Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Profil předpisu:
Titul předpisu:
Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Citace: 229/1991 Sb.Částka: 45/1991 Sb.
Na straně (od-do):Rozeslána dne: 24. června 1991
Druh předpisu: ZákonAutoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 21. května 1991Datum účinnosti od: 24. června 1991
Platnost předpisu: AnoDatum účinnosti do:
Hesla rejstříku:
RESTITUCE;PŮDA - ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND;LESY - LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ;CENY;CÍRKVE;DOMOVNÍ MAJETEK;DRUŽSTEVNÍ ORGANIZACE;ZEMĚDĚLSTVÍ - ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA;PAMÁTKY;EVIDENCE NEMOVITOSTÍ (PŮDY)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
142/1947 Sb.;61/1977 Sb.;102/1963 Sb.;162/1990 Sb.;46/1948 Sb.
Předpis ruší:
123/1975 Sb.;81/1949 Sb .SNR;2/1958 Sb .SNR;215/1919 Sb.

Text předpisu:

229

 

ZÁKON

 

ze dne 21. května 1991

 

o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetkuFederální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky ve snaze

zmírnit následky některých majetkových křivd, k nimž došlo vůči vlastníkům zemědělského a lesního majetku v období let 1948 až 1989,

dosáhnout zlepšení péče o zemědělskou a lesní půdu obnovením původních vlastnických vztahů k půdě a

upravit vlastnické vztahy k půdě v souladu se zájmy hospodářského rozvoje venkova i v souladu s požadavky na tvorbu krajiny a životního prostředí,

se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

 

§ 1

 

Rozsah působnosti zákona


(1) Zákon se vztahuje na

a)
půdu, která tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží,1) a v rozsahu stanoveném tímto zákonem i na půdu, která tvoří lesní půdní fond,2) (dále jen "půda"),

b)
obytné budovy, hospodářské budovy a jiné stavby, patřící k původní zemědělské usedlosti, včetně zastavěných pozemků,

c)
hospodářské budovy a stavby, sloužící zemědělské a lesní výrobě nebo s ní souvisejícímu vodnímu hospodářství, včetně zastavěných pozemků,

d)
jiný zemědělský majetek uvedený v § 20.

(2) Zákon upravuje práva a povinnosti vlastníků, původních vlastníků, uživatelů a nájemců půdy, jakož i působnost státu při úpravě vlastnických a užívacích práv k pozemkům.

(3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se právní vztahy k majetku uvedenému v odstavci 1 zvláštními předpisy.


Základní ustanovení

 

§ 2


(1) Kromě vlastníka mají právo užívat půdu jiné osoby jen na základě smlouvy uzavřené s vlastníkem nebo na základě smlouvy uzavřené s pozemkovým fondem.

(2) Vlastník pozemků je vlastníkem porostů na něm vzešlých; tím není dotčeno vlastnické právo zemědělských družstev k porostům na pozemcích jejich členů podle předpisů o zemědělském družstevnictví.3) U pozemků daných smluvně do užívání je vlastníkem jiných než trvalých porostů uživatel, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak.


§ 3


Půdu nelze převést do vlastnictví devizových cizozemců.4)


ČÁST DRUHÁ

 

§ 4

 

Oprávněné osoby


(1) Oprávněnou osobou je státní občan České a Slovenské Federativní Republiky, který má trvalý pobyt na jejím území, a jehož půda, budovy a stavby, patřící k původní zemědělské usedlosti, přešly na stát nebo na jiné právnické osoby v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 způsobem uvedeným v § 6 odst. 1.

