Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

VIKTOR EMANUELI III

Për Hir të Zotit e për Vullnet të Kombit

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS

PERANDOR I ETHIOPIS

Tue pranue ofertën e kunorës së Shqipnis, të vendosun prej Kuvendit Kushtitues të mbledhun në Tiranë me 12 Prill 1939-XVII, kemi marrë përsipër detyrën e naltë të kujdesemi për bijt t’Onë Shqiptarë e ta shpiem edhe këte popull fisnik, përtëritun në shenjën e Liktorit, drejt fatit të tij mà të naltë.

Tue marrë para sysh se për t’u  a mrritë këtyne qellimeve asht e domosdoshëme me caktue strukturën e Shtetit në përshtatje me interesat mà të nalta kombëtare, kemi vendosë me i dhurue Popullit t’Onë shqiptar të dashtun nji Statut themeltar, edhe si peng të dashunis s’Onë të kujdesit t’Onë atnuer. Tue u frymëzue prej këtyne ndjenjave.

Kemi dekretue e dekretojmë:

 

Statuti Themeltar i Mbretnisë së Shqipnisë

(Romë me 3 Qershuer 1939)

I.

Dizpozita të përgjithëshme

Neni 1.

Shteti Shqiptar sundohet prej nji Qeverije monarhike kushtetnore.

Froni trashigohet si mbas ligjës salike prej dinastisë së Madhnis së Tij Viktor Emanuelit III, Mbretit t’Italis e të Shqipnis, Perandorit t’Ethiopisë.

Neni 2.

Flamuri shqiptar asht I kuq me shqiponjën e zezë dykrenëshe në mes me shenjën e Fashit Liktor.

Neni 3.

Gjuha zyratre e Shtetit àsht  Shqipja.

Neni 4.

Të gjitha fetë janë të nderume. Ushtrimi I lirë I kultit edhe praktikimit të jashtëm àsht I siguruem, në pëeshtatje me ligjët.

Neni 5.

Fuqija ligjëdhanse ushtrohet prej Mbretit në bashkpunim me Këshillin e Epërm Fashist Korporativ.

Neni 6.

Fuqija përmbaruese I përket Mbretit.

Neni 7.

Drejtësia buron prej Mbretit dhe administrohet n’emnin e Tij prej gjyqtarvet që i emnon Ai.

Neni 8.

Interpretimi i ligjëvet, në mënyrë të detyrueshme për të gjithë, i përkt vetëm pushtetit ligjdhanës.

Neni 9.

Rregullimi i instucioneve bashkijake e krahinore caktohet me ligjë.

II.

M b r e t i

Neni 10.

Personi i Mbretit àsht i paprekshem dhe i padhunueshem.

Neni 11.

Mbreti àsht madhor, kur ka mbushë moshën tetëmbëdhetë vjeç.

Gjatë mitunisë së Mbretit ose në rasë se Mbreti madhor për shkak të pamundësisë fizike nuk mundet me mbretnue, pushtetet e Mbretit do t’ushtrohen prej njij Regjenti. Regjenca do t’i përkasë reggenti të Mbretnis s’Italis.

Neni 12.

Mbreti mund t’emnojë nji mëkëmbës të përgjithsëm.

Mëkambësi i përgjithshëm do t’ushtrojë të gjitha pushtetet e Mbretit, përveç atyne që ruen Mbreti shprehimisht për vehte.

Neni 13.

Mbreti àsht kreu mà i naltë i Shtetit; komandon fuqit’ e armatosuna; shpall luftën, lith paqen; ban traktatet ndërkombëtare tue ja njoftue Këshillit t’Epërm Fashist Korporativ, porsa t’a lejojë interesi e sigurimi i Shtetit.

Neni 14.

Mbreti emon në të gjitha ofiqet e Shtetit.

Neni 15.

Mbreti ban dekretet dhe rregulloret e nevojëshme për zbatimin e ligjëvet, e për të dishiplinue organizimin dhe funksionimin e administratavet të Shtetit.

Kuer e kerkojnë arsye të nji nevoje së ngutëshme e absolute, Mbreti mund të vèjë norma që kanë fuqi ligje.  Në këtë rasë dekreti mbretnuer duhet t’i paraqitet Këshillit t’Epërm Fashist Korporativ për t’u këthye në ligjë.

Neni 16.

