Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Statut Slovenske škofovske konference

(8 settembre 2010)

 

I. Narava in struktura

1. člen

Slovenska škofovska konferenca (SŠK), Conferentia Episcoporum Sloveniae (CES) je zbor

škofov Katoliške Cerkve, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji. SŠK deluje v duhu

dokumentov cerkvenega učiteljstva in prav posebno drugega vatikanskega cerkvenega zbora

ter po predpisih Zakonika cerkvenega prava (ZCP) in navodilih Apostolskega sedeža.

2. člen

SŠK je po samem pravu pravna oseba (prim. kan. 449, § 2 ZCP).

3. člen

Člani SŠK so krajevni škofje in tisti, ki so jim po pravu enaki, ter škofje pomočniki, pomožni

škofje in drugi naslovni škofje s posebno nalogo, ki jim jo je zaupal Apostolski sedež ali SŠK,

in jo opravljajo na tem ozemlju (prim. kan. 450, § 1 ZCP).

4. člen

SŠK ima predvsem naslednje naloge:

a) skrb za skupno dobro krajevnih Cerkva; izmenjavo izkušenj; skupno posvetovanje o

vseh vprašanjih oznanjevanja, liturgije in diakonije v poslanstvu Cerkve, cerkvenega

življenja in pastoralnega delovanja; iskanje in sprejemanje skupnih stališč, kjer se to

zdi primerno in potrebno;

b) usklajevanje pastoralne, liturgične, katehetske in druge dejavnosti ob upoštevanju

posebnosti in potreb posameznih škofij;

c) spodbujanje sodelovanja med škofi ter komunikacije in odnosov s sosednjimi

škofovskimi konferencami v skladu s kann. 458, 2 in 459 ZCP;

d) preučevanje in izvajanje navodil in določb vrhovnega cerkvenega učiteljstva na

ozemlju SŠK;

e) obravnavanje vprašanj, ki zadevajo položaj Cerkve v Republiki Sloveniji, usklajevanje

predlogov v odnosih med Cerkvijo in civilnimi oblastmi (pri čemer ostajajo

neprizadete posebne naloge papeškega odposlanca v smislu kan. 365 ZCP).

5. člen

SŠK ima naslednja telesa: plenarni zbor, stalni svet, generalno tajništvo ter svete, komisije in

odbore.

 

II. Plenarni zbor

6. člen

Zasedanja plenarnega zbora Konference se redno udeležujejo vsi, ki so našteti v 3. členu.

Predsednik more, potem ko se posvetuje s stalnim svetom, na zasedanja povabiti tudi druge

osebe (duhovnike, redovnike in laike), da kot strokovnjaki sodelujejo pri obravnavanju in

reševanju posameznih vprašanj.

7. člen

Sedež SŠK je na naslovu: Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana. Zasedanja

plenarnega zbora in stalnega sveta potekajo ali na sedežu SŠK ali po dogovoru na kakem

drugem kraju.

8. člen

Na zasedanjih plenarnega zbora imajo odločujoč glas vsi člani, ki so našteti v 3. členu. Kadar

gre za spremembo statuta, imajo odločujoč glas samo krajevni škofje in tisti, ki so jim po

pravu enaki, ter škofje pomočniki (prim. kan. 454, § 2 ZCP).

9. člen

Redno zasedanje plenarnega zbora je dvakrat na leto; poleg tega se lahko skličejo tudi izredna

zasedanja, če to zahtevajo posebne razmere ali nujne naloge.

10. člen

Zasedanja sklicuje predsednik, ki skupaj s člani stalnega sveta sestavi dnevni red in ga

razpošlje z vabilom k udeležbi na samem zasedanju. Vsak član ima pravico predlagati

vprašanja za obravnavo na zasedanju.

11. člen

Člani Konference so se dolžni udeleževati rednih in izrednih zasedanj. Če je kateri od

krajevnih škofov upravičeno zadržan, lahko pošlje svojega zastopnika, npr. generalnega

vikarja, ki pa nima odločujočega glasu.

12. člen

Na plenarni zbor so lahko povabljeni tudi upokojeni slovenski škofje, ki prebivajo na ozemlju

Konference, vendar nimajo odločujočega glasu (prim. M. P. Apostolos suos, št. 17).

13. člen

Na redna in izredna plenarna zasedanja je treba vabiti apostolskega nuncija, da bi bila vez

med Konferenco in Apostolskim sedežem čim tesnejša.

14. člen

Člani SŠK izvolijo predsednika in podpredsednika SŠK, ki naj bosta krajevna škofa in naj ne

bosta iz iste cerkvene pokrajine. Njun mandat traja 5 (pet) let. Volitve se opravijo v skladu s

kan. 119 ZCP, le da se zahteva dvotretjinska navzočnost članov, od katerih morajo biti vsaj

štirje krajevni škofje. Z volitvami je mandat predsedniku mogoče zaporedno obnoviti samo

enkrat.