(2) Zemřela-li osoba uvedená v odstavci 1 před uplynutím lhůty uvedené v § 13, nebo byla-li před uplynutím této lhůty prohlášena za mrtvou, jsou oprávněnými osobami, pokud jsou státními občany České a Slovenské Federativní Republiky a mají trvalý pobyt na jejím území, fyzické osoby v tomto pořadí:

a)
dědic ze závěti, jež byla předložena při dědickém řízení, který nabyl celé dědictví,

b)
dědic ze závěti, který nabyl vlastnictví, avšak pouze v míře odpovídající jeho dědickému podílu; to neplatí, jestliže dědici podle závěti připadly jen jednotlivé věci nebo práva; byl-li dědic závětí ustanoven jen k určité části nemovitosti, na kterou se vztahuje povinnost vydání, je oprávněn pouze k této části nemovitosti,

c)
děti a manžel osoby uvedené v odstavci 1, všichni rovným dílem; zemřelo-li dítě před uplynutím lhůty uvedené v § 13, jsou na jeho místě oprávněnými osobami jeho děti, a zemřelo-li některé z nich, jeho děti,

d)
rodiče osoby uvedené v odstavci 1,

e)
sourozenci osoby uvedené v odstavci 1, a zemřel-li některý z nich, jsou na místě oprávněnými jeho děti.

(3) V případech uvedených v § 6 odst. 1 písm. j) jsou oprávněnými osobami osoby tam uvedené; ustanovení odstavce 2 písm. c) až e) platí obdobně.


§ 5

 

Povinné osoby


(1) Povinnými osobami jsou stát nebo právnické osoby, které ke dni účinnosti tohoto zákona nemovitost drží, s výjimkou

a)
podniků se zahraniční majetkovou účastí a obchodních společností, jejichž společníky nebo účastníky jsou výhradně fyzické osoby. Tato výjimka neplatí, jde-li o věci nabyté od právnických osob po 1. říjnu 1990,

b)
cizích států.

(2) Povinná osoba je povinna s nemovitostmi až do jejich vydání oprávněné osobě nakládat s péčí řádného hospodáře, ode dne účinnosti tohoto zákona nemůže tyto věci, jejich součásti a příslušenství převést do vlastnictví jiného. Takové právní úkony jsou neplatné. Právo na náhradu škody, kterou povinná osoba způsobí osobě oprávněné porušením těchto povinností, zůstává ustanovením § 28 nedotčeno.


§ 6

 

Vydání nemovitosti


(1) Oprávněným osobám budou vydány nemovitosti, které přešly na stát nebo na jinou právnickou osobu v důsledku

a)
výroku o propadnutí majetku, propadnutí věci nebo zabrání věci v trestním řízení, případně v trestním řízení správním podle dřívějších předpisů, jestliže výrok byl zrušen podle zvláštních předpisů,5)

b)
odnětí bez náhrady postupem podle zákona č. 142/1947 Sb., o revizi první pozemkové reformy, nebo podle zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě,

c)
postupu podle § 453a občanského zákoníku nebo podle § 287a zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 67/(1952 Sb.,

d)
odnětí bez náhrady postupem podle zákona SNR č. 81/1949 Sb. SNR, o úpravě právních poměrů pastvinářského majetku bývalých urbariátníků, komposesorátů a podobných právních útvarů,

e)
odnětí bez náhrady postupem podle zákona SNR č. 2/1958 Sb. SNR, o úpravě poměrů a obhospodařování společně užívaných lesů bývalých urbariátníků, komposesorátů a podobných útvarů,

f)
prohlášení a smlouvy o postoupení pohledávek pro případ vystěhování (tzv. renunciační prohlášení),

g)
toho, že občan zdržující se v cizině nemovitost zanechal na území republiky,

h)
smlouvy o darování nemovitostí uzavřené dárcem v tísni,

i)
dražebního řízení provedeného na úhradu pohledávky státu,

j)
soudního rozhodnutí, kterým byla prohlášena za neplatnou smlouva o převodu majetku, kterou občan před odchodem do ciziny převedl věc na jiného, bylo-li důvodem neplatnosti opuštění republiky, popřípadě uznání takovéto smlouvy účastníky za neplatnou; v takovém případě je oprávněnou osobou nabyvatel podle uvedené smlouvy, a to i pokud tato smlouva nenabyla účinnosti,

k)
kupní smlouvy uzavřené v tísni za nápadně nevýhodných podmínek,

l)
odmítnutí dědictví v dědickém řízení učiněného v tísni,

m)
vyvlastnění za náhradu, pokud nemovitost existuje a nikdy nesloužila účelu, pro který byla vyvlastněna,

n)
vyvlastnění bez vyplacení náhrady,

o)
znárodnění vykonaného v rozporu s tehdy platnými zákonnými předpisy,

p)
převzetí nemovitostí bez právního důvodu,

r)
politické persekuce6) nebo postupu porušujícího obecně uznávaná lidská práva a svobody,7)

s)
odevzdání do vlastnictví družstva podle zvláštních předpisů.8)