Propozimi i ligjëvet i përket Mbretit dhe Këshillit t’Epërm Fashist Korporativ. Por propozimi i ligjëvet që kanë karate kushtitutor ose që shtojnë shpenzime i përket vetëm Mbretit.

Neni 17.

Mbreti fuqizon dhe shpall ligjët.

Neni 18.

Mbreti mund të bajë falje e të ndryshojë ndëshkimet.

Neni 19.

Mbreti mund të krijojë urdhëna kalorsije e të caktojë statutet e tyne.

Neni 20.

Mbreti mund të japë tituj fisnikije.

Neni 21.

Askush nuk mund të pranojë dekorata, tituj a pensione prej nji Fuqije të huej, pa lejen e Mbretit.

III.

Qeverija e Mbretit

Neni 22.

Mbreti emnon dhe i heq Ministrat Sekretarë të Shtetit. Atà jànë përgjegjës për të gjitha aktet dhe veprimet e Ministrivet të tyne.

Neni 23.

Mbreti kur e sheh të nevojshme, mund të mbledhë dhe të kryesojë Këshillin Ministruer.

Neni 24.

Ministrat sekretar të Shtetit kanë kurdoherë hymje të lirë në Këshillin e Epërm Fashist Korporativ dhe mbi kërkesën e tyne duhet të ndëgjohen.

Neni 25.

Ligjët dhe aktet e Qeveris nuk kanë fuqi, veçse kur janë të veshuna me nënshkrimin e njij Ministri.

IV.

Këshilli i Epërm Fashist Korporativ

Neni 26.

Këshilli i Epërm Fashist Korporativ përbahet nga pjestarët e Këshillit qendruer të Partisë Fashiste Shqiptare dhe nga pjestarët efektivë të Këshillit qendruer t’Ekonomisë Korporative.

Formimi I Këshillit Qendruer të Partisë Fashiste Shqiptare dhe ai i Këshillit qendruer t’Ekonomisë Kombëtare nuk mundet me u ndryshue veçse me ligjë.

Neni 27.

Këshilltarët duhet të kenë këto cilësi:

a)      të kenë mbushë moshën 25 vjeç;

b)      të gëzojnë të drejtat civile dhe politike;

c)      të kenë edhe cilësitë e tjera të kerkueme prej ligjës.

Neni 28.

Kompetenca për të vertetue në se kanë këshilltrët kushtet e pranimit i perket nji komisjoni të përbamë prej Kryetarit dhe prej nenkryetarëvet të Këshillit t’Epërm Fashist Korporativ.

Neni 29.

Kshilltarët para se të pranohen n’ushtrimin e funksioneve të tyne, bajnë betimin që do t’i jenë besnikë Mbretit, që do të rrespektojnë besnikrisht Statutin dhe ligjët e Shtetit e do ushtrojnë funksjonet e veta me të vetmin qëllim të së mirës së pa ndashme të Mbretit e t’Atdheut.

Neni 30.

Këshilltàrëvet u perket nji shpërblim i përvitshëm qi caktohet me ligjë.

Neni 31.

Këshilltarët bien prej ufiqit, me të ranë nga funksioni i ushtruem n’ato Këshilla që hyjnë për të përbamë Këshillin e Epërm Fashist Korporativ.

Neni 32.

Këshilli i Epërm Fashist Korporativ thirret në mbledhje prej Mbretit. Gjithashtu Mbretit i takon me caktue sessionet dhe me i zgjatë.

Neni 33.

Kryetari dhe nenkryetarët e këshillit t’Epërm Fashist Korporativ emnohen nga Mbreti.

Kryetari i Këshillit t’Epërm Fashist Korporativ emnon n’ufiqet e tjera të caktueme në Rregulloren e Këshillit t’Epërm.

Neni 34.

Asnji çashtje nuk mund të vihet në rendin e ditës të Këshillit t’Epërm Fashist Korporativ pa lejen e Mbretit.

Neni 35.

Mbledhjet e Këshillit t’Epërm Fashist Korporativ mbahen botënisht. Po kur kerkojnë Ministrat Këshilli mund të vendosi fshehtas.

Neni 36.

Vorimet bahen gjithmonë në mënyrë të hapët.

Neni 37.

Projekt ligjët e pëlqyme prej Këshillit t’Epërm Fashist Korporativ i paraqiten Nbretit për fuqizim.

