Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Federální shromáždění  Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon ze dne 27. března 1990, 83/1990 Sb.

 

Změna: 300/1990 Sb.

Změna: 513/1991 Sb.

Změna: 68/1993 Sb.

Změna: 151/2002 Sb.

 

                        Úvodní ustanovení

 

                               § 1

 

     (1) Občané mají právo se svobodně sdružovat.

     (2) K  výkonu  tohoto  práva  není  třeba  povolení  státního orgánu.

     (3) Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů

a) v politických stranách a politických hnutích,

b) k výdělečné  činnosti nebo k zajištění  řádného výkonu určitých    povolání,

c) v církvích a náboženských společnostech.

 

                               § 2

 

     (1) Občané mohou zakládat  spolky, společnosti, svazy, hnutí,

kluby a jiná občanská sdružení,  jakož i odborové organizace (dále jen "sdružení") a sdružovat se v nich.

     (2) Členy sdružení mohou být i právnické osoby.

     (3) Sdružení jsou právnickými osobami.  Do jejich postavení a činnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona.

     (4) Vojáci   v   činné   službě   nemohou  vytvářet  odborové organizace  a sdružovat  se  v  nich. Rozsah  oprávnění odborových

organizací  sdružujících příslušníky  Sboru národní  bezpečnosti a

sborů nápravné výchovy při uplatňování a ochraně jejich sociálních

zájmů stanoví zvláštní zákon.

 

                               § 3

 

     (1) Nikdo  nesmí  být  nucen  ke  sdružování,  k  členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit.

     (2) Nikomu nesmí být občansky na  újmu, že se sdružuje, že je členem sdružení,  že se účastní jeho  činnosti nebo jej podporuje, anebo že stojí mimo ně.

     (3) Práva  a  povinnosti   člena  sdružení  upravují  stanovy sdružení.

 

                               § 4

 

     Nejsou dovolena sdružení

a) jejichž cílem  je popírat nebo omezovat  osobní, politická nebo    jiná práva  občanů pro jejich národnost,  pohlaví, rasu, původ,    politické  nebo jiné  smýšlení, náboženské  vyznání a sociální    postavení,  rozněcovat  nenávist   a   esnášenlivost  z těchto    důvodů,  podporovat  násilí,  anebo  jinak  porušovat  ústavu a    zákony;

b) která  sledují  dosahování  svých  cílů  způsoby,  které jsou v    rozporu s ústavou a zákony;

c) ozbrojená nebo s ozbrojenými  složkami; za taková se nepovažují    sdružení, jejichž členové drží  nebo užívají střelné zbraně pro    sportovní účely nebo k výkonu práva myslivosti.

 

                               § 5

 

     Sdružení  nesmějí  vykonávat  funkci  státních  orgánů, pokud zvláštní  zákon nestanoví  jinak.  Nesmějí  řídit státní  orgány a ukládat povinnosti občanům, kteří nejsou jejich členy.

 

                    Registrace a vznik sdružení

 

                               § 6

 

     (1) Sdružení vzniká registrací.

     (2) Návrh na  registraci mohou podávat nejméně  tři občané, z nichž alespoň  jeden musí být  starší 18 let  (dále jen "přípravný výbor").  1) Návrh  podepíší členové  přípravného výboru  a uvedou svoje jména a příjmení, rodná čísla a bydliště. Dále uvedou, kdo z členů  starších  18  let  je  zmocněncem  oprávněným jednat jejich

jménem.  K návrhu  připojí stanovy  ve dvojím  vyhotovení, v nichž musí být uvedeny: a) název sdružení,

b) sídlo,

c) cíl jeho činnosti,

d) orgány  sdružení,  způsob  jejich  ustavování,  určení orgánů a    funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení,

e) ustanovení  o organizačních  jednotkách, pokud  budou zřízeny a    pokud budou jednat svým jménem,

f) zásady hospodaření.

      (3) Pokud stanovy neurčují něco jiného, jedná jménem sdružení až do vytvoření  orgánů uvedených v odstavci 2  písm. d) přípravný

výbor.

     (4) Název sdružení  se musí lišit  od názvu právnické  osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky.

------------------------------------------------------------------

1) § 8 občanského  zákoníku č. 40/1964 Sb. (úplné znění č. 70/1983    Sb.).

 

                               § 7

 

     (1) Návrh na  registraci se podává  ministerstvu vnitra České republiky (dále jen "ministerstvo").

     (2) Nemá-li návrh  náležitosti podle §  6 odst. 2  a 4 (anebo jsou-li  údaje v  něm neúplné  nebo nepřesné),  ministerstvo na to přípravný  výbor  bezodkladně,  nejpozději  do  5  dnů od doručení návrhu,  upozorní s  tím, že  dokud tyto  vady nebudou odstraněny,řízení o registraci nebude zahájeno.