(2) Obdobně se postupuje i v případech, kdy fyzickým osobám vznikl nárok na vynětí zemědělského majetku z konfiskace podle zvláštních předpisů.9)

(3) Půdu, která přešla na stát podle odstavce 1 písm. b), lze vydat ve výměře nejvýše 150 ha zemědělské půdy nebo 250 ha půdy veškeré, a to nezávisle na tom, vydá-li se jedné oprávněné osobě nebo společně několika oprávněným osobám.

(4) Oprávněná osoba je povinna po vydání nemovitosti zaplatit státu nedoplatek přídělové ceny, za kterou ji původně získala; obdobně je povinna vrátit kupní cenu nebo náhradu, která jí byla státem nebo jinou právnickou osobou při převodu nemovitosti vyplacena. Lhůtu k zaplacení určí pozemkový úřad.

(5) Pokud vázly na nemovitosti ke dni převzetí státem pohledávky peněžních ústavů, zajištěné na nemovitosti a vypořádané podle zvláštních předpisů, uhradí oprávněná osoba částku, kterou stát takto vypořádal.

(6) Jestliže nemovitosti přešly do vlastnictví obce, má oprávněná osoba právo podle tohoto zákona vůči obci.

(7) Vydá-li nemovitost jiná osoba než stát, vznikne této osobě nárok na vrácení kupní ceny, kterou zaplatila při koupi nemovitosti. Tento nárok musí být uplatněn u příslušného orgánu státní právy republiky.


§ 7


Zmírnění některých dalších majetkových křivd vzniklých v důsledku platnosti nebo zvláštního použití některých právních předpisů nebo na základě jiných důvodů jen na území České republiky nebo Slovenské republiky upraví Česká národní rada nebo Slovenské národní rada zvláštním zákonem.


§ 8


(1) Na návrh původního vlastníka může soud rozhodnout, že na něj přechází vlastnické právo k nemovitosti ve vlastnictví nebo v osobním užívání fyzické osoby, jež ji nabyla od státu, který ji získal za okolností uvedených v § 6 odst. 1, a to za předpokladu, že tato fyzická osoba nabyla nemovitost buď v rozporu s tehdy platnými předpisy nebo na základě protiprávního zvýhodnění; toto ustanovení se použije i ve vztahu k osobám blízkým, na něž fyzická osoba majetek převedla. Návrh musí být uplatněn do 31. prosince 1992, jinak právo zaniká.

(2) Fyzická osoba, jejíž vlastnické právo přešlo na původního vlastníka podle odstavce 1, má vůči státu nárok na vrácení kupní ceny a na úhradu nákladů účelně vynaložených na nemovitost. Nárok se uplatňuje u příslušného ústředního orgánu státní správy republiky. Stát má v takovém případě vůči původnímu vlastníkovi nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených na nemovitost, kterou uhradil fyzické osobě podle věty první.


§ 9


(1) Nárok uplatní oprávněná osoba u pozemkového úřadu a zároveň vyzve povinnou osobu k vydání nemovitosti. Povinná osoba uzavře s oprávněnou osobou do 60 dnů od podání výzvy dohodu o vydání nemovitosti.

(2) Dohoda podléhá schválení pozemkovým úřadem formou rozhodnutí vydaného ve správním řízení.

(3) Rozhodnutí pozemkového úřadu o neschválení dohody přezkoumá na návrh účastníka soud. Jestliže ani soud dohodu neschválí, vrátí věc pozemkovému úřadu k rozhodnutí ve věci. 

(4) Nedojde-li k dohodě podle odstavce 1, rozhodne o vlastnictví oprávněné osoby k nemovitosti pozemkový úřad.

