Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Zákon o Státním pozemkovém úøadu a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù

Citace: 503/2012 Sb.

Èástka: 188/2012 Sb.

Na stranì (od-do): 6641-6669

Rozeslána dne: 31. prosince 2012

Druh pøedpisu: Zákon

Autoøi pøedpisu: Parlament

Datum pøijetí: 19. prosince 2012

Datum úèinnosti od: 1. ledna 2013

Platnost pøedpisu: ANO

Pozn. k úè.: výj. viz § 50

Hesla rejstøíku:

(budou doplnìna až po uzavøení roèníku podle vìcného rejstøíku redakce Sbírky zákonù)

Vydáno na základì:

Pøedpis mìní:

139/2002 Sb.; 229/1991 Sb.; 289/1995 Sb.; 500/1990 Sb.; 513/1991 Sb.; 563/1991 Sb.; 243/1992 Sb.; 334/1992 Sb.; 338/1992 Sb.; 357/1992 Sb.; 586/1992 Sb.; 39/1993 Sb.; 219/2000 Sb.; 256/2000 Sb.; 320/2001 Sb.; 201/2002 Sb.; 326/2004 Sb.; 634/2004 Sb.; 159/2006 Sb.; 300/2008 Sb.; 589/1992 Sb.; 265/1992 Sb.; 92/1991 Sb.; 178/2005 Sb.; 161/1997 Sb.; 269/1998 Sb.; 144/1999 Sb.; 308/2000 Sb.; 15/2002 Sb.; 148/2002 Sb.; 260/2002 Sb.; 253/2003 Sb.; 85/2004 Sb.; 354/2004 Sb.; 94/2005 Sb.; 179/2005 Sb.; 285/2005 Sb.; 342/2005 Sb.; 131/2006 Sb.; 178/2006 Sb.; 186/2006 Sb.; 95/2009 Sb.

Pøedpis ruší:

569/1991 Sb.; 546/1992 Sb.; 95/1999 Sb.; 66/2000 Sb.; 253/2001 Sb.; 313/2001 Sb.; 423/2002 Sb. 118/2008 Sb.; 119/2008 Sb.; 299/2009 Sb.; 140/2010 Sb.; 345/2011 Sb.; 74/2012 Sb.; 433/2002 Sb.

Odkaz na návrh zákona a dùvodovou zprávu na webu Poslanecké snìmovny, Snìmovní tisk è. 691/0


Text pøedpisu:

503

 

ZÁKON

 

ze dne 19. prosince 2012

 

o Státním pozemkovém úøadu a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonùParlament se usnesl na tomto zákonì Èeské republiky:

ÈÁST PRVNÍ

 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚØAD

 

Úvodní ustanovení

 

§ 1


(1) Zøizuje se Státní pozemkový úøad jako správní úøad s celostátní pùsobností.

(2) Státní pozemkový úøad je organizaèní složkou státu a úèetní jednotkou.

(3) Sídlem Státního pozemkového úøadu je Praha.

(4) Státní pozemkový úøad je podøízen Ministerstvu zemìdìlství (dále jen "ministerstvo").

§ 2


(1) Státní pozemkový úøad je tvoøen ústøedím Státního pozemkového úøadu (dále jen "ústøedí") a krajskými pozemkovými úøady, které vykonávají èinnost v rámci vyšších územních samosprávných celkù1) (dále jen "krajský pozemkový úøad").

(2) V èele Státního pozemkového úøadu je ústøední øeditel Státního pozemkového úøadu (dále jen "ústøední øeditel"), kterého jmenuje a odvolává ministr zemìdìlství. Ústøední øeditel je souèasnì øeditelem ústøedí.

(3) Krajský pozemkový úøad øídí jeho øeditel. Øeditele krajského pozemkového úøadu jmenuje a odvolává ústøední øeditel.

(4) Jako orgán prvního stupnì rozhoduje ve správním øízení krajský pozemkový úøad jakožto vnitøní organizaèní jednotka Státního pozemkového úøadu podle územní pùsobnosti; o odvolání proti jeho rozhodnutí rozhoduje ústøedí, pokud jiný právní pøedpis nestanoví jinak2).

(5) Státní pozemkový úøad zøizuje pro øízení o pozemkových úpravách podle zákona è. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úøadech a o zmìnì zákona è. 229/1991 Sb., o úpravì vlastnických vztahù k pùdì a jinému zemìdìlskému majetku, ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, poboèky krajských pozemkových úøadù, jejichž územní pùsobnost odpovídá území jednoho nebo více okresù1). Tyto poboèky rozhodují v øízení o pozemkových úpravách jako orgány prvního stupnì. O odvolání proti rozhodnutí poboèky rozhoduje ústøedí.

(6) Podrobnosti organizaèního èlenìní Státního pozemkového úøadu stanoví organizaèní øád, který vydává ústøední øeditel s pøedchozím souhlasem ministra zemìdìlství.

§ 3


(1) Státní pozemkový úøad vykonává pùsobnost podle tohoto zákona a podle zákona è. 229/1991 Sb., o úpravì vlastnických vztahù k pùdì a jinému zemìdìlskému majetku, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákona è. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úøadech a o zmìnì zákona è. 229/1991 Sb., o úpravì vlastnických vztahù k pùdì a jinému zemìdìlskému majetku, ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákona è. 92/1991 Sb., o podmínkách pøevodu majetku státu na jiné osoby, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

(2) Státní pozemkový úøad pøi nakládání s majetkem a pøi pøevodu zemìdìlských pozemkù a dalších nemovitých a movitých vìcí, s nimiž je pøíslušný hospodaøit, na jiné osoby postupuje tak, aby úèinnì hájil majetkové zájmy státu pøi dodržování povinností pøi hospodaøení s majetkem.

(3) Státní pozemkový úøad vytváøí rezervu státních pozemkù vymezených naøízením vlády k uskuteènìní rozvojových programù státu schválených vládou. S pozemky z rezervy podle urèení stanoveného naøízením vlády bezúplatnì naloží ve prospìch ústøedních orgánù státní správy, pro které byla rezerva vytvoøena.

(4) Státní pozemkový úøad mùže s právnickou osobou, které je svìøeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu, uzavøít za Èeskou republiku písemnou smlouvu, na základì které by tato osoba pøevádìla pozemky oprávnìné osobì podle § 11 odst. 2 zákona è. 229/1991 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù; k takovému pøevodu však mohou být použity jen odlouèené lesní pozemky podle jiného právního pøedpisu3).

§ 4


(1) Státní pozemkový úøad je pøíslušný hospodaøit též s nemovitostmi, které byly podle jiného právního pøedpisu4) ke dni pøedcházejícímu dni nabytí úèinnosti tohoto zákona ve správì Pozemkového fondu Èeské republiky. Dále je Státní pozemkový úø
ad pøíslušný hospodaøit s pozemky nabytými podle § 15 odst. 3 zákona è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Ustanovení zákona è. 219/2000 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, upravující nakládání s majetkem státu ve prospìch jiných osob, se na tyto nemovitosti vztahují jen tehdy, pokud tento zákon nebo jiný právní pøedpis5) nestanoví jinak.

(2) Státní pozemkový úøad je dále pøíslušný hospodaøit se stavbami využívanými k vodohospodáøským melioracím pozemkù a souvisejícím vodním dílùm ve vlastnictví státu, které ke dni pøedcházejícímu dni nabytí úèinnosti tohoto zákona spravoval Pozemkový fond Èeské republiky; pokud Pozemkový fond Èeské republiky ke dni pøedcházejícímu dni nabytí úèinnosti tohoto zákona stavby k vodohospodáøským melioracím pozemkù a související vodní díla ve vlastnictví státu nespravoval, je Státní pozemkový úøad pøíslušný hospodaøit s tìmito stavbami a vodními díly dnem nabytí úèinnosti tohoto zákona.

(3) Výnosy z pøevodù majetku, provedených na základì realizace rozhodnutí o privatizaci podle zákona è. 92/1991 Sb., o podmínkách pøevodu majetku státu na jiné osoby, ve znìní pozdìjších pøedpisù, jsou vedeny Ministerstvem financí na zvláštním úètu a nejsou souèástí státního rozpoètu.

§ 5


S majetkem státu nebo majetkovými úèastmi státu, vybranými k privatizaci podle § 5 zákona è. 92/1991 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, se nakládá pouze podle zákona è. 92/1991 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.

§ 6


(1) Podle tohoto zákona nelze pøevádìt

a)

zemìdìlské pozemky6), na jejichž vydání bylo uplatnìno právo podle jiného právního pøedpisu7) a o jejichž vydání nebylo dosud rozhodnuto,

b)

zemìdìlské pozemky nebo jejich èásti urèené územním plánem nebo regulaèním plánem anebo rozhodnutím o umístìní stavby k zastavìní veøejnì prospìšnými stavbami nebo stavbami dopravní infastruktury8) nebo tìmito stavbami již zastavìné, s výjimkou zemìdìlských pozemkù pøevádìných podle § 7 nebo § 10 odst. 1, zemìdìlských pozemkù již využitých ke zøízení technické infrastruktury8); v pøípadì pochybností vydá na základì žádosti Státního pozemkového úøadu vyjádøení pøíslušný úøad územního plánování,

c)

zemìdìlské pozemky urèené podle schváleného návrhu pozemkové úpravy pro výstavbu polních cest a na provedení technických, vodohospodáøských a ekologických opatøení9),

d)

majetek, o jehož pøevodu na jiné osoby bylo rozhodnuto podle jiného právního pøedpisu10),

e)

zemìdìlské pozemky ve vojenských újezdech11),

f)

zemìdìlské pozemky v národních pøírodních památkách, národních pøírodních rezervacích a v prvních a druhých zónách národních parkù12),

g)

pozemky tvoøící rezervu státních pozemkù vymezených jiným právním pøedpisem13), s výjimkou nakládání podle § 3 odst. 3.

(2) Na žádost Státního pozemkového úøadu sdìlí pøíslušný správní úøad písemnì do 30 dnù, zdali pozemky, které mají být pøevedeny podle tohoto zákona, nejsou podle odstavce 1 z pøevodu vylouèeny. Pøi pøevodu zastavìných pozemkù se sdìlení v pøípadech podle odstavce 1 písm. c), e) a f) nevyžaduje.

(3) Pøíslušný katastrální úøad na žádost Státního pozemkového úøadu ovìøí do 30 dnù od doruèení žádosti ve své evidenci, že pozemky po 25. únoru 1948 nepøešly, ani nebyly pøevedeny do vlastnictví státu z vlastnictví církve, náboženské spoleènosti, øeholního øádu nebo kongregace anebo že ke dni 31. prosince 1949 nebyly ve vlastnictví obcí.

(4) U pozemkù, které jsou v katastru nemovitostí evidovány na základì rozhodnutí o výmìnì nebo pøechodu vlastnických práv podle § 11 odst. 8 zákona è. 139/2002 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, nebo podle § 9 odst. 6 zákona è. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úøadech, ve znìní pozdìjších pøedpisù, se ovìøení podle odstavce 3 nevyžaduje.

(5) Zemìdìlské pozemky uvedené v odstavci 1 lze podle tohoto zákona pøevádìt, pominou-li dùvody, které brání pøevodu nebo není-li pøevodci doruèeno ve lhùtì stanovené podle odstavce 2 sdìlení pøíslušného orgánu, s výjimkou pøípadù podle odstavce 1 písm. a) a f).

Bezúplatný pøevod pozemku

 

§ 7


(1) Státní pozemkový úøad bezúplatnì pøevede zemìdìlské pozemky, s nimiž je pøíslušný hospodaøit, na základì písemné žádosti obce, v jejímž katastrálním území se nacházejí, do jejího vlastnictví za pøedpokladu, že tomu nebrání práva tøetích osob14), a to jde-li o pozemky

a)

v zastavìném území8), jsou-li urèeny k zastavìní veøejnì prospìšnou stavbou,

b)

v zastavitelné ploše8), jsou-li urèeny k zastavìní veøejnì prospìšnou stavbou,

c)

urèené rozhodnutím o umístìní stavby k zastavìní, jsou-li urèeny k zastavìní veøejnì prospìšnou stavbou,

d)

zastavìné budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi ve vlastnictví obce,

e)

urèené vydaným územním plánem nebo vydaným regulaèním plánem k realizaci zelenì a k realizaci veøejnì prospìšných opatøení anebo již k tìmto úèelùm využité,

f)

nacházejí-li se ke dni nabytí úèinnosti tohoto zákona na území tøetích zón národních parkù a jsou-li v zastavìném území8) nebo zastavitelné ploše8); písemnou žádost týkající se bezúplatného pøevodu tìchto typù pozemkù lze podat nejpozdìji do 12 mìsícù ode dne nabytí úèinnosti tohoto zákona.

(2) Státní pozemkový úøad na základì písemné žádosti obce do jejího vlastnictví bezúplatnì pøevede

a)

silnièní pozemky15) pod místními komunikacemi nebo pod úèelovými komunikacemi, s nimiž je pøíslušný hospodaøit, pokud tato obec uvedené komunikace vlastní,

b)

silnièní pomocné pozemky16) a pozemky tvoøící silnièní ochranné pásmo17) související se silnièními pozemky podle písmene a), s nimiž je pøíslušný hospodaøit.

(3) Státní pozemkový úøad na základì písemné žádosti kraje do jeho vlastnictví bezúplatnì pøevede, pokud takovému pøevodu nebrání práva tøetích osob14) a pokud o pøevedení tìchto pozemkù nepožádala obec, zemìdìlské pozemky, s nimiž je pøíslušný hospodaøit,

a)

v zastavìném území8), jsou-li urèeny k zastavìní veøejnì prospìšnou stavbou,

b)

v zastavitelné ploše8), jsou-li urèeny k zastavìní veøejnì prospìšnou stavbou,

c)

urèené rozhodnutím o umístìní stavby k zastavìní, jsou-li urèeny k zastavìní veøejnì prospìšnou stavbou,

d)

zastavìné budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi ve vlastnictví kraje,

e)

urèené vydaným územním plánem nebo vydaným regulaèním plánem k realizaci zelenì a k realizaci veøejnì prospìšných opatøení anebo již k tìmto úèelùm využité.

(4) Státní pozemkový úøad na základì písemné žádosti kraje do jeho vlastnictví bezúplatnì pøevede

a)

silnièní pozemky15) pod silnicemi II. a III. tøídy, s nimiž je pøíslušný hospodaøit, pokud tento kraj uvedené silnice vlastní,

b)

silnièní pomocné pozemky16) a pozemky tvoøící silnièní ochranné pásmo17) související se silnièními pozemky podle písmene a), s nimiž je pøíslušný hospodaøit.

(5) V pøípadì, že je pozemní komunikací zastavìna pouze èást pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v podobì parcely, pøevede se tato èást urèená geometrickým plánem s tím, že náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdìlení pozemku hradí v pøípadì odstavce 2 obec a v pøípadì odstavce 4 kraj.

§ 8


(1) V pøípadì zmìny územnì plánovací dokumentace èi zmìny rozhodnutí o umístìní stavby, na základì kterého došlo k bezúplatnému pøevodu pozemku do vlastnictví obce podle § 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c) nebo kraje podle § 7 odst. 3 písm. a), b) nebo c), kterým by zamýšlená stavba nebyla veøejnì prospìšnou stavbou, jsou obec nebo kraj povinny zemìdìlský pozemek pøevést zpìt za stejných podmínek, za jakých byl na obec nebo kraj pøeveden, a to ve lhùtì do 90 dnù ode dne nabytí úèinnosti zmìny územního plánu nebo zmìny regulaèního plánu nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístìní stavby. Jestliže nebude možné pozemek pøevést zpìt, protože je ve vlastnictví tøetí osoby, jsou obec nebo kraj povinny ve stejné lhùtì poskytnout Státnímu pozemkovému úøadu finanèní náhradu ve výši ceny pozemku zjištìné podle cenového pøedpisu18) platného ke dni uzavøení smlouvy, podle které byl pozemek obci nebo kraji pøeveden.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí i v pøípadech, kdy došlo k bezúplatnému pøevodu pozemku do vlastnictví obce podle § 7 odst. 1 písm. e) nebo kraje podle § 7 odst. 3 písm. e) a pozemek nebyl k realizaci zelenì nebo k realizaci veøejnì prospìšných opatøení využit.

§ 9


Zemìdìlské pozemky podle § 10 až 13 lze pøevádìt pouze na

a)

fyzickou osobu, která je obèanem

1.

Èeské republiky19),

2.

jiného èlenského státu Evropské unie20),

3.

státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodáøském prostoru, nebo

4.

Švýcarské konfederace21),

b)

právnickou osobu, která je zemìdìlským podnikatelem v Èeské republice,

c)

právnickou osobu, která je zemìdìlským podnikatelem nebo má obdobné postavení

1.

v jiném èlenském státì Evropské unie20),

2.

ve státì, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodáøském prostoru, nebo

3.

ve Švýcarské konfederaci21).

