Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku põhikiri

(Kinnitatud EKNK Aastakonverentsil 13. märtsil.2004. aastal)

 

1. Nimi, asukoht ja üldsätted

1.1. Eesti Kristlik Nelipühi Kirik, lühendatult EKNK, on vabatahtlikult liitunud koguduste ühendus, kelle usu ja tegevuse aluseks on Piibli Vana ja Uus Testament. Käesolevas põhikirjas kasutatakse edaspidi lühendit EKNK. Nimi inglise keeles: Estonian Christian Pentecostal Church, lühendatult  ECPC.

1.2. EKNK asukoht on Tallinn.

1.3. EKNK tegevuse aluseks on käesolev põhikiri ja Eesti Vabariigis kehtiv seadusandlus.

1.4. EKNK on episkopaalse struktuuriga koguduste ühendus, mis tegutseb valitud juhatuse (juhtide nõukogu) juhtimisel ja on õpetuslikult seotud kolme üldkirikliku usutunnistusega - Apostelliku, Athanasiuse ja Nikaia usutunnistusega.

1.5. EKNK ja selle kogudused omavad juriidilise isiku staatust, oma arveldusarvet finantsasutustes (ka välispankades), pitsatit ja muud sümboolikat (lipp, vapp, märk, logo vms.).

 

2. Tegevuse eesmärgid ja vahendid eesmärkide saavutamiseks

2.1. EKNK eesmärgid

2.1.1. Piibli õpetusel põhineva usu kuulutamine ja viljelemine eeskätt jumalateenistuste, usuliste koosolekute ja talituste vormis.
2.1.2. Kolme üldkirikliku usutunnistuse kohane moraali-, eetika-, haridus-, kultuuri-, diakoonia-, meedia-, sotsiaalse rehabilitatsiooni- ja erivajadustega (puuetega) inimeste hoolekandealane tegevus.
2.1.3. Koostöö arendamine erinevate organisatsioonidega Eestis ja välisriikides töötegijate ettevalmistamiseks, delegatsioonide vahetamiseks, ühisürituste läbiviimiseks jne.

2.2. EKNK eesmärkide saavutamise abinõud

2.2.1. Koguduste asutamine ja nende abistamine.  
2.2.2. Usklike ja töötegijate kasvatamine koolitamise ja vaimuliku arendamise kaudu.
2.2.3. Misjonitöö arendamine Eestis ja teistes maades.
2.2.4. Hoolekanne erivajadustega (puuetega) inimeste eest.
2.2.5. Vaimuliku kirjanduse, audio- ja videomaterjalide kirjastamine ja levitamine.
2.2.6. Sotsiaaltöö – alkoholi ja narkootikumide võõrutusravi; kodutute,  vangist vabanenute jt. rehabilitatsioon.
2.2.7. Usuelu ja kõlbeliste põhimõtete rajamine ja levitamine ühiskonnas erinevate ürituste kaudu (nt. konverentsid, seminarid, kontserdid,  jne)
2.2.8. Erinevate organisatsioonide vahelise ühistöö arendamine ja juhtimine.
2.2.9. Oikumeeniline tegevus kristlike kirikute vaheliste heade suhete  loomiseks, säilitamiseks ning koostöö tegemiseks igal ühiskondlikul tasandil
2.2.10. Eesmärkide saavutamiseks vajalike allasutuste, osakondade ja ühenduste moodustamine

2.2.10.1. Allasutuste, osakondade ja ühenduste juhid ning juhatuste liikmed kinnitatakse ja vabastatakse juhtide  nõukogu otsusega.
2.2.10.2. Allasutuste, osakondade ja ühenduste põhikirjad, sisekorraeeskirjad ning tegevuse suunad kinnitatakse juhtide nõukogu otsusega.
2.2.10.3. Allasutuste, osakondade ja ühenduste juhtide ja juhatuste tegevus määratletakse EKNK põhikirja ning vastava allasutuse, osakonna ja ühenduste põhikirja alusel.
2.2.10.4. EKNK Piiblikool on EKNK allasutus.

2.2.11. EKNK võib olla juriidilise isiku staatuses olevate ühenduste omanik.

 

3. Kiriku tegevusvormid ja vaimulikud talitused

3.1. Kiriku tegevusvormid on jumalateenistused, koosolekud, sealhulgas koduosadusgruppide koosolekud, konverentsid, seminarid, sümpoosionid, laagrid, kontserdid jne.
3.2. EKNK teostab järgnevaid usulisi talitusi: laste õnnistamine, ristimine (üldjuhul vee alla kastmisega), koguduse liikmeks õnnistamine,  Issanda surma mälestamine (leivamurdmine), kihlamine, laulatamine, matusetalituse läbiviimine, ordineerimine, haigete eest palvetamine (üldjuhul õliga võidmise ja käte pealepanemisega), eestpalvetamine, hingehoid, pihtimine, kodu ja hoonete pühitsemine.

 

4. EKNK Juhtimisstruktuur

4.1. EKNK aastakonverents

4.1.1. EKNK kõrgeim juhtimisorgan on aastakonverents.
4.1.2. Aastakonverentsi kutsub kokku EKNK piiskop vähemalt üks kord aastas, teatades sellest kõigile EKNK kogudustele ning allasutustele, osakondadele ja ühendustele kirjalikult vähemalt üks kuu ette.
4.1.3. Aastakonverentsile valitakse koguduste poolt delegaadid järgnevalt: kuni 50-liikmeline kogudus valib ühe (1) delegaadi, 51-100-liikmeline kogudus valib kaks (2) delegaati, üle 100-liikmeline kogudus valib iga järgmise täis- ja mittetäieliku saja liikme kohta ühe (1) delegaadi lisaks (nt 748 inimese kohta valitakse 2+6+1=9 delegaati).
4.1.4. Iga allasutuse, osakonna ja ühenduse poolt saadetakse aastakonverentsile  üks delegaat.
4.1.5. Aastakonverentsi delegaatideks võivad olla täieõiguslikud, vähemalt  18aastased  koguduse teovõimelised liikmed, kes on valitud  EKNK või koguduse põhikirja alusel ja omavad koguduse juhatuse poolt välja antud kirjalikku mandaati. Delegaatide ülesandeks on esindada hääle- ja sõnaõigusega oma kogudust.
4.1.6. Kiriku piiskop kutsub aastakonverentsile sõnaõigusega osa võtma juhtide ja praostide nõukogu liikmed ning revisjonikomisjoni liikmed. Peale nimetatud tööorganite võib aastakonverents lubada konverentsist osa võtta sõnaõigusega ka teisi isikuid.
4.1.7. Lisaks korralisele aastakonverentsile võib kutsuda kokku erakorralise aastakonverentsi, kui seda peab vajalikuks:

4.1.7.1. juhtide nõukogu;
4.1.7.2. praostide nõukogu;
4.1.7.3. vähemalt ¼  EKNK kogudustest.

