Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

USTAV ISLAMSKE ZAJEDNICE U SOCIJALISTICKOJ FEDERATIVNOJ  REPUBLICI

JUGOSLAVIJI

 

(5 novambra 1969)

OPŠTE ODREDBE

 

Clan 1.

Islamsku zajednice u Socijalistickoj Federativnoj Republici Jugoslaviji sacinjavaju svi

pripadnici Islamske vjere, gradani Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije.

 

Clan 2.

Cilj je Islamske zajednice da cuva i razvija vjerski život medu pripadnicima Islama.

Islamska zajednica postizava svoj cilj:

1) naucavanjem Islama i vjerskim obucavanjem;

2) staranjem o vjerskom vaspitanju pripadnika Islamske zajednice;

3) održavanjem predavanja (vazova);

4) izdavanjem udžbenika i casopisa, izdavanjem i širenjem vjerskih knjiga i drugih

publikacija;

5) osnivanjem i održavanjem džamija, vjerskih škola i drugih islamskih ustanova;

6) spremanjem i uzdizanjem vjerskih službenika i

7) svakom drugom djelatnošcu usmjerenom na vjersko uzdizanje pripadnika Islama.

 

Clan 3.

Islamska zajednica slobodno ispovijeda i uci svoju vjeru, slobodno vrši vjerske obrede i druge dužnosti.

Islamska zajednica samostalno upravlja i ureduje svoja vjerska, vjersko-prosvjetna, vakufska i druga pitanja.

 

Clan 4.

Islamska zajednica upravlja se po propisima Islama, po odredbama ovoga Ustava i drugim na osnovu ovoga Usiava izdatim propisima.

Ništavna je svaka odluka ili propis kojim bi bila povrijedena nacela Islama. Kojom odlukom ili propisom su povrijedena ta nacela utvrduje Vrhovno islamsko starješinstvo na sjednici kojoj je prisutno najmanje tri cetvrtine clanova i o tome izdaje obrazloženo rješenje.

 

Clan 5.

www.rijaset.ba

Svaki vakuf, odbori, starješinstva, sabori, Vrhovno islamsko starješinstvo, Vrhovni sabor Islamske zajednice i Centralna imovinska uprave Islamske zajednice su pravna lica, kao i ustanove kojima to svojstvo odrede sabori, odnosno Vrhovni sabor.

Pravna lica vrše svoja prava i dužnosti u okviru odredaba ovoga Ustava i statuta.

 

Clan 6.

Svako fizicko i pravno lice može u duhu šeriata osnivati vakufe. Odluka o osnivanju vakufa je pravno valjana, ako je odobri Starješinstvo.

 

Clan 7.

Odredbe vakufnama moraju se izvršavati po propisima šeriata.

U slucaju kada vakufnama ili pojedine njene odredbe više ne služe ciljevima Islamske zajednice, zatim kad prestane svrha odredena vakufnamom, starješinstvo Islamskezajednice, na predlog odbora Islamske zajednice donijece odluku o prestanku vakufa i o upotrebi njegove imovine u smislu šeriatskih propisa.

Na ovaj ce se nacin pod istim pretpostavkama postupiti i sa vakufima bez vakufnama za koje inace važe postojeci obicaji (teamuli-kadim).

Vakufnamama stecena prava na vjerske i druge službe u Islamskoj zajednici poštovace se ukoliko nosioci tih prava imaju odgovarajuce kvalifikacije po propisima Islama i posebnim propisima izdatim od nadležnih organa Islamske zajednice.

 

Clan 8.

Nikakvo službeno mjesto ni položaj u Islamskoj zajednici ne može se popuniti licem koje nema za to propisane kvalifikacije.

Ni jedno lice koje vrši vjersku službu ne smije obavljati poslove koji nisu u skladu sa vjerskim pozivom i ugledom, kao i ugledom Islamske zajednice.

Niko ne može vršiti stalno vjersku službu bez postavljenja, a ni povremeno bez odobrenja nadležnog organa Islamske zajednice.

 

Clan 9.

Vrhovno islamsko starješinstvo propisuje nošnju i druge znake vjerskih službenika.

