Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na temelju odredbi člana 72. stav 1, 2, i 3, Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Udruženja ilmijje Islamske zajednice u BiH, donesene na sjednici održanoj 3. rebi'u-l-ahira 1429. h.g. / 9. aprila 2008., Skupština Udruženja ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na istom  zasjedanju usvojila je novi, prečišćen tekst Statuta Udruženja ilmijje IZ u BiH, kako slijedi

Stavovi autora tekstova objavljenih na web portalu www.rijaset.ba ili sadržaji preuzeti iz drugih medija nisu nužno i zvanični stavovi Rijaseta IZ u BiH

STATUT

UDRUŽENJA ILMIJJE ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI

I  

OPĆE ODREDBE 

Član 1.

Ovim Statutom uređuju se organizacija, ciljevi i aktivnosti Udruženja ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Udruženje ilmijje).

Član 2.

Udruženje ilmijje je udruženje zaposlenih i penzionisanih lica u Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine i lica zaposlenih i penzionisanih u drugim organizacijama i ustanovama za čije je zaposlenje i prestanak službe potreban prijedlog ili saglasnost organa Islamske zajednice.

Udruženje ilmijje ima svojstvo pravnog lica,  a djeluje unutar Islamske zajednice.

Član 3.

Rad Udruženja ilmijje je javan.

Član 4.

Puni naziv Udruženja ilmijje glasi: Udruženje ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Sjedište Udruženja ilmijje je u Sarajevu.

Član 5.

Udruženje ilmijje u odnosima sa trećim licima predstavlja i zastupa predsjednik Udruženja ilmijje, potpredsjednici ili osoba koju predsjednik ovlasti.

Član 6.

Udruženje ilmijje ima pečat okruglog oblika prečnika 35 mm sa tekstom ispisanim latinicom u koncentričnim krugovima: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini - Udruženje ilmijje - Sarajevo.

Pečate nižih organa propisuje Glavni odbor Udruženja ilmjije.

Član 7.

Unutar Udruženja ilmijje mogu se formirati specijalizirane sekcije radi efikasnijeg rada i djelovanja.

Odluku o osnivanju sekcija donosi Glavni odbor Udruženja ilmjije i usvaja program njihovog rada.

 

II

CILJEVI I ZADACI

Član 8.

Ciljevi Udruženja ilmiije su:

 • - vođenje brige o pravima uposlenika u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini u skladu sa propisima Islamske zajednice u BiH i pozitivnog zakonodavstva u BiH;
 • - unapređenje islamskog odgoja i stručne naobrazbe članstva;
 • - izdavanje stručnih knjiga, časopisa, listova i drugih publikacija;
 • - jačanje svijesti o odgovornosti članova prema institucijama Islamske zajednice;
 • - pridržavanje kodeksa imama;
 • - pružanje pomoći članovima;
 • - posebna briga o invalidima, bolesnicima i penzionerima iz redova Udruženja ilmijje;
 • - pružanje odgovarajuće pažnje porodicama šehida, poginulih i umrlih članova Udruženja ilmijje;
 • - odgovarajuća saradnja sa sličnim institucijama i asocijacijama.

 

III

ČLANSTVO

Član 9.

Članovi Udruženja ilmijje mogu biti redovni i počasni.

Redovni članovi mogu biti: aktivni i penzionisani muftije, muderrisi, imami, hatibi, muallimi, muallime, i drugi zaposleni u Islamskoj zajednici, vjeroučitelji u školama te druga lica koja zasnivaju radni odnos po prijedlogu ili uz saglasnost organa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini a koji prihvataju Statut i Program rada Udruženja ilmijje.

Reisu-l-ulema i zamjenik Reisu-l-uleme su počasni članovi Udruženja ilmijje.

Član 10.

Članom Udruženja ilmijje postaje se potpisivanjem posebne pristupnice.

Pristupnicu propisuje Glavni odbor Udruženja ilmijje.

            Prijem i evidenciju članstva vrše odbori Udruženja ilmijje, a dokumentacija se pohranjuje u arhivu Glavnog odbora.

Član 11.

Članovi Udruženja ilmijje plaćaju članarinu.

Visinu i način plaćanja članarine propisat će Glavni odbor posebnim aktom.

Član 12.

