Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PRIVIND
MODIFICAREA NORMELOR METODOLOGICE PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR ORDONANŢEI GUVERNULUI NR. 82/2001 PRIVIND STABILIREA UNOR FORME DE SPRIJIN FINANCIAR PENTRU UNITĂŢILE DE CULT APARŢINÂND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE DIN ROMÂNIA, APROBATE PRIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1.470/2002

» NR. 313/2006-03-08

 (Textul actului publicat  în Monitorul Oficial, Partea I nr. 235 din 15 martie 2006)

     Articol unic.- Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 23 decembrie 2002, se modifică după cum urmează:

   1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

   "Art. 4. - (1) Din bugetele locale ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti se alocă lunar sumele necesare pentru:

   a) plata contribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, în vederea completării drepturilor salariale ale personalului neclerical;

   b) plata contribuţiilor prevăzute la lit. a), în vederea achitării obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

   (2) Din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale judeţelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:

   a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;

   b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;

   c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;

   d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială."

   2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

   "Art. 5. - Alocarea sumelor prevăzute la art. 4 se realizează prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la solicitarea unităţii centrale de cult, formulată pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult."

   3. Litera i) a articolului 15 va avea următorul cuprins:

   "i) documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia."

Trascina file per caricare