Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PRIVIND 
ORDINUL SECRETARULUI DE STAT PENTRU CULTE PENTRU APROBAREA MODELULUI ŞI CONŢINUTULUI DOCUMENTELOR ÎN VEDEREA ALOCĂRII SPRIJINULUI FINANCIAR UNITĂŢILOR DE CULT ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDONANŢEI GUVERNULUI NR. 82/2001, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

» NR. 26 /2001-01-14

GUVERNUL ROMÂNIEI

 SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE


ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului documentelor în vederea alocării sprijinului financiar unităţilor de cult în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare

            Având în vedere Decizia Primului-Ministru nr. 22/2010 privind numirea secretarului de stat pentru culte,

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.125/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 1265/2010 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002;

Luând în considerare dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

                În baza prevederilor art. 1 alin.(1) şi art. 6 alin. (1) şi alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2010 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte,

Secretarul de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor documente:

a)      cererea tip de alocare a sprijinului financiar, conform anexei nr. 1;

b)      declaraţia pe proprie răspundere, conform anexei nr. 2;

c)      raportul de justificare, conform anexei nr. 3;

d)      protocolul de finanţare, conform anexei nr. 4.

(2) Anexele nr. 1- nr. 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Procedura de alocare a fondurilor cultelor religioase recunoscute în România prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte este cea prevăzută prin Ordinul secretarului de stat pentru culte nr. 106/23.11.2010 pentru aprobarea Metodologiei alocării de fonduri cultelor religioase recunoscute în România prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte.

Art. 3. - Prezentul Ordin va fi comunicat prin Cabinetul secretarului de stat compartimentelor din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru luare la cunoştinţă şi aplicare. 

Secretar de Stat,

Nicolae Adrian LEMENI

Nr......../..........

Contrasemnează:

Florin Frunză, Director, D.R.C................................................................................................................

Cezar Păvălaşcu, Şef Serviciu S.A.I........................................................................................................

Nicoleta Spârchez, Şef Serviciu S.E.A.R.U. J........................................................................................

Luchiliana Alexe, Consilier juridic, S.E.A.R.U. J...................................................................................

UNITATEA DE CULT                                                                                                         Anexă nr. 1

Nr. ______/Data______________

C E R E R E

pentru acordarea sprijinului financiar

conform Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale

Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările şi completările ulterioare

Unitatea de cult solicitantă: ...............................................................................................................................

Cultul sau Eparhia: .............................................................................................................................................

Adresa completă a unităţii de cult solicitante: ...............................................................................................

................................................................................................................................................................................

Adresa completă a obiectivului (în cazul în care diferă de adresa unităţii de cult): ................................

............................................................................................................................................

Poz. şi pag. din  Statul de funcţii şi personal ..................................................................................................

Hramul (dacă este cazul):...................................................................................................................................

Numele şi prenumele reprezentantului:..........................................................................................................

Funcţia: ........................................... Telefon: ......................................................................................................

Număr de cod în cazul monumentelor istorice: .............................................................................................

Cod IBAN: 

                         

deschis la .....................................................................Cod Fiscal: .....................................................................

Obiectul cererii:....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Motivarea cererii: ................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Numărul şi data autorizaţiei de construire: ....................... Data expirării: .................................................

Numărul şi data avizului Ministerului Culturii  şi Patrimoniului Naţional..............................................

Numărul şi data avizului Comisiei de pictură bisericească: ...............................................................

Data începerii lucrărilor: ....................................................................................................................................

Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat: ........................................................................................

Stadiul lucrărilor: ................................................................................................................................................

În ce ani a mai primit sprijin financiar de la S.S.C.: .......................................................................................

În ce valoare: ........................................................................................................................................................

Dacă au fost justificate în totalitate sumele primite: ......................................................................................

SEMNĂTURA

şi ştampila solicitantului

ANEXE:

¨ Declaraţie pe propria răspundere

¨ Avizul unităţii de cult centrale

¨ Autorizaţia de construcţie (dacă este cazul)

¨ Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este cazul)

¨ Devizul lucrărilor rămase de executat

¨ Autorizaţia Comisiei de pictură bisericească (dacă este cazul)

¨ Copie atestat pentru activităţi sociale (dacă este cazul)

¨ Adeverinţă IBAN

¨ Copie CIF

¨ Extrasul de C.F. ale imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale,  medicale sau de învăţământ teologic

¨ Fotografii cu stadiul actual al lucrărilor

Anexa nr. 2

DECLARAŢIE

                  Subsemnatul, posesor al buletinului/ cărţii de identitate seria...................nr........................eliberată de către................................, reprezentant legal al parohiei cu hramul ".........................." din localitatea....................................., str....................nr............., judeţul/sectorul, având CIF............................................., cunoscând prevederile din Codul penal privind falsul în declaraţii, îmi asum pe propria răspundere următoarele:

-         datele, informaţiile şi documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului financiar sau în dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realităţii;

-         parohia nu are datorii şi obligaţii neachitate la scadenţă către persoane juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;

-         mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat unităţii de cult ..............să-l utilizez în scopul pentru care a fost solicitat şi să-l justific integral, în condiţiile legii.