Članom Udruženja ilmijje prestaje se biti: -

 • - istupanjem,
 • - isključenjem na osnovu pravosnažnog rješenja Suda o članstvu,
 • - isključenjem iz službe Islamske zajednice pravosnažnim rješenjem nadležnog organa Islamske zajednice ili povlačenjem saglasnosti za rad izdate od nadležnog organa Islamske zajednice,
 • - smrću.

  Član 13.

 

Prijem u članstvo, kao i poduzimanje disciplinskih mjera prema članovima regulirat će se posebnim Pravilnikom o članstvu koji donosi Glavni odbor.

Član 14.

Obaveze članova Udruženja ilmijje su:

 • - da poštuju Statut i druge normativne akte Udruženja ilmijje;
 • - da se pridržavaju kodeksa imama;
 • - da rade na ostvarivanju ciljeva Udruženja ilmijje i ispunjavaju povjerene im emanete i obaveze;
 • - da čuvaju ugled i zastupaju interese uleme;
 • - da kroz organe Udruženja ilmijje doprinose unapređenju rada Udruženja ilmijje i uspješnog djelovanja uleme uopće;
 • - da predano rade na afirmiranju islamskih knjiga, listova, časopisa i drugih izdanja Islamske zajednice.

Član 15.

Prava članova Udruženja ilmijje su:

 • - da u skladu sa normativnim aktima punopravno učestvuju u radu Udruženja ilmijje;
 • - da biraju i budu birani u organe Udruženja ilmijje;
 • - da se u skladu s normativnim aktima koriste imovinom Udruženja ilmijje;
 • - da podnose zahtjeve Udruženju ilmijje za pomoć;
 • - da budu obaviješteni o radu Udruženja ilmijje; .
 • - da od organa Udruženja ilmijje traže pomoć za zaštitu kod povrede njihovih radnih prava. 

 

IV

ORGANI UDRUŽENJA ILMIJJE

Član 16.

Organi Udruženja ilmijje su:

 • - Skupština,
 • - Predsjednik Udruženja,
 • - Glavni odbor,
 • - Nadzorni odbor,
 • - Sud o članstvu,
 • - Okružni odbor,
 • - Odbor. 

1. Skupština Udruženja ilmijje

Član 17.

Skupština je glavni organ Udruženja ilmijje.

Skupštinu čini određeni broj delegata koje biraju okružni odbori sa svojih područja, po načelu jedan delegat na svakih deset članova Udruženja ilmijje, s tim da sa područja jednog okružnog odbora moraju biti najmanje tri izabrana delegata u Skupštini.

Muftije su, po položaju, počasni članovi Skupštine Udruženja.

U slučaju prelaska delegata u Skupštini na područje drugog odbora Udruženja prestaje mu mandat, a matični odbor bira novog delegata kojeg Skupština verificira na prvom zasjedanju. 

Član 18.         

Skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednika i potpredsjednike Skupštine biraju delegati tajnim glasanjem između najmanje dva predložena kandidata za svako od ovih mjesta.

Skupštinu saziva i njome predsjedava predsjednik Skupštine. 

Član 19.

Mandat Skupštine Udruženja ilmijje traje četiri godine. 

Član 20.

Zasjedanje Skupštine može biti redovno i vanredno.

Redovno zasjedanje je svake godine, a vanredno zasjedanje po potrebi.

           Vanredno zasjedanje Skupštine saziva se kada to zatraži Glavni odbor,

Nadzorni odbor ili više od jedne trećine delegata u Skupštini.

Do izbora predsjednika i potpredsjednika Skupštinom predsjedava najstariji delegat.

Skupština može donositi punovažne odluke ako Skupštini prisustvuje natpolovična većina delegata.

Rad Skupštine se odvija prema Poslovniku o radu Skupštine. 

Član 21.

Ako Skupština Udruženja ilmijje raspravlja o prestanku rada Udruženja ilmijje i o tome donese odluku, odluka je punovažna ako je za nju glasalo najmanje dvije trećine od ukupnog broja delegata u Skupštini. 

Član 22.

Skupština Udruženja ilmijje:

 • - donosi Statut i druge opće akte Udruženja ilmijje;
 • - razmatra i usvaja izvještaje o radu Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Suda o članstvu;
 • - vrši izbor članova Glavnog odbora;
 • - vrši izbor Nadzornog odbora;
 • - vrši izbor Suda o članstvu;
 • - donosi odluke o otuđivanju nekretnina Udruženja ilmijje;
 • - donosi odluku o prestanku rada Udruženja ilmijje. 