 

Clan 10.

www.rijaset.ba

Svaki pripadnik Islamske zajednice ima pravo žalbe protiv odluke organa Islamske zajednice, ako mu je tom odlukom povrijedeno pravo ili licni interes zasnovan na ovom

Ustavu, ili drugim nadležno izdatim propisima.

Isto tako svaki organ Islamske zajednice ima pravo žalbe protiv odluke neposredno višeg organa.

Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, ukoliko posebnim propisima nije drukcije odredeno.

 

Clan 11.

Vrhovno islamsko starješinstvo izdaje casopis za raspravljanje vjersko-prosvjetnih pitanja u okviru ciljeva Islamske zajednice i za objavljivanje opštih akata.

 

Clan 12.

Zastava Islamske zajednice je zelena sa bijelim polumjesecom i bijelom petokrakom zvijezdom u sredini.

Dužina zastave u odnosu na širinu mora biti u srazmjeri 2:1.

Vrhovno islamsko starješinstvo donosi propise o upotrebi zastave Islamske zajednice.

 

Clan 13.

Svi organi Islamske zajednice imaju službeni pecat. Oblik i tekst pecata propisuje

Vrhovno islamsko starješinstvo.

 

IMOVINA ISLAMSKE ZAJEDNICE

 

Clan 14.

Imovina Islamske zajednice sastoji se:

1) od vakufa i druge pokretne i nepokretne imovine koja pripada njenim organima i ustanovama kao i od prihoda te imovine;

2) od samodoprinosa i drugih priloga pripadnika Islamske zajednice;

3) od fondova i njihovih prihoda;

4) od poklona i vasijeta;

5) od prihoda za vjerske usluge i taksi za obavljanje administrativnih radnji;

6) od državne pomoci, i

7) od raznih drugih prihoda.

 

Clan 15.

Imovina Islamske zajednice služi iskljucivo njenim ciljevima i ne može se u druge svrhe upotrebljavati.

Sabori Islamske zajednice propisuju nacin upravljanja imovinom Islamske zajednice u

okviru nacela koja odreduje Vrhovni sabor.

 

ORGANI ISLAMSKE ZAJEDNICE

 

Clan 16.

Organi Islamske zajednice su:

1) odbori Islamske zajednice;

2) muftije;

3) sabori Islamske zajednice;

4) starješinstva Islamske zajednice;

5) Vrhovni sabor Islamske zajednice u SFRJ;

6) Vrhovno islamsko starješinstvo u SFRJ i

7) Reis-ul-ulema.

 

ODBOR ISLAMSKE ZAJEDNICE

 

Clan 17.

Odbor Islamske zajednice je osnovni organ Islamske zajednice na svom podrucju. On se stara o svim pitanjima vjerskog života i ostalim potrebama Islamske zajednice.

Pomocno tijelo odbora Islamske zajednice je džamijski odbor.

Mutevelije na podrucju odbora upravljaju povjerenim im vakufima.

 

Clan 18.

Odbor Islamske zajednice narocito:

1) stara se o organizovanju i vršenju vjerske obuke;

2) stara se o izgradnji i održavanju džamija, mesdžida kao i održavanju i cuvanju grobalja i imovine Islamske zajednice, te njenoj pravilnoj upotrebi za ciljeve Islamske zajednice;

3) upravlja vakufima i drugom imovinom u skladu sa odredbama ovoga Ustava I drugim propisima;

4) postavlja i razrješava džamijske odbore i mutevelije, i vrši nadzor nad njihovim radom;

5) stara se o organizovanju prikupljanja priloga i drugih prihoda za potrebe Islamske zajednice;

6) donosi budžet i završni racun i dostavlja ih na odobrenje starješinstvu Islamske zajednice;

7) zastupa interese Islamske zajednice pred sudom i drugim organima i organizacijama u okviru datih mu ovlaštenja;

8) odobrava budžete samostlanih i ujedinjenih vakufa do iznosa koji odredi starješinstvo;

9) daje mišljenja za postavljanje imama i drugih vjerskih službenika i

10) obavještava pripadnike zajednice na svom podrucju o svome radu.

 

Clan 19.

Odbor ima 5-15 clanova ovisno od broja pripadnika Islamske zajednice na doticnom podrucju.

