Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Univerzitet u Sarajevu

Senat

 

[…]

 

Član 25.

(Visokoškolske ustanove teoloških nauka)

(1) Status članica Univerziteta u Sarajevu sa svim pravima i obavezama imaju:

Fakultet islamskih nauka, Čemerlina 54, i

Katolički bogoslovni fakultet, Josipa Štadlera 5.

(2) Položaj teoloških fakulteta iz stava 1. ovog člana uređuje se posebnim ugovorom na način

i pod uvjetima utvrđenim Zakonom.

[…]

 

 

[…]

 

Član 223.

(Stupanje na snagu Statuta)

Ovaj statut stupa na snagu u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

*****

Odlukom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-05-38-

17539/13 od 10. 06. 2013. godine, utvrđena je usklađenost Statuta Univerziteta u Sarajevu sa

odredbama Zakona o visokom obrazovanju (Sl. nov. Kantona Sarajevo broj 22/10 i 15/13).

Trascina file per caricare