4.1.8. Aastakonverentsi erakorralise koosoleku kokkukutsujad esitavad taotluse koos soovitud päevakorraga juhtide nõukogule, kes on kohustatud erakorralise aastakonverentsi kokku kutsuma hiljemalt kahe kuu jooksul taotluse kättesaamise päevast.
4.1.9. Aastakonverents on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled hääleõiguslikest  liikmetest.
4.1.10. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on määravaks EKNK piiskopi hääl.
4.1.11. Aastakonverentsi pädevusse kuulub:

4.1.11.1. EKNK põhikirja vastuvõtmine, selle muutmine ja täiendamine - vajalikud vähemalt 2/3 delegaatide poolthääled.
4.1.11.2. eelneva tööaasta aruannete kinnitamine, täiendamine ning vajalike ettepanekute tegemine;
4.1.11.3. juhtide nõukogu liikmete valimine ja koosseisu kinnitamine;
4.1.11.4. juhtide nõukogu poolt liikmekandidaadina esitatud koguduse EKNK-sse  vastuvõtmine või väljaarvamine;
4.1.11.5. vanempraosti ametisse kinnitamine (3ks aastaks);
4.1.11.6. EKNK põhisuundade määratlemine;
4.1.11.7. EKNK õpetuslike põhimõtete käsitlemine ja kinnitamine;
4.1.11.8. teiste kristlike organisatsioonide liikmeks astumise või neist väljaastumise kinnitamine;
4.1.11.9. EKNK likvideerimise üle otsustamine ja kinnitamine;

4.1.11.10. muude oluliste aastakonverentsi päevakorda võetavate küsimuste, käsitlemine;
4.1.11.11. revisjonikomisjoni liikmete valimine ja kinnitamine (3ks aastaks).

4.1.12. Aastakonverentsi tegevuskord

4.1.12.1. Aastakonverents valib aastakonverentsi juhataja, protokollija ja vajadusel nende abid.
4.1.12.2. Isikute ametisse valimised toimuvad kandidaadi nõusolekul ja salajasel hääletamisel. Vähemalt 1/2 delegaatide nõudmisel võib hääletus toimuda ka muul viisil
4.1.12.3. Aastakonverentsi otsused protokollitakse. Protokolli kinnitavad aastakonverentsi juhataja, protokollija ja konverentsi poolt valitud kolm või enam delegaati.

4.1.13. Põhikirja muutmiseks ja täiendamiseks on vajalik aastakonverentsil osalejate  lihthäälteenamus

4.2. EKNK juhtide nõukogu

4.2.1. EKNK juhatuseks on juhtide nõukogu, mis valitakse aastakonverentsi poolt 1-3 aastaks. Juhtide nõukogu liikmete arv on 5-12, vastavalt aastakonverentsi otsusele. Kandidaadid seatakse üles kandidaadi nõusolekul ja valitakse salajasel hääletusel häälteenamuse alusel.
4.2.2. Juhtide nõukogu koosolekud kutsutakse kokku EKNK piiskopi poolt vähemalt kuus korda aastas. EKNK piiskop peab teatama osalejatele koosoleku toimumise aja vähemalt kümme päeva ette ja saatma koosoleku päevakava välja vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist.
4.2.3. Juhtide nõukogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku EKNK piiskopi poolt temale juhtide nõukogu kolme või enama liikme poolt esitatud kirjaliku avalduse alusel. Soovitavalt lisada päevakord. EKNK piiskop on kohustatud asjaosalisi teavitama koosoleku toimumisest vähemalt kümme päeva ette ja saatma koosoleku päevakava välja vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist.
4.2.4. Kui juhtide nõukogu liige mingil põhjusel langeb välja nõukogu tööst, tuleb tema asemele järgmine aastakonverentsil enim hääli saanud EKNK juhtide nõukogu kandidaat.
4.2.5. Juhtide nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest.
4.2.6. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks EKNK piiskopi hääl. Isikute ametisse valimised toimuvad kandidaadi nõusolekul ja salajasel hääletamisel.
4.2.7. Juhtide nõukogu pädevus:

4.2.7.1. kinnitada oma otsusega kõik EKNK sisekorraeeskirjad;
4.2.7.2. kinnitada ordinatsioonikomisjoni liikmed 3ks aastaks;
4.2.7.3. kinnitada ordinatsioonikomisjoni otsused;
4.2.7.4. kutsuda oma koosolekule sõnaõigusega osa võtma praostide nõukogu ja revisjonikomisjoni liikmeid ning kiriku töötegijaid, kelle tööalaseid küsimusi kavatsetakse koosolekul arutada.
Kutsuda koosolekule ka muid isikuid;
4.2.7.5. kinnitada EKNK palgaliste töötajate töölevõtmine, nende palgamäärad ning vajadusel töötajate töölt vabastamine;
4.2.7.6. koostada ja kinnitada EKNK aastaeelarve.

4.2.8. Juhtide nõukogu teostab EKNK juriidilist juhtimist aastakonverentside vahelisel perioodil, viies ellu aastakonverentsi otsuseid.