Od toga broja treba, po mogucnosti, da bude jedna trecina sa vjerskom naobrazbom.

Broj clanova u pojedinom odboru odreduje starješinstvo. Imam koga odredi

starješinstvo je vjersko-prosvjetni referent i clan odbora po položaju. Predsjednika i ostale clanove imenuje sabor po odredbama statuta.

 

Clan 20.

Osnivanje, spajanje i ukidanje odbora kao i podrucja i sjedišta odbora odreduje sabor odlukom.

 

MUFTIJE

 

Clan 21.

Muftija je glavno vjersko lice Islamske zajednice na svom podrucju.

Za muftiju može biti izabrano lice koje ima najmanje više teološko obrazovanje i najmanje pet godina vjerske službe u Islamskoj zajednici.

 

Clan 22.

Muftiju bira i razrješava sabor na predlog starješinstva uz prethodnu saglasnost

Vrhovnog islamskog starješinstva.

Muftija, po potrebi službe kao i po molbi, može bili premješten na drugo podrucje.

Odluku o tome donosi sabor.

 

Clan 23.

Podrucje i sjedište muftija odreduje sabor.

 

Clan 24.

Muftija narocito:

1) stara se o širenju poznavanja islamske nauke medu pripadnicima Islamske zajednice;

2) predlaže Vrhovnom islamskom starješinstvu da dade obavezne tumacenje (fetvu) o

odredenom vjerskom pitanju;

3) stara se o organizaciji i održavanju vjerske nastave;

4) vodi brigu o pravilnoj primjeni šeriatskih i drugih propisa Islamske zajednice;

5) vodi nadzor nad pravilnim odvijanjem vjerske nastave;

6) daje predlog za postavljanje imama, bula, i vrši nadzor nad njihovim radom;

7) vrši nadzor nad radom imama i drugih vjerskih službenika;

8) vrši i druge poslove odredene statutom i

9) predstavlja Islamsku zajednicu na svom podrucju.

 

Clan 25.

Muftija je dužan da o svome radu podnosi izvještaje starješinstvu na zahtjev, anajmanje dva puta godišnje.

Muftija može prisustvovati sjednicama odbora, starješinstva i sabora.

 

SABOR ISLAMSKE ZAJEDNICE

 

Clan 26.

Sabor Islamske zajednice je najviši organ Islamske zajednice na svom podrucju.

Islamska zajednica u SFRJ ima cetiri sabora, i to:

1) Sabor Islamske zajednice u Sarajevu za podrucja Socijalisticke Republike Bosne i Hercegovine, Socijalisticke Republike Hrvatske i Socijalisticke Republike Slovenije;

2) Sabor Islamske zajednice u Prištini za podrucje Socijalisticke Republike Srbije;

3) Sabor Islamske zajednice u Skoplju, za podrucje Socijalisticke RepublikeMakedonije, i

4) Sabor Islamske zajednice u Titogradu, za podrucje Socijalisticke Republike Crne

Gore.

Sabor u Sarajevu ima 30 clanova, u Prištini 29, u Skoplju 20 i Titogradu 16.

Vrhovni sabor može mijenjati broj clanova pojedinih sabora. Najmanje jedna trecinaclanova sabora, po mogucnosti, treba da ima vjersko obrazovanje.

Sabori Islamske zajednice biraju se na cetiri godine.

Clanove sabora biraju pripadnici Islamske zajednice na nacin odreden statutom.

 

Clan 27.

Sabor Islamske zajednice:

1) donosi statut Islamske zajednice uz saglasnost Vrhovnog islamskog starješinstva, idonosi druge propise;

2) raspravlja i odlucuje o svim potrebama Islamske zajednice;

3) odreduje smjernice za rad svih organa Islamske zajednice na svom podrucju;

4) reguliše sva pitanja u skladu sa ciljem Islamske zajednice, nacelima Islama i

odredbama ovoga Ustava koja nije regulisao Vrhovni sabor Islamske zajednice iliVrhovno islamsko starješinstvo;

5) donosi budžet i odobrava završni racun;

6) razmatra i odobrava izvještaje starješinstva o njegovom radu;

7) osniva ustanove;

8) bira, opoziva i razrješava clanove starješinstva;

9) bira, premješta i razrješava muftije;

10) imenuje i razrješava clanove odbora Islamske zajednice;

11) odreduje za koje se administrativne radnje placa taksa Islamskoj zajednici i u kojem iznosu, kao i za koje vjerske usluge se placaju pristojbe;

12) vrši ostale poslove koji su mu ovim Ustavom, propisima Vrhovnog sabora ili statutom stavljeni u nadležnost.

