Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PRIVIND 
APROBAREA PROPUNERILOR COMISIEI CENTRALE PENTRU INVENTARIEREA BUNURILOR PROPRIETATEA STATULUI, FOSTE PROPRIETATEA BISERICII ROMÂNE UNITE CU ROMA (GRECO CATOLICĂ) ŞI PREDAREA ACESTORA CĂTRE BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA (GRECO CATOLICĂ)

» NR. 466/1992-08-19

(Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 227 din 17 septembrie 1992)

Art. 1 – În baza art. 2 din Decretul‑Lege nr. 126/1990 şi a Hotărârii Guvernului României nr. 577/1990 se aprobă lista bunurilor  ce se predau din proprietatea Statului Bisericii Unite cu Roma (Greco‑Catolică), prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Predarea‑preluarea bunurilor prevăzute la art. L se va efectua pe bază de protocol încheiat între actualii deţinători şi reprezentanţii Bisericii Române Unite cu Roma (Greco‑Catolică).

            Pentru imobilele libere predarea‑preluarea se va face în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, iar pentru celelalte imobile care sunt ocupate şi a căror predare imediată ar perturba activitatea ce se desfăşoară în acestea, termenele efective de predare se vor stabili de comun acord cu părţile interesate, în raport de condiţiile concrete existente.

Art. 3 – Până la predarea efectivă a imobilelor, actualii deţinători vor avea calitatea de chiriaşi în condiţiile legii.

            Pentru eliberarea spaţiilor deţinute de persoane fizice sau juridice în calitate de chiriaşi, consiliile locale vor sprijini, la cerere, mutarea acestora în spaţii corespunzătoare.

Art. 4 – În cazurile în care, pe terenurile situate în intravilan, preluate de la Biserica Română Unită cu Roma (Greco‑Catolică) ulterior anului 1948, au fost executate construcţii de utilitate publică sau blocuri de locuinţe, consiliile locale vor identifica şi vor pune la dispoziţia Bisericii Române Unite cu Roma (Greco‑Catolică) terenuri în suprafaţă echivalentă, potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Art. 5 – Cu valoarea bunurilor predate Bisericii Române Unite cu Roma (Greco‑Catolică) se diminuează, în mod corespunzător, patrimoniul regiilor autonome şi instituţiilor publice şi, respectiv, capitalul social al societăţilor comerciale, potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU                

THEODOR STOLOJAN                        

 

Contrasemneaza:                        

Ministrul economiei si finantelor,

George Danielescu

 

Secretar de stat la Ministerul              

Economiei si Finantelor,                        

Florian Georgescu

                       

Secretari de stat in

Departamentul pentru                        

Administratia Publica Locala,                        

Doru Viorel Ursu                        

Teodor Mircea Vaida

                       

Secretar de stat                        

la Secretariatul de Stat pentru Culte                        

Gheorghe Vladutescu

 

Trascina file per caricare
Trascina file per caricare