4.3. EKNK praostide nõukogu

4.3.1. Praostide nõukogusse kuuluvad EKNK piiskop, vanempraost ja kõik EKNK praostid.
4.3.2. Praostide nõukogu tööd koordineerib vanempraost;
4.3.3. Praostide nõukogu koosolekuid kutsub kokku ja viib läbi vanempraost .
4.3.4. Praostide nõukogu juhib ja korraldab EKNK vaimulikku tööd.
4.3.5. Praostide nõukogu pädevusse kuuluvad kõik otsused, mis puudutavad
EKNK vaimuliku tööga seotud küsimusi, vastavalt juhtide nõukogu poolt kinnitatud sisekorraeeskirjadele
4.3.6. Praostide nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest.
4.3.7. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel otsustab EKNK piiskopi hääl, tema puudumisel vanempraosti  hääl. Kõik isikute valimised toimuvad salajasel hääletamisel ja vastava isiku nõusolekul.

4.4. Ordinatsioonikomisjon

4.4.1. Ordinatsioonikomisjoni kuuluvad kolm EKNK ordineeritud pastorit.
4.4.2. Praostide nõukogu esitab ordinatsioonikomisjoni liikmekandidaadid juhtide nõukogule kolmeaastaseks  ametisse kinnitamiseks
4.4.3. Ordinatsioonikomisjoni töösisekorraeeskirjad ja ordineeritavate kvalifikatsiooninõuded esitab praostide nõukogu ja kinnitab juhtide nõukogu.
4.4.4. Ordinatsioonikomisjon:

4.4.4.1. määrab kindlaks kandidaatide sobilikkuse vaimulikuks tööks  pärast kandidaadi katseaja läbimist koguduse juures töötamisel ja otsustab tema ordineerimise;
4.4.4.2. lahendab vaimuliku töö tegijate ametisobivusega seotud küsimusi;
4.4.4.3. kutsub vastavalt praostide nõukogu otsusele ordineerituid vestlusele;
4.4.4.4. peatab vajadusel ordinatsiooni ja kutsub ordineeritud isiku ametist tagasi.

4.5. Praostkond

4.5.1. EKNK kogudused on jaotatud praostkondadeks.
4.5.2. Praostkonna piirid määratakse juhtide nõukogu poolt ja kinnitatakse aastakonverentsil.
4.5.3. Praostkonda kuuluvate koguduste pastorite ettepanekul võib praostkonna piire muuta. Praostide nõukogu esitab muudatusettepaneku juhtide nõukogule kinnitamiseks.
4.5.4. Praosti ametipositsioon on kõrgem koguduse pastorist Samas võib praost ise teenida koguduse pastorina.
4.5.5. Praostkonna pastoritel on õigus vaidlustada praostide nõukogu ja juhtide nõukogu otsuseid. Erimeelsuste püsimisel lahendatakse need aastakonverentsil lihthäälteenamusega.

4.6. EKNK Piiblikool

4.6.1. Kooli struktuur

4.6.1.1. Kooli struktuuriüksused on:

4.6.1.1.1. õppeosakond, mis tegeleb õppetöö korraldamisega.
4.6.1.1.2. majandusosakond, mis tegeleb haldus- ja majandusküsimustega

4.6.2. Juhtimisorganid, nende pädevus ja ülesanded

4.6.2.1. EKNK Piiblikooli omanik on Eesti Kristlik Nelipühi Kirik. EKNK juhtide nõukogu määrab piiblikooli direktori.  Direktor on aruandekohustuslik juhtide nõukogule.
4.6.2.2. Piiblikooli kollegiaalseks otsustuskoguks on EKNK Piiblikooli nõukogu
4.6.2.3. Piiblikool võib oma põhikirjaliste ülesannete täitmiseks luua vajalikke osakondi, filiaale ning muid allüksusi kooli omaniku ning Haridus- ja Teadusministeeriumi nõusolekul. Allüksuste põhikirjad kinnitab EKNK Piiblikooli nõukogu.

4.6.3.  EKNK Piiblikooli nõukogu pädevus ja kohustused:

4.6.3.1. finantsmajandusliku, õppe- ja muu tegevuse kavandamine, suunamine ja kontrollimine ning kooli varade eest vastutamine;
4.6.3.2. piiblikooli allüksuste moodustamine, nende põhikirjade kinnitamine ja muutmine ning juhtide ametisse nimetamine;
4.6.3.3. aruandlus omaniku esindajale – EKNK juhtide nõukogule
4.6.3.4. Piiblikooli direktori või tema kohusetäitja pädevus:

4.6.3.4.1. kutsuda kokku korralised või vajadusest lähtuvad Piiblikooli nõukogu koosolekud vähemalt kord kvartalis. Vastutada  koosolekute protokollimise ja protokollide kinnitamise eest.
4.6.3.4.2. esindada Piiblikooli ja tegutseda piiblikooli nimel suhetes kõigi riigi ja omavalitsusorganite ning juriidiliste- ja üksikisikutega, sõlmida lepinguid, anda välja volitusi, avada pangaasutustes arveid ja kirjutada alla käesoleva põhikirjaga määratud piires.
4.6.3.4.3. otsustada koos Piiblikooli nõukoguga personali tööle võtmise, töölt vabastamise, personali ametipalkade ja tööülesannete kehtestamise üle ning kontrollida tööülesannete täitmist.
4.6.3.4.4. teha koos Piiblikooli nõukoguga ettepanekuid  juhtide nõukogule selle pädevusse kuuluvates küsimustes.

4.6.3.4.5. määrata direktori ametikohale ajutise kohusetäitja.

4.6.4. EKNK  Piiblikooli nõukogu liikmete määramine ja tagasikutsumise kord ning nende volituste kestus.

4.6.4.1. EKNK Piiblikooli nõukokku kuulub viis liiget: direktor, pedagoogide esindaja, raamatupidaja,  õpilaskonna esindaja,  juhtide nõukogu esindaja. Juhtide nõukogu poolt esitatakse kooli nõukogu koosseisu direktor, raamatupidaja ja juhtide nõukogu esindaja. Pedagoogide esindaja valivad pedagoogid kooli pedagoogilise kaadri hulgast. Õpilaskonna esindaja valivad õpilased.
4.6.4.2. Direktor koos vähemalt kahe kooli nõukogu liikmega otsustab nõukogu liikme tagasikutsumise ja selle kinnitab  juhtide nõukogu. Nõukogu liikme võib tagasi kutsuda töösuhte lõppemisel või koolist lahkumisel, koosolekutel mitteosalemise korral, liikme enda avalduse põhjal või muul vajalikul juhul.
4.6.4.3. Piiblikooli nõukogu esimees on direktor.
4.6.4.4. Piiblikooli nõukogu volitused kestavad ühe aasta.