Mbreti mundë t’a refuzoj fuqizimin. Ai mund të kërkojë edhe nji bisedim të dytë të Projekt ligjëvet.

Neni 38.

Këshilli i Epërm Fashist Korporativ cakton, me nji rregullore të vetën të mbrëndëshme, mënyrën, mbas së cilës duhet t’ushtrojë atributet e veta.

Neni 39.

Këshilli i Epërm Fashist Korporativ ka të drejtë të padisë Ministrat e Mbretit për fajet e bame n’ushtrimin e funksjoneve të tyne dhe t’i shpjerë përpara Gjyqit të Naltë të drejtësië.

V.

Rendi Gjyqsuer

Neni 40.

Organizimi dhe kompetencat e gjykatoreve caktohen me ligjë.

Neni 41.

Gjyqtarët në t’ushtruemit e funksjonevet të veta, janë të pa varun. Ata janë të paluajtëshëm, në përshtatje me ligjin mbi rregullimin gjyqësuer.

Neni 42.

Askush nuk mund të hiqet nga gjyqtarët e tij natyralë. Prandaj nuk do të mundë të krijohen gjykatore të jashtëzakonëshëme, përveç se në rasa të parapame prej ligjës.

Neni 43.

Për te gjykuë Ministrat e paditun prej Këshillit t’Epërm Fashist Korporativ krijohet Gjyqi i Naltë i drejtësisë.

Ky përbahet prej nandë pjestarësh t’emnuem prej Mbretit. Normat përkatëse mbi rregullimin e Gjyqit të Naltë të drejtësisë dhe mbi ushtrimin e atributevet të tij caktohen me ligjë.

Neni 44.

Udiencat e gjykatorevet në landë civile e penale bahen botënisht në pershtatje me ligjët.

VI.

Të drejtat dhe detyrat e qytetarëvet

 

Neni 45.

Qytetarët janë të gjithë nji para ligjës: gëzojnë të drejta civile e politike dhe pranohen ndër ufiqe civile e ushtriake, përveç perjashtimevet të caktueme me ligjë.

Neni 46.

Këta, pa dallim, në përpjestim të pasunis së vet, i ndihmojnë barrës së shpenzimevet të Shtetit.

Neni 47.

Askush nuk mund të rëndohet me nji pagesë veçse kur àsht urdhënue me ligjë.

Neni 48.

Shërbimi ushtriak asht i detyrueshëm për të gjithë në pajtim me ligjën mbi ngritjen e ushtrisë.

Neni 49.

Lirija personale asht e sigurueme. Askush nuk mund të kapet e të shtihet ne gjyq, përveç se ndër rasa të parapame prej ligjës dhe ndër forma që urdhëron ajo.

Neni 50.

Banesa asht e padhunueshme. Asnji banesë nuk mundë të shkelet veçse në pshtetje të ligjës dhe në mënyrat qe urdhëron ajo.

Neni 51.

Shtypi asht i lirë, por nji ligjë ndalon shpërdorimin e tijë.

Neni 52.

Të gjitha pronat, pa asnji perjashtim, janë të padhunueshme. Me gjith’atë kuer kerkon interesi botuer i vertetuem ligjisht, mund të cedohen tanësisht ose pjesërisht, me nji shpërblim të drejtë në pajtim me ligjët.

VII.

Dispozita të Fundit

Neni 53.

Çdo ligjë në kundërshtim me këtë Statut bie nga fuqia.

Neni 54.

Ky Statut do të hyjë në fuqi me 4 Qershuer 1939-XVII

Dhanë në Romë me 3 Qershuer 1939.

VITTORIO EMANUELE d.v

Kryeministri: e

Zav.Ministri i P. Botore

Sh. Vërlaci d.v.

Ministri Sekretar i P. K. F

T. Mbroja d.v.

Ministri i Drejtësis:

Xhafer Ypi d.v.

Ministri i P. Të Mbrendshme:

Maliq Bushati d.v.

Ministri i Financavet

Fejzi Alizoti d.v.

Ministri i Arsimit:

Ernest Koliqi d.v.

Ministri i Ekonomis Kombëtare:

Anton Beça d.v.

