Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Agreement of 17 March 2004 on the legal status of the Pentecostal Church in the Republic of Slovenia

 

(Ljubljana 17th day of March 2004)

 

The Government of the Republic of Slovenia and the Pentecostal Church in the Republic of Slovenia (hereinafter : the Pentecostal Church) have agreed as follows :

 

1. Legal personality of the Pentecostal Church

The Pentecostal Church is a legal entity of private law.
Legal entities of private law in the Republic of Slovenia may be also all territorial and personal church institutions that are provided such personality based on the internal legislation of the Pentecostal Church. The church management shall in line with the legislation of the Republic of Slovenia report/register them to/with the competent national body.
Legal entities of the Pentecostal Church may in accordance with the legislation of the Republic of Slovenia buy, own, exploit and dispose real estate and movable property as well as acquire or dispose title rights.

 

2. Freedom of organisation and conduct of pastoral and educational activity, and jurisdiction

The Pentecostal Church is under the Constitution and the legislation of the Republic of Slovenia provided the freedom of worship, religious instructions and all other activities.
In line with the Constitution and the legislation of the Republic of Slovenia, the Pentecostal Church shall organise religious ceremonies also outside the premises of the religious community, as well as other public religious gatherings.

 

3. Freedom of forming church structures and appointing persons in charge of them

The Pentecostal Church shall be solely competent for the formation, alteration and cancellation of its individual structures.
The competent bodies of the Pentecostal Church shall in line with their internal organisation set up church services and appoint persons in charge of them.

 

4. Freedom of establishing and maintaining contacts

The Pentecostal Church and all its legal entities may freely establish and maintain contacts as well as co-operate with church and other institutions, organisations and persons, either in the Republic of Slovenia or elsewhere in the world.

 

5. Freedom of access to public media and establishment of own media

The Pentecostal Church shall have equal freedom, conditions and rights to establish public media as other legal entities in the Republic of Slovenia.
The Pentecostal Church shall have equal possibility of access to national and other public media as other legal entities.

 

6. Freedom of creating church associations

Legal entities of the Pentecostal Church may in line with the legislation of the Republic of Slovenia create associations.
Pursuant to the legislation of the Republic of Slovenia, religious believers may freely create their own associations with the purposes and goals related to the activities of the Pentecostal Church, and may freely and publicly operate within them.
Legal entities of the Pentecostal Church may establish foundations, set up and functioning in line with the legislation of the Republic of Slovenia.

 

7. Freedom of establishing educational institutions

Pursuant to the legislation of the Republic of Slovenia, the Pentecostal Church is entitled to establish educational institutions, secondary school and university students’ halls of residence and other similar institutions and in them freely implement educational activities according to its Articles of Association.
The State shall support these institutions under equal conditions as other similar private institutions.
The status of secondary school and university students and pupils of these institutions is equal to that of secondary school and university students and pupils of other public institutions.

 

8. Preserving historical and cultural heritage

The competent national and church bodies shall co-operate to preserve and maintain cultural monuments and other cultural property and archives, owned by the Church or the State, related to the Pentecostal Church.

 

9. Pastoral activities in hospitals, nursing homes and special institutions

The Republic of Slovenia provides for comprehensive observance of the religious freedom of individuals in hospitals, health resorts, prisons, military barracks and other institutions where the movement of the persons present is limited or prevented.
In these institutions the Pentecostal Church may provide spiritual care according to the sectoral legislation.

 

10. Equation of church charity organisations with other charity organisations

Charity and other social church institutions and organisations engaged in charity work and social solidarity, organised in line with the Slovenian legislation, shall be in terms of relief, assistance and other incentive measures equal to other similar institutions in the country.

Dr. Daniel Brkic, General Superintendent of the Pentecostal Church in the Republic of Slovenia
Ivan Bizjak, MSc., Chairman of the Committee of the government of the RS for solving open issues of religious communities Made this 17th day of March 2004 in Ljubljana.

 

(Translation : Government of the Republic of Slovenia, Office for Religious Communities)

 

Trascina file per caricare
Trascina file per caricare

SPORAZUM

O PRAVNEM POLOŽAIU

BINKOŠTNE CERKVE V REPUBLIKI SLOVENIJI

 

Vlado Republ ike Slovenije in Birnkoštna cerkev v Repuliliki Sloveuiji (v nadaljevanju Binkoštna cerkev) sta se sporazumeli:

 

1. PRAVN A OSEBNOST BINKORTNE CERKVE'

Binkoštna cerkev je pravna oseba zasebnega prava.

Pravne osebe zasebnega prava v Republiki Sloveniji so lahko tudi vse teritorialne in personalne cerkvene lnstltucije, ki imajo to osebnost z intemo zakonodajo Binkoštne cerkve. Cerkveno vodstvo jih, v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, prijavi/registrira pri pristojnemu državnemu organu.

