Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Agreement of 25 january 2000 on the legal status of the Evangelical Church in the Republic of Slovenia

 

(Ljubljana 25 January 2000)

 

The Government of the Republic of Slovenia and the Evangelical Church in the Republic of Slovenia have agreed as follows :

 

1. Legal personality of the Evangelical Church in the Republic of Slovenia

The Evangelical Church in the Republic of Slovenia is a legal entity of private law.
Legal entities of private law in the Republic of Slovenia may be also all territorial and personal church institutions that are provided such personality based on the internal legislation of the Evangelical Church. The church management shall in line with the legislation of the Republic of Slovenia report/register them to/with the competent national body.
Legal entities of the Evangelical Church may in accordance with the legislation of the Republic of Slovenia buy, own, exploit and dispose real estate and movable property as well as acquire or dispose title rights.

 

2. Freedom of organisation and conduct of pastoral and educational activity, and jurisdiction

The Evangelical Church in the Republic of Slovenia is under the Constitution and the legislation of the Republic of Slovenia provided the freedom of worship, religious instructions and all other activities.
All extraordinary worship services and other religious gatherings - meetings - shall be reported by the Evangelical Church to the competent national body in accordance with the relevant law.

 

3. Freedom of forming church structures and appointing persons in charge of them

The Evangelical Church shall be solely competent for the formation, alteration and cancellation of its individual structures.
The competent bodies of the Evangelical Church shall in line with their Constitution and Articles of Association set up church services and appoint persons in charge of them.

 

4. Freedom of establishing and maintaining contacts

The Evangelical Church in the Republic of Slovenia and all its legal entities may freely establish and maintain contacts as well as co-operate with church and other institutions, organisations and persons, either in the Republic of Slovenia or elsewhere in the world.

 

5. Freedom of access to public media and establishment of own media

The Evangelical Church shall have equal freedom, conditions and rights to establish public media as other legal entities in the Republic of Slovenia.
The Evangelical Church shall have equal possibility of access to national and other public media as other legal entities.

 

6. Freedom of creating church associations

Legal entities of the Evangelical Church may in line with the legislation of the Republic of Slovenia create associations.
Pursuant to the legislation of the Republic of Slovenia, religious believers may freely create their own associations with the purposes and goals related to the activities of the Evangelical Church, and may freely and publicly operate within them.
Legal entities of the Evangelical Church may establish foundations, set up and functioning in line with the legislation of the Republic of Slovenia.

7. Freedom of establishing educational institutions

Pursuant to the legislation of the Republic of Slovenia, the Evangelical Church is entitled to establish educational institutions, secondary school and university students’ halls of residence and other similar institutions, and in them freely implement educational activities according to its Articles of Association.
The State shall support these institutions under equal conditions as other similar private institutions.
The status of secondary school and university students and pupils of these institutions is equal to that of secondary school and university students and pupils of other public institutions.

 

8. Preserving historical and cultural heritage

The competent national and church bodies shall co-operate to preserve and maintain cultural monuments and other cultural property and archives, owned by the Church or the State, related to the Evangelical Church.

 

9. Pastoral activities in hospitals, nursing homes and special institutions

The Republic of Slovenia provides for comprehensive observance of the religious freedom of individuals in hospitals, health resorts, prisons, military barracks and other institutions where the movement of the persons present is limited or prevented.
In these institutions the Evangelical Church may provide pastoral work according to the sectoral legislation.

 

10. Equation of Church charity organisations with other charity organisations

Charity and other social church institutions and organisations engaged in charity work and social solidarity, organised in line with the Slovenian legislation, shall be in terms of relief, assistance and other incentive measures equal to other similar institutions in the country.

 

Geza Erniša,
Senior Pastor of the Evangelical Church in the Republic of Slovenia
Jožef Školc,

Chairman of the Joint Committee of the Government of the Republic of Slovenia and the Evangelical Church in the Republic of Slovenia

 

Made this 25th day of January 2000 in Ljubljana.