Fletorja Zyrtare Nr.40 Tiranë, e Shtunde 10 Qershuer 1939

©A

 

VITTORIO EMANUELE III

Per Grazia di Dio e per la Volontà

della Nazione

RE D’ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D’ETIOPIA

Nell’ accettare l’offerta della Corona d’Albania, deliberata dall’Assemblea Costituente riunitasi in Tirana il 12 aprile 1939-XVII, ci siamo assunti l’alto compito di provvedere alla cura dei Nostri figli albanesi e di condurre anche questo nobile Popolo, rinnovato nel segno del Littorio, verso i suoi alti destini.

Considerando che per raggiungere tali fini è indispensabile determinare la struttura dello Stato conformemente ai supremi interessi nazionali, abbiamo deciso di elargire al Nostro amato Popolo albanese uno Statuto fondamentale, pegno altresì del Nostro affetto e della Nostra sollecitudine paterna. Ispirandoci a questi sentimenti.

Abbiamo decretato e decretiamo:

 

Statuto fondamentale del Regno di Albania

(Roma, il 3 Giugno 1939)

I.

Disposizioni generali

Articolo 1.

Lo Stato Albanese è retto da un governo monarchico costituzionale

Il trono è ereditario secondo la legge salica nella dinastia di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d’Italia e di Albania, Imperatore d’Etiopia.

Articolo 2.

LA bandiera albanese è rossa e caricata al centro dell’aquila nera bicipite col segno del Fascio.

Articolo 3.

La lingua ufficiale dello Stato è l’albanese.

Articolo 4.

Tutte le religioni sono rispettate. Il libero esercizio del culto e delle pratiche esteriori è garantito, conformemente alle leggi.

Articolo 5.

Il potere legislativo è esercitato dal Re con la collaborazione del Consiglio Superiore Fascista Corporativo.

Articolo 6.

Il potere esecutivo appartiene al Re.

Articolo 7.

La giustizia emana dal Re ed è amministrata in Suo nome dai giudici che Egli istituisce.

Articolo 8.

L’interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

Articolo 9.

L’ordinamento delle istituzioni comunali e provinciali è stabilito per legge.

II.

D e l   R e

Articolo 10.

La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Articolo 11.

Il Re è maggiorenne all’età di diciotto anni compiuti.

Durante la minorità del Re, o nel caso in cui il Re maggiorenne si trovi nella fisica impossibilità di regnare, i poteri del Re saranno esercitati da un reggente. La reggenza spetterà al reggente del Regno d’Italia.

Articolo 12.

Il Re può nominare un luogotenente generale.

Il luogotenente generale eserciterà tutti i poteri del Re, salvo quelli che il Re espressamente si riservi.

Articolo 13.

Il Re è capo supremo dello Stato: comanda le forze armate; dichiara la guerra, conchiude la pace; fa trattati internazionali, dandone notizia al Consiglio Superiore Fascista Corporativo appena l’interesse e la sicurezza dello Stato ko permettano.

Articolo 14.

Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato.

Articolo 15.

Il Re fa i decreti e i regolamenti necessari per l’esecuzione delle leggi, e per disciplinare l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni dello Stato.

Quando ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano, il Re può emanare norme aventi forza di legge. In tal caso il decreto Reale deve essere presentato al Consiglio Superiore Fascista Corporativo per la conversione in legge.

Articolo 16.

La proposizione delle leggi appartiene al Re ed al Consiglio Superiore Fascista Corporativo.

Ma la proposizione di leggi di carattere costituzionale o che apportino aumenti di spese spetta soltanto al Re.

Articolo 17.

Il Re sanziona le leggi e le promulga.

Articolo 18.

Il Re può far grazia e commutare le pene.

Articolo 19.

Il Re può creare ordini cavallereschi e prescriverne gli statuti.

Articolo 20.

Il Re può conferire titoli di nobiltà.

Articolo 21.

Nessuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una Potenza estera senza l’autorizzazione del Re.

III.

Del governo del Re

Articolo 22.

Il Re nomina e revoca i Suoi ministri segretari di Stato. Essi sono responsabili di tutti gli atti e provvedimenti dei loro Ministeri.

Articolo 23.

Il Re, quando lo ritenga necessario, può convocare e presiedere il Consiglio dei Ministri.

Articolo 24.

I ministri segretari di Stato hanno sempre acesso al Consiglio Superiore Fascista Corporativo e debbono a loro richiesta essere sentiti.

Articolo 25.

Le leggi e gli atti del Governo non hanno efficacia se non sono muniti della firma di un ministro.

