Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

KESHILLI MINISTERIAL

(VENDIMI Nr. 43, GAZETA ZYRTARE, Tirane , 26 Mars 1946)

Keshilli Ministerial ne mbledhjen e mbajtur me date 26-10-1945, ne baze te Nenit 4 te Dekret-Ligjes date 9 Korrik 1929, mbi formimin e Komuniteteve Fetare, botue ne Fletoren Zyrtare Nr. 38 date 16 Korrik 1929,

VENDOSI

Aprovimin e Statutit te Komunitetit Mysliman Shqiptar, te vendosur prej Kongresit III-te te Komunitetit ne fjale dhe te paraqitur me shkresen Nr. 1141 date 4-9-1945 te Ministrise se Drejtesise, kopja e te cilit i bashkangjitet ketij Vendimi.

KRYEMINISTRI dhe Ministri i Luftes e i Mbrojtjes Kombetare: Gjeneral-Kolonel Enver Hoxha d.v.

N-Kryeministri : Myslim Peza d.v.

Ministri P. Jashteme: Omer Nishani d.v.

Ministri Drejtesis: Manol Konomi d.v.

Ministri i Shendetsise : Ymer Deshnica d.v.

Ministri i Financave : Kol. Ramadan Citaka d.v.

Minisrti i Shtypit Prop. Dhe Kul. Popullore: Prof. Sejfulla Maleshova d.v.

Ministri i Ekonomis: Dr. Medar Shtylla d.v.

Ministri P.Mbrendeshme : Kol. Haxhi Leshi d.v.

Ministri  P .Botore :Ing. Spiro Kokeka d.v.

Ministri i Arsimit: Prof. Kostaq Cipo d.v.

Ministri i Asistences Sociale:Gjeneral-Major Bedri Spahiu d.v.

Ministri i Bujqesis dhe Pyjeve :Ing. Agr. Gaqo Tashko d.v.

(Shih Statutin botuar ne G.Z. Nr. 83 d. 22-12 1945)

 

© GC

Trascina file per caricare