za učenike koji zaostaju u savlađivanju nastavnog plana i programa, škola tokom godine organizuje dopunsku nastavu.

Za učenike upućene na popravni ispit, škola organizuje pripremnu nastavu. Pripremna nastava organizuje se pre početka ispitnog roka, u trajanju od najmanje pet radnih dana sa po dva časa dnevno za svaki predmet.

Za učenike sa manjim smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju, škola organizuje korektivni pedagoški rad.

Član 32

Škola prati razvoj učenika i pomaže mu u izboru daljeg obrazovanja i profesionalnog opredeljenja.

Član 33

Škola obezbeđuje uslove za ostvarivanje društvenih, tehničkih, humanitarnih, sportskih i kulturnih aktivnosti koje doprinose razvoju ličnosti učenika.

Član 34

U školi može da se osnuje učenička zadruga u cilju razvijanja vannastavnih aktivnosti društveno-korisnog rada učenika.

Rad učeničke zadruge uređuje se statutom škole.

Škola može pružati usluge i prodavati proizvode nastale kao rezultat rada učenika u učeničkoj zadruzi i tuđe proizvode, udžbenike, školski pribor i opremu.

Sredstva stečena radom učeničke zadruge vode se na izdvojenom računu i koriste za proširenje materijalne osnove rada učeničke zadruge, ekskurzije učenika, nagrade članovima zadruge i unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada u školi.

Čl. 35-38*

(Prestali da važe)

V UČENICI

1. Upis učenika

Član 39*

(Prestao da važi)

Član 40*

Roditelj, usvojilac, staratelj, odnosno organ starateljstva (u daljem tekstu: roditelj) odgovoran je za upis deteta u I razred i za redovno pohađanje nastave i obavljanje drugih školskih obaveza učenika.

Škola je dužna da obaveštava roditelja i opštinu o deci koja se nisu upisala u I razred, koja redovno ne pohađaju ili koja su prestala da pohađaju školu, najkasnije 15 dana od dana proteka roka za upis, odnosno od dana prestanka redovnog pohađanja nastave u školi.

Protiv roditelja čije dete nije blagovremeno upisano u I razred, odnosno čije dete ne pohađa redovno nastavu, nadležni opštinski organ podneće prijavu najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je o tome obavešten.

Član 41

Učenik može da izostane iz škole samo u opravdanim slučajevima.

Roditelj je dužan da najkasnije u roku od osam dana opravda izostanak učenika.

Član 42

Učenik prelazi iz jedne u drugu školu na osnovu prevodnice ili svedočanstva.

Prevodnica se izdaje u roku od 7 dana od dana prijema obaveštenja o upisu učenika u drugu školu.

Škola u koju učenik prelazi, u roku od 7 dana obaveštava školu iz koje se učenik ispisao da je primila prevodnicu.

Član 43***

(Prestao da važi)

Član 44

Učeniku koji je navršio 15 godina života prestaje obaveza pohađanja škole istekom te školske godine.

Škola može, po odluci direktora, da učeniku koji je navršio 15 godina života, a nije stekao osnovno obrazovanje i vaspitanje, omogući školovanje do navršenih 17 godina života, ako to zahteva učenik ili njegov roditelj.

Učenik iz stava 2. ovog člana koji učini težu povredu obaveza udaljava se iz škole.

Učenik ometen u razvoju može sticati osnovno obrazovanje i vaspitanje i posle navršenih 19 godina života.

Član 45

Učenik može biti privremeno ili za određenu školsku godinu oslobođen savlađivanja programa fizičkog vaspitanja u celini ili delimično.

Nastavničko veće škole donosi odluku o oslobađanju učenika od fizičkog vaspitanja na osnovu predloga lekara.

2. Ocenjivanje i napredovanje učenika

Član 46***

(Prestao da važi)

Član 47

Učenika od I do IV razreda ocenjuje nastavnik koji izvodi nastavu.

Učenika od V do VIII razreda ocenjuje predmetni nastavnik u toku obrazovno-vaspitnog rada, a ocenu na kraju polugodišta utvrđuje odeljenjsko veće na predlog predmetnog nastavnika.

Ocenu iz vladanja utvrđuje odeljenjsko veće na predlog odeljenskog starešine.

Član 48

Uspeh učenika iz nastavnog predmeta ocenjuje se opisnom i brojčanom ocenom: odličan (5); vrlo dobar (4); dobar (3); dovoljan (2) i nedovoljan (1).

Ocena nedovoljan (1) je negativna ocena.

Uspeh učenika iz izbornih predmeta propisanih članom 22. stav 1. tačka 1) ovog zakona ocenjuje se opisno, na osnovu kriterijuma koje utvrdi ministar prosvete.

Ministar prosvete utvrđuje, na zajednički predlog Ministarstva vera i tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kriterijume i način ocenjivanja učenika koji pohađa versku nastavu.

Ocena iz verske nastave i drugog predmeta koji utvrdi ministar prosvete ne utiče na opšti uspeh učenika.

