Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIKU PÕHIKIRI

 

Üldsätted 1.1 Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik on autonoomne Kirik, mis vastavalt 7.07.1923.a. patriarhlikule ja sinodaalsele tomosele on kanoonilises ühenduses Oikumeenilise Patriarhaadiga ning selle kaudu kiriklikus osaduses kõigi maailma Õigeusu Kirikutega.

1.2 Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik on eraõiguslik juriidiline isik.

1.3 Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik on usulise ühenduse eestikeelne nimi. Eestikeelne nimelühend on EAÕK. Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku nimi inglise keeles on Orthodox Church of Estonia, prantsuse keeles Eglise Orthodoxe d`Estonie, vene keeles Православная Церков Эстонии.

1.4 Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik on käesolevas põhikirjas märgitud terminiga Kirik.

1.5 Kiriku eesmärk on aidata oma liikmetel osa saada Kristuse toodud lunastusest ja kasvada õigeusu õpetuses, elavas usus, kindlas lootuses, ja kristlikus armastuses jumalateenistuste, salasuste (sakramentide), jumalasõna kuulutamise, usulise haridus- ja valgustustöö ning heategevuse kaudu.

1.6 Kiriku õpetuse ja eesmärgipärase tegevuse alused on Pühakiri (Vana ja Uus Testament), Püha Pärimus, Õigeusu Kiriku põhiõpetused (dogmad), pühade apostlite ning Õigeusu Kiriku üleilmsete ja kohalike kirikukogude ja kirikuisade seadused (kaanonid). Kiriku organitel on käesoleva põhikirja alusel õigus välja anda Kiriku tegevust puudutavaid haldusakte.

1.7 Kirikul on järgmised kohustuslikud usulised talitused: üldised jumalateenistused (hommiku-, õhtu-, tundideteenistus, jumalik liturgia); salasused (ristimine, salvimine, armulaud (pühaõhtusöömaaeg), patutunnistamine (piht), vaimulikuks pühitsemine, abiellu laulatamine, haigeõlitamine); mitmesugused palveteenistused, surnute matmine ja hingepalved, veepühitsemine ning kiriklikud ristikäigud. Usuliste talituste pidamise kord ühes lugemiste, palvete ja lauludega on ette nähtud Kiriku poolt tunnustatud jumalateenistuste-, talituste- ja lauluraamatutes.

1.8 Kirik koosneb vähemalt kolmest piiskopkonnast, kogudustest ja kloostritest. Tallinna piiskopkond kannab peapiiskopkonna nime.

1.9 Piiskopkondade piirid määrab Kiriku Täiskogu.

1.10 Kiriku kui juriidilise isiku moodustavad kõik tema kogudused ja kloostrid.

1.11 Kirikul, kogudustel ja kloostritel on õigus oma eesmärgipärasele tegevusele kaasaaitamiseks asutada eraõiguslikke juriidilisi isikuid. Usu ja usuliste talituste tundmaõpetamiseks ning kristlikuks kasvatamiseks on õigus asutada seminare, korraldada kursusi ja avada koole.

 

Trascina file per caricare