§ 10

 

Pøevod zemìdìlského pozemku na žádost obce, jeho oprávnìného

uživatele nebo vlastníka stavby, která se na pozemku nachází


(1) Nebrání-li tomu ustanovení § 6, pøevede Státní pozemkový úøad úplatnì na základì písemné žádosti obce do jejího vlastnictví zemìdìlské pozemky, s nimiž je pøíslušný hospodaøit, nacházející se v jejím katastrálním území

a)

v zastavìném území8),

b)

v zastavitelné ploše8),

c)

urèené rozhodnutím o umístìní stavby k zastavìní.

(2) Pozemky vymezené v odstavci 1 se úplatnì pøevedou na základì písemné žádosti obce do jejího vlastnictví, pokud byly marnì nabídnuty oprávnìným osobám podle zákona è. 229/1991 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, s výjimkou pøevodu podle odstavce 3.

(3) Na základì písemné žádosti oprávnìného uživatele pozemku v zahrádkových nebo chatových osadách zøízených na základì územního rozhodnutí nebo existujících již pøed 1. øíjnem 1976 nebo zøízených na základì územního rozhodnutí pøevede Státní pozemkový úøad tento pozemek do vlastnictví, popøípadì spoluvlastnictví této osobì. Do vlastnictví nabyvatele se souèasnì s pozemkem pøevádìjí bezúplatnì všechny souèásti a pøíslušenství tohoto pozemku.

(4) Na základì písemné žádosti pøevede Státní pozemkový úøad vlastníkovi, popøípadì spoluvlastníkovi stavby, která je nemovitostí, zemìdìlský pozemek, na nìmž je umístìna tato stavba, a to v pøípadì, že pozemek je funkènì spojen s touto stavbou a vlastník, popøípadì spoluvlastník stavby je oprávnìným uživatelem tohoto pozemku. Státní pozemkový úøad pøevede vlastníkovi, popøípadì spoluvlastníkovi stavby, která je nemovitostí, zemìdìlský pozemek sousedící s pozemkem, na nìmž je umístìna tato stavba, jestliže tento pozemek je funkènì spojen s touto stavbou a vlastník, popøípadì spoluvlastník stavby je oprávnìným uživatelem tohoto pozemku.

(5) Pokud o pøevod zemìdìlského pozemku požádají souèasnì osoby uvedené v odstavcích 1, 3 nebo 4, uspokojí se nejprve uživatel pozemku v zahrádkových nebo chatových osadách, pokud podá žádost nejpozdìji do 12 mìsícù ode dne nabytí úèinnosti tohoto zákona, poté vlastník, popøípadì spoluvlastník stavby, která je nemovitostí, a nakonec obec.

§ 11

 

Pøevod zemìdìlského pozemku na žádost vlastníka

sousedícího pozemku


(1) Na základì písemné žádosti pøevede Státní pozemkový úøad zemìdìlský pozemek, s nímž je pøíslušný hospodaøit, vlastníkovi, popøípadì spoluvlastníkùm sousedícího zemìdìlského pozemku, pokud o zemìdìlský pozemek nepožádá osoba podle § 10. Pøevést však nelze zemìdìlský pozemek, jehož výmìra pøesahuje 10 % výmìry sousedícího zemìdìlského pozemku vlastníka, popøípadì jeho spoluvlastníkù.

(2) Pro úèely tohoto zákona je sousedícím pozemkem každý jednotlivý pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako parcela oznaèená parcelním èíslem a zobrazená v katastrální mapì nebo v mapì bývalého pozemkového katastru anebo v navazujících operátech pøídìlového a scelovacího øízení, a který má s pøedmìtným pozemkem spoleènou hranici nebo se ho alespoò v jednom bodì dotýká.

(3) Pokud o pøevod zemìdìlského pozemku požádá více vlastníkù, popøípadì spoluvlastníkù sousedících zemìdìlských pozemkù, kteøí splòují podmínky uvedené v odstavci 1, vyzve je Státní pozemkový úøad, aby nabídli kupní cenu, která však nesmí být nižší než cena obvyklá. Podle výše nabídnuté kupní ceny stanoví Státní pozemkový úøad poøadí osob, a poté vyzve k uzavøení kupní smlouvy tu z nich, která se s nejvyšší nabídkou kupní ceny umístila na prvním místì. Pokud tato osoba neuzavøe smlouvu do 45 dnù ode dne pøevzetí návrhu kupní smlouvy pøedložené Státním pozemkovým úøadem nebo ode dne doruèení tohoto návrhu do vlastních rukou na adresu uvedenou nabyvatelem nebo pokud nabyvatel nesplní ve lhùtì pro pøijetí návrhu kupní smlouvy podmínky stanovené v § 16 odst. 1, není Státní pozemkový úøad tímto návrhem vázán a postupnì vyzývá k uzavøení kupní smlouvy osoby podle poøadí, ve kterém se se svojí nabídkou kupní ceny umístily.

(4) V pøípadì, že nìkteré osoby nabídly podle odstavce 3 kupní cenu ve stejné výši, vyzve Státní pozemkový úøad tyto osoby k podání nových nabídek s tím, že novì nabízená kupní cena nesmí být nižší než ta, která jimi byla nabídnuta v pøedchozím pøípadì.

(5) Zemìdìlský pozemek lze podle odstavcù 1 a 3 pøevést i tehdy, jestliže o to požádá spoluvlastník sousedícího zemìdìlského pozemku.

§ 12

 

Pøevod zemìdìlského pozemku na základì veøejné nabídky


(1) Nebráni-li tomu ustanovení § 6, mùže Státní pozemkový úøad úplatnì pøevést zemìdìlský pozemek, s nímž je pøíslušný hospodaøit, který byl marnì nabídnut oprávnìným osobám podle jiného právního pøedpisu22), a to na základì veøejné nabídky podle odstavce 2.

(2) Státní pozemkový úøad zveøejní na své úøední desce a na svých internetových stránkách oznámení o zahájení veøejné nabídky s uvedením údajù o pozemcích podle katastru nemovitostí23), o jejich cenì stanovené podle odstavce 3 spolu s výzvou, aby osoby uvedené v odstavci 4 o nabízené zemìdìlské pozemky podávaly písemnou žádost ve lhùtì 1 mìsíce od zveøejnìní. Souèasnì zveøejní na svých internetových stránkách text kupní smlouvy, jejíž obsah je pro pøevod podle veøejné nabídky závazný a nelz
e jej bìhem veøejné nabídky mìnit. Státní pozemkový úøad mùže do doby uzavøení kupní smlouvy veøejnou nabídku zcela zrušit nebo pozmìnit. Oznámení o této skuteènosti zveøejní rovnìž na své úøední desce a na svých internetových stránkách.

(3) Státní pozemkový úøad v oznámení o zahájení veøejné nabídky stanoví cenu zemìdìlských pozemkù podle bonitovaných pùdnì ekologických jednotek24), nebo nejsou-li zemìdìlské pozemky bonitovány, za prùmìrnou cenu pro jednotlivá katastrální území podle jiného právního pøedpisu25). Pøi stanovení ceny se v obou pøípadech použije cenový pøedpis platný k poslednímu dni kalendáøního roku pøedcházejícího vyhlášení veøejné nabídky.

(4) Bìhem lhùty pro podávání žádostí podle odstavce 2 mohou o nabízené zemìdìlské pozemky písemnì požádat

a)

oprávnìné osoby, jejichž nárok na náhradní zemìdìlský pozemek vyjádøený v korunách èiní nejménì 50 % z ceny pozemku podle odstavce 3,

b)

fyzické nebo právnické osoby, které jsou zemìdìlskými podnikateli a které prokazatelnì provozují zemìdìlskou výrobu minimálnì po dobu 36 mìsícù na zemìdìlských pozemcích o rozloze nejménì 10 ha v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do nìhož náležejí zemìdìlské pozemky urèené k pøevodu, nebo

c)

fyzické nebo právnické osoby, které jsou zemìdìlskými podnikateli a které vlastní nejménì 10 ha zemìdìlské pùdy v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do nìhož náležejí zemìdìlské pozemky urèené k pøevodu, a které prokazatelnì provozují na území Èeské republiky zemìdìlskou výrobu minimálnì po dobu 36 mìsícù na pozemcích o rozloze nejménì 10 ha.

(5) Pokud ve lhùtì pro podávání žádostí požádají o pøevod zemìdìlského pozemku zaøazeného do veøejné nabídky

a)

osoby uvedené v § 10 nebo 11, veøejná nabídka se v pøíslušné èásti ruší a Státní pozemkový úøad postupuje podle § 10 nebo 11; jestliže tyto osoby ve lhùtì pro podávání žádostí o pøevod zemìdìlského pozemku nepožádají, jejich právo na pøevod zemìdìlského pozemku podle tìchto ustanovení jim zaniká,

b)

oprávnìné osoby uvedené v odstavci 4 písm. a), postupuje Státní pozemkový úøad podle odstavce 8, nebo

c)

pokud nepožádá o pøevod zemìdìlského pozemku oprávnìná osoba, ale osoba uvedená v odstavci 4 písm. b) nebo c), která má tento pozemek pronajatý od Státního pozemkového úøadu ke dni vyhlášení veøejné nabídky nepøetržitì po dobu 36 mìsícù, postupuje Státní pozemkový úøad podle odstavce 9.

(6) V ostatních pøípadech Státní pozemkový úøad vyzve osoby, které podaly žádost, aby v pøimìøené lhùtì, kterou jim urèí,

a)

nabídly kupní cenu, která nesmí být nižší než cena podle odstavce 3, a

b)

zaplatily na úèet Státního pozemkového úøadu kauci ve výši 5 % z ceny pozemku, která byla oznámena pøi vyhlášení veøejné nabídky, nejménì však 5 000 Kè.

(7) Osobì, která nabídla nejvyšší kupní cenu a zaplatila kauci podle odstavce 6 písm. b), Státní pozemkový úøad bez zbyteèného odkladu písemnì potvrdí, že její nabídka byla vybrána, zákonné podmínky splnìny a pozemek jí bude za nabídnutou cenu pøeveden na základì kupní smlouvy, jejíž text byl zveøejnìn podle odstavce 2 a kterou je osoba povinna uzavøít ve lhùtì, formì a zpùsobem podle § 16 odst. 3. V pøípadì, že nìkteré osoby nabídly podle odstavce 2 nejvyšší kupní cenu ve stejné výši, vyzve Státní pozemkový úøad tyto osoby k podání nových nabídek s tím, že novì nabízená kupní cena nesmí být nižší než ta, která jimi byla nabídnuta v pøedchozím pøípadì.

(8) Jestliže o pøevod zemìdìlského pozemku zaøazeného do veøejné nabídky požádá jedna nebo více oprávnìných osob, Státní pozemkový úøad postupuje podle odstavce 6 obdobnì s tím, že vyzve pouze tyto oprávnìné osoby a na základì výše nabídnuté kupní ceny stanoví jejich poøadí. Zemìdìlský pozemek pøevede té z nich, která se s nejvyšší cenou umístila na prvním místì. Pokud však tato osoba neuzavøe ve lhùtì stanovené v § 16 odst. 3 kupní smlouvu, postupuje Státní pozemkový úøad obdobnì vùèi dalším osobám v poøadí, v jakém se se svojí nabídkou kupní ceny umístily.

(9) V pøípadì, že o pøevod zemìdìlského pozemku požádá jeho nájemce splòující podmínku podle odstavce 5 písm. c), Státní pozemkový úøad této osobì bez zbyteèného odkladu písemnì potvrdí, že jí pozemek bude pøeveden za vyhlášenou kupní cenu na základì kupní smlouvy, jejíž text byl zveøejnìn podle odstavce 2 a kterou je povinen nájemce uzavøít ve lhùtì, formì a zpùsobem podle § 16 odst. 3. V pøípadì, že tento nájemce neuzavøe kupní smlouvu ve stanovené lhùtì, Státní pozemkový úøad postupuje dále podle odstavce 6.

(10) Osoba, která uplatní právo na pøevod zemìdìlského pozemku podle odstavce 9, mùže tímto zpùsobem nabýt zemìdìlský pozemek, popøípadì pozemky maximálnì do výše 70 % výmìry zemìdìlských pozemkù nabídnutých k pøevodu, u kterých ke dni vyhlášení veøejné nabídky splòuje podmínky podle odstavce 5 písm. c). Jestliže tato osoba splòuje podmínky podle odstavce 5 písm. c) pouze k jednomu zemìdìlskému pozemku, omezení uvedené ve vìtì první se neuplatní. Celková výmìra pozemkù nabytých na základì odstavce 9 je omezena na nejvýše 500 ha. Do této výmìry se zapoèítají i pozemky nabyté obdobným zpùsobem na základì dosavadních právních pøedpisù.

(11) Do požadované doby 36 mìsícù pro dobu trvání nájmu podle odstavce 5 písm. c) se zapoèítává i doba, po kterou byl nájemcem zemìdìlského pozemku právní pøedchùdce souèasného nájemce, nebo doba, po kterou byla nájemcem nebo podnájemcem pozemku fyzická osoba zapsaná v evidenci zemìdìlského podnikatele, která svùj podnik pøevedla na pøíbuzné v øadì pøímé, sourozence nebo manžela. Podmínka podle odstavce 5 písm. c) bude považována za splnìnou i v pøípadì, že nájemce mìl po stanovenou dobu v nájmu zemìdìlský pozemek ve vlastnictví státu odpovídající velikosti v katastrálním území obce, do nìhož náleží zemìdìlský pozemek, popøípadì pozemky, urèené k pøevodu dotèené pozemkovou úpravou, které vznikly na základì rozhodnutí o výmìnì nebo pøechodu vlastnických práv.

(12) V pøípadì uzavøení kupní smlouvy se kupujícímu do kupní ceny zapoète kauce zaplacená podle odstavce 6 písm. b). Kauce zaplacená osobou, které bylo potvrzeno, že její nabídka byla vybrána a která nesplnila podmínky stanovené v § 16 odst. 3, propadá státu. V pøípadì ukonèení veøejné nabídky uzavøením kupní smlouvy nebo i z jiného dùvodu je Státní pozemkový úøad povinen vrátit zaplacenou kauci všem ostatním osobám, a to nejpozdìji do 10 dnù ode dne ukonèení veøejné nabídky.

§ 13

 

Prodej zemìdìlského pozemku v obchodní veøejné soutìži


(1) Státní pozemkový úøad mùže prodat zemìdìlské pozemky, s nimiž je pøíslušný hospodaøit, které nebyly pøevedeny postupem uvedeným v § 10 až 12, fyzickým nebo právnickým osobám v obchodní veøejné soutìži podle jiného právního pøedpisu26); rozhodujícím kritériem je výše nabídnuté kupní ceny.

(2) Pokud osoba, které bylo oznámeno pøijetí návrhu na uzavøení kupní smlouvy, nesplní podmínky stanovené v § 16 odst. 3, oznámí Státní pozemkový úøad pøijetí návrhu další osobì v poøadí.

§ 14

 

Kupní cena a její úhrada


(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, pøevádìjí se pozemky, s nimiž je Státní pozemkový úøad pøíslušný hospodaøit, úplatnì, a to za cenu obvyklou18).

(2) Kupní cena musí být, pokud dále není uvedeno jinak, uhrazena do 60 dnù ode dne nabytí úèinnosti kupní smlouvy. Kupní smlouva nabývá úèinnosti dnem jejího podpisu.

(3) Kupující mùže zaplatit kupní cenu ve splátkách, nejpozdìji však do 10 let ode dne nabytí úèinnosti kupní smlouvy, a to s úrokem vypoèteným v souladu s právem Evropské unie27). Poskytnutá výhoda splátek zaniká, pokud kupující pøed zaplacením celé kupní ceny pøevede vlastnické právo k pozemku na jinou osobu. V tomto pøípadì je kupující povinen doplatit neuhrazenou èást kupní ceny Státnímu pozemkovému úøadu do 30 dnù ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva k pøevádìnému zemìdìlskému pozemku. Poskytnutá výhoda splátek nezaniká, pøevede-li zemìdìlský podnikatel podnik, vèetnì pozemkù, pøíbuznému v øadì pøímé, sourozenci nebo manželovi, nebo v pøípadì, kdy nabyvatel podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona è. 95/1999 Sb., ve znìní úèinném do dne nabytí úèinnosti tohoto zákona, pøevedl pozemek na spoleènost nebo družstvo, jako jehož spoleèník nebo èlen pozemek získal. Pøevod na takovouto osobu je nabyvatel povinen oznámit Státnímu pozemkovému úøadu do 30 kalendáøních dnù ode dne, kdy byl vyrozumìn katastrálním úøadem o vkladu vlastnického práva ve prospìch nového vlastníka, a doložit Státnímu pozemkovému úøadu, že nový nabyvatel je jeho pøíbuzný v øadì pøímé, sourozenec, manžel nebo je spoleèností nebo družstvem, jako jejichž spoleèník nebo èlen pozemek získal.