Vladanje učenika ocenjuje se opisnom ocenom: primerno; vrlo dobro; dobro; zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće.

Član 49

Opšti uspeh učenika utvrđuje se na osnovu aritmetičke sredine pozitivnih ocena iz svih obaveznih nastavnih predmeta i stranog jezika kao izbornog predmeta.

Opšti uspeh učenika je: odličan, vrlo dobar, dobar, dovoljan.

Učenik je postigao opšti uspeh:

- odličan - ako ima srednju ocenu najmanje 4,50;

- vrlo dobar - ako ima srednju ocenu od 3,50 do 4,49;

- dobar - ako ima srednju ocenu od 2,50 do 3,49;

- dovoljan - ako ima srednju ocenu od 2 do 2,49.

Član 50

Ocena iz vladanja i ocena iz izbornog predmeta, osim stranog jezika, ne utiču na opšti uspeh učenika.

Nedovoljna ocena iz izbornog predmeta, osim ocene iz stranog jezika, ne unosi se u svedočanstvo.

Član 51

Učenik prelazi u naredni razred ako na kraju školske godine ima pozitivne ocene iz svih obaveznih nastavnih predmeta i stranog jezika kao izbornog predmeta.

Učenik VIII razreda stekao je osnovno obrazovanje i vaspitanje ako ima pozitivne ocene iz svih obaveznih nastavnih predmeta i stranog jezika kao izbornog predmeta.

Član 52***

(Prestao da važi)

Član 53

Učenici VIII, kao i ostalih razreda kojima prema članu 44. ovog zakona prestaje obaveza pohađanja škole, a nisu završili razred, mogu da ga završe polaganjem ispita iz predmeta iz kojih imaju nedovoljne ocene u roku od tri godine od dana prestanka redovnog pohađanja nastave.

Član 54***

(Prestao da važi)

Član 55

Učenici koji na kraju drugog polugodišta imaju više od dve nedovoljne ocene i učenici koji ne polože popravni ispit ili ne pristupe polaganju popravnog ispita, ponavljaju razred.

Član 56

Razredni ispit polaže učenik koji nije pohađao nastavu više od trećine ukupnog godišnjeg broja časova, a ocenjivanjem se utvrdi da nije savladao sadržaje nastavnog plana i programa i učenik od V do VIII razreda koji nije ocenjen iz jednog ili više predmeta.

Učenik od V do VIII razreda polaže razredni ispit i iz nastavnog predmeta iz kojeg nije izvođena nastava više od trećine časova utvrđenih nastavnim planom i programom.

Učenik koji na razrednom ispitu dobije nedovoljnu ocenu iz jednog ili dva nastavna predmeta polaže popravni ispit.

Učenik koji ne pristupi polaganju razrednog ispita ili ga ne položi u popravnom ispitnom roku, ponavlja razred.

Član 57

Učenik može da polaže ispit iz stranog jezika koji nije izučavao u školi. Ispit se polaže po propisanom nastavnom programu za određeni razred.

Škola izdaje učeniku uverenje o položenom ispitu.

Član 58

Popravni, razredni i drugi ispiti polažu se pred ispitnom komisijom od najmanje tri člana, koju obrazuje direktor škole.

Ocena ispitne komisije je konačna.

Način i vreme polaganja popravnih, razrednih i drugih ispita propisuje se statutom škole.

3. Prava, obaveze i odgovornosti učenika

Član 59*

(Prestao da važi)

Član 60

Učenik koji se ističe u učenju i vladanju pohvaljuje se ili nagrađuje.

Statutom škole utvrđuju se vrste pohvala i nagrada i uslovi za njihovo dodeljivanje.

Član 61

U toku školovanja učenik može da dobije diplomu za izuzetan opšti uspeh, odnosno diplomu za izuzetan uspeh u savlađivanju nastavnog plana i programa iz pojedinih nastavnih oblasti ili predmeta.

Vrste diploma, način i uslove za njihovo dodeljivanje propisuje ministar prosvete.

Član 62

Učenik koji se ističe znanjem i sposobnostima može da završi školu u roku kraćem od osam, ali ne kraćem od šest godina.

U toku jedne školske godine učenik može da završi dva razreda.

Uslove i postupak napredovanja učenika propisuje ministar prosvete.

Član 63***

(Prestao da važi)

Član 64*

(Prestao da važi)

Čl. 65 i 66***

(Prestali da važe)

VI NASTAVNICI I STRUČNI SARADNICI

Čl. 67-68*

(Prestali da važe)

Član 69

Nastavu od I do IV razreda može da izvodi nastavnik sa odgovarajućom visokom ili višom školskom spremom.

Nastavu na srpskom jeziku, i na jeziku narodnosti od I do IV razreda, može da izvodi nastavnik koji je stekao odgovarajuću školsku spremu na jeziku na kome se nastava izvodi, ili koji položi ispit iz jezika sa metodikom na odgovarajućoj višoj školi, odnosno fakultetu.

Program za proveru znanja jezika utvrđuje viša škola, odnosno fakultet.

