Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PRIVIND 
APROBAREA ORDONANŢEI DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 36/2002 PRIVIND REGLEMENTAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE AL FEDERAŢIEI COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA ASUPRA LĂCAŞURILOR DE CULT, CIMITIRELOR ŞI ALTOR BUNURI DESTINATE ACTIVITĂŢILOR CULTULUI MOZAIC

» NR. 598/2002-11-04
(Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 802 din 5 noiembrie  2002)

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36 din 21 martie 2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.223 din 3 aprilie 2002, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 2, literele a), b), c) şi f) vor avea următorul cuprins:

„a) lăcaşul de cult – templul, sinagoga, casa de rugăciuni sau orice altă construcţie destinată oficierilor religioase ale Cultului Mozaic, inclusiv terenul de incintă aferent acestor construcţii;

b) cimitirul confesional – spaţiul destinat înhumării potrivit delimitărilor legale existente, chiar dacă monumentele funerare iniţiale nu mai sunt la locul lor şi indiferent de vechimea lui sau de faptul de a fi ori nu deschis unor înhumări;

c) ritualul – ceremonialul religios desfăşurat conform normelor şi regulilor proprii comunităţii evreieşti, respectiv Cultului Mozaic; 
…........................................................................................

f) obiect de cult – orice obiect destinat practicării ritualului religios.”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. – (1) Bunurile prevăzute la art. 2 sunt bunuri comunitar-religioase cu caracter sacru; acestea pot fi vândute, concesionate sau închiriate, conform dispoziţiilor legale, numai cu avizul reprezentanţilor legali sau autorizaţi ai Cultului Mozaic şi în condiţiile respectării normelor şi regulilor proprii acestei religii, sub sancţiunea nulităţii absolute.

(2) Fac excepţie cimitirele care nu pot fi vândute sau strămutate – chiar dacă nu mai sunt deschise unor noi înhumări – în afară de terenurile unde nu au fost niciodată înhumări, în toate cazurile, cu respectarea tradiţiilor specifice Cultului Mozaic. Stabilirea terenurilor fără morminte supuse înstrăinării va fi făcută de o comisie alcătuită din experţi rabinici.”

3. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 6. – (1) Bunurile prevăzute la art. 2 pot fi grevate de servituţi de utilitate publică, instituite potrivit legii, cu avizul reprezentanţilor legali sau autorizaţi ai Cultului Mozaic.”

4. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 9. – (1) Construirea, amenajarea, restaurarea şi repararea lăcaşurilor de cult, a băilor şi a abatoarelor rituale, precum şi a altor imobile destinate activităţii Cultului Mozaic se realizează numai cu avizul reprezentanţilor legali sau autorizaţi ai acestui cult şi cu respectarea tradiţiilor şi regulilor proprii acestei religii şi a dispoziţiilor legale.”

5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. – (1) Constituie contravenţie următoarele fapte:

a) folosirea bunurilor prevăzute la art. 2 în alt scop decât acela pentru care au fost destinate în momentul realizării şi consacrării lor;

b) efectuarea de lucrări agricole sau a unor acte ori fapte de comerţ în interiorul lăcaşurilor de cult, al cimitirelor, al băilor şi abatoarelor rituale fără avizul reprezentanţilor legali sau autorizaţi ai Cultului Mozaic;

c) construirea, restaurarea, repararea şi împrejmuirea lăcaşurilor de cult şi a celorlalte imobile destinate activităţilor Cultului Mozaic fără avizul reprezentanţilor legali sau autorizaţi ai acestui cult religios.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. A), b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.”

6. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. – Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.”

7. În cuprinsul ordonanţei de urgenţă denumirea „cultul mozaic” se va înlocui cu denumirea „Cultul Mozaic”.

Trascina file per caricare