Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON

 

O CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

 

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

 

Sloboda veroispovesti

 

Član 1.

 

 

Svakome se, u skladu sa Ustavom, jem i pravo na slobodu savesti I veroispovesti.

 

 

Sloboda veroispovesti obuhvata: slobodu da se ima ili nema, zadrži ili promeni veroispovest ili versko uverenje, odnosno slobodu verovanja, slobodu ispovedanja vere u Boga; slobodu da se pojedina no ili u zajednici sa drugima, javno ili privatno, ispoljava verovanje ili versko uverenje u estvovanjem u bogosluženju i obavljanjem verskih obreda, verskom poukom i nastavom, negovanjem i razvijanjem verske tradicije; slobodu da se razvija i unapre uje verska prosveta i kultura.

 

 

Zabrana verske diskriminacije

 

 Član 2.

 

Niko ne sme biti podvrgnut prinudi koja bi mogla ugroziti slobodu veroispovesti, niti sme biti prisiljen da se izjasni o svojoj veroispovesti i verskim uverenjima ili njihovom nepostojanju.

 

Niko ne može biti uznemiravan, diskriminisan ili privilegovan zbog svojih verskih uverenja, pripadanja ili nepripadanja verskoj zajednici, u estvovanja ili neu estvovanja u bogosluženju i verskim obredima i koriš enja ili nekoriš enja zajem enih verskih sloboda i prava.

 

Ne postoji državna religija.

 

 

Ograni enja ispoljavanja verske slobode

 

 Član 3.

 

Sloboda veroispovesti ili verskog uverenja može biti podvrgnuta samo onim ograni enjima koja su propisana Ustavom, zakonom i ratifikovanim me unarodnim dokumentima, a neophodna su u demokratskom društvu radi zaštite javne bezbednosti, javnog reda, morala i zaštite slobode i prava drugih.

 

Verska sloboda se ne sme koristiti tako da ugrožava pravo na život, pravo na zdravlje, prava dece, pravo na li ni i porodi ni integritet i pravo na imovinu, niti tako da se izaziva i podsti e verska, nacionalna ili rasna netrpeljivost.

 

 

 

 

 

 

II. PRAVNI POLOŽAJ CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA

 

 

1. Autonomija

 

Subjekti verske slobode

 

 Član 4.

 

Subjekti verske slobode u smislu ovog zakona su tradicionalne crkve i verske zajednice, konfesionalne zajednice i druge verske organizacije (u daljem tekstu: crkve i verske zajednice).

 

 

Sloboda udruživanja i okupljanja

 

 Član 5.

 

Gra ani imaju slobodu udruživanja i javnog okupljanja radi ispoljavanja verskih ube enja, u skladu sa Ustavom i zakonom.

 

Gra ani imaju slobodu pristupanja crkvama i verskim zajednicama, u skladu sa zakonom.

 

 

Autonomija crkava i verskih zajednica

 

 Član 6.

 

Crkve i verske zajednice su nezavisne od države i jednake pred zakonom

Crkve i verske zajednice su slobodne i autonomne u odre ivanju svog verskog identiteta.

 

Crkve i verske zajednice imaju pravo da samostalno ure uju i sprovode svoj poredak i organizaciju i da samostalno obavljaju svoje unutrašnje i javne poslove.

 

 

Autonomna regulativa crkava i verskih zajednica

 

 Član 7.

 

Država ne može ometati primenu autonomnih propisa crkava i verskih zajednica

Za izvršenje pravosnažnih odluka i presuda koje izdaju nadležni organi crkava i verskih zajednica država pruža odgovaraju u pomo , na njihov zahtev, u skladu sa zakonom.

 

Prava sveštenika odnosno verskih službenika

 

 Član 8.

 

Sveštenike odnosno verske službenike biraju i postavljaju crkve i verske zajednice, u skladu sa svojim autonomnim propisima.

 

Vršenje svešteni ke odnosno verske službe reguliše se autonomnim propisima crkava i verskih zajednica.

 

Sveštenici odnosno verski službenici su slobodni i nezavisni u obavljanju bogoslužbene delatnosti koja se vrši u skladu sa zakonom i autonomnim pravom crkve ili verske zajednice.