Predmetnu nastavu može da izvodi nastavnik koji ima odgovarajuću visoku školsku spremu.

Iz predmeta domaćinstvo, likovna kultura i muzička kultura nastavu može da izvodi i nastavnik sa odgovarajućom višom školskom spremom.

Vaspitni rad u školi sa domom učenika može da obavlja vaspitač koji ima najmanje odgovarajuću višu školsku spremu.

Čl. 70-81*

(Prestali da važe)

Član 82

Nastavnici, stručni saradnici i vaspitači ostvaruju pravo na štrajk pod uslovom da obezbede minimum procesa rada škole.

Minimum procesa rada za nastavnika je ostvarivanje obavezne nastave u trajanju od 30 minuta po času u okviru dnevnog rasporeda i obavljanje ispita, a za stručnog saradnika i vaspitača 20 časova rada nedeljno.

Protiv nastavnika, stručnog saradnika i vaspitača koji učestvuju u štrajku protivno odredbi stava 2. ovog člana, direktor škole pokreće disciplinski postupak.

Nastavniku, stručnom saradniku i vaspitaču za povredu obaveze iz stava 2. ovog člana izriče se mera prestanka radnog odnosa.

VII OBRAZOVANJE I VASPITANJE UČENIKA OMETENIH U RAZVOJU

Član 83***

Dete ometeno u razvoju stiče osnovno obrazovanje i vaspitanje u skladu sa ovim zakonom i upisuje se u školu na osnovu rešenja kojim se utvrđuje vrsta i stepen ometenosti u razvoju.

Član 84***

Deca ometena u razvoju, u smislu ovog zakona su:

1. sa telesnim i čulnim oštećenjima (telesno invalidna; slepa i slabovida i gluva i nagluva);

2. mentalno ometena (lako, umereno, teže i teško); i

3. višestruko ometena u razvoju (sa dve i više ometenosti, autistička i dr.).

Utvrđivanje vrste i stepena ometenosti u razvoju vrši se na osnovu predloga lekarske komisije.

Član 85***

Razvrstavanje dece vrši se, po pravilu, pre početka sticanja osnovnog obrazovanja i vaspitanja, a može se obaviti i u toku sticanja obrazovanja.

Rešenjem kojim se određuje vrsta i stepen ometenosti u razvoju utvrđuje se zdravstvena sposobnost deteta za sticanje osnovnog obrazovanja i vaspitanja i određuje vrsta škole koju će dete upisati.

Rešenje iz stava 2. ovog člana donosi opštinska, odnosno gradska uprava na osnovu mišljenja komisije za pregled dece ometene u razvoju (u daljem tekstu: komisija).

Komisiju iz stava 3. ovog člana imenuje opštinska, odnosno gradska uprava, na predlog zdravstvene ustanove sa teritorije kojoj pripada škola i čine je: lekar specijalista iz odgovarajuće grane medicine, psiholog, pedagog, defektolog određene specijalnosti i socijalni radnik.

Dve ili više opština mogu da obrazuju zajedničku komisiju iz stava 3. ovog člana.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana u delu koji se odnosi na ocenu zdravstvene sposobnosti deteta, roditelj, odnosno staratelj deteta ima pravo žalbe nadležnom organu opštine, odnosno grada.

Po žalbi na rešenje iz stava 2 ovog člana, nadležni organ opštine, odnosno grada odlučuje na osnovu mišljenja posebne lekarske komisije koju zajednički obrazuju dve ili više opština.

Roditelj je dužan da upiše dete u školu određenu konačnim rešenjem o razvrstavanju.

Opština, odnosno grad na čijoj teritoriji roditelj učenika ima prebivalište vodi evidenciju o deci koja su razvrstana i upisana u odgovarajuću školu i snosi troškove prevoza, ishrane i smeštaja učenika, ako na području te opštine nema odgovarajuće škole.

Član 86***

Ponovno utvrđivanje stepena ili vrste i stepena ometenosti u razvoju učenika može da se obavi i u toku sticanja osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Predlog za ponovno utvrđivanje stepena ili vrste i stepena ometenosti mogu da podnesu roditelji ili škola, odnosno zdravstvena ustanova.

Član 87***

Vlada utvrđuje kriterijume i postupak razvrstavanja dece ometene u razvoju i način rada komisije iz člana 84. ovog zakona.

Član 88***

(Prestao da važi)

Član 89

Nastava od V do VIII razreda može da se izvodi kao razredna, kao razredno-predmetna ili kao predmetna, što zavisi od vrste i stepena ometenosti u razvoju.

Nastavnim planom i programom određuje se kada se nastava izvodi kao razredna, odnosno razredno-predmetna ili predmetna.

Član 90

U odeljenju ili vaspitnoj grupi može da bude najviše 10 učenika, zavisno od vrste i stepena ometenosti u razvoju.

Odeljenje učenika sa višestrukom ometenošću u razvoju i kombinovano odeljenje može da ima najviše šest učenika.

Član 91

Za obrazovanje i vaspitanje učenika ometenih u razvoju može se osnovati škola sa najmanje osam odeljenja.