Pravne osebe Binkoštne cerkve lahko v skladu z zakoriodajo Republike Slovenije kupujejo, posedujejo, izkoriščajo in odtujujejo nepremičnine in premičnine ter pridobivajo ali odtujujejo lastninske pravice.

 

2. SVOBODA PRI ORGANIZACIJI IN IZVAJANJU PASTORALNE IN VZGOJNE DEJAVNOSTI TER JURISDIKCIJE

Binkoštni cerkvi je zagotovljena svoboda bogoslužja, verskega pouka in vseh drugih dejavnosti v skladu z Ustavo in zakonodajo Republike S1ovenije.

V skladu z Ustavo in zakonodajo Republike Slovenije Binkoštna ccrkev organizira tudi verske obrede izven prostorov verske skupnosti in druga verzska javna zbiranja.

 

3. SVOBODA PRI OBLIKOVANJU CERKVENIH STRUKTUR IN IMENOVANJU NJENIH NOSITELJEV

V izključni pristojnosti Binkoštne cerkve so ustanovitev, sprememba in ukinitev posameznih njenih struktur.

Pristojna telesa Binkoštne cerkve, v skladu s svojo notranjo ureditvijo, oblikujejo svoje ccrkvene službe in imenujejo njihove nositelje.

 

4. SVOBODA PRI NAVEZOVANJU IN OHRANJANJU STIKOV

Binkoštna cerkcv in vse njene pravne osebe lahko svobodno navezujejo in ohranjajo stike ter sodelujejo s cerkvenimi in drugimi ustauovami, organizacijami in osebami, bodisi v Republiki  Sloveniji ali po svetu.

 

5. SVOBODA PRI DOSTOPU DO JAVNIH GLASIL IN PRI USTANAVLJANJU LASTNIH

Binkoštna cerkev ima enako svobodo, enake pogoje in enake pravice pri ustanavljanju javnih glasil kot ostale pravne osebe vRepubliki Sloveniji.

Binkoštna cerke ima enako kot druge pravne osebe možnost dostopa do državnih in drugih sredstev javnega  obveščanja.

 

6. SVOBODA PRI USTANAVLJANJU CERKVENIH ZDRUŽENJ

Pravne osebe Binkoštne cerkve lahko, v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, ustanavljajo združenja.

V Skladu z zakonodajo Reptiblike Slovenije lahko verniki svobodno ustanavljajo svoja združenja z nameni in cilji, ki so povezani z delovanjem Binkoštne cerkve ter v njih svobodno in javno delujejo.

 

7. SVOBODA USTANAVLJANJA IZOBRAŽEV ALNIH IN VZGOJNIH USTANOV

Binkoštna cerkev ima, v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, pravico ustanavljati izobraževalne ın vzgojne ustanove, dijaške in študentske domove in druge podobne ustanove in v njih svobodno izvrševati izobraževalno in vzgojno dejavnost po lastnih statulih.

Država podpira te ustanove pod enakimi pogoji, kakor podpira druge tovrstne zasebne ustanove.

Status dijakov, študentov in gojencev teh ustauov je izenačen s statusom dijakov, študentov in gojencev v drugih jasvnih ustanovah.

 

8. OHRANJANJE ZGODOVINSKE IN KULTURNE DEDIŠČINE

Pristojni dıžavni in cerkveni organi sodelujejo pri ohranjanju in vzdrževanju kulturnih spomenikov in dıugih kulturnih dobrin in arhivov, ki so v cerkveni ali državni lasti, pa zadevajo Binkoštno cerkev.

 

9. PASTORALNE DEJAVNOSTI V BOLNIŠNICAH, DOMOVIH ZA OSTARELE IN V POSEBNIH USTANOVAH

V Republiki Sloveniji je zagotovljeno celovito spoštovanje verske svobode posameznikov v bolnišnicah, zdraviliščih, zaporih, vojašnicah in drugih ustanovah, kjer je gibanje oseb, ki se v njih nahajajo, omejeno ali onemogočeno.

Binkoštna cerkev v teh ustanovah, v skladu s področno zakonodajo, oprivlja duhovno oskrbo.

 

10. IZENAČITEV CERKVENIH DOBRODELNIH ORGANIZACIJ Z DRUGIMI DOBRODELNIMI ORGANIZACIJAMI

Dobrodelne in druge socialne cerkvene ustanove in organizacije, ki se ukvarjajo z dobrodelnostjo in družbeno solidarnostjo ter so organizirane v skladu s slovensko zakonodajo, so glede olajšav, pomoči in drugih spodbujevalnih ukrepov izenačene z drugimi podobnimi ustanovami v državi.

 

V. Ljubljani, 17.3.2004

 

Dr. Daniel Brkič

Superintendent

BINKOŠTNE CERKVE

V REPUBLIKI SLOVENIJI

 

Mag. Ivan Bizjak

Presednik

KOMISIJE VLADE RS ZA REŠEVANJE

ODPRTIH VPRAŠANJ VERSKIH SKUPNOSTI