IV.

Del Consiglio Superiore Fascista Corporativo

Articolo 26.

Il Consiglio Superiore Corporativo è formato dai componenti del Consiglio Centrale del Partito Fascista Albanese e dai componenti effettivi del Consiglio Centrale dell’Economia Corporativa.

La composizione del Consiglio Centrale del Partito Fascista albanese e quella del Consiglio Centrale dell’Economia Corporativa non possono essere modificate che per legge.

Articolo 27.

I consiglieri devono possedere i seguenti requisti:

a) avere compiuto l’età di 25 anni;

b) godere i diritti civili e politici;

c) riunire in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

Articolo 28.

La competenza ad accertare l’esistenza delle condizioni di ammissione dei consiglieri spetta ad una commissione composta dal presidente e dai vice-presidenti del Consiglio Superiore Fascista Corporativo.

Articolo 29.

I consiglieri prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Articolo 30.

Ai consiglieri spetta una indennità annua determinata per legge.

Articolo 31.

I consiglieri decadono dalla carica col decadere della funzione esercitata nei Consigli che concorrono a formare il Consiglio Superiore Fascista Corporativa.

Articolo 32.

Il Consiglio Superiore Fascista Corporativo è convocato dal Re. Al Re appartiene altresì di stabilire le sessioni e di prorogarle.

Articolo 33.

Il presidente e i vice-presidenti del Consiglio Superiore Fascista Corporativo sono nominati dal Re.

Il presidente del Consiglio Superiore Fascista Corporativo nomina alle altre cariche stabilite nel regolamento del Consiglio Superiore.

Articolo 34.

Nessun oggetto può essere messo all’ordine del giorno del Consiglio Superiore Fascista Corporativo senza l’autorizzazione del Re.

Articolo 35.

Le seduto del Consiglio Superiore Fascista Corporativo sono pubbliche. Ma quando i ministri lo richiedano esso può deliberare in segreto.

Articolo 36.

Le votazioni hanno luogo in modo palese.

Articolo 37.

I disegni di legge approvati dal Consiglio Superiore Fascista Corporativo sono presentati alla sanzione del Re.

Il Re può rifiutare la sanzione. Egli può chiedere anche una seconda discussione dei disegni di legge.

Articolo 38.

Il Consiglio Superiore Fascista Corporativo determina con un proprio regolamento interno il modo secondo il quale deve esercitare le proprie attribuzioni.

Articolo 39.

Il Consiglio Superiore Fascista Corporativo ha il diritto di accusare i ministri del Re per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni e di tradurli avanti l’Alta Corte di giustizia.

V.

Dell’ Ordine Giudiziario

Articolo 40.

L’organizzazione e le competenze dei tribunali sono stabilite per legge.

Articolo 41.

I giudici, nell’esercizio delle loro funzioni, sono indipendenti. Essi sono inamovibili, conformemente alla legge sull’ordinamento giudiziario.

Articolo 42.

Nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere creati tribunali straordinari, tranne nei casi previsti dalla legge.

Articolo 43.

Per giudicare i ministri accusati del Consiglio Superiore Fascista Corporativo è istituita l’Alta Corte di giustizia.

Essa si compone di nove membri nominati dal Re. Le norme relative all’ordinamento dell’Alta Corte di giustizia ed all’esercizio delle sue attribuzioni sono stabilite con legge.

Articolo 44.

Le udienze dei Tribunali in materia civile e i dibattimenti in materia penale saranno pubblici, conformemente alle leggi.

VI.

Dei diritti e dei doveri cittadini

Articolo 45.

Tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge: godono dei diritti civili e politici e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalle leggi.

Articolo 46.

Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Articolo 47.

Nessun tributo può essere imposto se non è stato stabilito dalla legge.

Articolo 48.

Il servizio militare è obbligatorio per tutti, conformemente alla legge sulla leva militare.

Articolo 49.

La libertà personale è garantita. Nessuno può essere arrestato e tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.

Articolo 50.

Il domicilio è inviolabile. Nessuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive.

Articolo 51.

La stampa è libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Articolo 52.

Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia, quando l’interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità, conformemente alle leggi.

VII.

Disposizioni finali

Articolo 53.

Ogni legge  contraria al presente Statuto è abrogata.

Articolo 54.