Ako odredeno pitanje Vrhovni sabor ili Vrhovno islamsko starješinstvo, u okrivusvoje nadležnosti, kasnije reguliše drukcije od onoga što je propisao sabor, prestajevažnost propisa sabora.

 

Clan 28.

Propisi i druge odluke sabora ne mogu biti u suprotnosti sa odredbama ovog Ustava,sa propisima i odlukama Vrhovnog sabora i propisima koje je donijelo Vrhovno islamskostarješinstvo u okviru svoje nadležnosti.

Ako Vrhovno islamsko starješinstvo smatra da je neka odluka ili propis saborasuprotan Ustavu ili odlukama, odnosno propisima organa iz prethodnog stava, dužno jeda takvu odluku ili propis zadrži od izvršenja i da zatraži da o tome konacno odluci

Vrhovni sabor na prvom narednom zasjedanju.

 

STARJEŠINSTVO ISLAMSKE ZAJEDNICE

 

Clan 29.

Starješinstvo Islamske zajednice je izvršni organ sabora Islamske za jednice.

Starješinstvo Islamske zajednice sacinjavaju: predsjednik i odreden broj clanovasabora. Predsjednik i odredeni broj clanova starješinstva moraju imati vjersku naobrazbu.

Broj clanova starješinstva kao i broj clanova sabora sa vjerskom naobrazbom koji ulaze u

starješinstvo utvrduje sabor prilikom izbora starješinstva.

 

Clan 30.

Clanove starješinstva bira i razrješava sabor.

Mandat clanova starješinstva Islamske zajednice traje dokle i mandat sabora.

Predsjednika starješinstva bira i razrješava Vrhovni sabor na predlog Reis-ul-uleme.

Starješinstvo vrši nadzor nad radom vjerskih škola u skladu sa statutom kao i opštinadzor nad radom tecajeva i nad vjerskom obukom.

 

Clan 31.

Predsjednik starješinstva predstavlja Islamsku zajednicu na svome podrucju.

Starješinstvo narocito vrši ove poslove:

1) rukovodi svim vjerskim i imovinskim poslovima Islamske zajednice i u tom pravcunadzire rad nižih organa i ustanova;

2) izvršava zakljucke sabora;

3) stara se o organizaciji vjerske obuke, utvrduje nastavne planove i programe;

4) vrši opšti nadzor nad radom nižih vjerskih škola, tecajeva i vršenja vjerske obuke;

5) postavlja, premješta i razrješava sve vjerske službenike kao i administrativneslužbenike starješinstva i ustanova koje stoje pod njegovim neposrednim nadzorom;

6) odobrava budžete i završne racune odbora, samostalnih i ujedinjenih vakufa iznadodredene visine;

7) daje odobrenje za izgradnju objekata namijenjenih za vjerske potrebe, kao i za

njihove vece opravke;

8) odobrava promjene svrhe i eventualno rušenje dotrajalih objekata;

9) donosi odluku o prihvatanju osnivanja vakufa;

10) stara se o cjelishodnom upravljanju cjelokupnom imovinom Islamske zajednice;

11) donosi konacna rješenja po žalbama na odluke nižih organa;

12) podnosi izvještaj o svome radu saboru Islamske zajednice i Vrhovnom islamskom

starješinstvu;

13) predlaže saboru budžet i završni racun;

14) odobrava svaku kupovinu, prodaju ili zamjenu nepokretne imovine Islamskezajednice i

15) u odredenim hitnim i neodložnim poslovima donosi odluke iz nadležnosti sabora uskladu sa odredbama statuta i podnosi ih na odobrenje na prvom narednom zasjedanjusabora.

Tekuce poslove vrši predsjednik starješinstva u skladu sa statutom.