 

     (3) Řízení  o registraci  je zahájeno  dnem, kdy ministerstvu došel návrh, který nemá vady uvedené  v odstavci 2. O dni zahájení ministerstvo bezodkladně vyrozumí zmocněnce přípravného výboru.

 

                               § 8

 

     (1) Ministerstvo registraci odmítne,  jestliže z předložených stanov sdružení vyplývá, že

a) jde o organizaci uvedenou v § 1 odst. 3,

b) stanovy nejsou v souladu s § 3 odst. 1 a 2,

c) jde o sdružení nedovolené (§ 4),

d) cíle sdružení jsou v rozporu s požadavky uvedenými v § 5.

     (2) O  odmítnutí registrace  rozhodne ministerstvo  do 10 dnů ode dne  zahájení řízení. Rozhodnutí  doručí zmocněnci přípravnéhovýboru. 3)

     (3) Proti  rozhodnutí  o  odmítnutí  registrace mohou členové

přípravného výboru  podat do 60  dnů ode dne,  kdy rozhodnutí bylo jejich zmocněnci  doručeno, opravný prostředek  k nejvyššímu soudu republiky.

 

     (4) Soud rozhodnutí ministerstva  zruší, jestliže nebyly dány důvody k odmítnutí registrace. Den právní moci takového rozhodnutí soudu je dnem registrace sdružení. Na žádost zmocněnce přípravného výboru  mu ministerstvo  zašle  jedno  vyhotovení stanov,  na němž vyznačí den registrace.

 

     (5) Nebylo-li  zmocněnci  přípravného  výboru  do  40  dnů od zahájení  řízení  doručeno  rozhodnutí  ministerstva  o odmítnutí registrace,  sdružení vznikne  dnem následujícím  po uplynutí této lhůty;  tento   den  je  dnem  registrace.   Na  žádost  zmocněnce přípravného výboru mu ministerstvo  zašle jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace.

------------------------------------------------------------------

3) § 244-250 zákona č. 99/1963 Sb.,  občanský soudní řád, ve znění    pozdějších změn a doplňků.

 

                               § 9

 

     (1) Pokud ministerstvo nezjistí důvod k odmítnutí registrace, provede do  10 dnů od  zahájení řízení registraci  a v této  lhůtě zašle  zmocněnci přípravného  výboru jedno  vyhotovení stanov,  na němž vyznačí den registrace, kterým  je den odeslání. O registraci se nevydává rozhodnutí ve správním řízení.

 

     (2) Vznik sdružení, jeho název a sídlo oznámí ministerstvo do 7 dnů  po  registraci  Českému  statistickému  úřadu,  který  vede evidenci sdružení; to  platí i pro vznik sdružení  podle § 8 odst. 4 a 5.

 

                              § 9a

 

     (1) Odborová organizace a  organizace zaměstnavatelů se stává právnickou   osobou  dnem   následujícím  poté,   kdy  příslušnému ministerstvu (§ 7 odst. 1) byl doručen návrh na její evidenci.

 

     (2) Pro    evidenci   odborové    organizace   a organizace zaměstnavatelů platí obdobně ustanovení § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 a § 9 odst. 2;  ustanovení § 6 odst. 1, §  7 odst. 2 a 3, §  8 a § 9 odst.  1 se  na  odborové  organizace a  organizace zaměstnavatelů nevztahují.

 

                              § 10

 

                             zrušen

 

                              § 11

 

     (1) Změnu stanov  oznámí sdružení písemně  ministerstvu do 15 dnů od jejího schválení a připojí ve dvojím vyhotovení text změny.

 

     (2) Jestliže změna  stanov není v souladu  s ustanoveními § 6 odst.  2 a  4, nebo  jsou-li uvedené  údaje neúplné nebo nepřesné, anebo  jsou-li důvody  k odmítnutí  registrace podle  § 8 odst. 1, ministerstvo  na  to  sdružení  bezodkladně  upozorní. Sdružení je povinno tyto  závady odstranit do  60 dnů ode  dne doručení tohoto

upozornění a ve lhůtě dalších 10 dnů o tom ministerstvo vyrozumět. Neučiní-li tak,  ministerstvo sdružení rozpustí;  proti rozhodnutí  ministerstva je možné podat  opravný prostředek u Nejvyššího soudu České republiky.

 

     (3) Není-li   důvod  k   postupu  podle   odstavce  2,  zašle ministerstvo sdružení do 10 dnů  od doručení tohoto oznámení podle odstavce 1 jedno vyhotovení změny stanov, na němž vyznačí, že bere změnu na vědomí.

 

 

                          Zánik sdružení

 

                              § 12

 

     (1) Sdružení zaniká

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.