4.6.5. EKNK Piiblikooli majandustegevus

4.6.5.1. Piiblikooli valduses ja kasutuses on tema põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks vajalik kinnis- ning vallasvara, mis jaguneb põhi- ja käibevahenditeks ning kajastub piiblikooli bilansis. Oma rahalisi vahendeid saab piiblikool õppemaksudest, eri- ja sihtfondidest, ettevõtete, asutuste, organisatsioonide ja eraisikute annetustest ning muudest laekumistest.
4.6.5.2. Piiblikoolile eraldatavad vahendid võivad olla ka mitterahalised.
4.6.5.3. Piiblikoolil on õigus võõrandada, rentida ning anda tasuta kasutamiseks oma bilansis olevaid materiaalseid väärtusi.
4.6.5.4. Piiblikooli vara käsutamist reguleerib piiblikooli nõukogu või selle poolt volitatud isikud.

4.6.6. EKNK Piiblikooli põhikirja muutmise kord.

4.6.6.1. Ettepaneku EKNK Piiblikooli põhikirja muutmiseks või kooli reorganiseerimiseks teeb piiblikooli nõukogu ja selle kinnitab kiriku juhtide nõukogu.

4.6.7. EKNK Piiblikooli tegevuse lõpetamise kord.

4.6.7.1. EKNK Piiblikooli tegevus lõpetatakse juhtide nõukogu ja EKNK Piiblikooli nõukogu ühisel otsusel, kui Piiblikooli funktsioneerimine on muutunud otstarbetuks, on toimunud põhikirja rikkumine või puuduvad finantseerimisvõimalused.
4.6.7.2. Piiblikooli vara käsutamise üle otsustab Piiblikooli tegevuse lõpetamisel juhtide nõukogu.
4.6.7.3. Piiblikooli likvideerib vastavalt kehtivatele õigusaktidele juhtide nõukogu.

 

5. Vaimulike staatus, hierarhia, teenistussuhted ja teenistusriietus

5.1. EKNK  pühitsus-  ja ordinatsiooniastmed on  pastor ja diakon.
5.2. EKNK annab pastori ja diakoni ordinatsiooni ordinatsioonikomisjoni sisekorraeeskirjades ettenähtud korras.
5.3. EKNK juhtivorganite hierarhia on järgmine: aastakonverents, juhtide nõukogu, praostide nõukogu, kogudus.
5.4. Teenistuslik hierarhia on järgmine: piiskop,  vanempraost, praost, pastor, abipastor, diakon, pastori kohusetäitja, koguduse liige.
5.5. Teenistusriietus on pidulik ja sobiv vastavale talitusele. Vaimulik võib kasutada ka riietust, mis on kooskõlas üldkiriklike traditsioonidega.
5.6. Piiskop

5.6.1. EKNK piiskop valitakse kandidaadi nõusolekul juhtide ja praostide nõukogu poolt ühisel salajasel hääletamisel ja kinnitatakse aastakonverentsil 3 aastaks. Vajalik häälteenamus ¾  häältest.
5.6.2. Kiriku piiskop esindab EKNK-d,  tegutseb EKNK nimel suhetes kõigi riigi- ja omavalitsusorganitega, välismaiste organisatsioonidega ning juriidiliste ja füüsiliste isikutega.
5.6.3. Kiriku piiskop tegutseb EKNK põhikirja, juhtide nõukogu otsuste ja sisekorraeeskirjade alusel.
5.6.4. EKNK piiskop juhib nii juhtide ja praostide nõukogu kui EKNK tööd aastakonverentside ja juhtide nõukogu koosolekute vahelisel perioodil.
5.6.5. EKNK piiskop on aruandev juhtide ja praostide nõukogule kõigis oma teenistusega seotud küsimustes.

5.7. Vanempraost

5.7.1. Vanempraost valitakse kandidaadi nõusoleku praostide nõukogu poolt. salajasel hääletamisel lihthäälteenamusega ja kinnitatakse 3ks aastaks ametisse aastakonverentsil.
5.7.2. Vanempraost on aruandev piiskopile, juhtide ja praostide nõukogule kõigis teenistusega seotud küsimustes.
5.7.3. Vanempraost allub otseselt EKNK piiskopile.
5.7.4. Vanempraost on autoriteediks praostidele, praostkonna koguduste pastoritele, abipastoritele, diakonitele ja pastori kohusetäitjatele.
5.7.5. Vanempraosti pädevus:

5.7.5.1. kutsuda kooskõlastatult piiskopiga kokku, praostide nõukogu;
5.7.5.2. kanda hoolt ja vastutada praostide ning koguduse vaimulike ametisse sobivate kandidaatide leidmise, ettevalmistuse ja vaimuliku kasvatuse eest;
5.7.5.3. teha vajadusel ettepanekuid isikute vaimulikesse ametitesse valimiseks;
5.7.5.4. viia läbi vaimulikke talitusi;
5.7.5.5. viia üksi või koos piiskopiga läbi pastorite ja abipastorite ametisse õnnistamist;
5.7.5.6. lahendada muid ülesandeid ja täita teisi kohustusi vastavalt juhtide nõukogu sisekorraeeskirjadele.