(5) Pokud je toho nezbytně třeba, může pozemkový úřad zřídit nebo zrušit na převáděné nemovitosti věcné břemeno, případně uložit jiná opatření k ochraně životního prostředí nebo důležitých zájmů jiných vlastníků.

(6) Rozhodnutí pozemkového úřadu podle odstavců 3, 4 a 5 přezkoumá na návrh účastníka soud.


§ 10


(1) Správní poplatky související s vydáním nemovitosti se nevyměřují.

(2) Oprávněná osoba domáhající se svého práva podle tohoto zákona proti povinné osobě je osvobozena od soudních poplatků.

(3) Nezbytné náklady spojené s oceněním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků hradí stát.


§ 11


(1) Pozemky nebo jejich části nelze vydat v případě, že

a)
k pozemku bylo zřízeno právo osobního užívání, s výjimkou případů, kdy bylo toto právo zřízeno za okolností uvedených v 8,

b)
na pozemku se nachází hřbitov,

c)
pozemek byl po přechodu nebo převodu do vlastnictví státu nebo jiné právnické osoby zastavěn; pozemek lze vydat, nebrání-li stavba zemědělskému nebo lesnímu využití pozemku,

d)
na pozemku byla zřízena zahrádková nebo chatová osada,10)

e)
na pozemku jsou tělovýchovná a sportovní zařízení.

(2) V případě uvedeném v odstavci 1 se oprávněné osobě převedou bezúplatně do vlastnictví jiné pozemky ve vlastnictví státu v přiměřené výměře a kvalitě, jako byly její původní pozemky, a to pokud možno v téže obci, ve které se nachází převážná část pozemků původních, pokud s tím oprávněná osoba souhlasí.

(3) V případě, že podle zvláštních předpisů došlo po přechodu nebo převodu do vlastnictví státu nebo jiné právnické osoby k omezení užívání pozemku tím, že pozemek nebo jeho část je určen pro obranu státu11) nebo je určen pro těžbu nerostů12) nebo se stal podle zvláštních předpisů13) součástí lesního půdního fondu v národním parku nebo je na území státní přírodní rezervace, chráněného naleziště, chráněného parku, chráněné zahrady, chráněné studijní plochy, pásma hygienické ochrany vodních zdrojů prvního stupně nebo chráněného přírodního výtvoru, anebo jsou významným krajinným prvkem, je na vůli oprávněné osoby, zda bude požadovat vydání původního pozemku nebo převod jiného pozemku ve vlastnictví státu. Pokud oprávněná osoba požádá o převod jiného pozemku, postupuje se podle odstavce 2.

(4) Obytnou budovu, hospodářskou budovu a jinou stavbu, patřící k původní zemědělské usedlosti, nelze vydat v případě, že zásadní přestavbou stavba ztratila svůj původní stavebně technický charakter tak, že již nesouvisí s předmětem zemědělské výroby.

(5) Nemovitost, která je prohlášena národní kulturní památkou, nelze vydat až do doby přijetí zákonů upravujících správu a ochranu kulturních památek.


§ 12

 

Souběh nároků


Dojde-li k souběhu nároků oprávněných osob podle § 6 odst. 1, náleží právo na vydání původních nemovitostí té z nich, která svého vlastnictví pozbyla v důsledku jednostranného aktu státu. Pokud tímto způsobem pozbylo svého vlastnictví postupně více oprávněných osob, náleží toto právo té z nich, která vlastnictví pozbyla dříve, pokud se nedohodnou jinak. Ostatní oprávněné osoby mají v takovém případě právo na převod pozemků podle § 11 odst. 2, popřípadě na finanční náhradu.


§ 13

 

Lhůty k uplatnění nároku


(1) Právo na vydání nemovitosti podle § 6 může oprávněná osoba uplatnit do 31. prosince 1992. V případě uvedeném v § 6 odst. 1 písm. a) počne osmnáctiměsíční lhůta běžet až do dne právní moci rozhodnutí, kterým byl výrok zrušen, dojde-li k tomuto rozhodnutí po datu účinnosti tohoto zákona. Neuplatněním práva ve lhůtě právo zanikne. Lhůty pro předkládání písemných důkazů v řízení před pozemkovým úřadem se řídí obecnými předpisy o správním řízení.

