Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PRIVIND 
O R D I N U L SECRETARULUI DE STAT PENTRU CULTE PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A DISPOZIŢIILOR SECŢIUNII 1 - “SPRIJINUL STATULUI PENTRU SALARIZAREA PERSONALULUI CLERICAL” DIN ANEXA II “FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ÎNVĂŢĂMÂNT" LA LEGEA NR. 284/2010 PRIVIND SALARIZAREA UNITARĂ A PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

GUVERNUL ROMÂNIEI

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE

O R D I N

pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Secţiunii 1 - “Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical” din Anexa II “Familia ocupaţională de funcţii bugetare "ÎNVĂŢĂMÂNT" la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

            Având în vedere Decizia Primului-Ministru nr. 22/2010 privind numirea secretarului de stat pentru culte,

În temeiul prevederilor prevăzut în art. 2 alin. (2) şi alin. (3) din Secţiunea 1 - “Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical” la Anexei II “Familia ocupaţională de funcţii bugetare "ÎNVĂŢĂMÂNT" la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

În baza prevederilor art. 1 alin.(1) şi art. 6 alin. (1) şi alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2010 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte,

Secretarul de Stat emite prezentul ordin.

            Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Secţiunii 1 - “Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical” din Anexa II “Familia ocupaţională de funcţii bugetare "ÎNVĂŢĂMÂNT" la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, prevăzută în Anexa, care face parte din prezentul Ordin.

Art. 2. – Prezentul Ordin va fi comunicat prin Direcţia Relaţii Culte şi Serviciul Economic, Administrativ, Resurse Umane şi Juridic cultelor religioase recunoscute pentru luare la cunoştinţă şi aplicare. 

Secretar de Stat,

Nicolae Adrian LEMENI

Nr. 24/14.01.2011

ANEXA

NORME METODOLOGICE

pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor

Secţiunii 1 - “Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical” la Anexa II “Familia ocupaţională de funcţii bugetare "ÎNVĂŢĂMÂNT" la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Art. 1 -  Prezentele norme metodologice se aplică pentru toate cultele religioase recunoscute potrivit legii, care beneficiază, la cerere, de sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical, în condiţiile dispoziţiilor din cuprinsul Secţiunii 1 - “Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical” la Anexa II “Familia ocupaţională de funcţii bugetare "ÎNVĂŢĂMÂNT" la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.   

            Art. 2 - (1) Numărul posturilor personalului clerical, prevăzut în art. 2 alin. (1) din Secţiunea 1 - “Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical” la Anexei II “Familia ocupaţională de funcţii bugetare "ÎNVĂŢĂMÂNT" la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi a celor suplimentate prin legea bugetului de stat, pentru care statul sprijină salarizarea prin alocarea unui fond de la bugetul de stat, se repartizează anual de Secretariatul de Stat pentru Culte fiecărui cult recunoscut, pe baza propunerilor unităţilor centrale de cult ale cultelor religioase recunoscute, în raport cu numărul credincioşilor, conform ultimului recensământ, cu nevoile reale şi cu fondul alocat în acest scop.

     (2) Repartizarea posturilor personalului clerical din conducerea cultelor religioase recunoscute şi a unităţilor centrale de cult, asimilate celor încadrate pe funcţii de demnitate publică, se aprobă de către secretarul de stat pentru culte.

            Art. 3 - (1) Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult sunt transmise spre aprobare Secretariatului de Stat pentru Culte de către fiecare cult religios recunoscut sau, după caz, de către fiecare unitate centrală de cult din cadrul cultului, ţinându-se seama de organizarea proprie a fiecărui cult.

    (2) Personalul clerical angajat în unităţile de cult beneficiază de sprijinul statului la salarizare numai pentru postul unde acesta îşi are funcţia de bază.

    (3) Fondul de salarii corespunzător perioadei în care unele posturi sunt vacante sau în care titularii posturilor se află în incapacitate temporară de muncă se restituie, în luna următoare, Secretariatului de Stat pentru Culte.