Škola može da obavlja delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, iste vrste ometenosti u razvoju, a u skladu sa zakonom.

Škola može da organizuje i smeštaj i ishranu i za decu predškolskog uzrasta u domu učenika i učenike. Smeštaj i ishrana mogu biti u vidu dnevnog ili stalnog boravka.

Uslovi za smeštaj učenika i način ostvarivanja vaspitno-obrazovnog rada propisuje ministar prosvete.

Član 92***

Razrednu nastavu od I do IV razreda, odnosno od I do VIII razreda može da obavlja nastavnik - defektolog koji ima najmanje odgovarajuću višu školsku spremu.

Predmetnu nastavu od V do VIII razreda može da obavlja nastavnik koji ima najmanje odgovarajuću višu školsku spremu za predmet iz koga izvodi obrazovno-vaspitni rad i koji je osposobljen na defektološkom fakultetu za rad sa učenicima ometenim u razvoju.

Ako se nastava izvodi kao razredno-predmetna od V do VIII razreda, razrednu nastavu može da izvodi nastavnik - defektolog iz stava 1 ovog člana, a predmetnu nastavu nastavnik iz stava 2. ovog člana.

Član 93

Vaspitni rad u školi sa domom učenika može da obavlja vaspitač koji ima najmanje odgovarajuću višu školsku spremu defektološke struke.

VIII OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE ODRASLIH

Član 94

Lica starija od 15 godina života, koja redovno ne pohađaju školu (u daljem tekstu: odrasli), stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje u skladu sa ovim zakonom, prema nastavnom planu i programu za odrasle.

Član 95

Nastavnim planom i programom za odrasle bliže se utvrđuju: cilj, zadaci i sadržaj obrazovanja i vaspitanja i nedeljni i godišnji broj časova nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada i način i oblici ostvarivanja tog rada.

Član 96***

Odrasli mogu steći osnovno obrazovanje i vaspitanje pohađanjem nastave ili polaganjem ispita.

Broj odraslih u odeljenju, odnosno grupi može da bude do 20.

Vreme upisa, odnosno prijavljivanja ispita uređuje se statutom ustanove koja obavlja osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih.

Član 97

Odrasli je završio razred ako ima pozitivne ocene iz svih predmeta.

Odrasli koji imaju nedovoljne ocene iz pojedinih predmeta polažu ispite iz tih predmeta.

Odrasli se ne ocenjuju iz vladanja.

Član 98

Odraslima se izdaje svedočanstvo o svakom završenom razredu i svedočanstvo o stečenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Član 99

Vlada može poveriti obavljanje delatnosti osnovnog obrazovanja odraslih i drugim pravnim licima.

Poveravanje poslova iz stava 1. ovog člana uređuje se ugovorom.

Član 100

Opština vodi evidenciju nepismenih lica i lica bez potpunog osnovnog obrazovanja.

IX OSNOVNO MUZIČKO I BALETSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE

Član 101

U osnovnu muzičku, odnosno baletsku školu može da se upiše dete ako položi prijemni ispit kojim se utvrđuje njegova muzička, odnosno baletska sposobnost.

Učenici se upisuju u muzičku školu, odnosno baletsku školu na početku svake školske godine.

Član 102

Osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje traje od dve do šest godina, što zavisi od vrste instrumenta, odnosno glavnog predmeta, a osnovno baletsko obrazovanje i vaspitanje traje četiri godine.

Član 103

Nastavnim planom i programom za osnovno muzičko i baletsko obrazovanje i vaspitanje bliže se utvrđuju: cilj, zadaci i sadržaj i trajanje obrazovanja; uzrast učenika kao uslov za početak sticanja obrazovanja; sadržaj prijemnog, godišnjeg i kontrolnog ispita i uslovi za upis; sadržaj, oblici i način izvođenja obrazovno-vaspitnog rada; trajanje časa; nedeljni i godišnji broj časova nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada; broj učenika u odeljenju, odnosno grupi.

Za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje učenika ometenih u razvoju donosi se poseban nastavni plan i program.

Član 104

Osnovno muzičko i baletsko obrazovanje i vaspitanje stiče se redovnim pohađanjem nastave ili polaganjem ispita.

Učenik koji stiče osnovno muzičko ili baletsko obrazovanje i vaspitanje putem polaganja ispita ima status vanrednog učenika.

Član 105***

Učenik osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja polaže godišnji ispit, a učenik osnovnog baletskog obrazovanja i vaspitanja polaže kontrolni i godišnji ispit.

Učenici ostalih razreda, koji ne polože godišnji ispit iz glavnog predmeta, ponavljaju razred.

Učenik može da polaže popravni ispit samo iz jednog nastavnog predmeta.

Učenik može jednom da ponavlja razred u toku sticanja osnovnog muzičkog, odnosno baletskog obrazovanja i vaspitanja.

Član 106

Učenik koji se ističe znanjem i sposobnostima može da stekne osnovno muzičko i baletsko obrazovanje i vaspitanje u roku kraćem od propisanog u nastavnom planu i programu.