 

Sveštenici odnosno verski službenici ne mogu biti pozvani na odgovornost pred državnim organima za svoje postupanje pri obavljanju bogoslužbene delatnosti koja se vrši u skladu sa stavom 3. ovog lana.

 

Sveštenik odnosno verski službenik ima pravo da u estvuje u svim vidovima javnog života, osim ako je to zabranjeno unutrašnjim pravilima ili pojedina nom odlukom crkve i verske zajednice koja ga postavlja.

 

Država ne može ograni avati gra anska ili politi ka prava sveštenika odnosno verskog službenika na osnovu njegovog verskog položaja ili službe koju vrši.

 

Sveštenik ne može biti pozvan da svedo i o injenicama i okolnostima koje je saznao prilikom ispovesti.

 

Ako nadležni državni organ liši slobode sveštenika odnosno verskog službenika, dužan je da o tome odmah obavesti nadležni organ crkve odnosno verske zajednice kojoj isti pripada.

 

Država štiti službenu uniformu i njene delove, kao i obeležja ina i dostojanstva sveštenih lica odnosno verskih službenika, u skladu sa zakonom i autonomnim pravom crkve ili verske zajednice.

 

 

Pravna sposobnost crkava i verskih zajednica

 

 Član 9.

 

Crkve i verske zajednice koje su registrovane u skladu sa ovim zakonom imaju svojstvo pravnog lica.

 

Organizacione jedinice i ustanove crkava i verskih zajednica mogu ste i svojstvo pravnog lica u skladu sa autonomnim propisima crkve odnosno verske zajednice, a na osnovu odluke nadležnog organa crkve i verske zajednice.

 

Crkve i verske zajednice mogu svojim aktima menjati i ukidati svoje organizacione jedinice, organe i ustanove koje imaju svojstvo pravnog lica i zahtevati njihovo brisanje iz Registra.

 

Crkve i verske zajednice, kao i njihove organizacione jedinice i ustanove sa svojstvom pravnog lica, u javnoj upotrebi koriste isklju ivo službeni naziv pod kojim su registrovane.

 

Tradicionalne crkve i verske zajednice

 

 Član 10.

 

Tradicionalne crkve su one koje u Srbiji imaju viševekovni istorijski kontinuitet i iji je pravni subjektivitet ste en na osnovu posebnih zakona, i to: Srpska Pravoslavna Crkva, Rimokatoli ka Crkva, Slova ka Evangeli ka Crkva a. v., Reformatska Hriš anska Crkva i Evangeli ka Hriš anska Crkva a. v.

 

Tradicionalne verske zajednice su one koje u Srbiji imaju viševekovni istorijski kontinuitet i iji je pravni subjektivitet ste en na osnovu posebnih zakona, i to Islamska verska zajednica i Jevrejska verska zajednica.

 

 

Srpska Pravoslavna Crkva

 

 Član 11.

 

Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi priznaje se kontinuitet sa pravnim subjektivitetom ste enim na osnovu Na ertanija o duhovnoj vlasti (Odluka Narodne Skupštine Knjaževstva Srbskog od 21. maja 1836. godine) i Zakona o Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi («Službene novine Kraljevine Jugoslavije», broj 269/1929).

 

Srpska Pravoslavna Crkva ima izuzetnu istorijsku, državotvornu i civilizacijsku ulogu u oblikovanju, o uvanju i razvijanju identiteta srpskog naroda.

 

 

Rimokatoli ka Crkva

 

 Član 12.

 

Rimokatoli koj Crkvi se priznaje kontinuitet sa pravnim subjektivitetom ste enim na osnovu Zakona o konkordatu izme u Kraljevine Srbije i Svete Stolice (Odluka Narodne skupštine Kraljevine Srbije od 26. jula 1914. godine; «Srpske novine», broj 199/1914).

 

 

Slova ka Evangeli ka Crkva a.v., Reformatska Hriš anska Crkva, Evangeli ka

Hriš anska Crkva a. v.

 

 Član 13.

