Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PRIVIND 
REALIZAREA ANSAMBLULUI ARHITECTURAL CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI
» NR. 19/2005-03-17

 

Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 21 martie 2005)

În vederea realizării Catedralei Mântuirii Neamului, simbol al celor două mii de ani de credinţă creştină pe   pământul românesc,

ţinând cont de necesitatea stabilirii unui amplasament corespunzător pentru construirea ansamblului arhitectural, care să permită realizarea acestuia în cel mai scurt timp,

   în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare,

   în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

   Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

   Art. 1. - (1) Ansamblul Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, simbol al celor două mii de ani de credinţă creştină pe pământul românesc, se va construi în municipiul Bucureşti, Calea 13 Septembrie, sectorul 5.

   (2) Fondurile destinate construirii Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului vor fi asigurate de către Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române.

   (3) Guvernul României şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale implicate au obligaţia de a acorda, la solicitarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, tot sprijinul necesar, în condiţiile prevăzute de lege.

   Art. 2. - (1) Terenul în suprafaţă de 110.000 m2, situat în municipiul Bucureşti, Calea 13 Septembrie, sectorul 5, identificat şi delimitat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.

   (2) Terenul prevăzut la alin. (1) se transmite cu titlu gratuit în proprietatea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române şi este destinat exclusiv construirii Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului.

   (3) Predarea-preluarea terenului prevăzut la alin. (1) se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

   Art. 3. - Terenul proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucureşti, Calea 13 Septembrie, sectorul 5, reprezentând diferenţa dintre suprafaţa prevăzută în Legea nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României şi suprafaţa prevăzută la art. 2 alin. (1), îşi păstrează regimul juridic.

   Art. 4. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 26 iulie 2000, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 718/1991 privind aprobarea studiului tehnico-economic pentru obiectivul de investiţii "Casa Republicii", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 25 noiembrie 1991, se modifică în mod corespunzător.

   (2) Pe aceeaşi dată, Legea nr. 441/2004 privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.004 din 1 noiembrie 2004, şi Hotărârea Guvernului nr. 468/2003 privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 25 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, precum şi alte dispoziţii contrare se abrogă.

Trascina file per caricare