Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PRIVIND 
MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
» NR. 197/2008-11-25

 

(Textul actului publicat  în Monitorul Oficial, Partea I nr. 824 din 8 decembrie 2008)

(Extrase)

 Art. II. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

   1. La articolul 213 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

   "j) personalul monahal al cultelor recunoscute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse, pe baza listelor nominale comunicate trimestrial Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de către Ministerul Culturii şi Cultelor, la propunerea unităţilor centrale de cult."

   2. La articolul 260 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

   "a) de bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. c), d), f), i) şi j), iar pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. h), începând cu 1 ianuarie 2010;".

   3. La articolul 260, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

   "(2) Contribuţiile pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. d), f), i) şi j) se stabilesc prin aplicarea cotei de 5,5% asupra sumei reprezentând valoarea a două salarii de bază minime brute pe ţară."

*****

Trascina file per caricare