 

2. Predsjednik 

Član 23. 

Udruženje ilmijje ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednik Udruženja zastupa Udruženje prema trećim licima, a u njegovom odsustvu jedan od potpredsjednika.

Član 24.

Predsjednik Udruženja se bira na Skupštini Udruženja tajnim glasanjem između najmanje dva kandidata.

Mandat predsjednika traje četiri godine.

Predsjednik Udruženja je ujedno i predsjednik Glavnog odbora, saziva i predsjedava sjednicama Glavnog odbora.

Potpredsjednici Udruženja biraju se iz reda izabranih članova Glavnog odbora, tajnim glasanjem.

Predsjednik Udruženja ilmijje je po položaju član Rijaseta Islamske zajednice u BiH. 

Član 25. 

Za predsjednika Udruženja mogu biti kandidirani istaknuti alimi, članovi Udruženja najmanje deset godina, koji su svojim ponašanjem i radom stekli ugled unutar Udruženja i Islamske zajednice.

Kandidati za predsjednika moraju imati VSS i ne mogu biti mlađi od 40 godina.

 

3. Glavni odbor

Član 26.

Glavni odbor je izvršni organ Skupštine Udruženja ilmijje.

Tri člana Glavnog odbora Skupština bira bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost, a ostale članove bira po teritorijalnom principu, po jednog člana sa područja svakog Okružnog odbora.

Za članove Glavnog odbora koji se biraju po teritorijalnom principu, okružni odbori kandidiraju po dva kandidata.

Ako je delegat Skupštine Udruženja ilmijje izabran za  člana Glavnog odbora prestaje mu svojstvo delegata u Skupštini i na njegovo mjesto se bira novi delegat sa područja njegovog odbora.

Mandat članova Glavnog odbora traje četiri godine.

Skupština može donijeti odluku o izmjeni pojedinih članova Glavnog odbora ili o raspuštanju kompletnog Glavnog odbora i prije isteka mandata, ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Jedna osoba može biti izabrana za člana Glavnog odbora najviše u dva uzastopna mandata.

Član 27.

Predsjednik Udruženja ilmijje je predsjednik Glavnog odbora         

Konstituirajuću sjednicu Glavnog odbora saziva predsjednik Udruženja u roku od sedam dana od dana održavanja Skupštine.

Član 28.

Glavni odbor ima generalnog sekretara.

Generalni sekretar Glavnog odbora je profesionalno lice koje ima visoku naobrazbu, a postavlja ga i razrješava Glavni odbor na prijedlog predsjednika Udruženja.

Generalni sekretar je po položaju član Glavnog odbora.

Član 29.

U djelokrug rada Glavnog odbora spada:

 • - izvršavanje odluka i zaključaka Skupštine;
 • - davanje smjernica i instrukcija za rad Okružnim odborima i Odborima Udruženja ilmijje;
 • - pripremanje nacrta akata koje donosi Skupština Udruženja ilmijje;
 • - donošenje odluka i pravila o formiranju i radu fondova;
 • - upravljanje imovinom Udruženja ilmijje;
 • - donošenje plana i programa rada Udruženja ilmijje;
 • - donošenje nižih akata kojima se uređuje rad nižih organa kao i akata kojima se reguliraju pitanja zaposlenih u Udruženju ilmijje;
 • - razmatranje i usvajanje izvještaja o radu nižih organa Udruženja ilmijje;
 • - podnošenje prijedloga budžeta i završnog računa Skupštini;
 • - obavljanje i drugih poslova iz domena rada Udruženja ilmijje za kojima se ukaže potreba, a nisu u nadležnosti Skupštine.

Član 30.

Glavni odbor svoje odluke donosi u sjednicama.

Redovne sjednice Glavnog odbora održavaju se svaka dva mjeseca, a vanredne po potrebi.

            Sjednice Glavnog odbora saziva i njima predsjedava predsjednik Udruženja, a u njegovom odsustvu ili spriječenosti jedan od potpredsjednika.

