Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:


PRIVIND 
REGLEMENTAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE AL FEDERAŢIEI COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA ASUPRA LĂCAŞURILOR DE CULT, CIMITIRELOR ŞI ALTOR BUNURI DESTINATE ACTIVITĂŢILOR CULTULUI MOZAIC
» NR. 36/2002-03-21

 

(Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 223 din 3 aprilie 2002)

 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1 – Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul juridic al dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor confesionale, băilor rituale, abatoarelor rituale, precum şi obiectelor de cult care se află efectiv în patrimoniul acesteia.

Art 2 -  În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni reprezintă:

7.                           lăcaşul de cult – templul, sinagoga, casa de rugăciuni sau orice altă construcţie destinată oficierilor religioase ale cultului mozaic;

8.                           cimitirul confesional – spaţiul destinat înhumării între hotarele primite la înfiinţarea lui, chiar dacă monumentele funerare iniţiale nu mai sunt la locul lor şi indiferent de vechimea lui sau de faptul de a fi sau nu deschis unor noi înhumări;

9.                           ritualul – ceremonialul religios, cu implicaţii folclorice, desfăşurat conform normelor şi regulilor proprii fiecărei religii ori confesiuni religioase în momentele importante din viaţa unei comunităţi religioase;

d) baia rituală – orice construcţie care este destinată efectuării spălărilor rituale;

e) abatorul ritual – orice construcţie care este destinată sacrificării rituale a animalelor şi păsărilor;

f) obiectele de cult – orice obiect sacru utilizat în practicarea ritualului în ceremoniile religioase.

 

CAPITOLUL II: Regimul juridic al proprietăţii asupra bunurilor aparţinând cultului mozaic

Art.3  (1) Dreptul de proprietate asupra bunurilor prevăzute la art. 2 se dobândeşte prin:

10.                       lege;

11.                       accesiune imobiliară naturală sau, după caz, artificială;

12.                       contract;

d) alte moduri prevăzute de lege.

(2) Dreptul de proprietate asupra bunurilor prevăzute la art. 2 încetează dacă bunul a pierit ori proprietatea asupra bunului respectiv s-a transmis în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art.4 – Bunurile prevăzute la art. 2, situate pe teritoriul României, aflate în proprietatea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, pot face obiectul circuitului civil în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art.5 – Bunurile prevăzute la art. 2 sunt bunuri comunitar-religioase cu caracter sacru; acestea pot fi vândute, concesionate sau închiriate, conform dispoziţiilor legale, numai cu avizul reprezentanţilor cultului mozaic şi în condiţiile respectării normelor şi regulilor proprii acestei religii, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Art. 6(1) Bunurile prevăzute la art. 2 pot fi grevate de servituţi de utilitate publică, instituite potrivit legii, cu avizul reprezentanţilor cultului mozaic.

(2) În condiţiile legii, în vederea protejării bunurilor prevăzute la art. 2 se poate proceda la strămutarea acestora, cu avizul prevăzut la alin. (1).

Art. 7 – Bunurile prevăzute la art. 2, situate pe teritoriul României, care au o valoare semnificativă pentru istoria, cultura şi civilizaţia naţională şi universală, fac parte integrantă din patrimoniul cultural naţional, fiindu-le conferit regimul de monument istoric sau, după caz, de bunuri aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil, în condiţiile legii.

Art. 8 – Procedura de clasare, activităţile şi măsurile de conservare şi protejare a bunurilor prevăzute la art. 7 se realizează în condiţiile legii.

Art. 9 (1) Ridicarea, restaurarea şi repararea lăcaşurilor de cult, a băilor şi a abatoarelor rituale, precum şi a altor imobile destinate activităţii cultului mozaic se realizează numai cu avizul reprezentanţilor acestui cult şi cu respectarea tradiţiilor şi regulilor proprii acestei religii şi a dispoziţiilor legale.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorizaţia de construire pentru cazurile prevăzute la alin. (1) se emite în cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii.

(3) Persoanele juridice de drept public sau privat cărora le este solicitat avizul în vederea eliberării autorizaţiei pentru realizarea lucrărilor de construcţii, prevăzută la alin. (2), au obligaţia de a emite avizul respectiv în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii.

 

CAPITOLUL III: Sancţiuni

Art. 10 – Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea civilă, administrativă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz.

Art. 11 - Distrugerea parţială sau totală, degradarea ori aducerea în stare de nefolosinţă, precum şi profanarea imobilelor prevăzute la art. 2 constituie infracţiuni şi se sancţionează potrivit art. 217, 218, 219 şi, respectiv, 319 din Codul penal.

Art. 12  (1) Constituie contravenţie următoarele fapte:

13.                       folosirea bunurilor prevăzute la art. 2 în alt scop decât acela pentru care au fost destinate în momentul realizării şi sfinţirii lor;

14.                       efectuarea de lucrări agricole sau a unor acte sau fapte de comerţ în interiorul lăcaşurilor de cult, cimitirelor, băilor şi abatoarelor rituale, fără avizul reprezentanţilor cultului mozaic;

15.                       ridicarea, restaurarea, repararea şi împrejmuirea lăcaşurilor de cult şi a celorlalte imobile destinate activităţilor cultului mozaic, fără avizul reprezentanţilor acestui cult religios.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. A) şi b) se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 250.000.000 lei.

(3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. C) se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 13

Contravenţiile prevăzute la art. 12 se constată şi sancţiunile se aplică de inspectorii din cadrul direcţiilor pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, împuterniciţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

Art. 14 

Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor se aplică în mod corespunzător şi contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.

Trascina file per caricare