15. člen

Konferenco pravno zastopa predsednik, ki skupaj z generalnim tajnikom podpisuje dopise in

uradne listine SŠK.

16. člen

Plenarni zbor izvoli tudi generalnega tajnika, ki je škof ali pa duhovnik. Njegov mandat traja

5 (pet) let in ga je mogoče obnoviti. Plenarni zbor imenuje ekonoma, ki je duhovnik ali laik.

Njegov mandat traja 5 (pet) let in ga je mogoče obnoviti. Ekonom je član generalnega

tajništva. Plenarni zbor Konference imenuje tudi nadzorni odbor, sestavljen iz treh članov, in

med njimi določi predsednika. Njihov mandat traja 3 (tri) leta in ga je mogoče obnoviti.

17. člen

Če predsednik ali podpredsednik pred iztekom mandata svoje predsedniške oziroma

podpredsedniške službe ne more več opravljati, prevzame predsedniško službo podpredsednik

in jo opravlja do izteka tekočega mandata. Če tudi podpredsednik ne more opravljati svoje

službe, člani SŠK izvolijo drugega namestnika predsednika, ki bo to službo opravljal, dokler

bo trajala njuna oviranost.

18. člen

Plenarnemu zboru predseduje predsednik, če je zadržan, pa podpredsednik. Pri predsedovanju

zasedanj se je treba držati kan. 452 ZCP.

19. člen

Na zasedanju plenarnega zbora je navzoč tudi generalni tajnik, ki sestavi zapisnik. Potrdi in

sopodpiše ga predsednik, potem pa se pošlje vsem članom Konference.

20. člen

Poročilo o zasedanju plenarnega zbora predsednik pošlje Apostolskemu sedežu (prim. kan.

456 ZCP in M. P. Apostolos suos, št. 1).

21. člen

Na zasedanju plenarnega zbora je mogoče veljavno sprejemati pomembne odločitve le, če sta

navzoči vsaj dve tretjini članov Konference. Za sprejemanje odlokov velja kan. 455 ZCP.

22. člen

Da bi bile doktrinarne izjave Konference pristno cerkveno učiteljstvo in bi se lahko objavile v

imenu iste Konference, jih morajo škofje, člani Konference soglasno potrditi na plenarnem

zasedanju ali pa vsaj dvotretjinska večina škofov, ki imajo odločujoč glas. V tem primeru jih

mora pred objavo potrditi Apostolski sedež.

23. člen

Glasovanje poteka v skladu s kann. 119, 164–179 ZCP.

24. člen

O pomembnejših vprašanjih se glasuje tajno in z dvotretjinsko večino. Pomembnejša

vprašanja so tista, ki jih za take razglasi zbor navzočih škofov. Pravno obvezujoče določbe

Konference je treba sprejemati v skladu s kan. 455 ZCP in po 25. b) členu.

25. člen

Določbe Konference pravno obvezujejo le v spodaj naštetih primerih:

a) kadar tako določa splošno pravo in

b) po posebnem pooblastilu Apostolskega sedeža, iz lastnega nagiba ali na prošnjo same

Konference. Prej omenjene določbe so pravno obvezujoče, če jih plenarni zbor

sprejme vsaj z dvotretjinsko večino glasov članov SŠK, ki imajo odločujoč glas.

26. člen

Določbe, o katerih govori prejšnji člen, postanejo pravno obvezujoče, ko jih potrdi Apostolski

sedež (prim. kan. 455, § 2 ZCP). Objavljene morajo biti z odlokom predsednika Konference

in postanejo pravnomočne mesec dni po objavi v mesečniku SŠK (Sporočila slovenskih

škofij), razen v primeru drugačne odredbe (prim. kan. 455, § 3 ZCP).

27. člen

V drugih primerih pristojnosti krajevnih škofov niso okrnjene. Te določbe Konference na

področjih škofij posameznih škofov nimajo moči, razen če jih ordinariji potrdijo.

28. člen

Glede na to, da se morata ohranjati edinost in bratstvo med škofi, ki so člani iste Konference,

mora imeti krajevni škof v primerih, o katerih govori 27. člen, tehten razlog, da ne ravna v

skladu z določbami Konference.

29. člen

Vse, kar je bilo na plenarnem zasedanju povedano ali se tiče dela samega zasedanja, so vsi

udeleženci dolžni ohraniti v tajnosti, razen tistega, kar se po skupnem dogovoru objavi v

javnosti.

 

III. Stalni svet

30. člen

V skladu s kann. 451 in 457 ZCP ima SŠK stalni svet. Sestavljajo ga: predsednik,

podpredsednik in krajevni škof oziroma škof pomočnik, ki ga plenarni zbor izvoli za obdobje

5 (pet) let.

5

31. člen

Stalni svet se sestaja po potrebi. Sklicuje ga predsednik. Na zasedanju je navzoč tudi

generalni tajnik SŠK, ki sestavlja zapisnik. Zapisnik se pošlje vsem članom Konference.

