Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PRIVIND 
APROBAREA ORDONANŢEI GUVERNULUI NR. 64/2004 PENTRU COMPLETAREA ART. 3 DIN DECRETUL-LEGE NR. 126/1990 PRIVIND UNELE MASURI REFERITOARE LA BISERICA ROMÂNA UNITA CU ROMA (GRECO-CATOLICĂ)

 » NR. 182/2005-06-13

(Textul actului publicat in Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 505 din 14 iunie 2005)

.  Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 64 din 13 august 2004 pentru completarea art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică), adoptată în temeiul art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 18 august 2004, cu următoarele modificări şi completări:

            1. Articolul I va avea următorul cuprins:

    „Art. I. - La articolul 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25 aprilie 1990, se introduc trei alineate noi, alineatele 2-4, cu următorul cuprins:

            «Partea interesată va convoca cealaltă parte, comunicându-i în scris pretenţiile sale şi punându-i la dispoziţie dovezile pe care se sprijină aceste pretenţii. Convocarea se va face prin scrisoare recomandată cu dovadă de primire sau prin înmânarea scrisorilor sub semnătură de primire. Data convocării comisiei mixte nu se va fixa mai devreme de 30 de zile de la data primirii actelor. Comisia va fi constituită din câte trei reprezentanţi ai fiecărui cult. Dacă la termenul stabilit pentru convocarea comisiei aceasta nu se întruneşte sau dacă nu se ajunge la nici un rezultat în cadrul comisiei ori decizia nemulţumeşte una dintre părţi, partea interesată are deschisă calea acţiunii în justiţie, potrivit dreptului comun.

            Soluţionarea acestor acţiuni este de competenţa tribunalelor.

            Acţiunile sunt scutite de taxa de timbru.»”

            2. Articolul II se abrogă. 

Trascina file per caricare