     (2) Pokud  stanovy  sdružení   neurčují  způsob  dobrovolného rozpuštění nebo  sloučení s jiným sdružením,  rozhoduje o něm jeho nejvyšší  orgán.  Tento  orgán  oznámí  zánik  sdružení  do 15 dnů příslušnému ministerstvu.

     (3) Zjistí-li ministerstvo, že sdružení vyvíjí činnost,

a) která je vyhrazena politickým stranám a politickým hnutím anebo    organizacím  sdružujícím  občany  k  výdělečné  činnosti nebo k    vykonávání  náboženství  nebo  víry  v  církvích a náboženských    společnostech (§ 1 odst. 3);

b) která porušuje zásady uvedené v § 3 odst. 1 a 2;

c) která je v rozporu s § 4 nebo § 5;

neprodleně je  na to upozorní a  vyzve je, aby od  takové činnosti upustilo.   Jestliže   sdružení   v   této   činnosti   pokračuje, ministerstvo  je rozpustí. Proti tomuto   rozhodnutí je  možno podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu České republiky.

 

     (4) Při  přezkoumání rozhodnutí  podle §  11 odst.  2 a  § 12 odst. 3 postupuje soud podle ustanovení občanského soudního řádu o přezkoumání  rozhodnutí jiných  orgánů 3).  Opravný prostředek  má odkladný účinek; jsou-li pro to  závažné důvody, může soud na dobu do právní  moci svého rozhodnutí  činnost sdružení pozastavit.  Po tuto  dobu  smí  sdružení  vykonávat  jen  činnost nevyhnutelnou k plnění svých povinností podle zákona. Soud rozhodnutí ministerstva zruší, jestliže nebyly dány důvody k rozpuštění sdružení.

 

     (5) Zjistí-li ministerstvo (§ 7 a 10), že způsobem uvedeným v § 12  odst.  3  jedná  organizační  jednotka  sdružení,  která  je oprávněna  jednat  svým  jménem,  postupuje  obdobně  způsobem tam uvedeným. Ustanovení odstavce 4 platí obdobně.

------------------------------------------------------------------

3) § 244-250 zákona č. 99/1963 Sb.,  občanský soudní řád, ve znění

   pozdějších změn a doplňků.

 

                              § 13

 

     (1)  zrušen

     (2) Při zániku  sdružení se provede  majetkové vypořádání.

     (3) Při zániku sdružení  podle § 12 odst. 1  písm. b) provede jeho majetkové vypořádání 4) likvidátor určený ministerstvem.

     (4) Způsobem  uvedeným  v  odstavci  3  se  postupuje též při zániku sdružení podle  § 12 odst. 1 písm.  a), není-li jeho orgán, který by majetkové vypořádání provedl.

------------------------------------------------------------------

4) Zákon  č. 109/1964  Sb.,  hospodářský  zákoník (úplné  znění č.  80/1989 Sb.).

 

                              § 14

 

     Zánik  sdružení  oznámí  ministerstvo  Českému  statistickému úřadu do 7 dnů ode dne, kdy se o něm dozvědělo.

 

                              § 15

 

                          Soudní ochrana

 

     (1) Považuje-li  člen  sdružení  rozhodnutí  některého z jeho orgánů,  proti   němuž  již   nelze  podle  stanov  podat  opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující  stanovám, může do 30 dnů ode dne,  kdy se o  něm dozvěděl, nejpozději  však do 6  měsíců od rozhodnutí požádat okresní soud o určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami

     (2) Soud v řízení postupuje podle občanského soudního řádu.

 

                              § 16

 

                       Smlouvy o součinnosti

     (1) Sdružení mohou mezi sebou  uzavírat smlouvy o součinnosti k dosažení   určitého   cíle,   popřípadě   k  uplatňování  jiného společného zájmu. K platnosti smlouvy je třeba písemné formy.

     (2) Smlouvou o součinnosti se vymezí účel součinnosti, způsob jejího  provádění,   práva  a  povinnosti   zúčastněných  sdružení a prostředky,  kterými k  součinnosti přispívají.  Pro svaz  platí obdobně  ustanovení  tohoto  zákona;   jde-li  o  svaz  odborových organizací  nebo svaz  zaměstnavatelů, platí  obdobně ustanovení §

9a.

     (3)  zrušen

     (4) Smlouvou   o   součinnosti   může   být   vytvořen   svaz zúčastněných sdružení, který je  právnickou osobou. Pro svaz platí obdobně ustanovení tohoto zákona.

     (5) Ve smlouvě  o součinnosti může být  stanoveno, že smlouva pozbude účinnosti  dohodou zúčastněných sdružení,  dosažením cíle, pro  který  byla  uzavřena,  nebo  jinou  skutečností  ve  smlouvě uvedenou.