32. člen

Naloge stalnega sveta SŠK so:

a) priprava plenarnih zasedanj Konference;

b) skrb za ustrezno izvršitev odločitev in sklepov;

c) obravnava nalog, ki so nujne;

d) obravnava vlog manjšega pomena.

33. člen

Predsednik lahko na posamično zasedanje stalnega sveta povabi koga od drugih članov SŠK

in ekonoma SŠK, če to narekuje vsebina razprave. O svojem delu in odločitvah stalni svet

poroča na plenarnem zasedanju SŠK.

 

IV. Generalno Tajništvo

34. člen

Naloge generalnega tajništva Konference so naslednje:

a) sestavljati poročilo o sklepih in dokumentih plenarnega zasedanja Konference in o

sklepih stalnega sveta ter jih poslati vsem članom Konference (prim. kan. 458, 1);

b) skrbeti za obveščanje in povezavo med SŠK in njenimi telesi;

c) spodbujati stike med SŠK in drugimi škofovskimi konferencami (prim. kann. 458, 2,

459 ZCP);

d) skrbeti za cerkveno statistiko;

e) hraniti arhiv Konference;

f) sestavljati druge sklepe po pooblastilu predsednika Konference ali stalnega sveta

(prim. kan. 458, 1 ZCP);

g) podpisovati sklepe in dokumente SŠK skupaj s predsednikom.

35. člen

Generalno tajništvo lahko področja svojega delovanja razdeli v posamezne urade in službe, ki

jih vodijo voditelji, ki jih imenuje SŠK. Generalni tajnik SŠK vodi in usklajuje delo celotnega

tajništva in je zanj odgovoren plenarnemu zboru SŠK. O delu tajništva poroča na plenarnih

zasedanjih SŠK.

 

V. Premoženjske dobrine

36. člen

Ekonom upravlja s premoženjskimi dobrinami SŠK, pri čemer se drži pravnoadministrativnih

določil ZCP in izvršnih odločb SŠK. Naloge ekonoma so naslednje:

a) pod vodstvom predsednika SŠK je odgovoren za redno upravljanje s premičninami in

6

nepremičninami SŠK;

b) skrbi za izplačila in stroške, ki jih odobri Konferenca;

c) skrbi za pravno in ekonomsko upravljanje osebja, ki ga zaposluje Konferenca;

d) na plenarnih zasedanjih daje zahtevane računovodske podatke in pripravlja osnutek

proračuna ter bilanco prihodkov in odhodkov najmanj enkrat letno, vsaj ob priložnosti

letne zaključne bilance;

e) podaja predhodno mnenje o sklepih izredne uprave, o katerih namerava Konferenca

razpravljati, in o slehernem drugem vprašanju, ki mu ga zaupa stalni svet.

37. člen

Stalno premoženje Konference, ki se uporablja za njeno dejavnost, sestavljajo premičnine in

nepremičnine, ki izhajajo iz:

a) letnega prispevka posameznih škofij, določenega po skupnem dogovoru;

b) zapuščin in donacij pravnih in fizičnih oseb;

c) izkupička od izdaj SŠK;

d) prihodkov iz lastnega premoženja.

38. člen

V primeru razpustitve ali ukinitve SŠK se premoženje, ki preostane ob likvidaciji, prenese po

navodilih Apostolskega sedeža.

 

VI. Sveti, odbori in komisije

39. člen

Za učinkovitejše doseganje ciljev 4. člena statuta SŠK v skladu s kan. 451 ZCP ustanavlja

svete, komisije in odbore, ki so po naravi trajni in v okviru svojih pristojnosti sledijo

pastoralnim smernicam in programom, ki jih je določila Konferenca sama.

40. člen

Namen in naloga svetov, komisij in odborov je preiskovanje in preučevanje vprašanj

določenega področja po naročilu Konference ali na lastno pobudo s soglasjem Konference.

41. člen

Predsednik sveta oziroma odbora ali komisije je imenovan za dobo 5 (pet) let. Izbere ga SŠK

in praviloma je to eden izmed članov SŠK. Mandat je mogoče obnoviti.

42. člen

Člane sveta oziroma komisije ali odbora na predlog njihovega predsednika imenuje SŠK. Ista

telesa lahko v svojo dejavnost vključijo druge sodelavce. Mandat članov teles traja praviloma

pet (5) let in ga je mogoče obnoviti.

7

43. člen

Svet oziroma komisija ali odbor izvoli tajnika, ki je hkrati tudi zapisnikar. Tajnik zapisnike

pošilja tudi SŠK.

44. člen

Telesa SŠK se sestajajo občasno glede na pastoralne potrebe, vendar vsaj enkrat na leto.

 

VII. Končne določbe

45. člen

Statuta SŠK, ki ga je potrdil Apostolski sedež, ni mogoče spreminjati brez njegove privolitve.

Besedilo je bilo 8. septembra 2010 potrjeno na Kongregaciji za škofe v Vatikanu.

 

© GC

Trascina file per caricare