Reprezentantul unităţii de cult solicitante,

Semnătură

Ştampilă

Consilier economic eparhial/centru de cult,

Semnătură

Ştampilă

Data

Anexă nr. 3

RAPORT DE JUSTIFICARE

PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR

I. DATE GENERALE

1.      Datele de identificare ale unităţii de cult:

Unitatea centrală de cult

 

Hramul

 

Denumirea unităţii de cult

 

Poziţia şi pagina din statul de funcţii şi personal

 

Localitatea

oraşul sau comuna

 

satul sau sectorul

 

Adresa unităţii de cult

 

Judeţul

 

Cod Fiscal

 

2.     Datele de identificare ale reprezentantului:

Numele reprezentantului:

 

Date personale (CNP):

 

Telefon:

 
 

II.        JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE

1.         Suma primită în anul în curs

1

Suma primită

 

2

Valoarea devizului din dosarul de cerere

 

3

Scopul pentru care a fost solicitată suma

 

2. Scurtă descriere a lucrărilor efectuate (maxim 20 de rânduri)

Detaliere concretă a lucrărilor efectuate pe banii primiţi de la SSC (inclusiv achiziţionarea de materiale de construcţii):

 

3.      Finanţări primite de la SSC în perioada 2008 - 2010 pentru unitatea de cult

Nr.

crt.

Anul

Suma (lei)

1.

  

2.

  

3.

  

4.

  

...

  

4. Finanţări primite pentru unitatea de cult de la alte autorităţi publice, altele decât SSC (inclusiv fonduri europene),  în perioada 2008 - 2010

Nr.

crt.

Anul

Instituţia

Suma (lei)

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

...

   

Declar pe propria răspundere că facturile şi chitanţele prezentate spre justificare în dosarul prezentat nu au fost folosite la alte instituţii ale statului pentru justificarea unor sume primite.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

AVIZAT UNITATEA CENTRALĂ DE CULT

 

SEMNĂTURĂ

L.Ş. __________________________

Anexă nr. 4

PROTOCOL  de FINANŢARE

nr. ...... din data de...........

Cap. I - PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

 

Art.1. - Secretariatul de Stat pentru Cultecu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Nicolae Filipescu, nr. 40, sector 2, reprezentat de către domnul ....................., în calitate de secretar de stat pentru culte, denumit în continuare Secretariatul şi

....................... (Cultul religios) cu sediul în loc. ........................, str. ............................, nr. ......., judetul / (sectorul)................................................................., având Statutul de organizare şi funcţionare recunoscut prin H.G. nr..../......., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.... din .........., numit în continuare Cultul recunoscut/ unitatea centrală de cult.

au încheiat, de comun acord, prezentul protocol.

Cap. II - OBIECTUL

Art. 2. - Obiectul protocolului îl constituie implementarea cadrului general şi a condiţiilor în careSecretariatul alocă sprijin financiar unităţilor de cult pe baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2002, modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru aplicare ale acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

Cap. III DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art. 3. - Cultul recunoscut, prin unităţile sale locale şi centrale de cult, poate beneficia de sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale, în condiţiile legii.

Art. 4. - În cadrul procesului de alocare a sprijinului financiar către unităţile de cult componente,cultul recunoscut are următoarele drepturi şi responsabilităţi:

a) de a propune Secretariatului, în fiecare an bugetar, un număr de unităţi de cult din subordine, în vederea unei finanţări prioritare, cu arătarea motivelor pentru care respectivele obiective constituie priorităţi;

b) de a comunica, în scris, Secretariatului care sunt compartimentele/ sectoarele şi persoanele competente în verificarea documentaţilor prin care unităţile de cult solicită sprijin financiar, precum şi în urmărirea corectitudinii şi punctualităţii justificării sumelor primite;

c) de a verifica şi aviza, prin centrele eparhiale sau, după caz, structuri locale similare, documentaţiile prin care unităţile de cult din subordine solicită Secretariatului sprijin financiar, atât în baza Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2002, modificată şi completată şi a normelor de aplicare ale acesteia.