Član 107

U I razred škole za muzičke talente može da se upiše dete koje ima najmanje šest godina života i za koje se na prijemnom ispitu utvrdi da ima izrazite muzičke sposobnosti.

Ako se utvrdi da učenik muzičke škole ima izrazite muzičke sposobnosti, može da nastavi sticanje muzičkog obrazovanja i vaspitanja prema nastavnom planu i programu za talente.

Član 108

U I razred škole za baletske talente može da se upiše dete koje ima najmanje osam, a najviše 10 godina života, koje je završilo prva dva razreda osnovne škole i za koje se na prijemnom ispitu utvrdi da ima izrazite sposobnosti za balet.

Član 109

Muzičko obrazovanje i vaspitanje za učenike sa izrazitim muzičkim sposobnostima traje 10 godina, a za učenike sa izrazitim baletskim sposobnostima osam godina.

Nastavni plan i program za učenike sa izrazitim sposobnostima donosi se kao jedinstven nastavni plan i program za redovno osnovno obrazovanje i vaspitanje i osnovno i srednje muzičko, odnosno baletsko obrazovanje i vaspitanje.

Član 110

Učenici škole za muzičke, odnosno baletske talente polažu godišnji ispit iz svih stručnih predmeta.

Učenik koji ne položi popravni ispit iz stručnih predmeta i učenik koji na godišnjem ispitu iz glavnog predmeta dobije ocenu nedovoljan (1), ne može da nastavi sticanje obrazovanja prema nastavnom planu i programu za talente.

Učenik iz stava 2. ovog člana može da nastavi sticanje obrazovanja prema nastavnom planu i programu za osnovno muzičko, odnosno baletsko obrazovanje i vaspitanje.

Član 111

Škola može da obavlja delatnost osnovnog i srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja u skladu sa zakonom.

Škola može da organizuje smeštaj i ishranu za učenike.

Član 112

Nastavu u osnovnoj muzičkoj školi može da izvodi lice koje ima najmanje odgovarajuću višu školsku spremu.

Izuzetno, nastavu može da izvodi i lice koje ima odgovarajuću srednju muzičku školu, ako se za određeni predmet ne obrazuju u Republici Srbiji nastavnici na višoj školi, odnosno fakultetu.

Član 113

Nastavu u osnovnoj baletskoj školi može da izvodi lice koje ima najmanje odgovarajuću višu školsku spremu ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Nastavu iz igračkih predmeta može da izvodi baletski umetnik, odnosno baletski pedagog koji ima srednje baletsko obrazovanje, najmanje 10 godina igračke prakse, odnosno, pedagoškog rada i položeni ispit iz psihologije i pedagogije.

Ispit iz stava 2. ovog člana polaže se na odgovarajućem fakultetu.

Član 114

Vaspitni rad u školi sa domom učenika može da izvodi vaspitač koji ispunjava uslove za nastavnika u školi za muzičke i baletske talente.

X RUKOVOĐENJE I UPRAVLJANJE ŠKOLOM

Čl. 115-122a*

(Prestali da važe)

XI PRIZNAVANJE SVEDOČANSTAVA STEČENIH U INOSTRANSTVU

Član 123

Državljanin Srbije koji je u inostranstvu stekao osnovno obrazovanje i vaspitanje ili završio pojedine razrede osnovne škole, ima pravo da zahteva priznavanje svedočanstva o stečenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju ili pojedinom završenom razredu osnovne škole.

Strani državljanin ima pravo da zahteva nostrifikaciju ili priznanje ekvivalencije svedočanstva stečenog u inostranstvu, ako za to ima pravni interes.

Član 124

Nostrifikaciju, odnosno priznavanje ekvivalencije strane školske isprave vrši Ministarstvo prosvete.

Nostrifikacijom se strana školska isprava izjednačava sa odgovarajućom školskom ispravom stečenom u Republici Srbiji i to u pogledu prava za nastavljanje obrazovanja i vaspitanja i prava na zapošljavanje.

Priznavanjem ekvivalencije strana školska isprava izjednačava se sa odgovarajućom školskom ispravom stečenom u Republici Srbiji u pogledu prava na nastavljanje školovanja.

Član 125

U postupku nostrifikacije, odnosno priznavanja ekvivalencije strane školske isprave primenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku ukoliko ovim zakonom nije drukčije uređeno.

U postupku nostrifikacije, odnosno priznavanja ekvivalencije uzimaju se u obzir: sistem školovanja zemlje u kojoj je stečena školska isprava, nastavni plan i program; trajanje školovanja; prava koja daje strana školska isprava imaocu i druge okolnosti od značaja za odlučivanje.

Ako se u postupku nostrifikacije utvrdi da nastavni plan i program savladan u inostranstvu znatno odstupa od plana sa kojim se upoređuje, nostrifikacija se uslovljava polaganjem određenih ispita, ili proverom znanja.

Ministarstvo prosvete može utvrđivanje ispita i proveru znanja iz stava 3. ovog člana da poveri posebnoj stručnoj komisiji.