(2) Byla-li nemovitost vydána podle § 9, mohou osoby, jejichž nároky uplatněné ve lhůtě uvedené v odstavci 1 nebyly uspokojeny, tyto nároky uplatnit u soudu vůči osobám, kterým byla nemovitost vydána, do šesti měsíců ode dne skončení lhůty uvedené v odstavci 1.


Náhrady

 

§ 14


(1) Oprávněné osobě náleží náhrada za obytné budovy, hospodářské budovy a jiné stavby, které podle tohoto zákona nelze vydat. Obdobně oprávněné osobě náleží náhrada za pozemek, který se podle tohoto zákona nevydá a za který nebyl poskytnut jiný pozemek.

(2) Je-li obytná budova, hospodářská budova nebo jiná stavba, která má být vydána, podstatně zhodnocena tak, že její cena určená ke dni účinnosti tohoto zákona převyšuje cenu budovy v době převzetí státem nebo jinou právnickou osobou, je na vůli oprávněné osoby, zda převezme budovu a uhradí povinné osobě rozdíl mezi cenami, nebo požádá o náhradu.

(3) Je-li vydávaná obytná budova, hospodářská budova nebo jiná stavba znehodnocena tak, že její cena určená ke dni účinnosti tohoto zákona je podstatně nižší než cena původní budovy v době převzetí státem nebo jinou právnickou osobu, je na vůli oprávněné osoby, zda převezme budovu a požádá o náhradu ve výši rozdílu mezi cenou budovy v době převzetí státem nebo jinou právnickou osobou a cenou ke dni účinnosti tohoto zákona, nebo požádá o náhradu.

(4) Podle odstavce 2 se postupuje i v případech, kdy se obytná budova, hospodářská budova nebo jiná stavba stala součástí jiné budovy nebo stavby.

(5) Ceny se stanoví podle cenových předpisů platných ke dni účinnosti tohoto zákona.

(6) V případě, že oprávněná osoba získala nemovitost do vlastnictví přídělem od státu, poskytne se náhrada za nemovitosti uvedené v odstavci 1 jen do výše uhrazené přídělové ceny.


§ 15


(1) Oprávněné osobě náleží právo na náhradu za trvalý porost, který na pozemku byl v době jeho převzetí státem nebo jinou právnickou osobou, jestliže v době vydání pozemku na něm není jiný srovnatelný trvalý porost.

(2) Jestliže na pozemku, který má být vydán podle tohoto zákona, je trvalý porost, ačkoli v době převzetí pozemku státem nebo jinou právnickou osobou na pozemku srovnatelný trvalý porost nebyl, je na vůli oprávněné osoby, zda převezme pozemek a uhradí finanční náhradu nebo zda požádá o vydání jiného pozemku; v takovém případě se postupuje podle § 11 odst. 2 tohoto zákona, nedohodnou-li se účastníci smlouvy jinak.

(3) Ceny se stanoví podle cenových předpisů platných ke dni účinnosti tohoto zákona.


§ 16


(1) Náhradu za pozemky, které se podle tohoto zákona nevydávají a za které nebyl poskytnut jiný pozemek, poskytne stát. Výši náhrady v hotovosti upraví vláda České republiky a vláda Slovenské republiky svým nařízením. Hotovost se vyplácí pouze původním vlastníkům vydávaných věcí.

(2) Ostatní náhrady podle § 14 a 15 poskytne právnická osoba (právní zástupce), která věc drží nebo ji držela v době zániku nemovitosti anebo ji převedla na osobu, která nemovitost podle tohoto zákona nevydává.

(3) Oprávněná osoba vyzve k vydání náhrady nejpozději ve lhůtách uvedených v § 13. Závisí-li právo na náhradu na rozhodnutí pozemkového úřadu nebo soudu, končí tato lhůta uplynutím šesti měsíců ode dne právní moci rozhodnutí.