d) de a urmări corectitudinea şi respectarea termenelor pentru justificarea sumelor primite ca sprijin financiar, în conformitate cu O.G. nr. 82/2001, şi sprijin pentru salarizarea personalului clerical de către unităţile de cult din subordine şi destinaţia fondurilor alocate prin certificarea documentelor transmise Secretariatului;

e) de a urmări şi de a garanta, prin organele de control intern, realizarea efectivă şi corespunzătoare a lucrărilor pentru care a fost alocat sprijinul financiar, eficienţa în cheltuirea sumelor alocate, îndeplinirea criteriilor legale necesare alocării unui sprijin financiar în cuantum de 80% pentru unităţile de cult cu venit redus şi existenţa funcţiei de bază la unitatea de cult angajatoare a postului pentru care se alocă  sprijin financiar pentru salarizarea clerului;

f) de a lua măsuri disciplinare faţă de persoanele care sunt răspunzătoare de nerespectarea dispoziţiilor legale privitoare la acordarea şi justificarea sprijinului financiar, inclusiv la sesizareaSecretariatului;

            g) are obligaţia să ia măsurile necesare direct sau prin centrele eparhiale, după caz, pentru ca unităţile de cult din subordine care au primit sprijin financiar de la Secretariat şi nu l-au justificat întermenul legal să restituie la Bugetul de Stat suma nejustificată.

            h) de a transmite, anual, până la data de 31 martie Statul de funcţii şi personal actualizat la nivelul numărului de posturi şi de fonduri aprobate, tipărit şi în format electronic.

Art. 5. - Cultul recunoscut va coopera şi va sprijini reprezentanţii Secretariatului în activitatea de verificare pe teren a obiectivelor pentru care se solicită sau a fost acordat sprijin financiar.

Art. 6. - În situaţia în care Secretariatul nu poate vira fondurile financiare direct unităţii de cult solicitante, ci le transmite prin intermediul cultului recunoscut sau centrului eparhial, după caz, acesta din urmă are obligaţia de a transmite întreaga sumă alocată de către Secretariat unităţii beneficiare în cel mult cinci zile lucrătoare.

Art. 7. - (1) Părţile convin organizarea, prin centrele eparhiale sau, după caz, structuri locale similare, de întâlniri periodice în care să se analizeze toate aspectele referitoare la acordarea şi justificarea sprijinului financiar, cu precădere în trimestrele I şi IV.

(2) În trimestrul IV cultul recunoscut, prin centrele eparhiale, după caz, va transmite săptămânal situaţia privind justificarea sumelor alocate în cursul anului;.

(3) De asemenea, va fi stabilit, de comun acord, un calendar al întâlnirilor cu reprezentanţiicultului recunoscut sau centrelor eparhiale, după caz, în vederea justificării integrale a sumelor primite.

Art. 8. - (1) Secretariatul are dreptul de a nu mai aloca timp de trei ani sprijin financiar pentru unităţile de cult care nu  justifică fondurile alocate, iar timp de un an unităţilor de cult care le-au justificat cu întârziere.

                (2) Secretariatul are dreptul de a suspenda plata pentru centrele eparhiale sau pentru cultul recunoscut care nu justifică în termenul legal stabilit sumele alocate ca sprijin financiar pentru salarizarea personalului clerical, până la justificarea  completă a sumei alocate.

Art. 9. - Secretariatul are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantul său, la recepţia lucrărilor de construire sau reparare a bisericilor realizate şi cu sprijinul său.

Art. 10. - Secretariatul are obligaţia să transmită cultului recunoscut, sau centrelor eparhiale, după caz, în termen de cinci zile lucrătoare de la data virării sprijinului financiar, lista unităţilor de cult din subordinea lui care beneficiază de alocaţii financiare de la Secretariat.

Art. 11. - Secretariatul are dreptul de a solicita periodic cultului recunoscut situaţia privind folosirea şi justificarea fondurilor alocate unităţilor din subordinea sa.

Art. 12. - Secretariatul are obligaţia să sesizeze organelor de control, în cazul existenţei unor indicii temeinice privind folosirea ilegală a fondurilor alocate unităţilor de cult.

Cap IV. - DURATA PROTOCOLULUI

Art. 13. -  Protocolul de finanţare poate fi modificat anual, printr-un act adiţional, după intrarea în vigoare a legii Bugetului de Stat pe anul în curs. 

SECRETARIATUL DE STAT

PENTRU CULTE,

Secretar de Stat

CULTUL RELIGIOS,

(Patriarh, Arhiepiscop major, Mitropolit, Arhiepiscop, Preşedinte, Episcop, Muftiu)


 Construcţie, reparaţii curente sau capitale, lucrări de pictură, asistenţă socială etc.

 pentru ortodocşi, romano-catolici, greco-catolici, reformaţi - episcopie, pentru alte culte, organul central al cultului respectiv.

Trascina file per caricare