Izuzetno, u hitnim i neodložnim poslovima, a u skladu sa statutom, predsjednikstarješinstva može donositi odluke i dužan ih je podnijeti starješinstvu na odobrenje naprvoj sjednici.

Starješinstvo može imenovati savjete i druga strucna tijela za pribavljanje mišljenja opojedinim strucnim pitanjima.

 

Clan 32.

Sredstva za pokrice budžetskih rashoda sabora, starješinstava i njihovih ustanovaobezbjeduju odbori Islamske zajednice srazmjerno broju pripadnika Islamske zajednicena njihovom podrucju i imovinskom stanju odbora.

Posebnim propisom odreduje se bliži kriterij i nacin prikupljanja ovih sredstava.

 

VRHOVNI SABOR ISLAMSKE ZAJEDNICE

 

Clan 33.

Vrhovni sabor Islamske zajednice je najviši organ Islamske zajednice u Socijalistickoj

Federativnoj Republici Jugoslaviji.

Vrhovni sabor ima 35 clanova koje biraju sabori iz svoje sredine, i to;

Sabor u Sarajevu 13 clanova,

Saboru Prištini 12 clanova,

Sabor u Skoplju 7 clanova i

Sabor u Titogradu 3 clana.

Najmanje jedna trecina clanova Vrhovnog sabora treba, po mogucnosti, da imavjersku naobrazbu.

 

Clan 34.

Mandat clanova Vrhovnog sabora traje 4 godine, ali Vrhovni sabor obavlja ustavompropisane poslove i po isteku mandata sve dok pojedini sabori ne izvrše izbor novih clanova Vrhovnog sabora.

Izbor clanova Vrhovnog sabora vrše sabori na prvoj sjednici na kojoj se vrši konstituisanje.

 

Clan 35.

Sredstva za pokrice budžetskih rashoda Vrhovnog sabora, Vrhovnog islamskog

starješinstva i njegovih ustanova obezbjeduju sabori putem odbora srazmjerno broju

pripadnika Islamske zajednice na njihovu podrucju i imovinskom stanju odbora.

Posebnim propisom odreduje se bliži kriterij i nacin prikupljanja ovih sredstava.

 

Clan 36.

Vrhovni sabor:

1) donosi ustav i druge propise;

2) daje smjernice za upravljanje imovinom Islamske zajednice i za rad njenih organa;

3) donosi budžet i završni racun Vrhovnog sabora;

4) osniva ustanove;

5) bira, opoziva i razrješava clanove Vrhovnog islamskog starješinstva iz redova

Vrhovnog sabora;

6) izdaje ovlaštenje Reis-ul-ulemi za vršenje vjerskih poslova (menšura);

7) bira i razrješava predsjednike starješinstva na predlog Reis-ul-uleme;

8) razmatra i odobrava izvještaje Vrhovnog islamskog starješinstva o njegovu radu;

9) poništava propise i odluke sabora koji su u suprotnosti sa Ustavom, odlukama ipropisima Vrhovnog sabora i Vrhovnog islamskog starješinstva donesenih u okviru njegovih ovlaštenja;

10) donosi propise o kvalifikacijama svih vjerskih službenika na predlog Vrhovnog

islamskog starješinstva.

 

Clan 37.

Vrhovni sabor ima predsjednika, dva potpredsjednika i sekretara.

 

Clan 38.

Zasjedanja Vrhovnog sabora su redovna i vanredna. Redovno zasjedanje Vrhovnog sabora saziva se, po pravilu, u mjesecu decembru svake godine.

Vanredno zasjedanje Vrhovnog sabora saziva se kada se za to ukaže potreba ili na pismeno obrazloženi zahtjev najmanje jedne trecine clanova.

Zasjedanja saziva predsjednik Vrhovnog sabora.

 

Clan 39.

Predlog za promjenu Ustava Islamske zajednice može staviti jedna trecina clanova

Vrhovnog sabora, Vrhovno islamsko starješinstvo ili pojedini sabori. Kada predlog ne stavlja Vrhovno islamsko starješinstvo, pribavice se prethodno njegovo mišljenje.