Član 126

Lice koje je podnelo zahtev za nostrifikaciju, odnosno priznavanje ekvivalencije strane školske isprave može uslovno da se upiše u naredni razred ukoliko postupak nije okončan do isteka roka za upis učenika u školu.

Član 127

Lice koje zahteva nostrifikaciju, odnosno priznavanje ekvivalencije strane školske isprave uz zahtev dostavlja original te isprave ili overenu kopiju, a original se dostavlja na uvid i prevod ovlašćenog prevodioca.

Rešenje o nostrifikaciji i rešenje o priznavanju ekvivalencije konačno je u upravnom postupku.

Kratak sadržaj rešenja ispisuje se na originalu školske isprave i na primerku prevoda (klauzula o nostrifikaciji, odnosno priznavanju ekvivalencije).

Član 128

Organ koji vodi postupak nostrifikacije i priznavanja ekvivalencije strane školske isprave čuva dokumentaciju i o tome vodi evidenciju.

Način vođenja evidencije i njen sadržaj propisuje ministar prosvete.

XII EVIDENCIJA, JAVNE ISPRAVE I PEČAT

Član 129

Škola vrši javna ovlašćenja koja su joj poverena ovim zakonom.

Kada se nastava izvodi i na jeziku narodnosti, škola vodi evidenciju i na tom jeziku.

Škola vodi evidenciju utvrđenu ovim zakonom i na osnovu podataka izdaje javne isprave.

Dnevnik rada (razredna knjiga) vodi se na jeziku i pismu na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Član 130

Škola vodi matičnu knjigu, dnevnik obrazovno-vaspitnog rada - razrednu knjigu, evidenciju o ispitima - zapisnik o popravnim, razrednim, ispitima za obrazovanje odraslih i drugim ispitima, o uspehu učenika na kraju školske godine, o izdatim svedočanstvima i o podeli predmeta na nastavnike.

Ministar prosvete propisuje sadržaj obrazaca i način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana i odobrava njeno izdavanje.

Član 131

Škola čuva trajno matičnu knjigu i evidenciju o izdatim svedočanstvima o završenoj osnovnoj školi.

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada, razredna knjiga i evidencija o ispitima čuvaju se 10 godina.

Član 132

Javne isprave koje izdaje škola su:

1. đačka knjižica;

2. svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, odnosno razredu;

3. prevodnica;

4. uverenje o položenom ispitu iz stranog jezika.

Ministar prosvete propisuje obrazac đačke knjižice, svedočanstva, prevodnice i uverenja i odobrava njihovo izdavanje.

Član 133

Škola izdaje učeniku đačku knjižicu u koju se unose ocene o uspehu u učenju i vladanju u toku školske godine i na kraju svakog razreda.

Škola izdaje učeniku svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Učeniku koji nije stekao osnovno obrazovanje i vaspitanje, a preostala mu je obaveza pohađanja nastave i učeniku koji odlazi u inostranstvo izdaje se svedočanstvo o poslednjem završenom razredu.

Kada se nastava izvodi i na jeziku narodnosti, javne isprave iz člana 132. izdaju se i na tom jeziku.

Član 134

Verodostojnost javne isprave škola overava pečatom. Sadržaj pečata utvrđuje se u skladu sa zakonom.

Statutom škole određuje se službeno lice odgovorno za upotrebu i čuvanje pečata.

Član 135

Škola izdaje duplikat javne isprave na propisanom obrascu, posle oglašavanja originala javne isprave nevažećom u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Škola izdaje uverenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju, u nedostatku propisanog obrasca.

Član 136

Ako ne postoji evidencija o stečenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju, ili o izdatim svedočanstvima, zahtev za utvrđivanje stečenog osnovnog obrazovanja i vaspitanja podnosi se opštinskom sudu na čijoj teritoriji je bilo ili je sada sedište osnovne škole.

Zahtev sadrži dokaze na osnovu kojih može da se utvrdi da je stečeno osnovno obrazovanje i vaspitanje i potvrdu da je evidencija, odnosno arhivska građa uništena ili nestala.

Potvrdu iz stava 2. ovog člana izdaje škola u kojoj je lice steklo osnovno obrazovanje i vaspitanje ili druga ustanova koja je preuzela evidenciju, odnosno arhivsku građu. Ako takva ustanova ne postoji, potvrdu izdaje opštinski organ na čijoj teritoriji je bilo sedište osnovne škole.

Član 137

Rešenje o utvrđivanju stečenog osnovnog obrazovanja i vaspitanja donosi opštinski sud u vanparničnom postupku, na osnovu pismenih isprava.

Rešenje sadrži: naziv i sedište osnovne škole u kojoj je stečeno osnovno obrazovanje i vaspitanje; ime i prezime lica, a za udate i devojačko prezime; ime oca i majke; datum, mesto rođenja i prebivalište lica i da je završeno osnovno obrazovanje i vaspitanje.

Rešenje kojim se utvrđuje stečeno osnovno obrazovanje i vaspitanje zamenjuje svedočanstvo osnovne škole.