 

Trascina file per caricare
Trascina file per caricare

Sporazum

med Evangelicansko Cerkvijo v Republiki Sloveniji in Vlado Republike Slovenije

o duhovni oskrbi vojaskih oseb v Slovenski vojski

 

Evangelicanska cerkev v Republiki Sloveniji in Vlada Republike Slovenije sta se na osnovi Ustave Republike Slovenije, ki zagotavlja celovito spostovanje clovekovih pravic, med katerimi zavzema svoboda vesti in veroizpovedi (41. cl. Ustave RS) in njeno neposredno uresnicevanje na podlagi Ustave (15. cl. Ustave RS) pomembno mesto, in v soglasju z 9. clenom Sporazuma o pravnem polozaju Evangelicanske cerkve v Republiki

Sloveniji z dne 25. januarja 2000, ki doloca, da ima Evangelicanska cerkev v Republiki Sloveniji pravico do pastoralnega delovanja v ustanovah, kjer je gibanje oseb, ki se v njih nahajajo, omejeno ali onemogoceno (tudi v vojasnicah), ter v zelji, da bi na cimbolj trajen nacin uredili duhovno oskrbo (v nadaljevanju DOV) vojaskih oseb evangelicanske vere v Slovenski vojski (v nadaljevanju SV), sporazumeli o naslednjem:

 

1. clen

1.1  Za duhovno oskrbo vojaskih oseb evangelicanske vere se v okviru Sluzbe za DOV zanje organizira duhovna oskrba.

1.2  Za vojaske osebe evangelicanske vere je v celoti odgovoren evangelicanski duhovnik, ki zaseda formacijsko mesto namestnika vikarja.

 

2. clen

2.1   Duhovno oskrbo za vojaske osebe evangelicanske vere opravljajo: namestnik vojaskega vikarja, vojaski kaplan ter drugi pastoralni delavei.

2.2   Namestnika vojaskega vikarja, vojaskega kaplana in druge pastoralne delavce imenuje in odpoklice Zbor duhovnikov.

Imenovanje in odpoklic vseh navedenih pastoralnih delavcev se opravi v soglasju z Ministrstvom za obrambo.

 

3. clen

3.1   Imenovane in predlagane pastoralne delavce Ministrstvo za obrambo zaposli na ustrezno formacijsko mesto v Sluzbi za DOV v SV.

3.2   Vsi zaposleni pastoralni delavci se pri pastoralnem delu vkljucijo v obstojeco strukturo SV in pri svojem delu upostevajo poleg ustreznih cerkvenih dokumentov Pravila sluzbe v SV in druge interne akte Ministrstva za obrambo.

3.3   Vsi zaposleni pastoralni delavci so za svoje pastoralno delovanje odgovorni namestniku vojaskega vikarja, v ostalih zadevah, ki se ticejo sv, pa poveljujocemu castniku.

3.4   V primeru vojaskih disciplinskih prekrskov pastoralnemu delavcu

vojaski predstojnik izrece disciplinski ukrep po predhodno pridobljenem mnenju namestnika vojaskega

 

4. clen

Namestnik vojaskega vikarja je odgovoren za pastorale:

-  vojaskih oseb in civilnih usluzbencev Ministrstva za obrambo, ki so evangelicanske vere;

- clanov njihovih druzin, ki zivijo . v. istem gospodinjstvu, tudi ce so polnoletni.

 

5. clen

5.1  Vojaski kaplan koordinira, izvaja in je v celati odgovoren za duhovno oskrbo v posameznih enotah SV in v vsem, kar zadeva strogo cerkvene dejavnosti, ob upostevanju internih aktov za obrambo.

5.2 Vojaski kaplan usklajuje delo pastoralnih delavcev v podrejenih enotah.

 

6. clen

6.1 Ministrstvo za obrambo v dogovoru z namestnikom vojaskega vikarja poskrbi za primerne materialne in prostorske pogoje za pastoralno delovanje.

6.2 Ministrstvo za obrambo v dogovoru z namestnikom vojaskega vikarja poskrbi za formacijo, status in temu primerne dohodke za zaposlene pastoralne delavce.

6.3 Okvir in oblike pastoralnega delovanja na predlog namestnika vikarja doloci minister za obrambo.

Ministrstvo za obrambo dopolni interne akte Ministrstva za obrambo in SV, ki bodo omogocili izvajanje pastoralne dejavnosti.

 

7. clen

Morebitne nejasnosti iz tega sporazuma ali njegovega izvajanja bosta oba podpisnika usklajeno resevala.

 

V Ljubljani, 20. oktobra 2000

 

Geza ERNISA

senior

Evangelicanske cerkve

v Republiki Sloveniji

 

Mag. Rudi ŠELIGO

Predsednik

Mešane komisije

Vlade Republike Slovenije

In Evangeličanske cerkve