                        Společná ustanovení

 

                              § 17

 

     Jsou-li  schůze  nebo  jiná  shromáždění  sdružení  přístupná

veřejnosti,    mají   přítomní    občané   povinnosti    účastníků

shromáždění.5)  Nesmějí zasahovat  do jednání,  pokud předsedající

nerozhodne jinak.

------------------------------------------------------------------

5) Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

 

                              § 18

 

     V souladu s cíli své  činnosti mají sdružení právo obracet se na státní orgány s peticemi. 6)

------------------------------------------------------------------

6) Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

                 Přechodná a závěrečná ustanovení

 

                              § 19

 

     (1) Za sdružení  již vzniklá podle tohoto  zákona se považují dobrovolné organizace, které vznikly po  30. září 1951, nebo které byly za  dobrovolné organizace prohlášeny podle  zákona č. 68/1951 Sb.,  o   dobrovolných  organizacích  a   shromážděních,  a které nezanikly. Tyto  organizace jsou pouze povinny  do 30. června 1990 oznámit ministerstvu uvedenému v § 7  odst. 1, popřípadě § 11 svůj

název, sídlo a stanovy.

     (2) Spolky  vzniklé  před  1.  říjnem  1951  se  považují  za sdružení již  vzniklá podle tohoto  zákona, pokud nezanikly.  Jsou povinny do  30. června 1990  oznámit ministerstvu uvedenému  v § 7 odst. 1,  popřípadě § 11  odst. 4 svůj  název a sídlo.  Pokud toto neučiní, ministerstvo  se jich dotáže, zda  hodlají nadále vyvíjet činnost. Nesplní-li  spolek povinnost podle věty  druhé ani do 31.12. 1990, bude se mít za to, že tímto dnem zanikl.

     (3) Údaje o sdruženích (§ 9 odst. 2) uvedených v odstavcích 1 a 2 oznámí  ministerstvo (§ 7  odst. 1) Federálnímu  statistickému úřadu k evidenci.

 

                              § 20

 

     Podmínky  činnosti organizací  s mezinárodním  prvkem se řídí zvláštním zákonem.7)

------------------------------------------------------------------

7) Zákon  č.  116/1985  Sb.,  o  podmínkách  činnosti organizací s    mezinárodním  prvkem v  Československé socialistické republice,    ve znění zákona č. 157/1989 Sb.

 

                              § 20a

 

     (1) Hodlá-li sdružení působící do  31. prosince 1992 na území obou  republik,  registrované   ve  Slovenské  republice,  vyvíjet činnost  i  nadále  na  území   České  republiky,  podá  návrh  na registraci  podle  tohoto  zákona  do  30.  dubna  1993. Pokud tak neučiní, jeho právo vyvíjet činnost na území České republiky podle tohoto zákona zaniká.

 

     (2) Organizace s mezinárodním prvkem 7) povolené do účinnosti tohoto zákona  federálním ministerstvem vnitra a  které mají sídlo na  území  České  republiky,  se  považují  za  organizace  mající povolení ministerstva. Organizace mající  sídlo na území Slovenské republiky  podají ve  lhůtě do  30. dubna  1993 žádost  o povolení

ministerstvu. Pokud tak neučiní, nemohou nadále vyvíjet činnost na území České republiky.

------------------------------------------------------------------

7) Zákon  č.  116/1985  Sb.,  o  podmínkách  činnosti organizací s    mezinárodním  prvkem v  Československé socialistické republice,    ve znění zákona č. 157/1989 Sb.

 

                              § 21

 

     Zrušují se

1. zákon   č.   68/1951   Sb.,   o   dobrovolných  organizacích  a   shromážděních,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  pokud  jde  o   dobrovolné organizace;

2. vyhláška ministerstva vnitra č. 320/1951  Ú. l. (č. 348/1951 Ú.    v.),  o  dobrovolných  organizacích  a  shromážděních, ve znění    vyhlášky  ministra  vnitra  č.  158/1957  Ú.  l.,  pokud  jde o    dobrovolné organizace;

3. vládní nařízení  č. 30/1939 Sb., o  tvoření zvláštních sdružení    nepodléhajících platným  předpisům o sdružování  a o dozoru  na   ně;

4. § 2 zákona č. 126/1968  Sb., o některých přechodných opatřeních    k upevnění veřejného pořádku;

5. § 2  odst.  8  písm.  c)  zákona  č.  128/1970  Sb., o vymezení    působnosti  eskoslovenské  socialistické  republiky  ve věcech    vnitřního pořádku a bezpečnosti;

6. § 45  odst. 1  písm. c)  zákona č.  194/1988 Sb.,  o působnosti    federálních středních orgánů státní správy.

 

                              § 22

 

     Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.

 

                           Havel v.r.

                           Dubček v.r.

                           Čalfa v.r. 

 

 

Trascina file per caricare