Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PRIVIND 
APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A DISPOZIŢIILOR LEGII NR. 142/1999 PRIVIND SPRIJINUL STATULUI PENTRU SALARIZAREA CLERULUI

 » NR. 1070/1999-12-29

(Textul actului Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 655 din 31 decembrie 1999)

 Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

   Anexa NORME METODOLOGICE din 29 decembrie 1999 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

   Art. 1. - Prezentele norme metodologice se aplică pentru toate cultele religioase recunoscute potrivit legii, care beneficiază, la cerere, de sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical, în condiţiile Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999.

   Art. 2. - Numărul posturilor personalului clerical, prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 142/1999, pentru care statul sprijină salarizarea, se aprobă anual, pentru fiecare cult religios, de către Secretariatul de Stat pentru Culte, pe baza propunerilor conducerii cultelor religioase recunoscute potrivit legii, ţinându-se seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult, constatat la ultimul recensământ al populaţiei din România, precum şi de fondul alocat în acest scop de la bugetul de stat.

   Art. 3. - (1) Criteriile de stabilire a salariilor de bază între limitele prevăzute de Legea nr. 142/1999 şi condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc de către fiecare cult religios sau, după caz, de fiecare unitate centrală de cult din cadrul cultului, cu aprobarea Secretariatului de Stat pentru Culte, ţinându-se seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 749/1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1999.

   (2) Secretariatul de Stat pentru Culte şi unităţile centrale de cult au obligaţia de a verifica modul de stabilire a salariilor de bază între limitele prevăzute de Legea nr. 142/1999, precum şi încadrarea în fondurile alocate în acest scop.

   (3) Personalul clerical angajat în unităţile de cult beneficiază de sprijinul statului la salarizare numai pentru postul unde acesta îşi are funcţia de bază.

   (4) Fondul de salarii aferent perioadei în care unele posturi sunt vacante, precum şi fondurile aferente perioadei în care titularii posturilor se află în incapacitate temporară de muncă se restituie Secretariatului de Stat pentru Culte.

   Art. 4. - (1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor, în vederea menţinerii identităţii lor culturale, lingvistice şi religioase, determinate în funcţie de numărul personalului clerical de cetăţenie română şi de echivalentul în lei al drepturilor în valută, stabilite în cuantum net, prin asimilarea, prevăzută prin hotărâre a Guvernului, cu funcţiile pe care este încadrat personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi la alte reprezentanţe ale României în străinătate, la care se adaugă fondurile pentru plata contribuţiei la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate şi, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, se asigură prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pentru un număr de 52 de posturi.

   (2) Sumele alocate de la bugetul de stat, determinate potrivit alin. (1), pot fi utilizate, conform hotărârii conducerii aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor, adoptată în colaborare cu organismele specializate ale Patriarhiei Române, pentru salarizarea personalului clerical de cetăţenie română.

   (3) Justificarea utilizării sumelor alocate se face prin prezentarea documentelor prevăzute de normele legale în vigoare, în concordanţă cu prevederile alin. (1).

   Art. 5. - (1) Fondurile aferente drepturilor stabilite în condiţiile Legii nr. 142/1999 se asigură, la cererea fiecărui cult religios recunoscut potrivit legii, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte.

   (2) Pentru obţinerea fondurilor, începând cu anul 2000 unitatea centrală de cult care reprezintă cultul sau, după caz, unitatea centrală de cult va înainta propuneri în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

   (3) După aprobarea bugetului de stat pe anul în curs Secretariatul de Stat pentru Culte comunică unităţilor centrale care reprezintă cultul sau, după caz, unităţii centrale de cult numărul de posturi şi fondurile alocate de la bugetul de stat, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

   (4) Aceste unităţi defalchează şi comunică indicatorii respectivi unităţilor de cult din subordine şi transmit Secretariatului de Stat pentru Culte statele de funcţii şi statele de personal, actualizate la nivelul numărului de posturi şi al fondurilor aprobate.

   Art. 6. - Virarea fondurilor aprobate către unităţile subordonate se face prin ordin de plată, de către Secretariatul de Stat pentru Culte, în limita fondurilor primite de la Ministerul Finanţelor, potrivit legii, astfel încât plata drepturilor cuvenite personalului beneficiar angajat, inclusiv contribuţia la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate şi, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, să se facă cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii.

   Art. 7. - Documentul justificativ de înregistrare a cheltuielilor aferente drepturilor de personal şi de efectuare a plăţilor privind drepturile salariale este statul de salarii, conform modelului întocmit potrivit prevederilor legale în vigoare.

   Art. 8. - (1) Unităţile de cult care, potrivit Legii nr. 142/1999, primesc fonduri de la bugetul de stat au obligaţia să raporteze către unităţile prevăzute la art. 5 alin. (3) modul de utilizare a acestor fonduri.

   (2) Modul de utilizare a fondurilor de la bugetul de stat se raportează pe baza unui cont de execuţie, care cuprinde cheltuielile efectuate pe elemente şi modul de acoperire a acestora cu veniturile proprii realizate şi cu fondurile primite de la buget.

   (3) Virarea contribuţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat, Fondul de asigurări sociale de sănătate şi Fondul pentru plata ajutorului de şomaj se face conform reglementărilor legale în vigoare.

   Art. 9. - (1) Fondurile primite de la bugetul de stat de către unităţile centrale de cult se înregistrează în contabilitatea acestora potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Planului de conturi pentru persoanele juridice fără scop lucrativ şi normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.591/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 şi 480 bis din 14 decembrie 1998.

   (2) Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 142/1999 este supus controlului Secretariatului de Stat pentru Culte şi al altor organe abilitate de lege.

   Art. 10. - Secretariatul de Stat pentru Culte poate emite, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor, precizări privind aplicarea prezentelor norme metodologice, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 
 
Trascina file per caricare