Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:


PRIVIND 
DREPTUL EXCLUSIV AL CULTELOR RELIGIOASE PENTRU PRODUCEREA OBIECTELOR DE CULT

 

» NR. 103/1992-09-22

(Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 224 din 1 octombrie 1992)

  Art. 1 ‑ Biserica Ortodoxă Română şi celelalte culte religioase au în exclusivitate dreptul de producere şi valorificare a obiectelor şi veşmintelor de cult, precum şi de tipărire a cărţilor de cult, a celor teologice sau cu conţinut bisericesc, necesare practicării cultului.

            Prin obiecte de cult, în sensul prezentei legi, se înţeleg vasele liturgice, icoanele metalice sau litografiate, cruci, crucifixe, mobilier bisericesc, cruciuliţe şi medalioane cu imagini religioase specifice cultului, obiectele de colportaj religios şi alte asemenea. Se asimilează obiectelor de cult şi calendarele religioase, precum şi produsele necesare exercitării activităţii de cult, cum ar fi tămâia şi lumânările, cu excepţia celor decorative şi a celor pentru nunţi şi botezuri.

            Prin veşminte de cult, în sensul prezentei legi, se înţeleg şi stofele şi broderiile specifice necesare realizării veşmintelor respective.

            De asemenea, se asimilează obiectelor de cult, tipăriturile de cult, manualele şi cursurile teologice necesare desfăşurării activităţii din instituţiile de învăţământ religios ale cultului respectiv.

            Art. 2 ‑ Producerea sau valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 de către alte persoane, fizice sau juridice, decât cultele religioase se poate face numai cu autorizarea lor prealabilă, dată în condiţiile stabilite de către fiecare cult în considerarea propriei sale exclusivităţi.

            Art. 3 ‑ Ilustratele, pliantele, albumele de artă şi filmele prezentând lăcaşuri de cult sau obiecte de artă bisericească, cu excepţia celor care fac parte din patrimoniul cultural naţional se pot realiza numai cu acordul cultului respectiv.

            Art. 4 ‑ Încălcarea prevederilor art. 1 constituie contravenţie dacă fapta, potrivit legii, nu este infracţiune şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 la 500.000 lei.

            Contravenţia se constată şi amenda se aplică de către organele de poliţie, primării sau organele de control ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.

            Art. 5 ‑ Producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare activităţii de cult prevăzute la art. 1 este scutită de la impozitare.

*****

Trascina file per caricare