XIII OBEZBEĐIVANJE SREDSTAVA

Čl. 138-139*

(Prestali da važe)

XIV KAZNENE ODREDBE

Član 140**

Novčanom kaznom od 30.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj škola ako:

1. (prestala da važi);

1a. (prestala da važi);

2. ne ostvaruje nastavni plan i program donet na osnovu ovog zakona (član 20);

3. ne pribavi saglasnost za izbor ili promenu stranog jezika (član 22);

4. (prestala da važi);

5. (prestala da važi);

6. utvrdi više časova obavezne nastave (član 26);

7. (prestala da važi);

8. ne obaveštava roditelje i opštinu o učenicima koji ne pohađaju školu (član 40);

9. ne dostavi u roku od sedam dana prevodnicu i druge podatke o učeniku, odnosno ne obavesti u istom roku o prijemu učenika, prevodnice i drugih podataka o učeniku (član 42);

10. (prestala da važi);

11. (prestala da važi);

12. upiše dete ometeno u razvoju bez rešenja o razvrstavanju (član 83);

13. ne vodi ili neuredno vodi propisanu evidenciju o obrazovno-vaspitnom radu škole (čl. 129, 130. i 131);

14. izda svedočanstvo čija sadržina ne odgovara podacima o matičnoj knjizi (član 133).

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u školi za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 141*

(Prestao da važi)

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 142

Postojeće škole usaglasiće svoju organizaciju i opšta akta sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja opštih akata iz stava 1. ovog člana primenjivaće se važeći opšti akti, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 143

Prava i obaveze osnivača škole, čiji je osnivač opština, grad Beograd, odnosno pokrajina, a koje budu utvrđene mrežom škola, ima Republika Srbija na dan stupanja na snagu akta kojim se utvrđuje mreža škole.

Član 144

Zemljište, zgrade i druga sredstva škola čiji je osnivač opština, grad Beograd, odnosno pokrajina, a koje budu utvrđene mrežom škola, prelaze u državnu svojinu na dan stupanja na snagu akta o mreži škola.

Član 145

Nastavnici, stručni saradnici i vaspitači koji obavljaju obrazovno-vaspitni rad u školi i koji su po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste školske spreme mogu i dalje da obavljaju obrazovno-vaspitni rad u školi.

Član 146

Nastavnici sa učiteljskom školom i nastavnici sa višom pedagoškom školom, koji na dan stupanja na snagu ovog zakona nisu bili u radnom odnosu u osnovnoj školi, mogu zasnovati radni odnos do kraja školske 1996/97. godine.

Član 147

Nastavnici koji obavljaju obrazovno-vaspitni rad sa učenicima ometenim u razvoju, koji ispunjavaju uslove za izvođenje nastave određenog predmeta, mogu i dalje da obavljaju taj rad ako se na odgovarajućem fakultetu osposobe za rad sa ovim učenicima u roku od dve godine od dana donošenja programa za defektološko osposobljavanje.

Član 148

Nastavnici, stručni saradnici i vaspitači koji obavljaju obrazovno-vaspitni rad sa učenicima ometenim u razvoju koji ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu stepena i vrste školske spreme, mogu i dalje da obavljaju taj rad ako su do stupanja na snagu ovog zakona najmanje 25 godina obavljali obrazovno-vaspitni rad, od toga najmanje 15 godina sa učenicima ometenim u razvoju.

Član 149

Nastavnici osnovne muzičke i osnovne baletske škole koji ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu stepena i vrste školske spreme mogu i dalje da obavljaju obrazovno-vaspitni rad ako su do stupanja na snagu ovog zakona imali najmanje 15 godina obrazovno-vaspitnog rada u muzičkoj, odnosno baletskoj školi.

Za poslove nastavnika koji ne ispunjava propisane uslove, muzička ili baletska škola raspisuje konkurs do kraja juna tekuće godine. Ako se na konkurs ne prijavi lice koje ispunjava propisane uslove, škola može da zadrži u radnom odnosu istog nastavnika do raspisivanja sledećeg konkursa.

Član 150

Nastavnici, stručni saradnici i vaspitači škola čije je sedište u autonomnoj pokrajini, koji nisu položili stručni ispit po propisima iz oblasti obrazovanja, mogu da ga polože u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 151

Ministar prosvete će imenovati direktore škola u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 152