5.8. Praost

5.8.1. Praost valitakse kandidaadi nõusolekul antud praostkonna koguduste pastorite poolt lihthäälteenamusega ja kinnitatakse juhtide nõukogu poolt.
5.8.2. Praost on praostide nõukogu liige.
5.8.3. Praost juhindub oma tegevuses praostide nõukogu siis alles  juhtide nõukogu poolt vastu võetud otsustest.
5.8.4. Praosti pädevus oma praostkonnas:

5.8.4.1. olla autoriteediks praostkonna koguduste pastoritele, abipastoritele, diakonitele ja pastori kohusetäitjatele (edaspidi vaimulikele);
5.8.4.2. kanda hoolt oma praostkonnas olevate koguduste vaimulike  eest;
5.8.4.3. esitada kogudustele pastorikandidaate;
5.8.4.4. õnnistada koos piiskopi või vanempraostiga ametisse koguduse pastori ja abipastori;
5.8.4.5. õnnistada ametisse kas koos pastoriga või ilma, pastori kohusetäitjaid ja diakoneid;
5.8.4.6. aidata koos koguduse juhtkonnaga vabastada ametist koguduse vaimulikke, kes ei toimi Piibli õpetuse, EKNK usutunnistuse, EKNK ja koguduse põhikirja sisekorraeeskirjade alusel.

5.9. Pastor

5.9.1. Pastor valitakse ametisse kandidaadi nõusolekul vastava koguduse põhikirja või EKNK põhikirja alusel.
5.9.2. Pastori pädevus määratletakse EKNK ja vastava koguduse põhikirja alusel.
5.9.3. Pastor omab pastori ordinatsiooni, on koguduse vaimulik autoriteet ja juht, kes vastutab täielikult koguduse vaimuliku tegevuse eest.
5.9.4. Pastor, kooskõlas koguduse juhatuse või vanematekogu otsusega esindab kogudust, tegutseb koguduse nimel suhetes kõigi riigi ja omavalitsusorganitega, välismaiste organisatsioonidega ning juriidiliste ja füüsiliste isikutega, sõlmib lepinguid, annab välja erivolitusi, avab finantsasutustes arveid ning omab erivolitusteta allkirjaõigust, kui koguduse põhikirjas ja koguduse juhatuse otsustes ei ole sätestatud teisiti.
5.9.5. Pastor tegutseb EKNK ja vastava koguduse põhikirja ning EKNK sisekorraeeskirjade alusel.

5.10. Abipastor

5.10.1. Abipastor omab pastori ordinatsiooni ja on koguduse pastori abi või asendaja.
5.10.2. Abipastor seatakse ametisse EKNK ja vastava koguduse põhikirja alusel.
5.10.3. Abipastori pädevus määratletakse koguduse põhikirjaga ning sisekorraeeskirjadega.

5.11. Pastori kohusetäitja

5.11.1. Täidab pastori kohustusi pastori puudumisel, asendab teda vajadusel koguduse või EKNK sisekorra eeskirjade alusel. Pastori kohusetäitja omab soovitavalt diakoni ordinatsiooni.
5.11.2. Pastori kohusetäitja ametisse määramine, ametiaja kestvus, alluvussuhted, ametist vabastamine, õigused ja kohustused sätestatakse koguduse või EKNK sisekorraeeskirjadega.
5.11.3. Pastori kohusetäitja tegutseb EKNK ja vastava koguduse põhikirja ning EKNK ja vastava koguduse sisekorraeeskirjade alusel.

5.12. Diakon

5.12.1. Diakon omab diakoni ordinatsiooni ja on koguduse vaimulik töötegija.
5.12.2. Diakon seatakse ametisse EKNK ja koguduse põhikirja alusel.
5.12.3. Diakon tegutseb EKNK ja vastava koguduse põhikirja ning EKNK ja vastava koguduse sisekorraeeskirjade alusel.

 

6. Finantsmajanduslik tegevus

6.1. EKNK kui usuline ühendus on mittetulunduslik organisatsioon.
6.2. EKNK valduses ja kasutuses on tema põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks vajalik kinnis- ning vallasvara, mis jaguneb põhi- ja käibevahenditeks ning kajastub EKNK bilansis. Oma rahalisi vahendeid saab EKNK füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest, pärandustest, kingitustest, regulaarsetel teenistustel ja erakorralistel üritustel kogutud korjandustest, eri- ja sihtfondidest ning muudest laekumistest nii Eestist kui välismaalt. EKNK-le annetatud vahendid võivad olla ka mitterahalised.
6.3. EKNK-l on õigus omada, osta, müüa, võõrandada, annetada, kinkida, rentida ning anda tasuta kasutamiseks oma bilansis olevaid materiaalseid väärtusi. Vastava otsuse langetab juhtide nõukogu.
6.4. EKNK võib maksta töötajatele palka, sõlmida lepinguid ning olla kohtus hagejaks ja/või kostjaks.
6.5. EKNK vara käsutamise üle otsustab juhtide nõukogu, kes on varaliselt vastutav EKNK finants-majandustegevuse eest. Kiriku piiskopil on vetoõigus kõigi finants-majandustegevust puudutavate otsuste suhtes 5 tööpäeva jooksul.

 

7. Revisjonikomisjon

7.1. Kiriku 3-liikmelise revisjonikomisjoni valib kandidaatide nõusolekul aastakonverents salajasel hääletamisel kolmeks  aastaks.
7.2. Revisjonikomisjon pädevus on:

7.2.1. valida oma koosseisust juhataja ja sekretäri;
7.2.2. olla töö- ja otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2 liiget;
7.2.3. revideerida nii EKNK, selle allasutuste, osakondade ja ühenduste¬raamatupidamist ning kassat;
7.2.4. kontrollida vähemalt kord aastas EKNK põhikirja, aastakonverentsi, juhtide nõukogu ja praostide nõukogu otsuste järgimist;
7.2.5. kontrollida EKNK asjaajamist, töökultuuri, finants-majanduslikku tegevust ja ressursside kasutamist vastavalt eelarvele;
7.2.6. koostada revideerimise tulemuste alusel akt, mis esitatakse järelduste ja ettepanekutega juhtide - ja praostide nõukogule;
7.2.7. esitada EKNK aastakonverentsile aruanne revisjonikomisjoni tööst ja revideerimise tulemustest;
7.2.8. kontrollida EKNK koguduste soovil ja kuludega koguduste raamatupidamist ja kassat.