            Art. 4 - Sunt considerate unităţi de cult cu venituri reduse, în sensul art. 2 alin. (2) din Secţiunea 1 - “Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical” din Anexa II la Legea nr. 284/2010, unităţile de cult care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

    a) credincioşii sunt, în proporţie de minimum 40%, persoane în vârstă de peste 65 de ani;

    b) au până la 200 de familii sau se află situate în zone izolate, greu accesibile;

    c) nu dispun de lăcaş de cult sau de casă parohială, iar personalul clerical nu deţine locuinţă proprietate personală în localitate;

    d) nu beneficiază de sprijin financiar pentru salarizarea personalului neclerical.

            Art. 5 - (1) Sumele alocate de la bugetul de stat destinate sprijinirii eparhiilor, aşezămintelor şi reprezentanţelor religioase româneşti din afara graniţelor, care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor, se alocă prin unitatea centrală de cult din România, cu încadrarea în limita prevăzută la art. 2 alin. (1) din Secţiunea 1- Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical la Anexa II a Legii nr. 284/2010.

    (2) Destinaţiile sumelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unităţile centrale ale cultelor recunoscute împreună cu conducerile unităţilor de cult din afara graniţelor, sumele urmând a fi utilizate pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unităţi, inclusiv pentru plata contribuţiilor prevăzute de lege la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de şomaj, precum şi a altor contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator.

    (3) Obligaţia de a justifica modul de utilizare a sumelor prevăzute la alin. (1) revine unităţii centrale de cult din România, prin prezentarea, în termen de 90 de zile de la data virării, la Secretariatul de Stat pentru Culte a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare.

            Art. 6 - (1) Fondurile aferente drepturilor stabilite în condiţiile prevăzute de Anexa nr. II a Legii nr. 248/2010 se asigură, la cererea fiecărui cult recunoscut potrivit legii, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte.

    (2) Pentru obţinerea fondurilor, anual, cultele recunoscute vor înainta propuneri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    (3) După aprobarea bugetului de stat, Secretariatul de Stat pentru Culte comunică cultelor recunoscute numărul de posturi şi fondurile alocate de la bugetul de stat, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi va încheia cu acestea un protocol de finanţare.

    (4) Cultele recunoscute transmit anual, până la data de 31 martie, Secretariatului de Stat pentru Culte statele de funcţii şi statele de personal, actualizate la nivelul numărului de posturi şi al fondurilor aprobate.

            Art. 7 - Virarea fondurilor aprobate către unităţile subordonate se face prin ordin de plată, de către Secretariatul de Stat pentru Culte, în limita fondurilor primite de la bugetul de stat, potrivit legii, astfel încât plata drepturilor cuvenite personalului beneficiar angajat, inclusiv contribuţiile la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de şomaj, precum şi a altor contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator să se facă  în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

            Art. 8 - Documentul justificativ de înregistrare a cheltuielilor aferente drepturilor de personal şi de efectuare a plăţilor privind drepturile salariale de către unităţile centrale de cult sau cultul este statul de salarii, conform modelului întocmit potrivit prevederilor legale în vigoare.

            Art. 9 - (1) Unităţile de cult care, potrivit prevederilor din Anexa nr. II a Legii nr. 284/2010, primesc fonduri de la bugetul de stat au obligaţia să raporteze către unităţile centrale de cult modul de utilizare a acestor fonduri.

    (2) Unităţile centrale de cult şi unităţile de învăţământ aparţinînd cultelor religioase au obligaţia să transmită Secretariatului de Stat pentru Culte documente justificative în termen de 30 de zile de la data alocării.

    (3) Listele de plată transmise ca documente justificative către Secretariatul de Stat pentru Culte vor fi semnate de fiecare beneficiar al sprijinului salarial. În situaţia în care suma este ridicată de o altă persoană, la lista de plată va fi  anexată o copie după împuternicirea în baza căreia i s-a dat suma respectivă împuternicitului.

    (4) Listele de plată transmise ca documente justificative vor fi însoţite de:

a)  o declaraţie asumată de unităţile centrale de cult prin care să se confirme că întreg personalul înscris în listele de plată este angajat în unităţile de cult şi primeşte sprijin de la bugetul de stat, pentru funcţia de bază. În cadrul aceleiaşi declaraţii unităţile centrale de cult să confirme pentru  personalul înscris în listele de plată autenticitatea semnăturilor pentru ridicarea contribuţiei;

b)  situaţia centralizatoare prezentată în model I;

c)  situaţia modificărilor intervenite în luna curentă faţă de luna precedentă în model II;  

d) situaţia personalului clerical de conducere care beneficiază de sprijin financiar pentru salarizare conform model III;  

e)  situaţia personalului clerical conform model IV.

