Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PRIVIND 
ORDIN PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI ALOCĂRII DE FONDURI CULTELOR RELIGIOASE PRIN BUGETUL SECRETARIATULUI DE STAT PENTRU CULTE

» NR. 68 /2010-07-27

pentru aprobarea Metodologiei alocării de fonduri cultelor religioase prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte

          Având în vedere Decizia Primului-Ministru nr. 22/2010 privind numirea secretarului de stat pentru culte,

            În baza prevederilor art. 1 alin.(1) şi art. 6 alin. (1) şi alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2010 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte,

  Secretarul de Stat emite prezentul

O R D I N:

          Art. 1. – Se aprobă Metodologia de alocare de fonduri cultelor religioase prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, prevăzută în Anexa care face parte din prezentul Ordin.

       Art. 2. – Prezentul Ordin va fi comunicat prin Cabinetul secretarului de stat compartimentelor din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru luare la cunoştinţă şi aplicare. 

Secretar de Stat,

Adrian LEMENI

 

ANEXĂ

Metodologia alocării de fonduri cultelor religioase prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte

  

 

I.Fonduri repartizate prin hotărâre de Guvern sau prin Anexa la Legea Bugetului de Stat

 1- (1) Sprijinul financiar pentru construcţii şi reparaţii lăcaşe de cult şi pentru alte acţiuni derulate de cultele religioase se alocă în conformitate cu prevederile Legii nr. 489/2006 şi ale O.G. nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

 Înregistrarea şi repartizarea documentelor

 2- (1) Înregistrarea documentelor: dosarele sosite cu poşta la S.S.C. sau depuse personal sunt înregistrate la Registratura generală sau la Registratura Cabinetului Secretarului de Stat, după care sunt repartizate la D.R.C. sau la S.A.I, în funcţie de obiectul solicitării;

      (2) Se interzice ca responsabilii de zonă sau de problemă (denumiţi în continuare  responsabili) să primească dosare de finanţare direct de la solicitanţi;

 3- (1) Şefii D.R.C., respectiv ai S.A.I, repartizează dosarele responsabililor.

                 (2) Responsabilii au obligaţia de a verifica documentaţia şi dacă aceasta este corespunzătoare de a întocmi referatul de aprobare. Dacă documentaţia nu este corespunzătoare responsabilii au obligaţia de a elabora o notă cuprinzând aspectele care nu sunt conform prevederilor legale. Nota este prezentată conducerii compartimentului, iar conţinutul ei va fi adus la cunoştinţa solicitantului.

 (3) Referatul de aprobare semnat de şeful compartimentului respectiv este transmis de către responsabil, împreună cu întreaga documentaţie Serviciului Economic, Administrativ, Resurse Umane şi Juridic, unde va fi avizat, în ordinea următoare, de:

 a). salariatul care verifică dacă eventualele ajutoare primite anterior de unitatea de cult solicitantă au fost justificate;

 b). salariatul care certifică în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii actelor;

 c). consilierul juridic;

 d). salariatul care acordă viza de control financiar preventiv;

 e). şeful Serviciului Economic, Administrativ, Resurse Umane şi Juridic;     

 (4) După ce referatul a fost semnat de toate persoanele menţionate este înaintat de către S.E.A.R.U.J., împreună cu documentaţia aferentă, spre aprobare Secretarului de Stat.

 (5) Dosarele aprobate de către Secretarul de Stat, iar în lipsa acestuia de către Directorul Direcţiei Relaţii Culte, se retrimit pentru a fi puse în plată Serviciului Economic, Administrativ, Resurse Umane şi Juridic.

 (6) După efectuarea plăţii, dosarele sunt transmise salariatului care certifică în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii actelor pentru introducerea lor în baza de date. Ulterior sunt transmise salariatului care are atribuţia urmăririi justificării ajutoarelor.     

 (7) După justificarea sumelor primite dosarele se păstrează timp de un an la S.E.A.R.U.J., iar după aceea sunt predate la arhiva instituţiei.

II. Fonduri repartizate la nivelul S.S.C.

 1- (1) Sprijinul financiar pentru construcţii şi reparaţii lăcaşe de cult şi pentru alte acţiuni derulate de cultele religioase se alocă în conformitate cu prevederile  Legii nr. 489/2006 şi a O.G. nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

       (2) Sprijinul financiar va fi alocat în raport cu numărul de credincioşi, conform ultimului recensământ, şi cu nevoile reale ale cultelor.