(4) Kupující je povinen pøed uzavøením kupní smlouvy uhradit Státnímu pozemkovému úøadu èást kupní ceny, a to ve výši 10 %.

(5) Na úhradu kupní ceny zapoète Státní pozemkový úøad všechny nároky, které má kupující podle zákona è. 229/1991 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, vùèi státu a jejichž uspokojení je pøíslušný zajistit Státní pozemkový úøad, a které pøitom považuje za nesporné. Státní pozemkový úøad mùže zapoèítat na úhradu kupní ceny i jiné pohledávky vùèi státu, u kterých je pøíslušný k plnìní. Pohledávky, jejichž výše je sporná, lze takto zapoèítat jen ve výši, kterou má Státní pozemkový úøad za prokázanou.

§ 15

 

Zástavní a pøedkupní právo


(1) K zajištìní dosud nesplacené kupní ceny zemìdìlského pozemku nebo její èásti vzniká státu zástavní právo k pøevádìnému zemìdìlskému pozemku k okamžiku pøevodu pozemku.

(2) K pozemku pøevádìnému podle tohoto zákona má stát pøedkupní právo jako právo vìcné; to platí i pro pøípad jiného zcizení než prodejem. V pøípadì uvažovaného zcizení je nabyvatel povinen státu nabídnout pozemek ke koupi za cenu, za kterou jej získá od Státního pozemkového úøadu nebo získal od Pozemkového fondu Èeské republiky. Pøedkupní právo státu zaniká zaplacením kupní ceny pozemku, nejdøíve však uplynutím 5 let ode dne vkladu vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí ve prospìch nabyvatele. Pøedkupní právo státu nevzniká u pøevodu zemìdìlských pozemkù podle § 10 odst. 1 a 4 a u pøevodu na oprávnìné osoby podle § 11, 12 a 13.

(3) Pozemek, na nìjž je uplatnìno zástavní nebo pøedkupní právo státu podle odstavcù 1 a 2, nesmí vlastník uèinit pøedmìtem dalšího zástavního práva, s výjimkou zástavního práva na poskytnutí bankovního úvìru na zaplacení celé kupní ceny.

(4) Souèasnì s podáním návrhu na vklad vlastnického práva k pøevádìnému zemìdìlskému pozemku Státní pozemkový úøad navrhne katastrálnímu úøadu zápis zástavního práva podle odstavce 1, pøedkupního práva podle odstavce 2 a omezení podle odstavce 3.

(5) Pøedkupní právo, které podle tohoto zákona vázne na pozemku zahrnutém do pozemkových úprav, pøejde na pozemek, který pøejde podle schváleného návrhu pozemkových úprav do vlastnictví nabyvatele.

(6) Nároky státu vyplývající ze zástavního a z pøedkupního práva uplatòuje Státní pozemkový úøad.

Podmínky pøevodu zemìdìlského pozemku

 

§ 16


(1) Smlouvu o pøevodu zemìdìlského pozemku, s nímž je Státní pozemkový úøad pøíslušný hospodaøit, lze uzavøít pouze s osobou, která

a)

není v prodlení s plnìním svého dluhu vùèi státu, jemuž odpovídá pohledávka státu, s níž je pøíslušný hospodaøit Státní pozemkový úøad,

b)

prokáže potvrzením ne starším než 3 mìsíce, že není v prodlení s plnìním svého dluhu vùèi státu za privatizovaný majetek, který byl na ni pøeveden na základì rozhodnutí o privatizaci,

c)

doloží potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnù, že nemá v evidenci daní u orgánù Finanèní správy Èeské republiky ani orgánù celní správy Èeské republiky evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno poseèkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady ve splátkách,

d)

nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti28); potvrzení o stavu závazkù je povinen vyžádat Státní pozemkový úøad od pøíslušné okresní správy sociálního zabezpeèení29).

(2) Kupní smlouva musí obsahovat ustanovení o tom, že podmínky uvedené v odstavci 1 byly splnìny. Podmínky uvedené v odstavci 1 neplatí pro oprávnìné osoby a pro nabyvatele podle § 10 odst. 3.

(3) Smlouva mezi Státním pozemkovým úøadem a nabyvatelem musí splòovat náležitosti podle jiného právního pøedpisu30). Nestanoví-li zákon jinak, Státní pozemkový úøad bez zbyteèného odkladu po splnìní všech podmínek stanovených zákonem pro uzavøení smlouvy o pøevodu zemìdìlského pozemku zašle nabyvateli potøebný poèet vyhotovení textu smlouvy o pøevodu zemìdìlského pozemku. Nabyvatel je povinen požadovaným zpùsobem podepsat stejnopisy textu smlouvy o pøevodu zemìdìlského pozemku a doložit skuteènosti podle odstavce 1 do 45 dnù od pøevzetí textu smlouvy nebo od jeho doruèení do vlastních rukou na adresu uvedenou nabyvatelem. V pøípadì porušení této povinnosti není Státní pozemkový úøad povinen smlouvu o pøevodu zemìdìlského pozemku uzavøít a vùèi nabyvateli není pøedchozími návrhy vázán.

(4) Návrh na vklad vlastnického práva k pøevádìnému zemìdìlskému pozemku do katastru nemovitostí podává Státní pozemkový úøad.

§ 17


(1) Pøi pøevodu zemìdìlského pozemku, s nímž je Státní pozemkový úøad pøíslušný hospodaøit, poskytne Státní pozemkový úøad dosavadnímu nájemci náhradu za trvalý porost, kterou by jinak byl povinen poskytnout nájemci pøi ukonèení nájmu podle jiného právního pøedpisu31). V takovém pøípadì nájemci již náhrada za trvalý porost pøi ukonèení nájmu podle jiného právního pøedpisu31) nepøísluší.

(2) Jestliže je nabyvatelem pozemku s trvalým porostem nebo s oplocením osoba, která na svùj náklad trvalý porost nebo oplocení zøídila, bude této osobì kupní cena snížena o cenu trvalého porostu a oplocení. Ke snížení kupní ceny nedojde v pøípadì, že pøed podpisem smlouvy mezi Státním pozemkovým úøadem a nabyvatelem, který zøídil trvalý porost nebo oplocení, došlo k vypoøádání závazkù spojených se zøízením trvalého porostu nebo oplocení. Uvedený postup mùže uplatòovat i právní nástupce zøizovatele trvalého porostu nebo oplocení.

§ 18


Pøi pøevodu zemìdìlského pozemku, s nímž je Státní pozemkový úøad pøíslušný hospodaøit, se za souèást tohoto pozemku považuje oplocení a melioraèní zaøízení, které je ve vlastnictví státu, s výjimkou hlavních melioraèních zaøízení32), a pøechází na nabyvatele spolu s pozemkem.

§ 19


(1) Prodlení se zaplacením kupní ceny popøípadì splátky delší než 30 dnù, pøi prodeji zemìdìlských pozemkù podle § 10 až 13, je dùvodem pro odstoupení Státního pozemkového úøadu od kupní smlouvy. Za užívání zemìdìlského pozemku ode dne uzavøení kupní smlouvy do úèinnosti odstoupení má Státní pozemkový úøad právo na náhradu. Výše náhrady èiní roènì 1 % z ceny zemìdìlského pozemku uvedené v kupní smlouvì, tedy 1/12 z roèní náhrady za každý zapoèatý mìsíc užívání.

(2) Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, Státní pozemkový úøad je pøíslušný hospodaøit se zemìdìlským pozemkem, který byl pøedmìtem kupní smlouvy.

(3) Státní pozemkový úøad navrhne zápis zmìny vlastnického práva, která nastala v dùsledku odstoupení od smlouvy, a související vznik pøíslušnosti hospodaøit pøíslušnému katastrálnímu úøadu; návrh doloží listinou stanovenou jiným právním pøedpisem33).

§ 20


(1) Státní pozemkový úøad je povinen si ovìøit u pøíslušného katastrálního úøadu, na základì kterých listinných dokladù bylo zapsáno v katastru nemovitostí vlastnické právo státu k zemìdìlskému pozemku.

(2) V pøípadì, že v katastru nemovitostí je vedeno vlastnické právo státu k zemìdìlskému pozemku, které nelze doložit listinnými doklady, má se pro úèely jeho pøevodu podle tohoto zákona za to, že stát je jeho vlastníkem a Státní pozemkový úøad je s ním pøíslušný hospodaøit podle jiného právního pøedpisu34).

(3) Pøi pøevodu zemìdìlského pozemku, u nìhož vlastnické právo státu zapsané v katastru nemovitostí nelze doložit listinnými doklady, zveøejní Státní pozemkový úøad jeho zamýšlený pøevod a souèasnì vyzve k podání pøípadných námitek vlastnického práva jiných osob k tomuto pozemku ve lhùtì 3 mìsícù od vyhlášení této výzvy. Zamýšlený pøevod a výzva se vyhlásí zveøejnìním na úøední desce Státního pozemkového úøadu, na jeho internetových stránkách a na úøední desce obecního úøadu v obci, na jejímž území se zemìdìlský pozemek nachází. První den zveøejnìní na úøední desce Státního pozemkového úøadu je dnem vyhlášení výzvy.

(4) Podá-li jiná osoba písemnou námitku vlastnického práva k zemìdìlskému pozemku u Státního pozemkového úøadu do skonèení lhùty pro podání námitek podle odstavce 3, nelze zemìdìlský pozemek podle tohoto zákona pøevést.

(5) Pokud osoba uvedená v odstavci 4 nedoloží, že podala návrh katastrálnímu úøadu na zápis svého vlastnického práva do katastru nemovitostí nebo že u soudu uplatnila své vlastnické právo k zemìdìlskému pozemku ve lhùtì 1 roku od podání námitek u Státního pozemkového úøadu, lze pøevod podle tohoto zákona provést.

(6) Nenamítne-li jiná osoba své vlastnické právo k zemìdìlskému pozemku ve lhùtì uvedené v odstavci 3 a prokáže-li pozdìji, že byla ke dni skonèení této lhùty jeho vlastníkem, pøísluší jí od Státního pozemkového úøadu finanèní náhrada ve výši ceny, za kterou byl zemìdìlský pozemek pøeveden na nabyvatele, u bezúplatných pøevodù ve výši ceny zjištìné podle cenového pøedpisu35) ke dni pøevodu.

§ 21

 

Spoleèná ustanovení


(1) Podílový spoluvlastník zemìdìlského pozemku, který nabyl spoluvlastnický podíl k zemìdìlskému pozemku pøevodem podle § 10 odst. 3, nemá zákonné pøedkupní právo vùèi Státnímu pozemkovému úøadu; § 140 obèanského zákoníku se ve vztahu k nìmu nepoužije.

(2) Osoba, která s pøedchozím souhlasem Pozemkového fondu Èeské republiky nebo Státního pozemkového úøadu zøídila na zemìdìlském pozemku ve vlastnictví státu, k nìmuž má pøíslušnost hospodaøení Státní pozemkový úøad, trvalý porost, nebo k jeho zøízení byla oprávnìna pøed nabytím úèinnosti tohoto zákona, a užívá pozemek s trvalým porostem na základì nájemní smlouvy uzavøené s Pozemkovým fondem Èeské republiky nebo se Státním pozemkovým úøadem na dobu urèitou, která není kratší než 5 let, má po dobu trvání nájmu pøedkupní právo k tomuto zemìdìlskému pozemku. Pøedkupní právo vzniká i nájemci, který prokáže, že je právním nástupcem zøizovatele trvalého porostu.

(3) V pøípadì, že zøizovatel trvalého porostu využije pøedkupní právo, pøevede mu Státní pozemkový úøad pozemek za cenu obvyklou s tím, že ji mùže uhradit ve splátkách, a to s úrokem vypoèteným v souladu s pøedpisem Evropské unie27), nejpozdìji však do 10 let ode dne nabytí úèinnosti kupní smlouvy.

(4) Údaje katastru nemovitostí potøebné pro èinnost Státního pozemkového úøadu podle tohoto zákona poskytují zemìmìøické a katastrální orgány bezúplatnì.

§ 22

 

Pøechodná ustanovení


(1) Dnem nabytí úèinnosti tohoto zákona vstupuje Èeská republika do všech práv a povinností Pozemkového fondu Èeské republiky, vèetnì práv a povinností z pracovnìprávních vztahù a ze správních nebo soudních øízení, jejichž úèastníkem byl Pozemkový fond Èeské republiky, a vèetnì postavení Pozemkového fondu Èeské republiky jako povinné osoby podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými spoleènostmi a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými spoleènostmi) (dále jen "zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi"). K výkonu tìchto práv a povinností je pøíslušný Státní pozemkový úøad.

(2) Dnem nabytí úèinnosti tohoto zákona zaniká funkce èlenù dozorèí rady Pozemkového fondu Èeské republiky.

(3) Veškerý majetek Pozemkového fondu Èeské republiky pøechází dnem nabytí úèinnosti tohoto zákona na Èeskou republiku; s tímto majetkem je podle jiného právního pøedpisu34) pøíslušný hospodaøit Státní pozemkový úøad. Finanèní prostøedky na úètech Pozemkového fondu Èeské republiky se dnem nabytí úèinnosti tohoto zákona stávají pøíjmem státního rozpoètu.

(4) Výkon práv a povinností z pracovnìprávních vztahù k zamìstnancùm Èeské republiky zaøazených v pozemkových úøadech a Ústøedním pozemkovém úøadì pøechází dnem nabytí úèinnosti tohoto zákona na Státní pozemkový úøad.

(5) Pøíslušnost hospodaøit s majetkem Èeské republiky, vèetnì práv a ostatních majetkových hodnot, se kterými bylo pøíslušné hospodaøit ministerstvo v rozsahu potøebném pro èinnost pozemkových úøadù a Ústøedního pozemkového úøadu, pøechází dnem nabytí úèinnosti tohoto zákona na Státní pozemkový úøad.

(6) Závazky a pohledávky státu, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních pøedpisù, které souvisejí s èinností pozemkových úøadù a Ústøedního pozemkového úøadu, plní a vykonává poèínaje dnem nabytí úèinnosti tohoto zákona Státní pozemkový úøad.

(7) Oprávnìní o odborné zpùsobilosti k projektování pozemkových úprav udìlená po 8. záøí 1997 se považují za oprávnìní udìlená podle tohoto zákona.

(8) Øízení o pozemkových úpravách zahájená pøede dnem nabytí úèinnosti tohoto zákona se dokonèí podle tohoto zákona. Pokud však je zpracovaný návrh pozemkových úprav vystaven ke dni nabytí úèinnosti tohoto zákona k veøejnému nahlédnutí, øízení se dokonèí podle dosavadních právních pøedpisù. Øízení, které ke dni nabytí úèinnosti tohoto zákona vedl pozemkový úøad, dokonèí pøíslušný krajský pozemkový úøad Státního pozemkového úøadu a øízení, které ke dni nabytí úèinnosti tohoto zákona vedl Ústøední pozemkový úøad, dokonèí ústøedí Státního pozemkového úøadu.

(9) Státní pozemkový úøad je pøíslušným pozemkovým úøadem podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.

(10) Rezerva státních pozemkù vytvoøená Pozemkovým fondem Èeské republiky do dne nabytí úèinnosti tohoto zákona se považuje za rezervu vytvoøenou Státním pozemkovým úøadem podle tohoto zákona.

(11) Žádosti podle § 10 odst. 3 podané do dne 31. prosince 2013 se i po tomto datu vyøídí podle tohoto zákona ve znìní úèinném do dne 31. prosince 2013.

(12) Do doby trvání užívání pozemku s trvalým porostem na základì nájemní smlouvy uzavøené s Pozemkovým fondem Èeské republiky nebo se Státním pozemkovým úøadem podle § 21 odst. 2 se zapoèítá i doba jeho užívání, která poèala bìžet podle § 15a zákona è. 569/1991 Sb., ve znìní úèinném ke dni pøedcházejícímu dni nabytí úèinnosti tohoto zákona.

(13) Byla-li podána žádost Pozemkovému fondu Èeské republiky o bezúplatný pøevod zemìdìlských pozemkù a dalších nemovitostí na kraje, obce, veøejné vysoké školy nebo veøejné výzkumné instituce podle zákona è. 95/1999 Sb. a zákona è. 569/1991 Sb., ve znìní úèinném do dne nabytí úèinnosti tohoto zákona, vyøízení takové žádosti dokonèí pøíslušný krajský pozemkový úøad Státního pozemkového úøadu podle dosavadních právních pøedpisù.

(14) Byl-li Pozemkovým fondem Èeské republiky pøed úèinností tohoto zákona vyhlášen prodej zemìdìlských pozemkù podle § 7 odst. 2 zákona è. 95/1999 Sb., a byla-li podána žádost podle § 7 odst. 3 téhož zákona, dokonèí pøíslušný krajský pozemkový úøad Státního pozemkového úøadu vyøízení této žádosti, vèetnì uzavøení pøíslušné smlouvy, podle dosavadních právních pøedpisù.