   (5) Pentru personalul clerical vor fi comunicate în scris, Secretariatului de Stat pentru Culte următoarele date:

a) înfiinţarea de unităţi de cult (model V);

b) desfiinţarea de unităţi de cult (model VI);  

c) înfiinţarea de posturi pentru funcţiile clericale/neclericale (model VII);  

d) transferul de posturi pentru funcţile clericale/neclericale(model VIII);  

e) încadrarea prin cumul de funcţii (model IX);  

f) desfiinţarea de posturi clericale/neclericale (model X);  

g) angajarea personalulului clerical (model XI), cu detalii legate de:  

- nivelul funcţiei ocupate (nivel de studii, gradul şi tranşa de vechime); 

- modul de salarizare respectiv: din fonduri proprii în cuntum de… sau sprijin salarial de la bugetul de stat în cuantum de …;

h) transferul de la o parohie la alta cu următoarele precizări de la caz la caz:

- transferul se realizează cu preluarea sprijinului financiar acordat de stat în cuantum de …. atunci când sprijinul reprezintă 65% din salariile de bază stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat;

-  transferul se realizează fără menţinerea sprijinului financiar de la bugetul de stat;

i)vacantările de posturi ca urmare a decesului, pensionării, îngrijire copil,  şi eliberare din funcţie(model XII).  

   (6 ) Listele de plată vor fi însoţite de copii după Ordinele de Plată privind:

- sumele neutilizate şi restituite Secretariatului de Stat pentru Culte; cod fiscal 26429279, Cod IBAN RO48TREZ70223670159XXXXX cu excepţia sumelor ce se restituie în anul curent şi care reprezintă sume aferente justificării sprijinului alocat în anul precedent. În această ultimă situaţie se utilizează Codul IBAN RO85TREZ70223670185XXXXX;

- sumele ce reprezintă viramentul contribuţiilor obligatorii angajatorului către Bugetul Asigurărilor Sociale şi Fonduri Speciale

    (7) Nerespectarea de către unităţile centrale de cult a obligaţiei prevăzute la alin. (2) atrage suspendarea alocării fondurilor de la bugetul de stat.

    (8) Modul de utilizare a fondurilor de la bugetul de stat se raportează pe baza unui cont de execuţie, care cuprinde cheltuielile efectuate pe elemente şi modul de acoperire a acestora cu veniturile proprii realizate şi cu fondurile primite de la buget.

    (9) Virarea contribuţiilor către asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de şomaj, precum şi a altor contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator se face, conform reglementărilor legale în vigoare.

            Art. 10 - (1) Fondurile primite de la bugetul de stat de către unităţile centrale de cult se înregistrează în contabilitatea acestora potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, şi ale Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

    (2) Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prevederilor din Secţiunea 1 a Anexei II la Legea nr. 284/2010 este supus controlului Secretariatului General al Guvernului prin Secretariatului de Stat pentru Culte, şi altor organe abilitate de lege.

 

Model I

Vă înaintăm alăturat justificarea sumelor primite pe luna..............., reprezentînd sprijinul statului pentru salarizarea clerului conform Legii nr. 284/2010.

 

Atestăm că semnăturile din listele de plată aparţin persoanelor beneficiare. Pentru primirea sumei de către altă persoană, anexăm în copie delegaţia dată de beneficiarul sumei. În urma plăţilor efectuate, justificarea sumelor primite se prezintă astfel:

 

Nr. pers.

 

Sumă

(lei)

 

SALARII:

 

 

- primite

 

 

- justificare prin semnături  

 

 

- necuvenite şi restituite  

 

 

C.A.S.20,8%  

 

 

- primit

 

 

- virat la bugetul asig.soc şi fd. speciale  

 

 

- sumă restituită

 

 

FOND RISC 0,178 %  

 

 

- primit

 

 

- virat la bugetul asig.soc şi fd. speciale  

 

 

- sumă restituită

 

 

FOND SĂNĂTATE 5,20%  

 

 

- primit

 

 

- virat la bugetul asig.soc şi fd. speciale 

 

 