  Înregistrarea şi repartizarea documentelor

 2- (1) Înregistrarea documentelor: dosarele sosite cu poşta la S.S.C. sau depuse personal sunt înregistrate la Registratura generală sau la Registratura Cabinetului Secretarului de Stat, după care sunt repartizate la D.R.C. sau la S.A.I, în funcţie de obiectul solicitării;

     (2) Se interzice ca responsabilii de zonă sau de problemă (denumiţi în continuare  responsabili) să primească dosare de finanţare direct de la solicitanţi;

 3- (1) Şefii D.R.C., respectiv ai S.A.I, repartizează dosarele responsabililor.

            (2) Responsabilii au obligaţia de a verifica documentaţia şi dacă aceasta este corespunzătoare de a întocmi referatul de aprobare. Dacă documentaţia nu este corespunzătoare responsabilii au obligaţia de a elabora o notă cuprinzând aspectele care nu sunt conform prevederilor legale. Nota este prezentată conducerii compartimentului, iar conţinutul ei va fi adus la cunoştinţa solicitantului. 

            (3) Referatul de aprobare semnat de şeful compartimentului respectiv şi avizat de consilierul juridic este înaintat Comisiei de evaluare.

 

           Comisia de evaluare

      4- (1) Comisia de evaluare este alcătuită din membrii Colegiului de conducere, la care se adaugă consilierii de zonă sau de problemă, precum şi salariaţii implicaţi în alocarea şi justificarea sprijinului financiar.

            (2) Şedinţele Comisiei vor avea loc  în funcţie de deschiderile de credite lunare. Hotărârile vor fi consemnate într-un proces-verbal, redactat de secretarul Colegiului de conducere.

             (3) Vor fi subvenţionate cu precădere următoarele tipuri de solicitări:

 a). Construcţii în localităţi sau cartiere din marile oraşe în care nu există lăcaşe de cult; vor fi avute în vedere acele lăcaşe de cult care sunt în faza finală de construcţie;

 b). Reparaţii şi reabilitări ale lăcaşelor de cult monumente istorice de categoria A;

 c). Reparaţii şi reabilitări ale lăcaşelor de cult monumente istorice de categoria B;

 d). Reparaţii ale lăcaşelor de cult care s-au deteriorat din alte cauze decât incendii, inundaţii sau cutremure, situaţii pentru care lăcaşele de cult trebuiesc asigurate;

 e). Construcţii în localităţi în care există conflicte între comunităţile ortodoxe şi cele greco-catolice, cu condiţia ca partea care este sprijinită să renunţe în scris la orice pretenţie asupra lăcaşului de cult aflat în dispută;

 f). Reparaţii sau reabilitări ale centrelor de cult sau ale sediilor eparhiale;

 g). Activităţi de asistenţă socială organizate  de conducerea unor culte religioase sau de centrele eparhiale, conform normelor legale în vigoare;

 h). Acţiuni internaţionale desfăşurate de cultele religioase sau de centrele eparhiale;

 i). Lucrări de pictură;

 j). Alte tipuri de lucrări prevăzute de O.G. nr. 82/2001.

             Alocarea fondurilor aprobate

    5- (1) Dosarul evaluat de către Comisia de evaluare este transmis de către responsabil S.E.A.R.U.J., unde va fi avizat, în ordinea următoare, de:

 - salariatul care verifică dacă eventualele ajutoare primite anterior de unitatea de cult solicitantă au fost justificate;

 - salariatul care certifică în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii actelor;

 - salariatul care acordă viza C.F.P.;

 - şeful S.E.A.R.U.J.

             (2) Dosarele vor fi înaintate de către S.E.A.R.U.J. spre aprobare Secretarului de Stat.

             (3) După aprobarea de către Secretarul de Stat, iar în lipsa acestuia de către Directorul D.R.C., dosarele se retrimit pentru a fi puse în plată S.E..A.R.U.J.

             (4) După efectuarea plăţii, dosarele sunt transmise salariatului care certifică în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii actelor pentru introducerea lor în baza de date atribuţia urmăririi justificării ajutoarelor acordate.

             (5) După introducerea  în baza de date  dosarele sunt transmise salariatului care are atribuţia urmăririi justificării ajutoarelor

            (6) După justificarea sumelor primite dosarele se păstrează  timp de un an la S.E.A.R.U.J., iar după aceea sunt predate la arhiva instituţiei.

             Dosare respinse de Comisia de evaluare

   6- (1) Dosarele  respinse de Comisia de evaluare vor fi transmise prin secretarul Comisiei către direcţia/serviciul de specialitate.

          (2) Responsabilul va păstra dosarele respinse până la sfârşitul anului calendaristic când vor fi predate la arhiva instituţiei.

          (3) Dosarele returnate nu vor mai intra într-o altă Comisie de evaluare, decât dacă în şedinţa în care a fost evaluat s-a făcut menţiunea „în aşteptare”.

 

Trascina file per caricare