 

Slova koj Evangeli koj Crkvi a.v., Reformatskoj Hriš anskoj Crkvi i Evangeli koj Hriš anskoj crkvi a. v. priznaje se kontinuitet sa pravnim subjektivitetom ste enim na osnovu Zakona o Evangeli ko-hriš anskim crkvama i o Reformovanoj hriš anskoj crkvi Kraljevine Jugoslavije ("Službene novine Kraljevine Jugoslavije", broj 95/1930).

 

 

Jevrejska zajednica

 

 Član 14.

 

Jevrejskoj zajednici se priznaje kontinuitet sa pravnim subjektivitetom ste enim na osnovu Zakona o verskoj zajednici Jevreja u Kraljevini Jugoslaviji ("Službene novine Kraljevine Jugoslavije", broj 301/1929).

 

Islamska zajednica

 

 Član 15.

 

Islamskoj zajednici se priznaje kontinuitet sa pravnim subjektivitetom ste enim na osnovu Zakona o islamskoj verskoj zajednici Kraljevine Jugoslavije ("Službene novine Kraljevine Jugoslavije", broj 29/1930).

 

 

Konfesionalne zajednice

 

 Član 16.

 

Konfesionalne zajednice su sve one crkve i verske organizacije iji pravni status je bio regulisan prijavom u skladu sa Zakonom o pravnom položaju verskih zajednica ("Službeni list FNRJ", broj 22/1953) i Zakonom o pravnom položaju verskih zajednica ("Službeni glasnik SRS", broj 44/1977).

 

 

2. Registracija

 

Registar crkava i verskih zajednica

 

 Član 17.

 

Ministarstvo nadležno za poslove vera (u daljem tekstu: Ministarstvo) vodi Registar crkava i verskih zajednica (u daljem tekstu: Registar).

 

 

Postupak registracije verskih organizacija

 

 Član 18.

 

Za upis crkava i verskih zajednica u Registar Ministarstvu se podnosi prijava koja sadrži:

 

1) naziv crkve ili verske zajednice;

 

2) adresu sedišta crkve ili verske zajednice;

 

3) ime, prezime i svojstvo lica ovlaš enog da predstavlja i zastupa crkvu ili versku zajednicu.

 

 

 

 

 

 

Verske organizacije, osim onih iz lana 10. ovog zakona, za upis u Registar podnose Ministarstvu zahtev koji sadrži:

 

1) odluku o osnivanju verske organizacije sa imenima, prezimenima, brojevima identifikacionih dokumenata i potpisima osniva a od najmanje 0,001% punoletnih državljana Republike Srbije koji imaju prebivalište u Republici Srbiji prema poslednjem zvani nom popisu stanovništva ili stranih državljana sa stalnim boravkom na teritoriji Republike Srbije;

 

2) statut ili drugi dokument verske organizacije koji sadrži: opis organizacione strukture, na in upravljanja, prava i obaveze lanova, na in osnivanja I gašenja organizacione jedinice, spisak organizacionih jedinica sa svojstvom pravnog lica i druge podatke od zna aja za versku organizaciju;

 

3) prikaz osnova verskog u enja, verskih obreda, verskih ciljeva i osnovnih aktivnosti verske organizacije;

 

4) podatke o stalnim izvorima prihoda verske organizacije.

 

 

Naziv verske organizacije

 

 Član 19.

 

U Registar se ne može upisati verska organizacija iji naziv sadrži naziv ili deo naziva koji izražava identitet crkve, verske zajednice ili verske organizacije koja je ve upisana u Registar ili koja je ranije podnela zahtev za upis.

 

 

Rešavanje o zahtevu za upis u Registar

 

 Član 20.

 

O zahtevu za upis u Registar Ministarstvo rešava u roku od 60 dana od dana prijema urednog zahteva i potrebne dokumentacije.

 

Ako je zahtev nepotpun ili je naziv suprotan lanu 19. ovog zakona Ministarstvo e pozvati podnosioca da zahtev dopuni ili ispravi u roku od 30 dana. Ako zahtev u navedenom roku ne bude dopunjen ili ispravljen, Ministarstvo e odbaciti zahtev.