O promjenama Ustava Vrhovni sabor može rješavati, ako sjednici prisustvuje najmanje tri cetvrtine njegovih clanova, a odluke se donose vecinom od najmanje tri cetvrtine glasova prisutnih clanova.

 

Clan 40.

Vrhovni sabor donosi Poslovnik o svome radu.

 

VRHOVNO ISLAMSKO STARJEŠINSTVO ISLAMSKE ZAJEDNICE U SFRJ

 

Clan 41.

Vrhovno islamsko starješinstvo Islamske zajednice u SFRJ je izvršni organ Vrhovnog sabora.

Sjedište Vrhovnog islamskog starješinstva je u Sarajevu.

 

Clan 42.

Vrhovno islamsko starješinstvo sacinjavaju: Reis-ul-ulema kao predsjednik, a kao clanovi predsjednici starješinstava i šest clanova koje bira Vrhovni sabor iz svoje sredine.

Mandat clanova Vrhovnog islamskog starješinstva traje do izbora novog Vrhovnog islamskog starješinstva.

Vrhovno islamsko starješinstvo predstavlja vjersko jedinstvo pripadnika Islamske zajednice u Socijalistickoj Federativnoj Republici Jugoslaviji.

 

Clan 43.

Vrhovno islamsko starješinslvo vrši narocito ove poslove:

1) odreduje osnovne smjernice vjerskog života;

2) vrši opšti nadzor nad cjelokupnim vjerskim životom;

3) izvršava odluke Vrhovnog sabora;

4) daje obavezna tumacenja o vjerskim pitanjima;

5) odlucuje o nacelnim razilaženjima izmedu pojedinih starješinstava i o njihovim sukobima nadležnosti;

6) donosi propise o rangu vjerskih škola;

7) donosi propise o vjerskoj štampi i njenom rasturanju;

8) donosi propise o službenickim odnosima službenika Vrhovnog islamskog starješinstva;

9) rješava žalbe protiv odluka starješinstva u posljednjoj instanciji;

10) podnosi izvještaj Vrhovnom saboru o svom radu;

11) izdaje uputstva i vrši opšti nadzor nad pravilnim upravljanjem imovinom Islamske zajednice;

12) priprema zasjedanje Vrhovnog sabora Islamske zajednice;

13) predlaže Vrhovnom saboru budžet i završni racun;

14) izvršava budžet.

 

Clan 44.

Vrhovno islamsko starješinstvo može po pravu nadzora poništiti svaku odluku starješinstva za koju smatra da nije u skladu sa Ustavom Islamske zajednice i drugimpropisima i smjernicama.

 

REIS-UL-ULEMA

 

Clan 45.

Reis-ul-ulema je vrhovni vjerski poglavar i vjerski predstavnik Islamske zajednice u Socijalistickoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. On stoji na celu Vrhovnog islamskog starješinstva.

Kad je-Reis-ul-ulema sprijecen u vršenju poslova, zamjenjuje ga clan Vrhovnog islamskog starješinstva koga on odredi.

www.rijaset.ba

U slucaju upražnjenja mjesta Reis-ul-uleme Vrhovno islamsko starješinstvo odreduje jednog od svojih clanova koji ce tu dužnost obavljati do izbora novog Reis-ul-uleme.

 

Clan 46.

Reis-ul-ulemu bira posebno izborno tijelo koje sacinjavaju: clanovi Vrhovnog sabora, predsjednici i clanovi starješinstava, muftije i direktori vjerskih škola.

Izbor Reis-ul-uleme se vrši na nacin propisan posebnim Pravilnikom koji donosi

Vrhovni sabor.

 

Clan 47.

Reis-ul-ulema:

1) izdaje ovlaštenja (murasele) za vršenje vjerskih poslova predsjednicima starješinstava i hatibima;

2) vrši nadzor nad radom starješinstava i nižih organa:

3) obilazi krajeve u kojima žive pripadnici Islamske zajednice u cilju uzdizanja vjerskog života i razvijanja islamske svijesti;

4) predstavlja Islamsku zajednicu u zemlji i inostranstvu i održava neposredne veze sa islamskim zajednicama u drugim zemljama;

5) postavlja, premješta i razrješava službenike Vrhovnog islamskog starješinstva i njegovih ustanova;

6) odobrava odsustva predsjednicima starješinstava Islamske zajednice i direktorima vjerskih škola o kojima se stara Vrhovno islamsko starješinstvo;

7) obavlja neodložne poslove iz nadležnosti Vrhovnog islamskog starješinstva uvrijeme kada ovo  ne zasjeda i o tome ga izvještava na prvoj narednoj sjednici.