(15) Podle ustanovení tohoto zákona týkajících se ztráty výhody splátkového režimu a zániku pøedkupního práva se postupuje i u smluv uzavøených podle zákona è. 95/1999 Sb., ve znìní úèinném do dne nabytí úèinnosti tohoto zákona. Katastrální úøad tato pøedkupní práva vymaže z katastru nemovitostí záznamem na základì ohlášení vlastníka nemovitosti, k níž je zaniklé pøedkupní právo zapsáno.

(16) Vrácení pøevedených zemìdìlských pozemkù a dalších nemovitostí, pokud byly Pozemkovým fondem Èeské republiky bezúplatnì pøevedeny na kraje, obce nebo veøejné vysoké školy podle zákona è. 95/1999 Sb. a zákona è. 569/1991 Sb., ve znìní úèinném ke dni uskuteènìní tohoto pøevodu, uplatní Státní pozemkový úøad, odpadl-li dùvod pro takové pøevedení nebo se dodateènì zjistí, že takový dùvod v dobì jejich pøevodu neexistoval.

(17) Vrácení bezúplatnì pøevedených zemìdìlských pozemkù podle § 8 se uplatní i tehdy, došlo-li k jejich bezúplatnému pøevodu do vlastnictví obce podle dosavadních právních pøedpisù.

(18) Byl-li pozemek ve vlastnictví státu zastavìn po 24. 6. 1991, a to se souhlasem registrované církve nebo náboženské spoleènosti jako oprávnìné osoby podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi nebo jejich právních pøedchùdcù v souladu s pøíslušnými stavebními pøedpisy, nemá tato oprávnìná osoba nárok na náhradu škody, jestliže pozemek podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi nelze z dùvodu zastavìní vydat.

(19) Návrh na výmaz Pozemkového fondu Èeské republiky z obchodního rejstøíku podá ministerstvo.

§ 23

 

Zrušovací ustanovení


Zrušuje se:

1.

Zákon è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky.

2.

Zákon Èeské národní rady è. 546/1992 Sb., kterým se mìní a doplòuje zákon Èeské národní rady è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky.

3.

Èl. II zákona è. 161/1997 Sb., kterým se doplòuje zákon Èeské národní rady è. 500/1990 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky ve vìcech pøevodù vlastnictví státu k nìkterým vìcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon Èeské národní rady è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky, ve znìní zákona Èeské národní rady è. 546/1992 Sb.

4.

Èl. II zákona è. 269/1998 Sb., kterým se mìní zákon è. 500/1990 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky ve vìcech pøevodù vlastnictví státu k nìkterým vìcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisù na financování opatøení k odstranìní následkù povodní v roce 1997.

5.

Zákon è. 95/1999 Sb., o podmínkách pøevodu zemìdìlských a lesních pozemkù z vlastnictví státu na jiné osoby a o zmìnì zákona è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákona è. 357/1992 Sb., o dani dìdické, dani darovací a dani z pøevodu nemovitostí, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

6.

Èl. III zákona è. 144/1999 Sb., kterým se mìní zákon è. 42/1992 Sb., o úpravì majetkových vztahù a vypoøádání majetkových nárokù v družstvech, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

7.

Zákon è. 66/2000 Sb., kterým se mìní zákon è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

8.

Èást druhá zákona è. 308/2000 Sb., kterým se mìní zákon è. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných pùdních látkách, pomocných rostlinných pøípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemìdìlských pùd (zákon o hnojivech), a zákon è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

9.

Zákon è. 253/2001 Sb., kterým se mìní zákon è. 95/1999 Sb., o podmínkách pøevodu zemìdìlských a lesních pozemkù z vlastnictví státu na jiné osoby a o zmìnì zákona è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákona è. 357/1992 Sb., o dani dìdické, dani darovací a dani z pøevodu nemovitostí, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

10.

Zákon è. 313/2001 Sb., kterým se mìní zákon è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

11.

Èást tøetí zákona è. 15/2002 Sb., kterým se mìní zákon è. 238/1992 Sb., o nìkterých opatøeních souvisejících s ochranou veøejného zájmu a o nesluèitelnosti nìkterých funkcí (zákon o støetu zájmù), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony.

12.

Èást první zákona è. 148/2002 Sb., kterým se mìní zákon è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 357/1992 Sb., o dani dìdické, dani darovací a dani z pøevodu nemovitostí, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

13.

Èást ètvrtá zákona è. 260/2002 Sb., kterým se mìní zákon è. 191/1999 Sb., o opatøeních týkajících se dovozu, vývozu a zpìtného vývozu zboží porušujícího nìkterá práva duševního vlastnictví a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve znìní zákona è. 121/2000 Sb., zákon è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištìní základu danì z pøíjmù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

14.

Zákon è. 423/2002 Sb., kterým se mìní zákon è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

15.

Èásti první a druhá zákona è. 253/2003 Sb., kterým se mìní zákon è. 95/1999 Sb., o podmínkách pøevodu zemìdìlských a lesních pozemkù z vlastnictví státu na jiné osoby a o zmìnì zákona è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákona è. 357/1992 Sb., o dani dìdické, dani darovací a dani z pøevodu nemovitostí, ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní zákona è. 253/2001 Sb., a nìkteré další zákony.

16.

Èást šestá zákona è. 85/2004 Sb., kterým se mìní zákon è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony.

17.

Èást tøetí zákona è. 354/2004 Sb., kterým se mìní zákon è. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony.

18.

Èást druhá zákona è. 94/2005 Sb., o zrušení Státního fondu pro zúrodnìní pùdy, o zmìnì zákona è. 95/1999 Sb., o podmínkách pøevodu zemìdìlských a lesních pozemkù z vlastnictví státu na jiné osoby a o zmìnì zákona è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákona è. 357/1992 Sb., o dani dìdické, dani darovací a dani z pøevodu nemovitostí, ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a o zmìnì zákona è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

19.

Èásti sedmá a dvacátá zákona è. 179/2005 Sb., kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s pøijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku Èeské republiky.

20.

Èást druhá zákona è. 285/2005 Sb., kterým se mìní zákon è. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

21.

Èást osmá zákona è. 342/2005 Sb., o zmìnách nìkterých zákonù v souvislosti s pøijetím zákona o veøejných výzkumných institucích.

22.

Èást ètvrtá zákona è. 131/2006 Sb., kterým se mìní zákon è. 326/2004 Sb., o rostlinolékaøské péèi a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 229/1991 Sb., o úpravì vlastnických vztahù k pùdì a jinému zemìdìlskému majetku, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

23.

Èásti druhá a tøetí zákona è. 178/2006 Sb., kterým se mìní zákon è. 219/2003 Sb., o uvádìní do obìhu osiva a sadby pìstovaných rostlin a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o obìhu osiva a sadby), ve znìní zákona è. 444/2005 Sb., a nìkteré další zákony.

24.

Èást ètyøicátá první zákona è. 186/2006 Sb., o zmìnì nìkterých zákonù souvisejících s pøijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnìní.

25.

Zákon è. 118/2008 Sb., kterým se mìní zákon è. 95/1999 Sb., o podmínkách pøevodu zemìdìlských a lesních pozemkù z vlastnictví státu na jiné osoby a o zmìnì zákona è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákona è. 357/1992 Sb., o dani dìdické, dani darovací a dani z pøevodu nemovitostí, ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

26.

Zákon è. 119/2008 Sb., kterým se mìní zákon è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

27.

Èást první zákona è. 95/2009 Sb., kterým se mìní zákon è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

28.

Zákon è. 299/2009 Sb., kterým se mìní zákon è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

29.

Zákon è. 140/2010 Sb., kterým se mìní zákon è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

30.

Zákon è. 345/2011 Sb., kterým se mìní zákon è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

31.

Zákon è. 74/2012 Sb., kterým se mìní zákon è. 95/1999 Sb., o podmínkách pøevodu zemìdìlských a lesních pozemkù z vlastnictví státu na jiné osoby a o zmìnì zákona è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákona è. 357/1992 Sb., o dani dìdické, dani darovací a dani z pøevodu nemovitostí, ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

32.

Vyhláška è. 433/2002 Sb., o podrobnìjších pravidlech pro plnìní povinností podle ustanovení § 14 odst. 1 a 3 zákona è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, Pozemkovým fondem Èeské republiky.

ÈÁST DRUHÁ

 

Zmìna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úøadech

 

§ 24


Zákon è. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úøadech a o zmìnì zákona è. 229/1991 Sb., o úpravì vlastnických vztahù k pùdì a jinému zemìdìlskému majetku, ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní zákona è. 309/2002 Sb., zákona è. 53/2004 Sb., zákona è. 186/2006 Sb., zákona è. 124/2008 Sb. a zákona è. 227/2009 Sb., se mìní takto:

1. § 1 vèetnì nadpisu a poznámky pod èarou è. 1 zní:

"§ 1

 

Úèel úpravy


Tento zákon upravuje øízení o pozemkových úpravách a pùsobnost Státního pozemkového úøadu1) pøi tomto øízení. Pro úèel tohoto zákona je èinnost Státního pozemkového úøadu rozdìlena na èinnost, kterou provádí ústøedí Státního pozemkového úøadu (dále jen "ústøedí"), a na èinnost, kterou provádí krajský pozemkový úøad (dále jen "pozemkový úøad").

______________________________________

1)

Zákon è. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úøadu a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù.".

2. V § 2 vìtì druhé se slova "se k nim uspoøádávají vlastnická práva a s nimi související vìcná bøemena" nahrazují slovy "pùvodní pozemky zanikají a zároveò se vytváøejí pozemky nové, k nimž se uspoøádávají vlastnická práva a s nimi související vìcná bøemena v rozsahu rozhodnutí podle § 11 odst. 8".

3. V § 2 vìtì tøetí se za slova "podmínky pro" vkládají slova "zlepšení kvality života ve venkovských oblastech vèetnì napomáhání diverzifikace hospodáøské èinnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemìdìlství," a za slova "vodní hospodáøství" se vkládají slova "zejména v oblasti snižování nepøíznivých úèinkù povodní a øešení odtokových pomìrù v krajinì".

4. V § 2 vìtì poslední se slovo "nezbytný" nahrazuje slovem "neopomenutelný".

5. V § 3 odst. 2 vìtì ètvrté se slova "(§ 19)" zrušují.

6. V § 3 se na konci odstavce 2 doplòuje vìta "O takových pozemcích rozhoduje pozemkový úøad, který øízení zahájil.".

7. V § 3 odst. 3 vìtì druhé se slova "oplocené pozemky, zejména" zrušují.

8. V § 3 odst. 3 vìtì poslední se slovo "nesmìòované" nahrazuje slovy "neøešené ve smyslu § 2, u nichž se pouze obnovuje soubor geodetických informací,".

9. V § 3 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se oznaèuje jako odstavec 4.

10. V § 3 odst. 4 vìtì první se slova "které jsou ve správì Pozemkového fondu Èeské republiky7) a" vèetnì poznámky pod èarou è. 7 zrušují.

11. V § 3 odst. 4 vìtì druhé se èíslo "14" nahrazuje èíslem "17".

12. V § 4 odst. 1 se poslední vìta nahrazuje vìtou "V pøípadì jednoduchých pozemkových úprav lze upustit od zpracování plánu spoleèných zaøízení.".

13. V § 4 se na konci textu odstavce 2 doplòují slova ", a to v pøípadech, kdy nelze použít jiný postup53)".

14. Poznámka pod èarou è. 53 zní:

______________________________________

"53)

§ 15 zákona è. 344/1992 Sb.".

15. V § 5 odst. 2 se slovo "bydlištì" nahrazuje slovy "adresa místa trvalého pobytu" a slovo "sídlo" se nahrazuje slovy "adresa sídla".

16. V § 5 odstavec 3 zní:

"(3) Vlastníky pozemkù, kteøí se v dùsledku zmìny obvodu pozemkové úpravy stanou úèastníky øízení, pozemkový úøad o této skuteènosti vhodným zpùsobem vyrozumí. Pokud vlastník pozemku pøestane být úèastníkem øízení podle odstavce 1 písm. a), postupuje se podle zákona è. 500/2004 Sb., správní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù.".

17. V § 5 odst. 4 se vìta druhá zrušuje.

18. V § 5 odst. 5 vìtì první se slova "na dobu provádìní pozemkových úprav" zrušují a èíslo "6" se nahrazuje èíslem "8".

19. V § 5 odst. 5 se za vìtu ètvrtou vkládá vìta "O volbì sboru pozemkový úøad uèiní zápis.".

20. V § 5 se na konci odstavce 5 doplòuje vìta "Sbor zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí podle § 11 odst. 8.".

21. V § 5 se na konci odstavce 7 doplòuje vìta "Pro pøípad úmrtí nebo odstoupení èlena sboru se na úvodním jednání zvolí 1 náhradník sboru.".

22. V § 5 odst. 8 se slova "spolupracuje pøi realizaci schválených pozemkových úprav" nahrazují slovy "udìluje souhlas s ustoupením od požadavku na uhrazení rozdílu ceny podle § 10 odst. 2".

23. V § 5 se na konci odstavce 8 doplòuje vìta "Sbor mùže pøed vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 stanovit priority realizace spoleèných zaøízení.".

24. Poznámka pod èarou è. 11 zní:

_______________________________________

"11)

Napøíklad zákon è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 20/1987 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 114/1992 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 44/1988 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 289/1995 Sb., o lesích a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù (lesní zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (zákon o ochranì ovzduší), ve znìní pozdìjších pøedpisù.".

25. Poznámka pod èarou è. 12 se zrušuje, a to vèetnì odkazu na poznámku pod èarou.

26. V § 6 odst. 8 se slova "odpadl-li dùvod, pro který øízení zahájil, nebo" zrušují.

27. V § 6 odst. 10 vìtì první se za slovo "této" vkládá slovo "majetkové".

28. V § 6 odst. 10 vìtì druhé se za slovo "náhradu" vkládá slovo "majetkové" a slova "u pozemkového úøadu, který øízení o pozemkových úpravách zahájil" se zrušují.

29. Poznámka pod èarou è. 13 se zrušuje, a to vèetnì odkazù na poznámku pod èarou.

30. V § 7 vìtì poslední se slova "potøebu aktualizace bonitovaných pùdnì ekologických jednotek a" zrušují.

31. Poznámka pod èarou è. 14 zní:

______________________________________

"14)

Zákon è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o oceòování majetku), ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Vyhláška è. 3/2008 Sb., o provedení nìkterých ustanovení zákona è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù (oceòovací vyhláška), ve znìní pozdìjších pøedpisù.".

32. V § 8 odst. 1 vìtì první se za slovo "vèetnì" vkládá slovo "uvedení" a slova ", vìcného bøemene a nájemního vztahu na dobu urèitou" se nahrazují slovy "a vìcného bøemene".

33. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který vèetnì poznámky pod èarou è. 54 zní:

"(2) Jsou-li zahájeny pozemkové úpravy v katastrálním území, jehož èást se po roce 1958 stala souèástí území Polské lidové republiky54) a tudíž pozemky této pùvodní èásti katastrálního území nelze zahrnout do obvodu, lze o výmìru tìchto pozemkù navýšit nárok jejich pùvodních vlastníkù. Tyto osoby jsou povinny prokázat, že pøed pøechodem dotèených pozemkù na území Polské lidové republiky byly vlastníky a bez svého pøièinìní pozbyly vlastnické právo k tìmto pozemkùm. Stejnì bude postupováno i v pøípadì dìdicù pùvodních vlastníkù. Zpùsob oceòování tìchto pozemkù bude øešen provádìcím pøedpisem. Pøi navrhování nových pozemkù se použijí pozemky ve vlastnictví státu.

______________________________________

54)

Smlouva mezi Èeskoslovenskou republikou a Polskou lidovou republikou o koneèném vytyèení státních hranic, vyhlášená ve Sbírce zákonù pod è. 23/1959 Sb.".

Dosavadní odstavce 2 až 6 se oznaèují jako odstavce 3 až 7.

34. Poznámka pod èarou è. 16 zní:

______________________________________

"16)

Vyhláška è. 3/2008 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.".

35. V § 8 se na konci odstavce 6 doplòuje vìta "U ostatních druhù pozemkù se cena porostu uvede jen na žádost vlastníka pozemku.".

36. V § 8 odst. 7 se ve vìtì první èíslo "5" nahrazuje èíslem "6" a slova ", pokud mezi vlastníky pozemkù a vlastníky porostù nedojde k jiné dohodì" se zrušují.

37. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který vèetnì nadpisu zní:

"§ 8a

 

Øešení duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkùm


(1) Zjistí-li pozemkový úøad pøi vypracování soupisu nárokù, že u nìkterých pozemkù nebo jejich èástí jsou zapsány v katastru nemovitostí jako vlastníci dvì nebo více osob a nejde-li o spoluvlastnictví (dále jen "duplicitní zápis vlastnictví"), navrhne na základì posouzení listin osvìdèujících vlastnictví k pozemku dotèeným osobám zpùsob øešení stávajícího duplicitního zápisu vlastnictví dohodou.

(2) V pøípadì, že rozpor vyplývající z duplicitního zápisu vlastnictví se nevyøeší dohodou podle odstavce 1, rozhodne z moci úøední o vlastnictví pozemkový úøad. Proti rozhodnutí pozemkového úøadu mohou osoby, kterých se rozhodnutí týká, podat žalobu k soudu31).

(3) Pozemkový úøad pøed vystavením návrhu podle § 11 odst. 1 provìøí, zda nebyla u pøíslušného soudu podána žaloba proti rozhodnutí vydanému podle odstavce 2. Pokud žaloba podána byla, pozemkový úøad pozemky dotèené duplicitním zápisem vlastnictví zaøadí mezi pozemky neøešené.".

38. V § 9 odst. 1 se slova "u zpracovatele" a slova "(§ 20)" zrušují.

39. V § 9 odstavec 2 zní:

"(2) Pokud návrh nebo jeho èást zpracovává za pozemkový úøad jeho zamìstnanec, musí být fyzickou osobou, která má k této èinnosti úøední oprávnìní (§ 18).".

40. Poznámka pod èarou è. 19 zní:

______________________________________ "19)

Vyhláška è. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon è. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných vìcných práv k nemovitostem, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí Èeské republiky (katastrální zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, (katastrální vyhláška), ve znìní pozdìjších pøedpisù.".

41. V § 9 se na konci odstavce 6 doplòuje vìta "Ve zpracování návrhu je možné pokraèovat pouze na základì kladného stanoviska katastrálního úøadu k pøevzetí výsledku zemìmìøických èinností provedených ve smyslu odstavcù 4 a 5.".

42. V § 9 odst. 7 se za slova "Pozemkový úøad" vkládají slova "po stanovení obvodu pozemkové úpravy" a za slovo "vyznaèení" se vkládají slova "poznámky o".

43. V § 9 se na konci odstavce 7 doplòuje vìta "Ode dne vyznaèení této poznámky v katastru nemovitostí sdìluje katastrální úøad prùbìžnì pozemkovému úøadu všechny zmìny, týkající se øešených pozemkù, a to až do vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 8.".

44. V § 9 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

"(9) Zaústìní vodohospodáøských opatøení navržených podle odstavce 8 písm. c) lze navrhnout i mimo obvod pozemkových úprav, pokud toto opatøení funkènì souvisí s opatøeními provádìnými v obvodu pozemkových úprav. Toto opatøení nebude z dùvodu svého umístìní mimo obvod pozemkových úprav souèástí návrhu nového uspoøádání pozemkù; rovnìž jeho realizace nebude hrazena z prostøedkù urèených pro pozemkové úpravy.".

Dosavadní odstavce 9 až 20 se oznaèují jako odstavce 10 až 21.

45. V § 9 odstavce 10 a 11 znìjí:

"(10) Pozemkový úøad pøedloží zpracovaný plán spoleèných zaøízení dotèeným orgánùm státní správy, které vyzve k uplatnìní stanovisek ve lhùtì 30 dnù ode dne doruèení výzvy. K pozdìji uplatnìným stanoviskùm se nepøihlíží. Jejich souhlasné stanovisko nahrazuje opatøení (rozhodnutí, souhlas, povolení výjimky) podle zvláštních právních pøedpisù21).

(11) Plán spoleèných zaøízení schválí sbor nebo vlastníci, není-li sbor zvolen, a zastupitelstvo obce. Tento postup platí i v pøípadì zmìny již schváleného plánu spoleèných zaøízení. Zasahuje-li plán spoleèných zaøízení i do územního obvodu navazující obce [§ 5 odst. 1 písm. c)], je tøeba pøedložit plán spoleèných zaøízení ke schválení také zastupitelstvu této obce.".

46. V § 9 se za odstavec 11 vkládají nové odstavce 12 a 13, které znìjí:

"(12) Pozemky, na nichž jsou návrhem umístìna spoleèná zaøízení, mohou být pøevedeny do vlastnictví obce. Takové pozemky mùže vlastnit i jiná osoba, pokud má spoleèné zaøízení sloužit veøejnému zájmu.

(13) Pøevod pozemkù obce, nabytých podle odstavce 12, na kterých dosud nebyla realizována spoleèná zaøízení nebo nebyla schválena zmìna úèelu jejich využití, je možný jen se souhlasem pozemkového úøadu. Pøevod uèinìný bez souhlasu pozemkového úøadu je neplatný. V soupisu nových pozemkù bude u pozemkù podle odstavce 12 uvedena poznámka "pozemek je urèen pro realizaci spoleèných zaøízení podle zákona è. 139/2002 Sb.". Tato poznámka bude zapsána do katastru nemovitostí na základì rozhodnutí podle § 11 odst. 8. O zrušení této poznámky rozhoduje po realizaci spoleèného zaøízení pozemkový úøad na návrh obce.".

Dosavadní odstavce 12 až 21 se oznaèují jako odstavce 14 až 23.

47. V § 9 odst. 14 se za slovo "pozemkù" vkládají slova "urèených k".

48. V § 9 odstavec 15 zní:

"(15) Plán spoleèných zaøízení musí být v souladu s územnì plánovací dokumentací. Není-li návrh plánu spoleèných zaøízení ze závažných dùvodù v souladu s územnì plánovací dokumentací, je návrhem na její aktualizaci nebo zmìnu. V ostatních pøípadech musí být plán spoleèných zaøízení dohodnut s úøadem územního plánování.".

49. V § 9 odst. 16 se za vìtu druhou vkládají vìty "Pozemkový úøad mùže na základì dohody uzavøené mezi spoluvlastníky reálnì rozdìlit spoluvlastnické podíly i v pøípadì, že spoluvlastníci nevlastní v obvodu pozemkových úprav jiný pozemek. Pøedmìtem reálného rozdìlení nemohou být pozemky ve spoleèném jmìní manželù.".

50. V § 9 odst. 16 vìtì páté se støedník nahrazuje teèkou a slova "pøihlásí-li se pozemkovému úøadu do 3 let od právní moci rozhodnutí pozemkového úøadu o výmìnì nebo pøechodu vlastnických práv osoba, která prokáže, že byla k uvedenému dni vlastníkem pøedmìtného pozemku nebo spoluvlastnického podílu k nìmu, pozemkový úøad jí poskytne finanèní náhradu v cenì podle zvláštního právního pøedpisu14) platného v dobì pøechodu pozemku nebo spoluvlastnického podílu k tomuto pozemku na stát" se nahrazují slovy "V pøípadì, kdy k pozemku nelze podle údajù evidence katastru nemovitostí jednoznaènì urèit vlastníka a bude-li šetøení nezbytných údajù o vlastníkovi pozemku prokazatelnì bezvýsledné, posuzuje se takový pozemek jako pozemek, jehož vlastník není znám. Pøihlásí-li se pozemkovému úøadu do 5 let od právní moci rozhodnutí pozemkového úøadu o výmìnì nebo pøechodu vlastnických práv osoba, která prokáže, že byla k uvedenému dni vlastníkem pøedmìtného pozemku nebo spoluvlastnického podílu k nìmu, pozemkový úøad jí poskytne finanèní náhradu v cenì podle jiného právního pøedpisu14) platného v dobì pøechodu pozemku nebo spoluvlastnického podílu k tomuto pozemku na stát.".

51. V § 9 se na konci odstavce 18 doplòují vìty "Stávající vìcná bøemena, založená smluvním vztahem a zapsaná v katastru nemovitostí, se neoceòují. Takto zatížené pozemky lze smìòovat jen se souhlasem dotèených vlastníkù.".

52. V § 9 odstavce 20 a 21 znìjí:

"(20) Zpracovatel návrhu je povinen v prùbìhu jeho zpracovávání projednávat nové uspoøádání pozemkù s dotèenými vlastníky pozemkù. Svùj souhlas, pøípadnì nesouhlas, vlastníci potvrdí podpisem na soupisu nových pozemkù.

(21) V pøípadì, kdy se vlastník pozemku k novému uspoøádání pozemkù nevyjádøí ve smyslu odstavce 20, vyzve jej pozemkový úøad, aby tak uèinil ve lhùtì 15 dnù. Pokud se vlastník ve lhùtì stanovené pozemkovým úøadem nevyjádøí, má se za to, že s novým uspoøádáním pozemkù souhlasí.".

53. V § 9 se za odstavec 21 vkládá nový odstavec 22, který zní:

"(22) Pozemkový úøad svolá všechny vlastníky, požádá-li o to nejménì jedna tøetina vlastníkù nebo sbor, byl-li zvolen.".

Dosavadní odstavce 22 a 23 se oznaèují jako odstavce 23 a 24.

54. V § 9 odst. 23 se slova "ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 a 4 a § 9 odst. 13" nahrazují slovy "podle tohoto zákona".

55. V § 9 odst. 24 se èíslo "6" nahrazuje èíslem "12", na konci textu odstavce se doplòují slova ", je-li jejich úèast potøebná" a na konci odstavce se doplòuje vìta "O konání kontrolního dne pozemkový úøad sepíše zápis.".

56. V § 10 odst. 2 vìtì druhé se slova "k pøijetí èástky, stanovení její výše a lhùty k zaplacení je pøíslušný pozemkový úøad" nahrazují slovy "tato èástka však nesmí být vyšší než 10 000 Kè".

57. V § 10 odst. 2 se za vìtu druhou vkládají vìty "Úhrada se nevztahuje na pozemky ve vlastnictví státu. V pøípadì pozemkù ve vlastnictví krajù se úhrada nevyžaduje v pøípadì, že jsou na tìchto pozemcích umístìny veøejnì prospìšné stavby a kraj nemá v obvodu pozemkové úpravy ve vlastnictví další pozemky. K pøijetí èástky, stanovení její výše a lhùty k zaplacení je pøíslušný pozemkový úøad" a na konci odstavce se doplòují vìty "V takovém pøípadì však nesmí rozdíl èinit více než 2 000 Kè. Od úhrady èástky nepøesahující 100 Kè se upouští vždy.".

58. V § 10 odst. 4 se vìty druhá a tøetí zrušují a na konci odstavce se doplòuje vìta "Vzdálenost se mìøí od bodu dohodnutého na úvodním jednání.".

59. V § 10 se na konci odstavce 5 doplòuje vìta "Za tento souhlas se nepovažuje postup podle § 9 odst. 21.".

60. V § 10 se doplòuje odstavec 6, který zní:

"(6) Pøekroèení výmìry, ceny a vzdálenosti pozemkù nabytých obcí pro spoleèná zaøízení se nepovažuje za porušení kritérií podle odstavcù 2 až 4.".

61. V § 11 odst. 1 vìtì první se za slova "oznámí na" vkládá slovo "své", za slova "úøední desce" se vkládají slova "a zároveò na úøedních deskách dotèených obcí [§ 5 odst. 1 písm. c)]" a za slova "vystaven též v" se vkládá slovo "dotèené".

62. V § 11 odstavec 4 zní:

"(4) Pozemkový úøad rozhodne o schválení návrhu pozemkových úprav tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoò 3/4 výmìry pozemkù, které jsou øešeny ve smyslu ustanovení § 2 v pozemkových úpravách. Váha hlasu podílového spoluvlastníka odpovídá jeho podílu na celkové výmìøe pozemkù.".

63. V § 11 odst. 5 vìtì první se slovo "oznamuje" nahrazuje slovy "oznámí doruèením".

64. V § 11 odst. 5 se za vìtu tøetí vkládá vìta "Pozemkový úøad pøedá po nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 4 èást návrhu, týkající se plánu spoleèných zaøízení pøíslušnému obecnímu úøadu obce s rozšíøenou pùsobností.".

65. Poznámka pod èarou è. 27 zní:

_______________________________________

"27)

§ 11 vyhlášky è. 26/2007 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.".

66. V § 11 odst. 6 se vìty druhá až ètvrtá vèetnì poznámky pod èarou è. 28 zrušují.

67. V § 11 odstavec 7 zní:

"(7) Pokud odvolací orgán rozhodnutí pozemkového úøadu potvrdí, doruèí písemné vyhotovení rozhodnutí o odvolání jen odvolateli a ostatním úèastníkùm øízení jej doruèí veøejnou vyhláškou. Jestliže odvolací orgán rozhodnutí pozemkového úøadu zmìní nebo zruší, postupuje v takovém pøípadì pøi doruèování podle správního øádu. Obdobnì se doruèuje v pøípadì použití pøezkumného øízení, obnovy øízení nebo vydání nového rozhodnutí ve vìci.".

68. V § 11 odst. 8 se vìta pátá nahrazuje vìtou "Dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a èasovì omezený nájem k pøedmìtným pozemkùm, kterých se rozhodnutí týká, zanikají k 1. øíjnu bìžného roku.".

69. V § 11 se na konci odstavce 8 doplòují vìty "Rozhodnutí o výmìnì nebo pøechodu vlastnických práv musí být vydáno bezodkladnì, nejpozdìji však do 4 mìsícù po dni nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu, s výjimkou postupu podle odstavce 9. Rozhodnutí o urèení výše úhrady a lhùty podle § 10 odst. 2 lze vydat i samostatnì. Takové rozhodnutí však nesmí být vydáno pøede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o výmìnì nebo pøechodu vlastnických práv a musí být vydáno nejpozdìji do 1 mìsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výmìnì nebo pøechodu vlastnických práv, pøípadnì do 1 mìsíce ode dne, kdy pozemkový úøad zjistí, že o úhradì a lhùtì dosud nebylo rozhodnuto.".

70. V § 11 odst. 9 se slovo "uplatnìna" nahrazuje slovem "podána" a na konci odstavce se doplòují vìty "Pokud žaloba podána byla, pøeruší pozemkový úøad øízení, a to až do koneèného rozhodnutí soudem. Usnesení o pøerušení øízení se doruèuje pouze veøejnou vyhláškou.".

71. V § 11 odstavec 10 zní:

"(10) Rozhodnutí podle odstavce 8 pozemkový úøad doruèí veøejnou vyhláškou a jeho písemné vyhotovení doruèí všem vlastníkùm pozemkù a osobám dotèeným zøízením nebo zrušením vìcného bøemene nebo zmìnou zástavního práva, známým pozemkovému úøadu. Osobám, kterým se rozhodnutí doruèuje, se k rozhodnutí pøipojí jen ta èást pøílohy, která se dotýká konkrétní osoby. Pozemkový úøad zabezpeèí, aby pøíloha rozhodnutí, jejíž obsah stanoví provádìcí právní pøedpis, byla pøístupná k veøejnému nahlédnutí na urèeném místì u obecního úøadu a pozemkového úøadu. Informace o tom bude vyvìšena spolu s rozhodnutím. Rozhodnutí podle odstavce 8, které nabylo právní moci, doruèí pozemkový úøad katastrálnímu úøadu. V pøípadech, kdy výsledek pozemkových úprav slouží i jako obnovený katastrální operát3), stává se tento obnovený katastrální operát platným dnem nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 8.".

72. V § 11 odst. 12 vìtì druhé se slova "v listinách o nabytí vlastnictví nebo jiného oprávnìní k pozemkùm (napøíklad v kupní smlouvì, v usnesení soudu o nabytí dìdictví, v zástavní smlouvì)" nahrazují slovy "ve všech listinách, které jsou podkladem pro zápis do katastru nemovitostí a v nichž jsou uvedeny pozemky, které jsou pøedmìtem øízení o pozemkových úpravách, uvedou", slovo "nabývaných" se nahrazuje slovem "dosavadních" a slovo "uvedou" se zrušuje.

73. Poznámka pod èarou è. 33 se zrušuje, a to vèetnì odkazu na poznámku pod èarou.

74. V § 12 odst. 1 se slova "sborem a za jeho prùbìžné spolupráce" nahrazují slovy "zastupitelstvem obce a se sborem, byl-li zvolen a dosud nezanikl (§ 5 odst. 5),".

75. V § 12 odst. 2 vìtì první se èíslo "4" nahrazuje èíslem "8".

76. V § 12 odst. 2 se vìta poslední zrušuje.

77. V § 12 odstavec 5 zní:

"(5) Bude-li pøed realizací spoleèného zaøízení zjištìno, že opatøení podle § 9 odst. 11, které bylo pøedmìtem rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy, již neodpovídá skuteèným potøebám dotèeného území, pozemkový úøad na základì požadavku obce zahájí øízení o zmìnì plánu spoleèných zaøízení, pokud tento požadavek posoudí jako úèelný. Pozemkový úøad zajistí pøepracování schváleného návrhu. Pøepracovaný návrh schválí zastupitelstvo obce. Pozemkový úøad pøi pøedložení návrhu na zmìnu dotèeným orgánùm státní správy postupuje podle § 9 odst. 10. Pozemkový úøad vydá o zmìnì plánu spoleèných zaøízení rozhodnutí. Tímto rozhodnutím nedojde ke zmìnì umístìní spoleèných zaøízení, a tedy jím nebudou dotèena vlastnická práva k pozemkùm.".