Planovi i programi obrazovno-vaspitnog rada i propisi doneti na osnovu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik SRS", broj 5/90); Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik SRS", br. 51/78, 30/79, 39/81, 43/82, 13/83, 43/85, 49/85 i 39/86); Zakona o vaspitanju i obrazovanju ("Službeni list SAPV", br. 15/83, 19/83 - ispr. 11/86, 15/86 - ispr. 5/87, 17/88, 23/88, 18/89 i 6/90); Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list SAPK", br. 29/79, 7/80, 46/80 i 7/86); Zakona o muzičkom i baletskom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik SRS", broj 51/85); Zakona o vaspitanju i obrazovanju dece i omladine ometene u razvoju ("Službeni glasnik SRS", br. 43/84 i 18/89); odredaba Zakona o vaspitanju i obrazovanju koje se odnose na ogled, muzičko, baletsko obrazovanje i vaspitanje i vaspitanje i obrazovanje učenika ometenih u razvoju ("Službeni list SAPV", br. 15/83, 19/83 - ispr. 11/86, 15/86 - ispr. 5/87, 17/88, 23/88, 18/89 i 6/90); Zakona o vaspitanju i obrazovanju dece i omladine ometene u razvoju ("Službeni list SAPK", broj 19/85) i odredbe Zakona o ogledima u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja ("Službeni list SAPK", broj 27/76) primenjivaće se do donošenja nastavnih planova i programa i odgovarajućih propisa utvrđenih ovim zakonom, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 153

Odredbe podzakonskih akata koje su se primenjivale do stupanja na snagu ovog zakona, a nisu sa njim u suprotnosti, primenjivaće se do donošenja propisa na osnovu ovog zakona.

Podzakonska akta kojima se uređuje razvrstavanje dece i omladine ometene u razvoju primenjivaće se do donošenja odgovarajućih propisa.

Član 154

Odredbe čl. 46. do 58. ovog zakona primenjivaće se od školske 1992/93. godine.

Do početka primene odredaba iz stava 1. ovog člana primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik SRS", broj 5/90).

Član 155

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik SRS", broj 5/90), kao i odredbe sledećih zakona koje se odnose na osnovno obrazovanje i vaspitanje:

Zakon o muzičkom i baletskom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik SRS", broj 51/85); Zakona o vaspitanju i obrazovanju dece i omladine ometene u razvoju ("Službeni glasnik SRS", br. 43/84 i 18/89); Zakona o diplomama za izuzetan uspeh u školskom učenju i vladanju ("Službeni glasnik SRS", br. 14/66 i 20/76); Zakona o vaspitanju i obrazovanju koje se odnose na ogled, muzičko, baletsko i vaspitanje i obrazovanje učenika ometenih u razvoju ("Službeni list SAPV", br. 15/83, 19/83 - ispr. 11/86, 15/86 - ispr. 5/87, 17/88, 23/88, 18/89 i 6/90), Zakona o vaspitanju i obrazovanju dece i omladine ometene u razvoju ("Službeni list SAPK", broj 19/85), Zakona o diplomama za izuzetan uspeh u školskom učenju i vladanju ("Službeni list SAPV", broj 27/72), Zakona o diplomama za izuzetan uspeh učenika "Vuk Karadžić" ("Službeni list SAPK", broj 21/88), i Zakona o ogledima u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja ("Službeni list SAPK", broj 27/76).

Član 156

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o osnovnoj školi

("Sl. glasnik RS", br. 22/2002)

Član 31

Skupština opštine, odnosno skupština grada imenovaće članove školskog odbora u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 32

Škola će usaglasiti svoju organizaciju i rad i izabraće savet roditelja u roku od mesec dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Školski odbor će izabrati direktora škole u roku od dva meseca od dana svog konstituisanja.

Član 33

Ministarstvo prosvete rešenjem će utvrditi broj zaposlenih u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi za obavljanje poslova prosvetnog inspektora u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Opštinska, odnosno gradska uprava aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, utvrdiće radna mesta za obavljanje poslova prosvetnog inspektora, u skladu sa ovim zakonom i aktom Ministarstva prosvete iz stava 1. ovog člana, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu tog akta.

Opštinska, odnosno gradska uprava preuzeće školske nadzornike koji ispunjavaju uslove za prosvetnog inspektora, a koji imaju prebivalište na teritoriji opštine, odnosno grada u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Član 34

Zaposleni u školi koji je do dana stupanja na snagu ovog zakona obavljao poslove sekretara škole, a ne ispunjava uslov u pogledu stepena i vrste stručne spreme, može da obavlja ove poslove najduže do kraja školske 2004/2005. godine.

Zaposleni iz stava 1. ovog člana raspoređuje se na druge odgovarajuće poslove, a ako takvih poslova nema, ostvaruje prava zaposlenog za čijim je radom prestala potreba.

Član 35

Sekretar škole koji ispunjava uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme može i dalje da obavlja poslove svog radnog mesta pod uslovom da u roku od dve godine od dana donošenja programa iz člana 27. ovog zakona položi stručni ispit.

Sekretar škole sa položenim pravosudnim ili stručnim ispitom za zaposlene u organima državne uprave oslobađa se polaganja stručnog ispita.

Član 36

Školski nadzornici moraju da steknu, najkasnije do kraja školske 2002/2003. godine, najmanje zvanje mentora da bi obavljali poslove prosvetnog savetnika.

Odredba člana 7. ovog zakona u delu koji se odnosi na zvanje mentora stupa na snagu početkom školske 2003/2004. godine.

Član 37

Odredbe čl. 10. i 12. ovog zakona primenjivaće se na učenike koji se upisuju u I razred počev od školske 2002/2003 godine.

Član 38

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Trascina file per caricare