 

Verska organizacija prijavljena po propisima o udruženjima koja ne podnese zahtev za upis u Registar u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona ne e se smatrati verskom organizacijom u smislu ovog zakona.

 

Ministarstvo donosi rešenje o odbijanju zahteva za upis verske organizacije u Registar ako su njeni ciljevi, u enje, obredi ili delovanje suprotni Ustavu i javnom poretku ili ako ugrožavaju život, zdravlje, slobodu i prava drugih, prava dece, pravo na li ni i porodi ni integritet i pravo na imovinu.

 

Pri donošenju rešenja o zahtevu za upis u Registar Ministarstvo uzima u obzir i odluke Evropskog suda za ljudska prava, kao i upravne ili sudske odluke u pogledu registracije ili delovanja odre ene verske organizacije u jednoj ili više država lanica Evropske unije.

 

Upisom u Registar verska organizacija sti e svojstvo pravnog lica.

 

Ukoliko Ministarstvo ne donese rešenje u roku iz stava 1. ovog lana smatra e se da je odobren upis verske organizacije u Registar.

 

 

Sadržina Registra

 

 Član 21.

 

U Registar se upisuje: naziv crkve, verske zajednice ili verske organizacije; sedište i adresa; organizacioni oblici i teritorijalna organizacija; ime I prezime, adresa i svojstvo lica ovlaš enog da predstavlja i zastupa crkvu, versku zajednicu ili versku organizaciju; broj i datum rešenja o upisu; broj i datum rešenja o brisanju iz prethodnog registra pravnih lica, kao i sve promene upisanih podataka.

 

U Registar se unose i podaci o verskim školama, kulturnim ustanovama i udruženjima, humanitarnim, dobrotvornim i zdravstvenim organizacijama iji je osniva crkva, verska zajednica ili verska organizacija, kao i podaci o privrednoj ili drugoj delatnosti koju obavlja crkva, verska zajednica ili verska organizacija.

 

O promeni podataka koji se unose u Registar crkva, verska zajednica ili verska organizacija dužna je da obavesti Ministarstvo u roku od 30 dana od njihovog nastupanja.

 

Propis kojim se bliže ure uje sadržina i na in vo enja Registra donosi ministar nadležan za poslove vera.

 

 

Brisanje iz Registra

 

 Član 22.

 

Ministarstvo donosi rešenje o brisanju iz Registra:

 

1) ako crkva, verska zajednica ili verska organizacija podnese takav zahtev;

 

2) ako nastupe razlozi zbog kojih se odbija upis u Registar;

 

3) ako je pravosnažnom sudskom presudom ustanovljeno da verska organizacija ostvaruje ciljeve druga ije od onih radi kojih je osnovana.

 

 

Pravni lek

 

 Član 23.

 

Rešenje o upisu, odbacivanju zahteva za upis, odbijanju upisa ili brisanju iz Registra je kona no i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

 

 

Postupak sa imovinom

 

 Član 24.

 

Na imovinu crkve, verske zajednice ili verske organizacije koja je brisana iz Registra shodno se primenjuju propisi o udruženjima.

 

 

Nadzor

 

 Član 25.

 

Nadzor nad sprovo enjem ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove vera.

 

3. Imovina i finansiranje

 

Imovina

 

 Član 26.

 

Crkve i verske zajednice obezbe uju sredstva za obavljanje svoje delatnosti od prihoda iz sopstvene imovine, zadužbina, legata i fondova, nasle ivanja, poklona i priloga, drugih pravnih poslova i delatnosti na neprofitnim osnovama, u skladu sa zakonom.

 

Crkve i verske zajednice samostalno upravljaju svojom imovinom i nov anim sredstvima, u skladu sa sopstvenim autonomnim propisima.

 

Crkve i verske zajednice mogu da obavljaju privrednu ili drugu delatnost na na in i u skladu sa propisima kojima je ure eno obavljanje tih delatnosti.

 

 

Zaštita imovine

 

 Član 27.

 

Sakralna i kulturna baština crkava i verskih zajednica, uklju uju i i nepokretna kulturna dobra, ne može biti predmet prinudnog izvršenja ili otu enja u postupku ste aja ili prinudnog poravnanja.