78. V nadpisu § 13 se slova "a øešení duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku" zrušují.

79. V § 13 odst. 3 vìtì první se pøed èíslo "5" vkládá èíslo "3,".

80. V § 13 odstavec 4 zní:

"(4) V pøípadì zjištìní duplicitního vlastnictví se postupuje podle § 8a.".

81. V § 13 se odstavec 5 zrušuje.

82. V § 14 se na konci odstavce 1 doplòují vìty "Ustanovení § 3 odst. 3 se nepoužije. Do obvodu pozemkové úpravy lze zahrnout i pozemky, které nebyly dotèeny nedokonèeným scelovacím øízením.".

83. V § 14 odst. 8 se èíslo "6" nahrazuje èíslem "7".

84. V § 14 se na konci odstavce 9 doplòuje vìta "Nebude-li možno dosavadnímu vlastníkovi poskytnout jako náhradu jiný pozemek z majetku Èeské republiky, poskytne mu pozemkový úøad penìžitou náhradu ve výši stanovené podle zvláštních právních pøedpisù14).".

85. V § 14 se odstavce 11 a 12 vèetnì poznámky pod èarou è. 37 zrušují.

Dosavadní odstavce 13 až 16 se oznaèují jako odstavce 11 až 14.

86. V § 14 odst. 11 se za slovo "osoba" vkládají slova "uvedená v odstavcích 8 a 9".

87. V § 14 odst. 12 se za slovo "souèástí" vkládá slovo "výroku" a slova "odstavce 8" se nahrazují slovy "odstavcù 8 a 9".

88. V § 14 odst. 13 se slova "zemìdìlské pùdy, jde o pùdu ve vlastnictví státu" nahrazují slovy "výmìry øešených pozemkù, jde o pozemky ve vlastnictví státu".

89. V § 15 se odstavce 1 až 3 zrušují a zároveò se zrušuje oznaèení odstavce 4.

90. § 16 se vèetnì nadpisu a poznámek pod èarou è. 39 a 40 zrušuje.

91. V § 17 odst. 4 se za slovo "úprav" vkládají slova "vèetnì potøebných vodohospodáøských studií".

92. V § 18 odst. 2 se slova "Ústøední pozemkový úøad [§ 19 písm. b)]" nahrazují slovem "ústøedí".

93. V § 18 odst. 3 se slova "Ústøední pozemkový úøad" nahrazují slovem "Ústøedí".

94. V § 18 odst. 3 písm. c) se slova "zemìdìlství, lesnictví a ochranì a tvorbì krajiny" nahrazují slovy "vodního a lesního hospodáøství, územního plánování, dopravních staveb, zemìdìlství, ochrany pùdy a ochrany a tvorby krajiny" a slova "anebo má støedoškolské vzdìlání uvedeného zamìøení ukonèené maturitou," se zrušují.

95. V § 18 odst. 3 písm. d) se za slovo "magisterského" vkládají slova "nebo bakaláøského", slova "3 roky" se nahrazují slovy "5 let odborné", slova ", jako absolvent bakaláøského studijního programu a støední školy nejménì 6 let praxe v èinnostech" se zrušují a na konci textu písmene d) se doplòují slova "vykonané bìhem posledních 5 let pøed podáním žádosti,".

96. V § 18 odst. 4 se slova "Ústøední pozemkový úøad, který udìluje úøední oprávnìní," nahrazují slovem "Ústøedí".

97. V § 18 odstavec 6 zní:

"(6) Písemná žádost se podává na formuláøi, jehož obsah upravuje provádìcí právní pøedpis.".

98. V § 18 odst. 7 se èíslo "5" nahrazuje èíslem "6".

99. V § 18 odst. 7 písm. b) se slova "v pøedepsané délce" nahrazují slovy "podle odstavce 3 písm. d)" a vìta poslední se zrušuje.

100. V § 18 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavce 9 až 21 se oznaèují jako odstavce 8 až 20.

101. V § 18 odst. 8 se slova "Ústøední pozemkový úøad" nahrazují slovem "ústøedí".

102. V § 18 odstavec 10 zní:

"(10) Fyzická osoba, která nesložila zkoušku, je oprávnìna ji jednou opakovat do 2 let od neúspìšného konání zkoušky. K opakované zkoušce se novì nevyžadují náležitosti podle odstavce 7. Pokud v tomto termínu ani opakovanì zkoušku nesloží, mùže podat novou žádost až po uplynutí 5 let od neúspìšného konání opakované zkoušky.".

103. V § 18 odst. 12 se slova "Ústøední pozemkový úøad" nahrazují slovem "ústøedí" a na konci odstavce se doplòuje vìta "Zkouška je neveøejná.".

104. V § 18 odst. 13 se za slovo "odvolává" vkládá slovo "ústøední" a slova "Ústøedního pozemkového úøadu" se zrušují.

105. V § 18 odstavec 14 zní:

"(14) Ústøedí vede seznam fyzických osob, kterým udìlilo úøední oprávnìní.".

106. V § 18 se na konci odstavce 15 teèka nahrazuje èárkou a doplòuje se písmeno c), které zní:

"c)

ovìøuje výsledky vypracovaného návrhu pozemkových úprav.".

107. V § 18 odst. 16 písmeno d) zní:

"d)

rozhodnutím ústøedí.".

108. V § 18 se za odstavec 16 vkládají nové odstavce 17 a 18, které znìjí:

"(17) Ústøedí odejme fyzické osobì úøední oprávnìní pøi závažném nebo opakovaném porušení ustanovení tohoto zákona a pøedpisù souvisejících.

(18) Zdùvodnìný písemný návrh na odejmutí úøedního oprávnìní pøedkládá ústøedí krajský pozemkový úøad, který porušení podle odstavce 17 ve své územní pùsobnosti zjistil. Ústøedí mùže též odejmout úøední oprávnìní z vlastního podnìtu.".

Dosavadní odstavce 17 až 20 se oznaèují jako odstavce 19 až 22.

109. V § 18 odst. 19 se èíslo "3" nahrazuje èíslem "5".

110. V § 18 odstavec 20 zní:

"(20) Na fyzickou osobu, která je držitelem úøedního oprávnìní udìleného po 8. záøí 1997 podle zákona è. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úøadech, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákona è. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úøadech, ve znìní pozdìjších pøedpisù, se pohlíží jako na osobu s oprávnìním podle tohoto zákona.".

111. Poznámka pod èarou è. 42 se zrušuje.

112. V § 18 odst. 22 se slova "K osvìdèování prací držitel úøedního oprávnìní používá razítko se státním znakem, které obsahuje" nahrazují slovy "Ovìøování prací provádí držitel úøedního oprávnìní vlastnoruèním podpisem a otiskem razítka se státním znakem. Razítko obsahuje".

113. Nadpis èásti ètvrté se zrušuje.

114. § 19 vèetnì nadpisu zní:

"§ 19

 

Pùsobnost Státního pozemkového úøadu v oblasti

pozemkových úprav


Státní pozemkový úøad

a)

rozhoduje o pozemkových úpravách a organizuje jejich provádìní, v pøípadì potøeby nezbytnou projektovou èinnost sám provádí,

b)

zajišuje vytyèení pozemkù a vyhotovení geometrických plánù osobami s odbornou zpùsobilostí podle zvláštního právního pøedpisu,

c)

koordinuje v souèinnosti s orgány územního plánování a s dalšími orgány podle § 6 odst. 6 vazbu návrhù pozemkových úprav na sídelní struktury a územnì plánovací dokumentaci a tvorbu a ochranu životního prostøedí a krajiny; uplatòuje stanoviska k územním plánùm a regulaèním plánùm,

d)

pøedkládá pøíslušnému katastrálnímu úøadu listiny, na jejichž základì dochází ke zmìnì vlastnických práv k pozemkùm,

e)

zabezpeèuje uložení a zpøístupnìní veškeré dokumentace pozemkových úprav,

f)

soustøeïuje a poskytuje informaèní údaje z oblasti pozemkových úprav,

g)

zajišuje zmìny map bonitovaných pùdnì ekologických jednotek podle § 8 odst. 4 a zabezpeèuje jednotné vedení a aktualizaci údajù o bonitovaných pùdnì ekologických jednotkách v èíselném a mapovém vyjádøení,

h)

poskytuje údaje o bonitovaných pùdnì ekologických jednotkách, pokud tyto údaje nejsou již souèástí katastru nemovitostí,

i)

hradí náklady podle § 17, dále nezbytné náklady spojené s ocenìním vìci, identifikací parcel a vymìøením pozemkù a náklady spojené s aktualizací bonitovaných pùdnì ekologických jednotek,

j)

pøijímá penìžní èástky podle § 10 odst. 2 a § 17,

k)

vyjadøuje se, zda zamýšlené využití pozemkù v územním a stavebním øízení není v rozporu s plánem spoleèných zaøízení podle schváleného návrhu pozemkových úprav,

l)

zabezpeèuje v dohodì s krajským úøadem vazbu pozemkových úprav na zásady územního rozvoje,

m)

po vyznaèení poznámky o schválení návrhu pozemkových úprav do katastru nemovitostí udìluje souhlas se zatížením nebo zcizením pozemkù nebo jejich èástí zahrnutých do obvodu pozemkových úprav, a to až do vydání rozhodnutí o výmìnì nebo pøechodu vlastnických práv,

n)

udìluje a popøípadì odnímá úøední oprávnìní o odborné zpùsobilosti k projektování pozemkových úprav,

o)

podílí se na obnovì katastrálního operátu,

p)

zajišuje zejména pro potøeby správních úøadù a organizaèních složek státu lustraci nemovitostí v majetku Èeské republiky.".

115. § 20 zní:

"§ 20


Náklady uvedené v § 19 písm. i) stát hradí z prostøedkù státního rozpoètu vyèlenìných podle návrhu ministerstva pro stanovený úèel v kapitole všeobecná pokladní správa. Veškeré údaje a podklady vyžadované pozemkovým úøadem v øízení o pozemkových úpravách a pro èinnost podle § 15 a 19 poskytují zemìmìøické a katastrální orgány a další správní úøady a jiné osoby bezúplatnì.".

116. § 21 a 22 se vèetnì nadpisù zrušují.

117. § 27 vèetnì nadpisu zní:

"§ 27

 

Zmocòovací ustanovení


Ministerstvo vyhláškou stanoví

a)

náležitosti návrhu pozemkových úprav,

b)

pravidla postupu pøi provádìní pozemkových úprav,

c)

obsah formuláøe pro podání žádosti o udìlení úøedního oprávnìní k projektování pozemkových úprav podle § 18 odst. 6.".

118. Pøíloha k zákonu se vèetnì poznámek pod èarou è. 50 a 51 zrušuje.

§ 25

 

Pøechodná ustanovení


1. Zatímní bezúplatné užívání založené zákonem è. 284/1991 Sb., ve znìní zákona è. 38/1993 Sb., se ke dni pøedcházejícímu dni nabytí úèinnosti zákona è. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úøadu a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ruší, pokud se úèastníci tohoto vztahu nedohodnou jinak.

2. V územích, kde byly pøede dnem nabytí úèinnosti zákona è. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úøadu a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, zahájeny pozemkové úpravy, zaniká zatímní bezúplatné užívání rozhodnutím podle § 11 odst. 8.

ÈÁST TØETÍ

 

Zmìna zákona o úpravì vlastnických vztahù k pùdì

a jinému zemìdìlskému majetku

 

§ 26


Zákon è. 229/1991 Sb., o úpravì vlastnických vztahù k pùdì a jinému zemìdìlskému majetku, ve znìní zákona è. 42/1992 Sb., zákona è. 93/1992 Sb., zákona è. 39/1993 Sb., zákona è. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod è. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod è. 166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod è. 29/1996 Sb., zákona è. 30/1996 Sb., zákona è. 139/2002 Sb., zákona è. 320/2002 Sb., zákona è. 253/2003 Sb., zákona è. 354/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod è. 272/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod è. 531/2005 Sb., zákona è. 131/2006 Sb., zákona è. 178/2006 Sb., zákona è. 254/2011 Sb., zákona è. 75/2012 Sb. a zákona è. 89/2012 Sb., se mìní takto:

1. V § 2 odst. 2 se slova "Vlastník pozemkù je" nahrazují slovy "Pro úèely tohoto zákona je vlastník pozemkù".

2. V § 4a odst. 2 se slova "pozemkový úøad" nahrazují slovy "Státní pozemkový úøad (dále jen "pozemkový úøad")".

3. V § 9 odstavec 6 vèetnì poznámky pod èarou è. 25 zní:

"(6) Proti rozhodnutí pozemkového úøadu podle odstavcù 3, 4 a 5 je možno podat žalobu k soudu25).

______________________________________

25)

§ 247 a násl. zákona è. 99/1963 Sb.".

4. V § 9 odst. 8 se slova ", povinná osoba a pozemkový fond" nahrazují slovy "a povinná osoba".

5. V § 11 odst. 7 vìtì poslední se èást vìty za støedníkem vèetnì støedníku zrušuje.

6. V § 11a odst. 1, 5, 8, 9 a 10, § 16 odst. 1, § 18 odst. 1 a 2 a § 20 odst. 2 se slova "pozemkový fond" nahrazují slovy "pozemkový úøad".

7. V § 11a odstavec 2 zní:

"(2) Veøejné nabídky sestavuje pozemkový úøad jak z pozemkù, které se nacházejí v zastavìném území obce nebo zastavitelné ploše takto vymezenými závaznou èástí schválené územnì plánovací dokumentace, pokud jejich pøevodu nebrání zákonná pøekážka, tak z pozemkù, které se nacházejí mimo zastavìné území obce nebo zastavitelné ploše takto vymezenými závaznou èástí územnì plánovací dokumentace. Pozemky nepøevedené na základì této nabídky budou pøedmìtem pøevodu podle zákona è. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úøadu a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù.".

8. V § 11a odst. 3 se na konci písmene c) èárka nahrazuje teèkou a písmeno d) se zrušuje.

9. V § 11a odst. 4 a 6 se slova "pozemkového fondu" nahrazují slovy "pozemkového úøadu".

10. V § 13 odst. 6 se vìta druhá zrušuje.

11. V § 14 odst. 5 se vìta druhá zrušuje.

12. V § 14 odstavec 9 zní:

"(9) V pøípadì, že oprávnìná osoba získala nemovitost do vlastnictví pøídìlem od státu po 23. èervnu 1945, poskytne se náhrada za nemovitosti uvedené v odstavci 1 jen do výše uhrazené pøídìlové ceny; pokud nelze zjistit výši uhrazené pøídìlové ceny, poskytne se náhrada ve výši 1,5 % z ceny nemovitosti stanovené podle § 28a.".

13. V § 16 odst. 1 písm. b) se slova "nebo lhùta podle èl. VI zákona è. 253/2003 Sb." zrušují a slova "pozemkovému fondu" se nahrazují slovy "pozemkovému úøadu".

14. V § 16 odst. 4 se slova "s výjimkou nemovitostí ve správì pozemkového fondu," zrušují.

15. V § 17 odst. 3 se slova "pozemkový fond" nahrazují slovy "pozemkový úøad".

16. V § 17 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se oznaèují jako odstavce 4 a 5.

17. V § 18a odst. 1 se slovo "fond" nahrazuje slovem "úøad".

18. V § 18a odst. 2 se slova "ve správì pozemkového fondu" nahrazují slovy ", s nimiž je pozemkový úøad pøíslušný hospodaøit,".

§ 27

 

Pøechodná ustanovení


(1) Právo užívat pùdu podle § 2 odst. 1 mají kromì vlastníka i jiné osoby na základì smlouvy uzavøené po dni nabytí úèinnosti tohoto zákona s pozemkovým úøadem, není-li zákonem stanoveno jinak.

(2) Oprávnìní a povinnosti pozemkového fondu stanovené v § 17 zákona è. 229/1991 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, ode dne nabytí úèinnosti tohoto zákona v tomto rozsahu vykonává pozemkový úøad.

ÈÁST ÈTVRTÁ

 

Zmìna zákona o lesích a o zmìnì a doplnìní nìkterých

zákonù (lesní zákon)

 

§ 28


V § 4 zákona è. 289/1995 Sb., o lesích a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù (lesní zákon), se doplòují odstavce 3 až 10, které vèetnì poznámek pod èarou è. 32 a 33 znìjí:

"(3) Právnická osoba, které je svìøeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu, na základì písemné smlouvy uzavøené podle zvláštních právních pøedpisù32) pøevádí pozemky oprávnìné osobì podle § 11a zákona è. 229/1991 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù; k takovému pøevodu však mohou být použity jen odlouèené lesní pozemky podle odstavce 4.