7.3. EKNK revisjonikomisjoni liikmed ei või olla samal ajal juhtide nõukogu või praostide nõukogu liikmed;
7.4. EKNK revisjonikomisjon võib revideerimisele kaasata EKNK liikmete hulgast vastava ala asjatundjaid;
7.5. EKNK revisjonikomisjoni majanduslik-tehnilist teenindamist korraldab juhtide nõukogu;

7.6. EKNK revisjonikomisjoni liikmetel on sõnaõigus aastakonverentsil, juhtide nõukogus, praostide nõukogus ning osakondade ja asutuste töökoosolekutel.

 

8. Kiriku liikmeskond ja üldsätted

8.1. EKNK koosneb vabatahtlikult liitunud kogudustest kes on registreeritud EKNK põhikirja alusel või liitunud iseseisva põhikirjaga, mis ei ole vastuolus EKNK põhikirjaga ega juhtide nõukogu ja aastakonverentsi otsustega.
8.2. Kiriku liikmeks astudes võtab kogudus oma endisele nimele lisaks      Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku (koguduse nimi) Kogudus.   (näiteks Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Tallinna  Kogudus).
8.3. EKNK põhikiri on ülimuslik iseseisva põhikirjaga liitunud koguduse põhikirja suhtes.

8.3.1. Kõik isiku(te) ametisse valimised toimuvad kandidaadi nõusolekul ja  salajasel hääletamisel.

8.4. Koguduse põhikirjas võivad olla erisused EKNK põhikirjaga  võrreldes punktides 9.4 – 9.10.4.
8.5. Aastakonverents võib koguduse EKNK liikmeskonnast välja arvata, kui koguduse tegevus on läinud vastuollu käesoleva põhikirjaga, aastakonverentsi, juhtide nõukogu ning praostide nõukogu  otsustega.
8.6. Koguduse õigused

8.6.1. võtta esindajate kaudu osa aastakonverentsi tööst;
8.6.2. seada üles kandidaate ja lähetada delegaate aastakonverentsile ning erinevatesse tööorganitesse;
8.6.3. saata oma esindaja osa võtma juhtide nõukogu ja praostide nõukogu koosolekutest ja kiriku tööorganites toimuvates aruteludest, milles käsitletakse antud  kogudust puudutavaid küsimusi;
8.6.4. esitada EKNK piiskopi, vanempraosti, praosti, juhtide nõukogu või pastorite nõukogu otsusega mittenõustumise korral kirjaliku vastuväite, mille otsuse teinud organ kohustub läbi vaatama ühe kuu jooksul ja andma vastuväite esitajale kirjaliku vastuse kolme päeva jooksul pärast lõpliku otsuse tegemist;
8.6.5. saada juhtide nõukogult ja praostide nõukogult, pastori või koguduse poolt volitatud isiku vahendusel informatsiooni juhtide nõukogu ja praostide nõukogu otsuste kohta.
8.6.6. mitte vastutada oma varaga EKNK võlgade eest, ka ei vastuta EKNK  oma varaga koguduse võlgade eest.
8.6.7. lahkuda EKNK–st  EKNK põhikirja või koguduse põhikirja alusel.

8.7. Koguduse kohustused

8.7.1. Tegutseda Piibli õpetuse, käesoleva põhikirja ja EKNK ning antud koguduse sisekorraeeskirjade järgi täites neis sisalduvaid nõudeid.

 

9. EKNK kogudus ja EKNK-ga liitunud kogudus

9.1. EKNK kogudus on majanduslikult sõltumatu ja selle vara kuulub kogudusele. Kirik ei oma õigusi koguduse finantsmajandusliku tegevuse üle ega kanna vastutust selle eest.
9.2. EKNK kogudus tegutseb EKNK põhikirja, aastakonverentsi, juhtide nõukogu ning koguduse juhatuse otsuste alusel.
9.3. EKNK liikmeks vastuvõtmiseks esitab kogudus avalduse juhtide nõukogule, kes võtab koguduse EKNK liikmekandidaadiks ning esitab ettepaneku koguduse liikmeks vastuvõtmiseks aastakonverentsile. Kogudus võetakse EKNK liikmeks vastu aastakonverentsil lihthäälteenamusega ning koguduse registrisse kandmiseks esitab vastava avalduse seaduses ettenähtud korras juhtide nõukogu.
9.4. Koguduse juhtimine

9.4.1. Koguduse juhtivorganid on täiskogu koosolek, juhatus ja vanematekogu.
9.4.2. Teenistuslik hierarhia on järgmine: pastor, abipastor, diakon ja pastori kohusetäitja .

9.5. Koguduse täiskogu koosolek

9.5.1. Koguduse kõrgeim juhtimisorgan on koguduse täiskogu koosolek.
9.5.2. Täiskogu koosoleku kutsub kokku pastor vähemalt kord aastas.

9.5.3. Erandkorras kutsutakse täiskogu koosolek kokku koguduse juhatuse, vanematekogu või 1/3 koguduse liikmete nõudmisel.
9.5.4. Täiskogu koosoleku toimumise ajast ja kohast teatatakse koguduse liikmetele ette 15 päeva enne koosolekut kirjalikult või suuliselt vähemalt kahel üldisel koguduse regulaarsel jumalateenistusel.
9.5.5. Täiskogu koosolekule esitavad aastaaruande pastor või teda asendav isik, juhatuse esindaja, laekur ja revident.
9.5.6. Täiskogu koosolek:

9.5.6.1. kuulab ja kinnitab aruanded;
9.5.6.2. valib revidendi(d);
9.5.6.3. kinnitab juhatuse koosseisu;
9.5.6.4. arutab koguduse tegevust;
9.5.6.5. oma põhikirjaga liitunud kogudus otsustab vajadusel põhikirja muutmist, kohal olijatest 2/3 poolthäälte enamusega;
9.5.6.6. kinnitab muid tema pädevuses olevaid dokumente;
9.5.6.7. otsustab koguduse tegevuse lõpetamise.
9.5.6.8. koguduse tegevuse lõpetamise