 

Do donošenja propisa o vra anju imovine crkava i verskih zajednica nadležni državni organ ili organ lokalne samouprave može im na njihov zahtev, u skladu sa zakonom, ustupiti na koriš enje oduzetu imovinu ili njene delove.

 

 

Saradnja države sa crkvama i verskim zajednicama

 

 Član 28.

 

Država sara uje sa crkvama i verskim zajednicama radi unapre ivanja verske slobode i ostvarivanja opšteg dobra i zajedni kog interesa.

 

Radi unapre ivanja verske slobode i saradnje sa crkvama i verskim zajednicama, u obostranom interesu, država može da materijalno pomaže crkve i verske zajednice.

 

 

Socijalna prava sveštenika odnosno verskih službenika

 

 Član 29.

 

Sveštenici odnosno verski službenici imaju pravo na zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom.

 

Radi unapre ivanja verske slobode, u saglasnosti sa crkvama i verskim zajednicama, sredstva za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje sveštenika odnosno verskih službenika mogu se obezbediti u budžetu Republike Srbije, u skladu sa zakonom.

 

Ako se u budžetu Republike Srbije obezbede sredstva, Vlada utvr uje iznose sredstava za ostvarivanje socijalnih prava sveštenika odnosno verskih službenika, ravnopravno i srazmerno broju vernika pojedinih crkava i verskih zajednica, prema poslednjem popisu stanovništva u Republici, pri emu se na crkve i verske zajednice sa malim brojem vernika može primeniti na elo pozitivne diskriminacije.

 

Crkve i verske zajednice mogu osnivati samostalne fondove za socijalno odnosno zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje svojih sveštenika odnosno verskih službenika, u skladu sa svojim autonomnim propisima.

 

Sveštenik odnosno verski službenik koji je strani državljanin, vrši trajnu službu u skladu sa zakonom i autonomnim pravom crkve ili verske zajednice i ima stalni boravak u Republici Srbiji, uživa sva prava iz ovog lana, u skladu sa zakonom.

 

 

Poreske olakšice

 

 Član 30.

 

Prilikom obavljanja delatnosti i obezbe ivanja prihoda u skladu sa ovim zakonom crkve i verske zajednice mogu biti potpuno ili delimi no oslobo ene poreskih i drugih obaveza, u skladu sa zakonima kojima se uvodi odgovaraju i javni prihod.

 

Fizi ka i pravna lica koja daju priloge i poklone crkvama i verskim zajednicama mogu biti oslobo ena odgovaraju ih poreskih obaveza, u skladu sa zakonima kojima se uvodi odgovaraju i javni prihod.

 

 

III. DELATNOST CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA

 

 

1. Bogoslužbena delatnost

 

Bogoslužbeni prostor

 

 Član 31.

 

Crkve i verske zajednice obavljaju bogosluženje, verske obrede i ostale verske delatnosti u hramovima, drugim zgradama i prostorima u njihovom vlasništvu ili u iznajmljenim prostorima.

 

Bogosluženje, verski obredi i ostale verske delatnosti mogu se obavljati i na javnim mestima, odnosno otvorenim prostorima, kao i na mestima vezanim za zna ajne istorijske doga aje ili li nosti, u skladu sa zakonom.

 

Bogoslužbeni prostor i vreme su zašti eni i nepovredivi, u skladu sa Ustavom i zakonom i autonomnim pravom crkava i verskih zajednica.

 

Bogosluženje i verski obredi se mogu obavljati na zahtev nadležnog organa i u bolnicama, vojnim i policijskim objektima, zavodima za izvršenje krivi nih sankcija i drugim institucijama i objektima, a u školama, ustanovama socijalne i de je zaštite samo u prigodnim prilikama.

 

Nadležni organi institucija iz stava 4. ovog lana dužni su da u skladu sa mogu nostima obezbede vršenje bogosluženja i verskih obreda na zahtev lanova tih institucija ili na zahtev korisnika njihovih usluga.

 

Crkve i verske zajednice, u dogovoru sa nadležnim organom institucije, odre uju na in i uslove pod kojima e udovoljiti zahtevima da se u njoj povremeno, stalno ili prigodno obavljaju bogosluženje i verski obredi.

