Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.335, DATË 2.9.1997, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR LË

(Nr. 226, datë 5.5.2000)

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Në pikën 3, të vendimit nr.335, datë 2.9.1997, të Këshillit të Ministrave, shtohet një paragraf, me këtë përmbajtje:

“- Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë;

- Presidenti i Konferencës Ipeshkvore të Shqipërisë;

- Kryepeshkopi i Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare;

- Kryegjyshi i Kryegjyshatës Botërore Bektashiane.”.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

 

© GC

Trascina file per caricare