(4) Odlouèenými lesními pozemky jsou pozemky, které jsou vklínìné mezi lesní pozemky jiných vlastníkù než státu, nebo jsou to samostatné lesní pozemky obklopené pozemky, které nejsou urèeny k plnìní funkcí lesa, za pøedpokladu, že takový pozemek pøi výmìøe do 1 ha je vzdálen od komplexu státních lesù více než 100 m, pøi výmìøe do 5 ha více než 500 m a pøi výmìøe do 10 ha více než 1 000 m; za odlouèené lesní pozemky se považují rovnìž lesní pozemky do celkové výmìry 10 ha oddìlené od komplexu státních lesù vodními toky, dálnicemi, silnicemi dálnièního typu, pøehradami, letišti se zpevnìnými plochami nebo jinými pozemkovými pruhy, které znemožòují jejich pøímé spojení s komplexem státních lesù pøi lesní dopravì. Vzdáleností se rozumí nejkratší z mapy zjištìná vzdálenost mezi hranicí komplexu státních lesù a k pøevodu navrženého odlouèeného lesního pozemku. Komplexem státních lesù se rozumí souvislé pozemky urèené k plnìní funkcí lesa o výmìøe vìtší než 10 ha.

(5) Pozemky urèené k plnìní funkcí lesa se považují za souvislé, jestliže se lze dostat z jednoho na druhý bez pøekroèení cizího pozemku; úzké pozemkové pruhy do šíøe 10 m nepøerušují tuto souvislost, leží-li však ve smìru podélném, nezakládají souvislost mezi pozemky jimi spojenými; za takové pruhy se nepovažují vodní toky, dálnice, silnice dálnièního typu, pøehrady, letištì se zpevnìnými plochami a další pozemkové pruhy, které znemožòují pøímé spojení mezi jimi oddìlenými pozemky urèenými k plnìní funkcí lesa pøi lesní dopravì. Souvislost není pøerušena pozemní komunikací, vodním tokem, správní hranicí okresu, hranicí obce, hranicí katastrálního území nebo oplocením a podobnými stavbami, pokud neznemožòují pøímé spojení mezi jimi oddìlenými pozemky urèenými k plnìní funkcí lesa pøi lesní dopravì.

(6) Pro pøevod lesních pozemkù v uznaných farmových chovech33) neplatí uvedená omezení vzdálenostmi a výmìrami od komplexu státního lesa. Lesní pozemky v tìchto uznaných farmových chovech mohou být pøevádìny na jiné vlastníky pozemkù v tìchto uznaných farmových chovech, a to do celkové výmìry 10 ha.

(7) Spoluvlastnickým podílem státu se pro úèely pøevodu podle odstavce 3 rozumí podíl státu nejvíce jedna polovina, pokud velikost tohoto spoluvlastnického podílu státu vyjádøená výmìrou je menší než 10 ha.

(8) Pro úèely pøevodu podle odstavcù 3 a 7 se za souèást lesního pozemku považují zastavìné lesní pozemky, oplocení a stavby úèelových komunikací.

(9) Na základì písemné žádosti obce pøevede povìøená právnická osoba bezúplatnì do vlastnictví obce

a)

odlouèené lesní pozemky urèené vydaným územním plánem nebo vydaným regulaèním plánem anebo rozhodnutím o umístìní stavby k zastavìní veøejnì prospìšnou stavbou,

b)

odlouèené lesní pozemky urèené vydaným územním plánem nebo vydaným regulaèním plánem jako sportovištì,

c)

spoluvlastnické podíly státu v pøípadì, je-li obec spoluvlastníkem pozemku.

(10) Žádosti podle odstavce 7 povìøená právnická osoba vyhoví, jsou-li splnìny podmínky stanovené tímto zákonem a nebrání-li pøevodu práva tøetích osob. Ustanovení zvláštních pøedpisù zùstávají nedotèena.

______________________________________

32)

§ 3 odst. 4 zákona è. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úøadu a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù.

33)

§ 1 odst. 2 zákona è. 449/2001 Sb., o myslivosti.".

ÈÁST PÁTÁ

 

Zmìna zákona o pùsobnosti orgánù Èeské republiky ve vìcech

pøevodù vlastnictví státu k nìkterým vìcem na jiné právnické

nebo fyzické osoby

 

§ 29


V § 6 odst. 5 zákona è. 500/1990 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky ve vìcech pøevodù vlastnictví státu k nìkterým vìcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znìní zákona è. 170/1993 Sb., se slova "a Pozemkového fondu Èeské republiky" zrušují.

ÈÁST ŠESTÁ

 

Zmìna obchodního zákoníku

 

§ 30


Zákon è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znìní zákona è. 600/1992 Sb., zákona è. 264/1992 Sb., zákona è. 591/1992 Sb., zákona è. 286/1993 Sb., zákona è. 156/1994 Sb., zákona è. 84/1995 Sb., zákona è. 94/1996 Sb., zákona è. 142/1996 Sb., zákona è. 77/1997 Sb., zákona è. 15/1998 Sb., zákona è. 165/1998 Sb., zákona è. 356/1999 Sb., zákona è. 27/2000 Sb., zákona è. 29/2000 Sb., zákona è. 105/2000 Sb., zákona è. 30/2000 Sb., zákona è. 367/2000 Sb., zákona è. 370/2000 Sb., zákona è. 120/2001 Sb., zákona è. 239/2001 Sb., zákona è. 353/2001 Sb., zákona è. 501/2001 Sb., zákona è. 15/2002 Sb., zákona è. 125/2002 Sb., zákona è. 151/2002 Sb., zákona è. 126/2002 Sb., zákona è. 308/2002 Sb., zákona è. 309/2002 Sb., zákona è. 312/2002 Sb., zákona è. 476/2002 Sb., zákona è. 87/2003 Sb., zákona è. 88/2003 Sb., zákona è. 437/2003 Sb., zákona è. 85/2004 Sb., zákona è. 257/2004 Sb., zákona è. 360/2004 Sb., zákona è. 484/2004 Sb., zákona è. 499/2004 Sb., zákona è. 554/2004 Sb., zákona è. 179/2005 Sb., zákona è. 216/2005 Sb., zákona è. 377/2005 Sb., zákona è. 413/2005 Sb., zákona è. 56/2006 Sb., zákona è. 57/2006 Sb., zákona è. 79/2006 Sb., zákona è. 81/2006 Sb., zákona è. 308/2006 Sb., zákona è. 269/2007 Sb., zákona è. 296/2007 Sb., zákona è. 344/2007 Sb., zákona è. 36/2008 Sb., zákona è. 104/2008 Sb., zákona è. 126/2008 Sb., zákona è. 130/2008 Sb., zákona è. 230/2008 Sb., zákona è. 215/2009 Sb., zákona è. 217/2009 Sb., zákona è. 227/2009 Sb., zákona è. 230/2009 Sb., zákona è. 285/2009 Sb., zákona è. 420/2009 Sb., zákona è. 152/2010 Sb., zákona è. 409/2010 Sb., zákona è. 427/2010 Sb., zákona è. 188/2011 Sb., zákona è. 351/2011 Sb., zákona è. 355/2011 Sb., zákona è. 420/2011 Sb., zákona è. 428/2011 Sb., zákona è. 167/2012 Sb. a zákona è. 202/2012 Sb., se mìní takto:

1. V § 66 odstavec 8 zní:

"(8) Jsou-li orgánem nebo èleny orgánu právnické osoby poslanci a senátoøi, kteøí takto pùsobí se souhlasem èi na návrh státu, hradí škodu, za kterou tyto osoby podle tohoto zákona odpovídají, stát.".

2. V § 66 odst. 9 se slova "nebo Pozemkový fond Èeské republiky" zrušují.

ÈÁST SEDMÁ

 

Zmìna zákona o úèetnictví

 

§ 31


V § 1 odst. 3 vìtì tøetí zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní zákona è. 410/2010 Sb., se slova ", Pozemkový fond Èeské republiky" zrušují.

ÈÁST OSMÁ

 

Zmìna zákona, kterým se upravují nìkteré otázky související se

zákonem è. 229/1991 Sb., o úpravì vlastnických vztahù k pùdì

a jinému zemìdìlskému majetku, ve znìní zákona è. 93/1992 Sb.

 

§ 32


V § 10 odst. 1 zákona è. 243/1992 Sb., kterým se upravují nìkteré otázky související se zákonem è. 229/1991 Sb., o úpravì vlastnických vztahù k pùdì a jinému zemìdìlskému majetku, ve znìní zákona è. 93/1992 Sb., ve znìní zákona è. 441/1992 Sb. a zákona è. 178/2006 Sb., písmeno h) vèetnì poznámky pod èarou è. 16 zní:

"h)

pøijetí náhrady, náležející státu, ve výši, o kterou cena stavby pøesáhne nevypoøádané nároky oprávnìné osoby16),

_______________________________________

16)

§ 11 odst. 7 zákona è. 229/1991 Sb.".

ÈÁST DEVÁTÁ

 

Zmìna zákona o ochranì zemìdìlského pùdního fondu

 

§ 33


V § 18 odst. 4 zákona è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního fondu, se slova "s Pozemkovým fondem Èeské republiky" nahrazují slovy "se Státním pozemkovým úøadem".

ÈÁST DESÁTÁ

 

Zmìna zákona o dani z nemovitostí

 

§ 34


Zákon è. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znìní zákona è. 315/1993 Sb., zákona è. 242/1994 Sb., zákona è. 248/1995 Sb., zákona è. 65/2000 Sb., zákona è. 492/2000 Sb., zákona è. 239/2001 Sb., zákona è. 483/2001 Sb., zákona è. 576/2002 Sb., zákona è. 237/2004 Sb., zákona è. 669/2004 Sb., zákona è. 179/2005 Sb., zákona è. 217/2005 Sb., zákona è. 342/2005 Sb., zákona è. 545/2005 Sb., zákona è. 112/2006 Sb., zákona è. 186/2006 Sb., zákona è. 261/2007 Sb., zákona è. 296/2007 Sb., zákona è. 1/2009 Sb., zákona è. 362/2009 Sb., zákona è. 281/2009 Sb., zákona è. 199/2010 Sb., zákona è. 30/2011 Sb., zákona è. 212/2011 Sb., zákona è. 375/2011 Sb. a zákona è. 457/2011 Sb., se mìní takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. a) a v § 8 odst. 2 písm. a) se za slovo "státu4a)" vkládají slova ", není-li dále stanoveno jinak,".

2. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova "spravované Pozemkovým fondem Èeské republiky nebo" nahrazují slovy "se kterými je pøíslušný hospodaøit Státní pozemkový úøad nebo spravované".

3. V § 4 odst. 1 se písmeno d) vèetnì poznámky pod èarou è. 6 zrušuje.

4. V § 4 odst. 3 vìtì první se slova "a d)" zrušují.

5. V § 8 odst. 3 se slova "Pozemkovým fondem Èeské republiky nebo" zrušují a slova "jsou poplatníky tyto subjekty" se nahrazují slovy "je poplatníkem tento subjekt".

6. V § 8 odst. 4 se slova "spravované Pozemkovým fondem Èeské republiky," nahrazují slovy "se kterými je pøíslušný hospodaøit Státní pozemkový úøad, spravované".

7. V § 9 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

8. V § 9 odst. 5 vìtì první se slova "a d)" zrušují.

ÈÁST JEDENÁCTÁ

 

Zmìna zákona o dani dìdické, dani darovací

a dani z pøevodu nemovitostí

 

§ 35


Zákon è. 357/1992 Sb., o dani dìdické, dani darovací a dani z pøevodu nemovitostí, ve znìní zákona è. 18/1993 Sb., zákona è. 322/1993 Sb., zákona è. 42/1994 Sb., zákona è. 72/1994 Sb., zákona è. 85/1994 Sb., zákona è. 113/1994 Sb., zákona è. 248/1995 Sb., zákona è. 96/1996 Sb., zákona è. 151/1997 Sb., zákona è. 203/1997 Sb., zákona è. 227/1997 Sb., zákona è. 169/1998 Sb., zákona è. 95/1999 Sb., zákona è. 27/2000 Sb., zákona è. 103/2000 Sb., zákona è. 132/2000 Sb., zákona è. 340/2000 Sb., zákona è. 364/2000 Sb., zákona è. 117/2001 Sb., zákona è. 120/2001 Sb., zákona è. 148/2002 Sb., zákona è. 198/2002 Sb., zákona è. 320/2002 Sb., zákona è. 420/2003 Sb., zákona è. 669/2004 Sb., zákona è. 179/2005 Sb., zákona è. 342/2005 Sb., zákona è. 186/2006 Sb., zákona è. 230/2006 Sb., zákona è. 245/2006 Sb., zákona è. 261/2007 Sb., zákona è. 270/2007 Sb., zákona è. 296/2007 Sb., zákona è. 476/2008 Sb., zákona è. 215/2009 Sb., zákona è. 281/2009 Sb., zákona è. 199/2010 Sb., zákona è. 402/2010 Sb., zákona è. 30/2011 Sb., zákona è. 351/2011 Sb., zákona è. 375/2011 Sb., zákona è. 428/2011 Sb., zákona è. 457/2011 Sb., zákona è. 458/2011 Sb., zákona è. 466/2011 Sb. a zákona è. 275/2012 Sb., se mìní takto:

1. V § 20 odst. 2 písm. a) se slova "nebo Pozemkového fondu Èeské republiky" zrušují.

2. V § 20 odst. 6 se písmeno a) vèetnì poznámek pod èarou è. 9 a 9a zrušuje.

Dosavadní písmena b) až k) se oznaèují jako písmena a) až j).

3. V § 20 odst. 6 písm. a) se slova "Pozemkový fond Èeské republiky10)" nahrazují slovy "Státní pozemkový úøad10)".

4. V § 20 odst. 6 se písmeno j) zrušuje.

5. V § 20 se odstavec 11 zrušuje.

Dosavadní odstavce 12 až 15 se oznaèují jako odstavce 11 až 14.

ÈÁST DVANÁCTÁ

 

Zmìna zákona o daních z pøíjmù

 

§ 36


V § 18 zákona è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù, ve znìní zákona è. 114/1994 Sb., zákona è. 259/1994 Sb. a zákona è. 111/1998 Sb., se odstavec 10 vèetnì poznámky pod èarou è. 18b zrušuje.

Dosavadní odstavce 11 až 15 se oznaèují jako odstavce 10 až 14.

ÈÁST TØINÁCTÁ

 

Zmìna zákona o pokutách a kaucích za nedodržování zákonù

upravujících transformaci zemìdìlských družstev a nápravu

majetkových køivd v oblasti vlastnických vztahù k pùdì

a jinému zemìdìlskému majetku

 

§ 37


Zákon è. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonù upravujících transformaci zemìdìlských družstev a nápravu majetkových køivd v oblasti vlastnických vztahù k pùdì a jinému zemìdìlskému majetku, ve znìní zákona è. 320/2002 Sb., se mìní takto:

1. V § 3 odst. 3 se slovo "zvláštní" zrušuje a slova "Pozemkového fondu Èeské republiky" se nahrazují slovy "Státního pozemkového úøadu".

2. V § 3 odst. 4 se slova "Pozemkový fond Èeské republiky" nahrazují slovy "Státní pozemkový úøad".

3. Poznámka pod èarou è. 6 se zrušuje.

ÈÁST ÈTRNÁCTÁ

 

Zmìna zákona o majetku Èeské republiky a jejím vystupování

v právních vztazích

 

§ 38


Zákon è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znìní zákona è. 492/2000 Sb., zákona è. 229/2001 Sb., zákona è. 320/2001 Sb., zákona è. 501/2001 Sb., zákona è. 202/2002 Sb., zákona è. 280/2002 Sb., ve znìní nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod è. 476/2002 Sb., zákona è. 88/2003 Sb., zákona è. 354/2003 Sb. zákona è. 480/2003 Sb., zákona è. 41/2004 Sb., zákona è. 218/2004 Sb., zákona è. 217/2005 Sb., zákona è. 359/2005 Sb., zákona è. 22/2006 Sb., zákona è. 140/2006 Sb., zákona è. 342/2006 Sb., zákona è. 296/2007 Sb., zákona è. 139/2008 Sb., zákona è. 274/2008 Sb., zákona è. 457/2008 Sb., zákona è. 153/2009 Sb., zákona è. 227/2009 Sb., zákona è. 457/2011 Sb., zákona è. 18/2012 Sb. a zákona è. 239/2012 Sb., se mìní takto:

1. V § 2 se odstavec 2 vèetnì poznámek pod èarou è. 3 a 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se oznaèuje jako odstavec 2.