 

 

Graditeljstvo

 

 Član 32.

 

Crkve i verske zajednice mogu samostalno u skladu sa zakonom podizati hramove i druga zdanja za bogoslužbene potrebe, kao i parohijske domove, manastirske konake, administrativno-upravne zgrade, škole, internate i bolnice (u daljem tekstu: verski objekti).

 

Crkve i verske zajednice mogu graditi i stambene zgrade, proizvodne i druge objekte, u skladu sa zakonom.

 

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da prilikom izrade urbanisti kih planova razmotri iskazane potrebe crkava i verskih zajednica za izgradnju verskih objekata.

 

Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija verskih objekata može se izvoditi po donošenju odluke crkve ili verske zajednice, dobijanju potrebnih dozvola predvi enih zakonom i propisima koji regulišu ovu oblast, kao i saglasnosti nadležnog ministarstva i uz stru ni nadzor nadležnog državnog organa.

 

Nadležni državni organ je dužan da poštuje pravo crkve i verske zajednice da samostalno organizuje i vodi radove i da utvr uje namenu, stil i opremanje objekta, u skladu sa zakonom i autonomnim propisima crkava i verskih zajednica.

 

Nadležni državni organ i organ lokalne samouprave može da u budžetu predvidi sredstva za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata, u skladu sa potrebama i mogu nostima.

 

U hramovima i drugim zdanjima za bogoslužbene potrebe koji su u vlasništvu crkve i verskih zajednica, kao i zemljištu na kome su izgra eni ti objekti, može se vršiti sahranjivanje na osnovu odluke nadležnog organa crkve odnosno verske zajednice.

 

 

Dobrotvorna delatnost

 

 Član 33.

 

Crkve i verske zajednice u okviru svoje socijalne i dobrotvorne delatnosti mogu osnivati odgovaraju e ustanove i organizacije, u skladu sa zakonom.

 

Socijalna i dobrotvorna delatnost crkava i verskih zajednica je odvojena od njihove bogoslužbene delatnosti.

 

Crkve i verske zajednice, kao i ustanove i organizacije iz stava 1. ovog lana, dužne su da u vršenju socijalne i dobrotvorne delatnosti vidno istaknu svoj puni naziv pod kojim su registrovane, a u slu aju ustanova i organizacija i puni naziv crkve ili verske zajednice koja je njihov osniva .

 

2. Obrazovna delatnost

 

Verske obrazovne ustanove

 

 Član 34.

 

Crkve i verske zajednice mogu osnivati ustanove radi obrazovanja budu ih sveštenika odnosno verskih službenika, unapre ivanja duhovne i teološke kulture i drugih srodnih ciljeva (u daljem tekstu: verske obrazovne ustanove).

 

 

Osnivanje obrazovnih ustanova prema opštim propisima

 

 Član 35.

 

Crkve i verske zajednice mogu osnivati i predškolske ustanove, osnovne škole, gimnazije, stru ne i umetni ke srednje i visoke škole, fakultete i univerzitete, u skladu sa zakonom.

 

 

Verske obrazovne ustanove u sistemu obrazovanja

 

 Član 36.

 

Crkva i verska zajednica može pokrenuti postupak verifikacije odnosno akreditacije verske obrazovne ustanove radi uklju ivanja u sistem obrazovanja, u skladu sa propisima o obrazovanju.

 

Verske obrazovne ustanove koje dobiju verifikaciju odnosno akreditaciju imaju pravo na finansiranje iz budžeta, srazmerno broju vernika prema poslednjem popisu stanovništva u Republici.

 

Radi unapre ivanja verske slobode i prosvete, država može pružati finansijsku pomo i verskim obrazovnim ustanovama koje nisu uklju ene u sistem obrazovanja.

 

 

Autonomija verskih obrazovnih ustanova

 

 Član 37.

 

Verske obrazovne ustanove imaju organizacionu I programsku autonomiju.

 

Crkva i verska zajednica samostalno utvr uje nastavni plan i program, udžbenike i priru nike, postavlja i razrešava nastavno i ostalo osoblje i vrši nadzor nad radom verske obrazovne ustanove.