Glavni odbor može donositi punovažne odluke na sjednici ako je sjednici prisutna natpolovična većina članova Glavnog odbora. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Odluke Glavnog odbora koje se tiču imovine Udruženja ilmijje, kao i druge važnije odluke, punovažne su ako za njih glasa najmanje dvije trećine prisutnih članova Glavnog odbora.

O tome koje se odluke iz prethodnog stava smatraju važnim odlukama utvrđuje Glavni odbor na sjednici prilikom usvajanja dnevnog reda. 

 

4. Nadzorni odbor

Član 31.

Nadzorni odbor Udruženja ilmijje ima tri člana, a svaki član ima zamjenika koje Skupština bira iz svojih redova.

Članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika. Mandat Nadzornog odbora traje četiri godine.

Član 32.

Nadzorni odbor Udruženja ilmijje po isteku svake godine vrši pregled finansijskog i materijalnog poslovanja svih organa Udruženja ilmijje.

Izvještaj o poslovanju organa Udruženja ilmijje iz prethodnog stava Nadzorni odbor podnosi Skupštini.

 

5. Sud o članstvu

Član 33.

 Sud o članstvu je disciplinski organ Udruženja ilmijjje.

Sud broji tri člana,  a svaki član ima zamjenika. Članove Suda   i zamjenike bira Skupština. Jedan od članova je predsjednik.

Za članove Suda o članstvu biraju se pripadnici Udruženja ilmijje koji

poznaju šerijatsko pravo i propise o vođenju disciplinskih postupaka.

Član 34.

Sud o članstvu u svojoj nadležnosti utvrđuje odgovornost članova Udruženja ilmijje za njihove postupke kojim narušavaju pravila ponašanja utvrđena Statutom i drugim aktima Udruženja ilmijje.

Sud o članstvu pokreće postupak o odgovornosti članova Udruženja ilmijje i izriče propisane mjere po službenoj dužnosti ili na prijedlog Odbora Udruženja ilmijje u skladu sa članom 16. i 17. ovog Statuta.

Rad Suda o članstvu pobliže se uređuje posebnim pravilima koje donosi Glavni odbor Udruženja ilmijje.

 

6. Okružni odbor

Član 35.

Okružni odbori Udruženja ilmijje formiraju se u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci, Zenici, Tuzli, Bihaću, Travniku, Goraždu, na područjima mešihata Islamske zajednice Sandžaka, Hrvatske i Slovenije i dijaspore: za Austriju, za Švicarsku, za Njemačku i Benelux, za skandinavske zemlje i za SAD i  Australiju, neovisno od broja članova Udruženja ilmiije.

 Konstituiranjem okružnih odbora Udruženja ilmijje na područjima mešihata i dijaspore, svaki od njih će dati predstavnika u Glavni odbor Udruženja ilmije, kako slijedi: po jedan član iz dijaspore,  jedan iz Sandžaka i jedan iz Hrvatske i Slovenije. 

Član 36.

Okružni odbor čine svi predsjednici odbora Udruženja ilmijje na području jednog okruga.

Član 37.

Članovi Okružnog odbora biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Okružnog odbora.

Konstituirajuću sjednicu Okružnog odbora saziva i sjednicom rukovodi do izbora predsjednika i njegovog zamjenika najstariji član Okružnog odbora.

Glavni odbor Udruženja ilmijje potvrđuje izbor članova i predsjednika i zamjenika predsjednika Okružnog odbora.

Član 38.

Okružni odbor Udruženja ilmijje provodi odluke i smjernice Glavnog odbora Udruženja ilmijje, predlaže kandidate za člana Glavnog odbora sa svog područja, te obavlja i druge poslove koji su od značaja za unapređenje rada Udruženja ilmijje na svome području.

O svom radu Okružni odbor podnosi izvještaj, najmanje jedanput godišnje Glavnom odboru Udruženja ilmijje.

 

7. Odbori Udruženja ilmijje

 Član 39.

Odbori Udruženja ilmijje osnivaju se u pravilu za područje jednog medžlisa. 

Član 40.

Za područje medžlisa na čijoj teritoriji se ne može osnovati odbor Udruženja ilmijje zbog malog broja članova, Glavni odbor će donijeti odluku o njihovom pripajanju susjednom Odboru Udruženja ilmijje.

 Član 41.

Radom odbora Udruženja ilmijje rukovodi predsjednik.