Il presente Statuto entrerà in vigore il 4 Giugno 1939-XVII

Dato a Roma, il 3 Giugno 1939-XVII

f/to VITTORIO EMANUELE

Presidente del Consiglio

e Ministro del L.L. P.P ad interim

f/to Sh. Vërlaci

Ministro Segretario del P.F.A

f/to T. Mbroja

Ministro della Giustizia

f/to Xhafer Ypi

Ministro degli Interni

f/to Maliq Bushati

Ministro delle Finanze

f/to Fejzi Alizotti

Ministro della Pubblica Istruzione

f/to Ernest Koliqi

Ministro dell’Ec. Nazionale

f/to Anton Beça

Fletorja Zyrtare, Tiranë, 12 aprile 1939

 

Fletorja Zyrtare Nr.40 Tiranë, e Shtunde 10 Qershuer 1939

Raccolta di provvedimenti di carattere legislativo riguardanti l'Albania, a cura di R. Bertuccioli, Roma, Tipografia riservata del Ministero degli Affari Esteri, 1941

©A

Fundamental Statute of the Kingdom of Albania

(4 June 1939 Rome, Italy)

 

Text of the Statute signed by His Majesty the King-Emperor and handed to His Excellency Shevket Verlafi, Prime Minister and Head of the Albanian Delegation in Rome, on June 3, 1939 (year XVII)

Victor Emmanuel III

By the grace of God and the will of the nation, King of Italy and Albania, Emperor of Ethiopia.

In accepting the offer of the Crown of Albania, decided by the Constituent Assembly, gathered at Tirana on 12 April 1939 (year XVII), we have undertaken the high duty of interesting ourselves in our Albanian sons and leading this noble people, revived under. the emblem of the victor towards its higher destinies.

Taking into consideration that, to attain these objectives, it is absolutely necessary to fix the structure of the state in harmony with the highest national interests, we have decided to bestow on our beloved Albanian people a fundamental statute as token of our love and paternal care. Being inspired by these feelings we have decreed and decree -

 Chapter I. - General Provisions

Art. 1. The Albanian state is ruled by a monarchical constitutional government.

The throne is hereditary, according to the Salic law, in the dynasty of His Majesty Victor Emmanuel III, King of Italy and Albania, Emperor of Ethiopia.

Art. 2. The Albanian flag is red with a double-headed black eagle in the middle and the emblem of the lictorial fasces.

Art. 3. The official language of the state is Albanian.

Art. 4. All religions are respected. The free exercise of worship and its outward practice is guaranteed in conformity with the laws.

Art. 5. The legislative power is exercised by the King in collaboration with the superior fascist corporative council.

Art. 6. The executive power appertains to the King.

Art. 7. Justice emanates from the King and is administered his name by the judges whom he appoints.

Art. 8. The interpretation of the laws, in manner binding on all, appertains exclusively to the legislative power.

Art. 9. The organisation of municipal and provincial institutions is determined by law.

 Chapter II. - The King

Art. 10. The person of the King is immune and inviolable.

Art. 11. The King is of age when he has completed his year.

During the minority of the King. or in case the King, being of age, cannot reign owing to physical incapacity, the powers of the King shall be exercised by a Regent. The Regency shall appertain to the Regent of the Italian Kingdom.

Art. 12. The King may nominate a Lieutenant-General. The Lieutenant-General shall exercise all the powers of King, with the exception of those which the King reserves expressly to himself.

Art. 13. The King is the supreme head of the state; he commands the armed forces; declares war; concludes peace; makes international treaties, notifying the superior fascist corporative council as soon as the interest and security of the state permit.

Art. 14. The King appoints to all offices of state.

Art. 15. The King makes the necessary decrees and regulations for the application of the laws and for controlling the organisation and functioning of the state administrations.

When reasons of strict and absolute necessity require it, the King may apply dispositions which have the force of law. In this case the Royal decree shall be presented to the superior fascist corporative council to be converted into law.

Art. 16. The initiation (proposal) of laws appertains to the King and to the superior fascist corporative council. But the initiation of laws which have a constitutional character or which increase expenditure appertains only to the King.

Art. 17. The King gives binding effect to and promulgates the laws.

Art. 18. The King may grant pardon and amend punishments.

Art. 19. The King may create orders of chivalry and determine their statutes.

Art. 20. The King may grant titles of nobility.

Art. 21. Nobody may accept decorations, titles or pensions from a foreign state without the consent of the King.