2. V § 15 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Pozemky, které jsou majetkem podle odstavce 1 a zároveò tvoøí zemìdìlský pùdní fond, pøíslušná organizaèní složka pøednostnì nabídne Státnímu pozemkovému úøadu; to neplatí v pøípadì pozemkù tvoøících jeden funkèní celek s obytnými a hospodáøskými budovami a jinými stavbami, které neslouží zemìdìlské a lesní výrobì nebo s ní souvisejícímu vodnímu hospodáøství, a dále pozemkù tvoøících souèást dìdictví, které stát nabyl nebo mu pøipadlo a v souvislosti s tím mu vznikla povinnost uhradit dluh. Nepøijme-li Státní pozemkový úøad nabídku do 30 dnù od jejího doruèení, platí, že nemá o nabízené pozemky zájem a k pozdìjší akceptaci nabídky se nepøihlíží. Pøíslušná organizaèní složka dále postupuje v souladu s odstavcem 2.".

Dosavadní odstavec 3 se oznaèuje jako odstavec 4.

3. V § 20 odst. 3 se slova "odst. 5" nahrazují slovy "odst. 4".

4. V § 47 odst. 1 se slova "a v Pozemkovém fondu Èeské republiky4)" zrušují.

5. V § 48 odst. 1 se slova "a Pozemkového fondu Èeské republiky4)" zrušují.

6. V § 48 odst. 2 se slova "nebo Pozemkového fondu Èeské republiky" zrušují.

7. V § 49 se odstavec 2 vèetnì poznámky pod èarou è. 66 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se oznaèují jako odstavce 2 až 5.

8. V § 49 odst. 5 se èíslo "5" nahrazuje èíslem "4".

9. V § 55 odst. 2 vìtì tøetí se slova "odst. 1, 3 a 4" nahrazují slovy "odst. 1, 2 a 3".

10. V § 65 odst. 1 písm. c) se èíslo "3" nahrazuje èíslem "4".

11. V § 65 se odstavec 2 zrušuje a zároveò se zrušuje oznaèení odstavce 1.

ÈÁST PATNÁCTÁ

 

Zmìna zákona o Státním zemìdìlském intervenèním fondu

a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (zákon o Státním

zemìdìlském intervenèním fondu)

 

§ 39


V § 6b odst. 3 zákona è. 256/2000 Sb., o Státním zemìdìlském intervenèním fondu a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (zákon o Státním zemìdìlském intervenèním fondu), ve znìní zákona è. 128/2003 Sb., se slova ", od akciových spoleèností, jejichž akcionáøem je Èeská republika, a od Pozemkového fondu Èeské republiky" nahrazují slovy "a od akciových spoleèností, jejichž akcionáøem je Èeská republika".

ÈÁST ŠESTNÁCTÁ

 

Zmìna zákona o finanèní kontrole ve veøejné správì

a o zmìnì nìkterých zákonù

 

§ 40


V § 1 odst. 2 zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole ve veøejné správì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o finanèní kontrole), se slova ", a na kontrolu Pozemkového fondu Èeské republiky podle zvláštního právního pøedpisu1)" vèetnì poznámky pod èarou è. 1 a odkazù na ni zrušují.

ÈÁST SEDMNÁCTÁ

 

Zmìna zákona o Úøadu pro zastupování státu

ve vìcech majetkových

 

§ 41


Zákon è. 201/2002 Sb., o Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových, ve znìní zákona è. 120/2004 Sb., zákona è. 626/2004 Sb., zákona è. 57/2006 Sb., zákona è. 160/2006 Sb. a zákona è. 153/2009 Sb., se mìní takto:

1. V § 9 odst. 1 se slova "anebo ke kterému vykonává správu Pozemkový fond Èeské republiky (dále jen "Pozemkový fond") podle zvláštního právního pøedpisu10)" vèetnì poznámky pod èarou è. 10 zrušují.

2. V § 13 odst. 1 se slova "nebo Pozemkového fondu" zrušují.

3. V § 13c písm. a) a § 13d odst. 2 písm. a) se slova ", státní organizace nebo Pozemkový fond" nahrazují slovy "nebo státní organizace".

4. V § 20 odst. 3 se slova "a o správì majetku na stranì Pozemkového fondu" zrušují.

5. V § 25 odst. 2 se slova ", státní organizace a Pozemkový fond" nahrazují slovy "a státní organizace".

6. V § 25 odst. 4 vìtì druhé se slova ", státní organizaci nebo Pozemkový fond" nahrazují slovy "nebo státní organizaci".

7. V § 29 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se oznaèuje jako odstavec 3.

8. V § 29 odst. 3 se slova ", jakož i závazkù, které podle zvláštního právního pøedpisu pøecházejí na Pozemkový fond" zrušují.

ÈÁST OSMNÁCTÁ

 

Zmìna zákona o rostlinolékaøské péèi a o zmìnì nìkterých

souvisejících zákonù

 

§ 42


V § 72 odst. 8 zákona è. 326/2004 Sb., o rostlinolékaøské péèi a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, se slova "a Pozemkového fondu Èeské republiky" zrušují.

ÈÁST DEVATENÁCTÁ

 

Zmìna zákona o správních poplatcích

 

§ 43


V položce 119 èást X pøílohy zákona è. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znìní zákona è. 553/2005 Sb., se v ustanovení Osvobození bodu 2 slova "a Pozemkový fond Èeské republiky" a bod 4 zrušují.

ÈÁST DVACÁTÁ

 

Zmìna zákona o støetu zájmù

 

§ 44


V § 5 odst. 3 písm. c) zákona è. 159/2006 Sb., o støetu zájmù, se slova ", v Pozemkovému fondu Èeské republiky nebo jiných" zrušují.

ÈÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

 

Zmìna zákona o elektronických úkonech a autorizované

konverzi dokumentù

 

§ 45


V § 1 odst. 1 písm. a) zákona è. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentù, se slova "Pozemkového fondu Èeské republiky a jiných" zrušují.

ÈÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

 

Zmìna zákona o pojistném na sociální zabezpeèení a pøíspìvku

na státní politiku zamìstnanosti

 

§ 46


Zákon è. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti, ve znìní zákona è. 10/1993 Sb., zákona è. 160/1993 Sb., zákona è. 307/1993 Sb., zákona è. 42/1994 Sb., zákona è. 241/1994 Sb., zákona è. 59/1995 Sb., zákona è. 118/1995 Sb., zákona è. 149/1995 Sb., zákona è. 160/1995 Sb., zákona è. 113/1997 Sb., zákona è. 134/1997 Sb., zákona è. 306/1997 Sb., zákona è. 18/2000 Sb., zákona è. 29/2000 Sb., zákona è. 118/2000 Sb., zákona è. 132/2000 Sb., zákona è. 220/2000 Sb., zákona è. 238/2000 Sb., zákona è. 492/2000 Sb., zákona è. 353/2001 Sb., zákona è. 263/2002 Sb., zákona è. 362/2003 Sb., zákona è. 424/2003 Sb., zákona è. 425/2003 Sb., zákona è. 437/2003 Sb., zákona è. 186/2004 Sb., zákona è. 281/2004 Sb., zákona è. 359/2004 Sb., zákona è. 436/2004 Sb., zákona è. 168/2005 Sb., zákona è. 253/2005 Sb., zákona è. 361/2005 Sb., zákona è. 377/2005 Sb., zákona è. 62/2006 Sb., zákona è. 189/2006 Sb., zákona è. 264/2006 Sb., zákona è. 585/2006 Sb., zákona è. 153/2007 Sb., zákona è. 181/2007 Sb., zákona è. 261/2007 Sb., zákona è. 296/2007 Sb., zákona è. 305/2008 Sb., zákona è. 306/2008 Sb., zákona è. 2/2009 Sb., zákona è. 41/2009 Sb., zákona è. 158/2009 Sb., zákona è. 221/2009 Sb., zákona è. 227/2009 Sb., zákona è. 285/2009 Sb., zákona è. 303/2009 Sb., zákona è. 362/2009 Sb., zákona è. 347/2010 Sb., zákona è. 73/2011 Sb., zákona è. 263/2011 Sb. a zákona è. 458/2011 Sb., se mìní takto:

1. V § 22d se za vìtu první vkládá vìta "Tuto povinnost má okresní správa sociálního zabezpeèení též na základì žádosti, stanoví-li tak zvláštní zákon22b).".

2. Poznámka pod èarou è. 22b zní:

______________________________________

"22b)

Napøíklad zákon è. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úøadu a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù.".

ÈÁST DVACÁTÁ TØETÍ

 

Zmìna zákona o zápisech vlastnických a jiných vìcných práv

k nemovitostem

 

§ 47


Zákon è. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných vìcných práv k nemovitostem, ve znìní zákona è. 210/1993 Sb., zákona è. 90/1996 Sb., zákona è. 27/2000 Sb., zákona è. 30/2000 Sb., zákona è. 120/2001 Sb., zákona è. 59/2005 Sb., zákona è. 186/2006 Sb., zákona è. 296/2007 Sb., zákona è. 286/2009 Sb. a zákona è. 349/2011 Sb., se mìní takto:

1. V § 9 odst. 1 úvodní èásti ustanovení se za slova "insolvenèního správce," vkládají slova "Státního pozemkového úøadu, jiného správního orgánu".

2. V § 9 odst. 1 písm. a) se za slova "vyvlastòovacího úøadu11)" vkládají slova ", na základì oznámení Státního pozemkového úøadu o zahájení pozemkových úprav, na základì pravomocného rozhodnutí Státního pozemkového úøadu o schválení návrhu pozemkových úprav, na základì pravomocného rozhodnutí Státního pozemkového úøadu o výmìnì nebo pøechodu vlastnických práv11a)".

3. Poznámka pod èarou è. 11a zní:

______________________________________

"11a)

§ 9 odst. 7, § 9 odst. 13 a § 11 odst. 5 zákona è. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úøadech a o zmìnì zákona è. 229/1991 Sb., o úpravì vlastnických vztahù k pùdì a jinému zemìdìlskému majetku, ve znìní pozdìjších pøedpisù.".

4. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplòují slova "nebo se kterým zákon takové omezení spojuje".

5. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplòují slova "nebo na základì podané žádosti, kterou se žadatel domáhá, aby správní orgán vydal takové rozhodnutí, týkající se nemovitostí evidovaných v katastru, na jehož základì by mohl být proveden záznam do katastru podle § 7".

ÈÁST DVACÁTÁ ÈTVRTÁ

 

Zmìna zákona o podmínkách pøevodu majetku státu na jiné osoby

 

§ 48


Zákon è. 92/1991 Sb., o podmínkách pøevodu majetku státu na jiné osoby, ve znìní zákona è. 92/1992 Sb., zákona è. 264/1992 Sb., zákona è. 541/1992 Sb., zákona è. 544/1992 Sb., zákona è. 210/1993 Sb., zákona è. 306/1993 Sb., zákona è. 224/1994 Sb., zákona è. 27/2000 Sb., zákona è. 220/2000 Sb., zákona è. 179/2005 Sb. a zákona è. 227/2009 Sb., se mìní takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "nebo majetku státu ve správì Pozemkového fondu Èeské republiky" zrušují.

2. V § 10a odst. 1 písm. f) se slova "Pozemkovým fondem Èeské republiky" nahrazují slovy "za stát Státním pozemkovým úøadem".

3. V § 12 odst. 2 se na konci textu písmene d) èárka nahrazuje teèkou a písmeno e) se vèetnì poznámky pod èarou è. 5a zrušuje.

4. V § 19 odst. 5 se slova "nebo Pozemkovému fondu Èeské republiky" zrušují.

5. V § 24 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se oznaèuje jako písmeno b).

6. V § 24 odst. 5 a 6 se slova "písm. c)" nahrazují slovy "písm. b)".

ÈÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

 

Zmìna zákona o zrušení Fondu národního majetku

 

§ 49


Zákon è. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku a o pùsobnosti Ministerstva financí pøi privatizaci majetku Èeské republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znìní zákona è. 171/2006 Sb., zákona è. 228/2006 Sb., zákona è. 443/2006 Sb., zákona è. 26/2008 Sb., zákona è. 31/2008 Sb., zákona è. 112/2009 Sb. a zákona è. 15/2012 Sb., se mìní takto:

1. V § 5 odst. 1 se slova ", jakož i s majetkem, který na ministerstvo pøejde z Pozemkového fondu Èeské republiky" zrušují.

2. V § 5 odst. 3 písm. b) se na konci bodu 5 doplòuje slovo "nebo" a bod 6 se zrušuje.

Dosavadní bod 7 se oznaèuje jako bod 6.

ÈÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

 

ÚÈINNOST

 

§ 50


(1) Tento zákon nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2013.

(2) Ustanovení § 10 odst. 3 pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2013.

Nìmcová v. r.

Klaus v. r.

Neèas v. r.____________________________________________________________

1)

Ústavní zákon è. 347/1997 Sb., o vytvoøení vyšších územních samosprávných celkù a o zmìnì ústavního zákona Èeské národní rady è. 1/1993 Sb., Ústava Èeské republiky, ve znìní pozdìjších ústavních zákonù.

2)

Zákon è. 229/1991 Sb., o úpravì vlastnických vztahù k pùdì a jinému zemìdìlskému majetku, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Zákon è. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úøadech a o zmìnì zákona è. 229/1991 Sb., o úpravì vlastnických vztahù k pùdì a jinému zemìdìlskému majetku, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

3)

§ 4 zákona è. 289/1995 Sb., o lesích a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù (lesní zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù.

4)

Zákon è. 229/1991 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Zákon è. 290/2002 Sb., o pøechodu nìkterých dalších vìcí, práv a závazkù Èeské republiky na kraje a obce, obèanská sdružení pùsobící v oblasti tìlovýchovy a sportu a o souvisejících zmìnách a o zmìnì zákona è. 157/2000 Sb., o pøechodu nìkterých vìcí, práv a závazkù z majetku Èeské republiky, ve znìní zákona è. 10/2001 Sb., a zákona è. 20/1966 Sb., o péèi o zdraví lidu, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

5)

Zákon è. 229/1991 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Zákon è. 92/1991 Sb., o podmínkách pøevodu majetku státu na jiné osoby, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

6)

§ 1 zákona è. 229/1991 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.

7)

Zákon è. 229/1991 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Zákon è. 403/1990 Sb., o zmírnìní následkù nìkterých majetkových køivd, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Zákon è. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Zákon è. 243/1992 Sb., kterým se upravují nìkteré otázky související se zákonem è. 229/1991 Sb., o úpravì vlastnických vztahù k pùdì a jinému zemìdìlskému majetku, ve znìní zákona è. 93/1992 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.

8)

Zákon è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù.

9)

Zákon è. 139/2002 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.

10)

Zákon è. 92/1991 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.

11)

Zákon è. 222/1999 Sb., o zajišování obrany Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

12)

Napøíklad zákon è. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými spoleènostmi a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými spoleènostmi), zákon è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

13)

Naøízení vlády è. 237/2011 Sb., o stanovení rezervy státních pozemkù pro uskuteèòování rozvojových programù státu.

14)

Napøíklad § 136 a násl. zákona è. 40/1964 Sb., obèanský zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

15)

§ 11 odst. 1 zákona è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

16)

§ 11 odst. 5 zákona è. 13/1997 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.

17)

§ 30 zákona è. 13/1997 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.

18)

Zákon è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o oceòování majetku), ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Vyhláška è. 3/2008 Sb., o provedení nìkterých ustanovení zákona è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, (oceòovací vyhláška), ve znìní pozdìjších pøedpisù.

19)

Zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

20)

Smlouva o fungování Evropské unie.

21)

Dohoda o volném pohybu osob mezi Evropským spoleèenstvím a jeho èlenskými státy na jedné stranì a Švýcarskou konfederací na druhé stranì.

22)

Zákon è. 229/1991 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù.

23)

§ 5 zákona è. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí Èeské republiky (katastrální zákon), ve znìní zákona è. 89/1996 Sb.

24)

§ 29 vyhlášky è. 3/2008 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.

25)

Vyhláška è. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s pøiøazenými prùmìrnými základními cenami zemìdìlských pozemkù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

26)

Zákon è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

27)

Sdìlení Komise o revizi metody stanovování referenèních a diskontních sazeb (2008/C 14/02).

28)

Zákon è. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

29)

Zákon è. 582/1991 Sb., o organizaci a provádìní sociálního zabezpeèení, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

30)

§ 46 odst. 2 zákona è. 40/1964 Sb., obèanský zákoník.

Zákon è. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných vìcných práv k nemovitostem, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

31)

§ 24 odst. 5 a 6 zákona è. 229/1991 Sb.

32)

§ 14 odst. 6 zákona è. 229/1991 Sb.

33)

§ 40 odst. 2 vyhlášky è. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon è. 265/1992 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 344/1992 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, (katastrální vyhláška).

34)

Zákon è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

35)

Zákon è. 151/1997 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Trascina file per caricare