Reis-ul-ulema ima pravo da zadrži od izvršenja svaku odluku starješinstva koja se odnosi na vjerski život, ako ocijeni da ona nije u skladu sa islamom i interesima Islamske zajednice. Konacnu odluku o tome donosi Vrhovno islamsko starješinstvo.

 

IZBOR I OPOZIV ORGANA ISLAMSKE ZAJEDNICE

 

Clan 48.

Pripadnici Islamske zajednice koji su navršili l8 godina života i koji nisu pod  starateljstvom ostvaruju biracko pravo na nacin propisan statutima pojedinih sabora.

 

Clan 49.

Svaki funkcioner Islamske zajednice odgovoran je za svoj rad višem organu, odnosno svom izbornom tijelu, a može biti opozvan kada se utvrdi:

1) da je njegovo držanje i rad u suprotnosti sa propisima Islama;

2) da je svoj položaj zloupotrijebio na štetu interesa Islamske zajednice i otadžbine;

3) da je nesposoban da obavlja svoju dužnost;

4) da je osuden za krivicna djela protiv naroda i države, ili za necasna djela.

Odluku o opozivu donosi organ koji je odnosno lice izabrao.

 

VJERSKE ŠKOLE l DRUGE USTANOVE

 

Clan 50.

Islamska zajednica ima svoje vjerske škole za osposobljavanje pripadnika Islamske zajednice za vjerske službe.

Osnovna vjerska obuka vrši se na nacin propisan statutom sabora.

Troškovi vjerskih škola padaju na teret odgovarajuceg sabora, ukoliko Vrhovni sabor ne odluci drukcije, ili, ukoliko se ne radi o višoj ili visokoj školi ili fakultetu.

Propise o ustrojstvu i radu kao i nastavne planove i programe škola koje padaju na teret budžeta Vrhovnog sabora donosi Vrhovno islamsko starješinstvo. Za ostale škole

nadležna su starješinstva uz saglasnost Vrhovnog islamskog starješinstva.

Tecajevi i seminari za osposobljavanje i usavršavanje vjerskih službenika osnivaju se i

rade na nacin propisan statutima.

 

Clan 51.

Ustanove Islamske zajednice pored škola jesu: biblioteke, muzeji Islamske zajednice i drugo.

 

ZAVRŠNE l PRELAZNE ODREDBE

 

Clan 52.

Kolegijalni organi Islamske zajednice rade na sjednicama i mogu da odlucuju ako je na sjednici prisutno najmanje dvije trecine clanova, a odluke donose vecinom glasova prisutnih clanova, ukoliko nije drukcije propisano.

 

Clan 53.

Budžetska i racunska godina odbora, sabora i Vrhovnog sabora pocinje 1. januara, a završava se 31. decembra.

 

Clan 54.

U roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog ustava za muftiju može biti postavljeno i lice koje je vršilo dužnost glavnog imama najmanje pet godina, a ima više teološko obrazovanje, kao i lice koje je vršilo tu dužnost ili dužnost predsjednika starješinstva najmanje deset godina, a završilo je najmanje Gazi Husrev-begovu medresu ili njoj ravnu vjersku školu.

 

Clan 55.

Glavni imami vrše svoju dužnost i dalje po dosadanjim propisima do izbora muftija.

 

Clan 56.

Sabori su dužni donijeti svoje statute na prvom zasjedanju poslije stupanja na snagu ovog ustava.

 

Clan 57.

Doneseni propisi stupaju na snagu osmog dana po objavljivanju u Glasniku Islamske zajednice, odnosno osmog dana po objavljivanju u vidu posebne edicije.

 

Clan 58.

Ovaj ustav stupa na snagu na dan donošenja.

 

Predsjednik Vrhovnog sabora

Dr Mustafa Karnaric, s. r.

 

Trascina file per caricare