 Chapter III. - The Government of the King

Art. 22. The King nominates and dismisses the ministers secretaries of state. They are responsible for all the acts and transactions of their ministries.

Art. 23. The King. when he considers it necessary. may call a meeting of and preside over the council of ministers.

Art. 24. The ministers secretaries of state have always free access to the superior fascist corporative council and at their request must be heard.

Art. 25. The laws and acts of the government have no validity except when they bear the signature of a minister.

 Chapter IV. - Superior Corporative Fascist Council

Art. 26. The superior fascist council consists of the members of the central council of the Albanian fascist party and of the effective members of the central council of corporative economy.

The composition of the central council of the Albanian fascist party and that of the central council of corporative economy cannot be changed except by law.

Art. 27. The councillors must have. the following qualifications: -

  1. Have attained the age of 25 years.

  2. Enjoy civil and political rights.

  3. Possess the other qualifications required by law.

Art. 28. The competency to ascertain whether the conditions of admissibility of councillors exist appertains to a commission composed of the president and vice-presidents of the superior corporative fascist council.

Art. 29. The councillors before being admitted to the exercise of their functions take the oath that they will be loyal to King, that they will loyally respect the statute and the laws of the state, and that they will exercise their functions with the sole object of the inseparable welfare of the King and the country.

Art. 30. The councillors are entitled to annual emoluments which are determined by law.

Art. 31. The councillors vacate their office when they vacate the functions which they exercise in the councils which together form the superior fascist corporative council.

Art. 32. The superior fascist corporative council is convoked by the King. It further appertains to the King to fix the sessions and to prorogue them.

Art. 33. The president and vice-president of the superior fascist corporative council are nominated by the King. The president of the superior fascist corporative council makes nominations to the other offices provided for in the regulations of superior council.

Art. 34. No subject may be put on the agenda of the superior fascist corporative council without the authorisation of King.

Art. 35. The sessions of the superior fascist corporative council are held publicly. But when the ministers request it the council may decide in secret.

Art. 36. Voting always takes place in an open manner.

Art. 37. Bills (projects of law) approved by the superior fascist corporative council are presented to the King for his sanction.

The King may refuse his sanction. He may also call a second discussion of bills.

Art. 38. The superior fascist council determines by an internal regulation of its own the manner according to which it shall exercise its own attributions.

Art. 39. The superior fascist corporative council has the right to impeach the ministers of the King for offences committed in the exercise of their functions and to bring them before the high court of justice.

 Chapter V. - Judicial Order

Art. 40. The organisation and competence of the tribunals are determined by law.

Art. 41. The Judges are independent in the exercise of their functions. They are irremovable subject to the law on judicial organisation.

Art. 42. Nobody may be withdrawn from the jurisdiction of his natural judges. Consequently extraordinary tribunals may not be created except in cases provided for by law.

Art. 43. To judge ministers accused by the superior fascist corporative council the high court of justice is created.

The court is composed of nine members nominated by the King. The rules regarding the organisation of the high court of justice and the exercise of its attributions are determined by law.

Art. 44. The hearings of the courts in civil and penal matters are held publicly. and in conformity with the law.

 Chapter VI. - The Rights and Ditties of Citizens

Art. 45. All citizens are equal before the law. They enjoy civil and political rights and are admitted in civil and military offices, except for the exemptions determined by law.

Art. 46. All citizens without exception contribute in proportion to their means to the burden of state expenditure.

Art. 47. No one shall be subject to any payment except as provided for by law.

Art. 48. Military service is obligatory for all in conformity with the law on recruiting the army.

Art. 49. Personal liberty is guaranteed. Nobody may be arrested and sent before a court except in cases provided by the law and in the form it orders.

Art. 50. The place of residence is inviolable. No residence may be forcibly entered except in conformity with the law and in the manner provided for by the law.

Art. 51. The press is free. subject to a law prohibiting its abuse.

Art. 52. All property without exception is inviolable. Nevertheless. when the public interest, legally verified. requires it, property may be ceded fully or partially on payment equitable compensation in conformity with the law.

 Chapter VII - Final Provisions

Art. 53. All laws conflicting with this statute are abrogated.

Art. 54. This statute shall enter into force on the 4th June 1939 (Year - XVII).

Given in Rome on 3 June 1939.

 

©A.Ç