Predsjednik odbora Udruženja podnosi pismeni izvještaj o radu odbora okružnom odboru.

Predsjedniku odbora Udruženja u radu pomažu sekretar i blagajnik. 

Predsjednika i sekretara odbora Udruženja ilmijje bira ovaj  odbor na period od 4 godine.

Blagajnika imenuje,  iz svojih redova,  odbor Udruženja ilmijje na prijedlog predsjednika odbora.

Član 42.

Nadležnosti Odbora Udruženja ilmijje su da:

 • - bira delegate za Skupštinu Udruženja ilmijje;
 • - provodi aktivnosti i vodi dokumentaciju o prijemu članova u članstvo Udruženja ilmijje (evidencija, pristupnica, index članova i sl.);
 • - provodi odluke i smjernice viših organa Udruženja ilmijje;
 • - kontaktira sa Okružnim i Glavnim odborom Udruženja ilmijjje;
 • - provodi aktivnosti na širenju islamskih listova, časopisa i knjiga;
 • - vodi brigu da članovi Udruženja ilmijje izvršavaju svoje obaveze i ostvaruju svoja prava ustanovljena Statutom i drugim aktima Udruženja ilmijje;
 • - vodi sve tekuće kao i druge poslove koje mu stavi u nadležnost ili obavezu Glavni odbor Udruženja ilmijje.

IMOVINA UDRUŽENJA ILMIJJE I NJENO KORIŠTENJE

Član 43.

Rad Udruženja ilmijje finansira se sredstvima koja se osiguravaju putem:

 • - članarine;
 • - dotacija Rijaseta Islamske zajednice i drugih institucija i ustanova;
 • - poklona i vasijjeta;
 • - dobrovoljnih priloga i drugih prihoda;
 • - prihoda izdavačke djelatnosti;
 • - marketinga.

Član 44.

Sredstva Udruženja ilmijje mogu se trošiti za:

 • - rad organa;
 • - organiziranje predavanja, kurseva, seminara, ekskurzija i drugih aktivnosti kojima se poboljšava i unapređuje djelovanje Udruženja ilmijje;
 • - štampanje stručnih publikacija i listova;
 • - pružanje materijalne pomoći članovima Udruženja ilmijje i njihovim porodicama;
 • - davanje kredita članovima Udruženja ilmijje;
 • - davanje nagrada posebno aktivnim članovima Udruženja ilmijje. 

Član 45.

Nalogodavac za trošenje sredstava po prethodnom članu je predsjednik Udruženja ilmijje.

 

VI

NAČELA IZBORNOG SISTEMA

Član 46.

Izbori za organe Udruženja ilmijje vrše se na načelu slobodnog predlaganja kandidata i tajnim glasanjem.

Za sve organe predlaže se najmanje dvostruki broj kandidata od broja koji se bira.

Član 47. 

Nosioci najodgovornijih dužnosti u najvišim predstavničkim i izvršnim organima Islamske zajednice ne mogu biti birani na rukovodna mjesta u organima Udruženja ilmijje.

 

VII

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 48.

Ovaj Statut je usvojen ako za njega glasa najmanje dvije trećine prisutnih delegata na Skupštini.

Statut stupa na snagu kada ga potvrdi Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Član 49.

Izmjene i dopune Statuta se provode na isti način kako je propisano njegovo usvajanje.

Prijedlog za izmjene i dopune može podnijeti Glavni odbor ili najmanje jedna trećina delegata Skupštine Udruženja ilmijje. 

Član 50. 

Ako Udruženje ilmijje odlukom Skupštine prestane sa radom, imovina Udruženja ilmijje se prenosi u poseban fond Islamske zajednice i čuva tri godine.

Ukoliko se u navedenom roku ne obnovi rad Udruženja ilmijje, imovina će se u vidu stipendija dodijeliti učenicima medresa i studentima visokih škola u IZ BiH. 

Član 51.

Svi organi Udruženja ilmijje su dužni uskladiti svoj rad sa odredbama ovoga Statuta u roku od 60 dana od dana njegovoga stupanja na snagu.                                                                         

                                                                                 

                                                                                                                Predsjednik

Sarajevo,  09. 04. 2008.                                                            Skupštine Udruženja ilmijje   

                                                                                                               Vehid Arnaut,s.r.

 

Trascina file per caricare