9.5.7. Täiskogu otsused võetakse vastu kohalviibivate koguduse liikmete lihthäälteenamusega.

9.6. Koguduse juhatus

9.6.1. Pastor esitab juhatuse liikmete kandidaadid kandidaatide nõusolekul täiskogu koosolekule kinnitamiseks.
9.6.2. Koguduse juhatus on 3-15-liikmeline ja selle  koosseisu kinnitab täiskogu koosolek oma otsusega.
9.6.3. Juhatus tegeleb ja vastutab koguduse juriidiliste ja majanduslike küsimuste eest. Koguduse pastoril on vetoõigus kõigi finants-majandustegevust puudutavate otsuste suhtes 5 tööpäeva jooksul
9.6.4. Vanematekogu puudumisel langevad vanematekogu vastutus ja pädevus juhatusele.
9.6.5. Juhatus käib koos võimalusel kord kuus, kuid mitte vähem kui viis korda aastas.
9.6.6. Juhatus kinnitab ametisse pastori poolt esitatud juhatuse esimehe kandidaadi viimase nõusolekul
9.6.7. Juhatuse esimees on pastori puudumisel tema kohusetäitja, kui pastor ei ole korraldanud teisiti.
9.6.8. Juhatus võib volitada isikuid koguduse nimel sõlmima lepinguid ja kirjutama alla dokumentidele.
9.6.9. Juhatus määrab kandidaadi nõusolekul laekuri.
9.6.10. Pastor on juhatuse täieõiguslik liige.
9.6.11. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
9.6.12. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt  ½ liikmetest.
9.6.13. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav pastori hääl.
9.6.14. Koguduse sisekorraeeskirjad kinnitab koguduse juhatus.

9.7. Vanematekogu

9.7.1. Vanematekogu moodustavad koguduse vaimulike töölõikude juhid ja seda juhib pastor.
9.7.2. Koguduse pastor esitab vanematekogu liikmed  täiskogu koosolekule kinnitamiseks.
9.7.3. Vanematekogu liikmete arvu määrab pastor vastavalt koguduses olevate töölõikude ja vaimulike töötegijate hulgale.
9.7.4. Vanematekogu kannab ja viib ellu koguduse visiooni.
9.7.5. Vanematekogu pädevusse kuuluvad kõik vaimuliku tegevusega seotud otsused. Vanematekogu vastutab koguduse vaimuliku töö eest.
9.7.6. Vanematekogu liige võib vastavalt sisekorraeeskirjadele ja ordinatsioonile läbi viia jumalateenistusi, laste õnnistamisi, ristimisi, laulatusi, matuseid, Issanda surma mälestamisi ja muid vaimulikke talitusi.
9.7.7. Vanematekogu koosolekud toimuvad võimaluse korral kord kuus.

9.7.7.1. Vanematekogu otsused võetakse vastu  lihthäälteenamusega.
9.7.7.2. Vanematekogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt  ½ liikmetest.
9.7.7.3. Häälte võrdsel  jagunemisel on otsustavaks pastori hääl.

9.7.8. Vanematekogu olemasolu üle oma koguduses otsustab pastor.

9.8. Revisjonikomisjon

9.8.1. Revisjonikomisjon on vähemalt 3-liikmeline, valitakse kandidaatide nõusolekul täiskogu koosolekul kolmeks aastaks.
9.8.2. Revisjonikomisjon valib oma liikmete hulgast juhataja ja sekretäri.
9.8.3. Revidendil on õigus igal ajal ja kohustus vähemalt üks kord aastas kontrollida koguduse raamatupidamist, pangaarvet, majandusliku tegevuse vastavust seadustele.
9.8.4. Revisjonikomisjon esitab oma aastaaruande koguduse täiskogukoosolekule.
9.8.5. Revident ei või olla juhatuse ega vanematekogu liige.
9.8.6. Revisjonikomisjoni liikmetel on nõuandjana sõnaõigus juhatuse ja vanematekogu koosolekul.
9.8.7. Revident võib revideerimisele abiks kutsuda vastava ala asjatundjaid, kes ei tohi olla juhatuse ega  vanematekogu liikmed.
9.8.8. Revisjonikomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 1/2 liikmetest.

9.9. Koguduse pastor

9.9.1. Koguduse pastori kandidaat seatakse üles kandidaadi nõusolekul vanematekogu poolt, mis kiidetakse heaks praostide nõukogu  ja piiskopi poolt, ning esitatakse täiskogu koosolekule kinnitamiseks   
9.9.2. Pastor on koguduse vaimulik autoriteet ja juht, kes vastutab koos koguduse juhatuse ja vanematekoguga koguduse vaimuliku ja majandusliku tegevuse eest.
9.9.3. Pastor on automaatselt juhatuse liige ja vanematekogu juht.
9.9.4. Pastor vastutab selle eest, et kogudus tegutseb vastavalt Piibli õpetusele, EKNK usutunnistusele, EKNK ja koguduse põhikirjale ja EKNK ning koguduse sisekorraeeskirjadele.
9.9.5. Pastor, kooskõlas koguduse juhatuse või vanematekogu otsusega esindab kogudust, tegutseb koguduse nimel suhetes kõigi riigi ja omavalitsusorganitega, välismaiste organisatsioonidega ning juriidiliste ja füüsiliste isikutega, sõlmib lepinguid, annab välja erivolitusi, avab finantsasutustes arveid ning omab erivolitusteta allkirjaõigust.
9.9.6. Pastor viib läbi jumalateenistusi, laste õnnistamisi, ristimisi, laulatusi, matuseid, Issanda surma mälestamisi ja muid vaimulikke talitusi.
9.9.7. Pastor informeerib juhatust, vanematekogu, praosti ja praostide nõukogu oma teenistusega seotud küsimustes.
9.9.8. Pastor esitab teenistusega seotud kohustuslikke aruandeid nõuetekohaselt ja tähtaegselt.
9.9.9. Pastori muud ülesanded ja kohustused reguleeritakse EKNK ja koguduse sisekorraeeskirjadega.
9.9.10. Pastor vabastatakse ametist omal soovil või koguduse täiskogu otsusega.