 

Verske obrazovne ustanove uklju ene u sistem obrazovanja dužne su da poštuju uslove i standarde koji važe u sistemu obrazovanja, u skladu sa propisima o obrazovanju.

 

Svedo anstva i diplome verskih obrazovnih ustanova

 

 Član 38.

 

Svedo anstva i diplome verifikovanih odnosno akreditovanih verskih obrazovnih ustanova imaju isto pravno dejstvo kao i odgovaraju a svedo anstva i diplome ste ene u državnim obrazovnim ustanovama.

 

Svedo anstva i diplome ste ene u ostalim verskim obrazovnim ustanovama po sprovedenom postupku utvr ivanja ekvivalencije pred nadležnim državnim organom mogu imati isto pravno dejstvo kao i odgovaraju a svedo anstva i diplome ste ene u državnim obrazovnim ustanovama.

 

 

Socijalna prava u enika i studenata verskih obrazovnih ustanova

 

 Član 39.

 

Redovni u enici i studenti verskih obrazovnih ustanova imaju pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, u eni ki i studentski standard i odlaganje i civilno služenje vojnog roka, a njihovi roditelji pravo na de iji dodatak, pod istim uslovima koji važe za u enike i studente državnih obrazovnih ustanova.

 

 

Verska nastava u državnim i privatnim školama

 

 Član 40.

 

Jem i se pravo na versku nastavu u državnim i privatnim osnovnim i srednjim školama, u skladu sa zakonom.

 

 

3. Kulturna delatnost

 

Nosioci kulturne i nau ne delatnosti

 

 Član 41.

 

Nosioci kulturne i nau ne delatnosti crkava i verskih zajednica su manastiri, riznice, muzeji, arhivi, nau no-istraživa ke ustanove, biblioteke, specijalizovane škole i ustanove, umetni ke i konzervatorsko-restauratorske radionice, kulturno-umetni ka društva, horovi i druge ustanove i udruženja.

 

Verska zdanja i ustanove od izuzetnog istorijskog, nacionalnog i kulturnog zna aja uživaju posebnu zaštitu, brigu i finansijsku podršku državnih organa i organa lokalne samouprave.

 

 

Zaštita sakralnog nasle a i kulturnih dobara

 

 Član 42.

 

Crkve i verske zajednice mogu osnivati stru ne i nau ne ustanove za zaštitu sakralnog nasle a u okviru jedinstvenog sistema zaštite, u skladu sa zakonom.

 

Verifikovane ustanove iz prethodnog stava mogu uživati finansijsku podršku iz budžeta Republike Srbije ili budžeta jedinice lokalne samouprave.

 

Informativna i izdava ka delatnost

 

 Član 43.

 

Radi unapre ivanja verske slobode i slobode informisanja crkve i verske zajednice imaju pravo da u skladu sa Ustavom i zakonom koriste javni radiodifuzni servis, kao i da samostalno ostvaruju sopstvenu informativnu i izdava ku delatnost.

 

Crkve i verske zajednice dužne su da u svojoj informativnoj i izdava koj delatnosti vidno navedu svoj puni naziv.

 

U obaveštavanju javnosti o svojim aktivnostima crkve i verske zajednice su dužne da jasno navedu prirodu i sadržaj odre ene aktivnosti.

 

 

Finansiranje kulturnih i nau nih ustanova i programa

 

 Član 44.

 

Radi unapre ivanja verske slobode i kulture nadležni državni organ i organ lokalne samouprave može, u skladu sa mogu nostima, da obezbe uje dotacije crkvama i verskim zajednicama za njihove kulturne i nau ne ustanove i programe.

 

Crkve i verske zajednice imaju pravo da konkurišu za dodelu sredstava za realizaciju kulturnih i nau nih programa kod nadležnih državnih organa i komisija pod istim uslovima kao i druga pravna i fizi ka lica.

 

 

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Rok za donošenje podzakonskog akta

 

 Član 45.

 

Propis za izvršavanje ovog zakona ministar nadležan za poslove vera done e u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

 

Stupanje ovog zakona na snagu

 

 Član 46.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Trascina file per caricare