- sumă restituită

 

 

FOND UNIC C.M. 0,85%  

 

 

- primit

 

 

- virat la bugetul asig.soc şi fd. speciale  

 

 

- sumă restituită

 

 

FOND ŞOMAJ 0,50  

 

 

- primit

 

 

- virat la bugetul asig.soc şi fd. speciale  

 

 

- sumă restituită

 

 

FOND GARANTARE 0,25%  

 

 

- primit

 

 

- virat la bugetul asig.soc şi fd. speciale  

 

 

- sumă restituită

 

 

TOTAL  

 

 

Primit de la SSC  

 

 

Virat la bug. asig. soc. şi fd. speciale  

 

 

Sumă restituită SSC  

 

 

 

 

Model II

A.       Persoane cărora li s-a acordat pentru prima dată sprijin la salarizare

 

   Nr.

   crt.

  Numele şi prenumele

  Funcţia

Unitate de cult/

Protopopiat

     Nivel

    contrib.

   Suma

     1.

     

     2.

     

     3.

     
      

 

B.       Persoane transferate de la o unitate la alta (de pe un post pe altul)

 

   Nr.

   crt.

    Numele

si prenumele

  Funcţia

     Unitate de cult

   -prot. la care a

       funcţionat

Unitate de cult

      -prot. la

      la care 

funcţionează

  Nivel

 contrib.

  Suma

    1.

 

 

 

 

 

 

    2.

 

 

 

 

 

 

    3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Persoane care nu mai beneficiază de sprijin la salarizare

 

 

   Nr.

   crt.

Numele si prenumele

  Funcţia

Unitate de cult /

Protopopiat

     Nivel

    contrib.

    Suma

   1.

 

 

 

 

 

   2.

 

 

 

 

 

 Model III

S  I  T  U A Ţ  I  A

PERSONALULUI CLERICAL DE CONDUCERE  CARE A BENEFICIAT DE SPRIJIN PENTRU SALARIZARE PE LUNA  …………………….……….

ANEXA II din Legea nr. 284/2010

B. Indemnizaţiile personalului din conducerea cultelor recunoscute şi a unităţilor centrale de cult, asimilate celui încadrat pe funcţii de demnitate publică

 Nr.

crt.

     Funcţia

NR. POST.

APROBAT

CONTRIBUŢIE

         STAT

TOTAL

 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

   
 

Arhiepiscop major Biserica Greco-Catolică

   
 

Mitropolit Biserica Ortodoxă Română

   
 

Mitropolit Biserica Romano-Catolică

   
 

Arhiepiscop

   
 

 

 

    Şef de cult

Mitropolit

   
 

Episcop

   
 

Şef Rabin

   
 

Preşedinte Uniune

   
 

Preşedinte

   
 

Episcop

   
 

Episcop- vicar patriarhal

   
 

Episcop- vicar

   
 

Episcop coajutor

   
 

Episcop auxiliar

   
 

Arhiereu-vicar

   
 

TOTAL plăţi

   
 

TOTAL

   

 

C. Personalul din conducerea cultelor şi a unităţilor de cult, altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publică

 NR.

CRT.

   FUNCŢIA

NR. POST.

APROBAT

CONTRIBUŢIE

         STAT

TOTAL

 

Vicepreşedinte uniune

   
 

Vicar administrativ patriarhal

   
 

Vicar general

   
 

Secretar general

   
 

Consilier patriarhal

   
 

Prim-Rabin

   
 

Secretar patriarhal

   
 

Inspector general bisericesc

   
 

Vicar administrativ eparhial

   
 

Vicar Episcopal

   
 

Secretar Cancelaria Patriarhală

   
 

Consilier eparhial

   
 

Secretar eparhial

   
 

Inspector eparhial

   
 

Exarh

   
 

Protopop

   
 

Stareţ

   
 

Superioară

   
 

Egumen

   
 

TOTAL plăţi

   
 

TOTAL

   

  Model IV

ANEXA II din Legea nr. 284/2010

D. Personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România

PREOŢI

 

 

S I

 

 

S II

 

 

S Def.

 

 

D Deb.

 

 

M I

 

 

M II

 

 

M Def.

 

 

M Deb.

 

 

Total

 

 

Nr. posturi preoţi

 

 

Trascina file per caricare