9.10. Koguduse diakon

9.10.1. Diakoni kandidaadi esitab vanematekogule kinnitamiseks koguduse pastor;
9.10.2. Diakoni õnnistavad ametisse praost ja koguduse pastor.
9.10.3. Diakon on pastori abiline ja allub kõiges oma tegevuses koguduse pastorile ja vanematekogule.
9.10.4. Diakoni ülesanded  ja kohustused reguleeritakse EKNK ja koguduse sisekorraeeskirjadega.

9.11. Koguduse liikmeskond

9.11.1. Koguduse liikmeskonna moodustavad vabatahtlikud füüsilised isikud, kes on liitunud kogudusega oma usuliste veendumuste alusel, on läbi elanud vaimuliku uuestisünni, ristitud usuristimisega (üldjuhul vee alla kastmisega) ja elavad vastavalt Piibli õpetusele.
9.11.2. Koguduse liige ei vastuta koguduse võlgade ega kogudus liikmete võlgade eest. Koguduse liikme lahkumisel või väljaarvamisel kogudusest ei ole tal õigust tagasi saada tema poolt kogudusele annetatud raha või muid materiaalseid  väärtusi

9.12.  Koguduse liikme õigused:

9.12.1. igal vähemalt 18-aastasel teovõimelisel koguduse liikmel on õigus osaleda kiriku või koguduse juhatuse ja ametiisikute valimistel.
9.12.2. saada maetud oma usutunnistusekohase matusetalitusega. Juhul kui surnud koguduseliikmel puuduvad sugulased, eestkostja või hooldaja korraldab matusetalituse kogudus.
9.12.3. astuda alates 15-eluaastast vastavalt põhikirjas ettenähtud korrale koguduse liikmeks või lahkuda kogudusest.
9.12.4. kuuluda nooremana kui 15-aastane kogudusse oma vanemate või eestkostja loal.
9.12.5. saada koguduse juhtkonnalt informatsiooni koguduse tegevuse kohta.
9.12.6. võtta sõna täiskogukoosolekul.
9.12.7. vabalt valida, tunnistada ja kuulutada oma usulisi veendumusi, kui see ei kahjusta avalikku korda, tervist, kõlblust ega teiste inimeste õigusi ja vabadusi.
9.12.8. mitte anda andmeid oma usutunnistuse või kogudusse kuulumise kohta, välja arvatud juhul, kui koguduse liige on kriminaalmenetluse käigus kahtlustatav, süüdistatav, kohtualune või kannatanu.
9.12.9. omada usutunnistust ja kogudusse kuulumist peale teovõimetuks tunnistamist hooldajate vm poolt muutmatuna.
9.12.10. täita usulisi talitusi vastavalt oma kiriku usutunnistusele ravi-, õppe-, hoolekande- ja kinnipidamisasutustes viibijana ning kaitseväelasena, kui see ei kahjusta avalikku korda, tervist, kõlblust, nendes asutustes kehtestatud korda ega teiste seal viibivate isikute õigusi.
9.12.11. korraldada jumalateenistusi ja usulisi talitusi ravi-, õppe- ja hoolekandeasutustes EKNK omaniku või asutuse juhi, kinnipidamisasutustes vangla direktori, kaitseväes väeosa ülema ning Kaitseliidus maleva pealiku loal.
9.12.12. saada osa usulistest talitustest, mis on veeristimine, kogudusse õnnistamine, leivamurdmine, kihlumine, laulatamine, õnnistamine, haigete eest palvetamine (üldjuhul käte pealepanemisega ja õliga võidmisega), deemonite väljaajamine, pihtimine ning kiriklik matusetalitus.
9.12.13. kogudusest välja astuda, teatades eelnevalt oma otsusest koguduse juhatusele.

9.13. Koguduse liikme kohustused

9.13.1. käituda ja elada vastavalt Piibli õpetusele ning alluda EKNK ja koguduse korrale. Koguduse liikme, kes oma praktilises usuelus ei järgi Piibli õpetust ega allu koguduse ja EKNK sisekorraeeskirjadele ning eirab korralekutsumist, võib koguduse juhatuse otsuse põhjal koguduse liikmete nimekirjast välja arvata.
9.13.2. mitte kahjustada Jumala, EKNK ja koguduse mainet.

 

10. EKNK ja koguduse tegevuse lõpetamine

10.1. EKNK tegevuse lõpetamine

10.1.1. EKNK tegevuse lõpetamise otsustab EKNK aastakonverents, kus kohal on vähemalt 2/3 delegaatidest, ¾ häälteenamusega salajasel hääletamisel.
10.1.2. Aastakonverents teeb EKNK likvideerimise ülesandeks  juhtide nõukogule või aastakonverentsi poolt moodustatud likvideerimiskomisjonile.
10.1.3. EKNK tegevuse lõpetamisel kasutatakse EKNK varasid seadusega ettenähtud alustel ja korras.

10.2. Koguduse tegevuse lõpetamine

10.2.1. Koguduse tegevuse lõpetamiseks on vajalik vähemalt 2/3 koguduse liikmete kohalolek. Lõpetamise otsus võetakse vastu salajasel hääletamisel ¾ häälteenamusega.
10.2.2. EKNK-st väljaastumiseks on vajalik 2/3 koguduse liikmete kohalolek, otsus võetakse vastu salajasel hääletamisel ¾ häälteenamusega. Koguduse lahkumise järel taotleb juhtide nõukogu vastava kande tegemist riiklikus registris.
10.2.3. EKNK-st välja astunud kogudus tagastab EKNK-le kiriku bilansis olevad varad, kui ei ole muid kirjalikke kokkuleppeid.
10.2.4. Koguduse täiskogu koosolek määrab likvideerimiskomisjoni.
10.2.5. EKNK koguduse või EKNK-ga liitunud koguduse tegevuse lõpetamisel lähevad selle varad üle EKNK-le.

 

© GC

 

Trascina file per caricare