(4) Náhrada se poskytne oprávněné osobě do jednoho roku ode dne doručení výzvy. Náhrada spočívá ve věcech, které osoba povinná k poskytnutí náhrady vlastní, popřípadě v podílu na jmění této osoby, a to až do výše hodnoty původních nemovitostí a trvalých porostů, nedohodnou-li se účastníci jinak.

(5) Způsob náhrady musí být dohodnut nebo vypořádán do jednoho roku od podání písemné výzvy oprávněnou osobou, nebyl-li nárok uspokojen dříve. Se souhlasem oprávněné osoby je možno závazky vůči ní vypořádat i po tomto termínu.


ČÁST TŘETÍ

 

§ 17

 

Pozemkové fondy


(1) Nemovitosti ve vlastnictví státu uvedené v § 1 odst. 1 spravují právnické osoby zřízené zákony České národní rady a Slovenské národní rady (dále jen "pozemkové fondy"), s výjimkou pozemků,

a)
na nichž se nachází hřbitov,

b)
které jsou určeny pro obranu státu,14)

c)
které jsou určeny pro těžbu nerostů,15)

d)
chráněných podle zvláštních předpisů,16)

e)
které jsou součástí lesního půdního fondu, na které se nevztahuje postup podle § 6 odst. 1.

(2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupují pozemkové fondy při převodu nemovitého majetku státu podle zvláštních předpisů.17) Do schválení privatizačního projektu anebo v souladu s ním může pozemkový fond nemovitý majetek dát do užívání jiným osobám.

(3) jestliže má o nemovitosti ve vlastnictví státu zájem více fyzických osob, mají přednost při postupu podle odstavce 2 dosavadní uživatelé a dále samostatně hospodařící rolníci. Z ostatních zájemců mají přednost osoby trvale bydlící v obci, v jejímž katastrálním území jsou nemovitosti.

(4) V pochybnostech o tom, zda se jedná o nemovitosti na které se vztahuje tento zákon, rozhodují příslušné ústřední orgány státní správy republiky.


§ 18


(1) Pokud není znám vlastník nemovitosti, je pozemkový fond oprávněn dát nemovitost do užívání vhodným zájemcům; úplata za toto užívání je příjmem fondu do doby, než vlastník uplatní svá práva k této nemovitosti.

(2) Uplatní-li vlastník svá práva k nemovitosti, pozemkový fond vypoví smlouvu s nájemcem k 1. říjnu běžného roku s jednoroční výpovědní lhůtou, nedohodne-li se s vlastníkem jinak.


§ 19

 

Pozemkové úpravy


(1) Pozemkovými úpravami jsou změny v uspořádání pozemků v určitém území provedené za účelem vytvoření půdně ucelených hospodářských jednotek podle potřeb jednotlivých vlastníků půdy a s jejich souhlasem a podle celospolečenských požadavků na tvorbu krajiny, životního prostředí a na investiční výstavbu.

(2) O provedení pozemkových úprav a v souvislosti s tím o výměně nebo přechodu vlastnických práv, o určení hranic pozemků nebo o zřízení, popřípadě zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům rozhoduje pozemkový úřad na základě dohody vlastníků. V případě, že se vlastníci nedohodnou, rozhoduje pozemkový úřad za podmínek stanovených zákonem. Rozhodnutí pozemkového úřadu přezkoumá na návrh účastníka soud.

(3) Řízení o pozemkových úpravách upravují zákony národních rad.


ČÁST ČTVRTÁ

 

ZVLÁŠTNÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

§ 20

 

Náhrada živého a mrtvého inventáře


(1) K zajištění provozu zemědělské výroby má původní vlastník živého a mrtvého inventáře, jakož i zásob právo na jejich náhradu, pokud je vnesl do zemědělského družstva nebo mu byly odňaty v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990. Zemřel-li původní vlastník nebo byl-li prohlášen za mrtvého, má právo požadovat náhradu k zajištění provozu zemědělské výroby další oprávněná osoba uvedená v § 4 odst. 2.

(2) Povinnost poskytnout náhradu podle odstavce 1 má právnická osoba, která tyto věci převzala, nebo její právní nástupce, a to ve lhůtě jednoho roku, nedohodnou-li se účastníci jinak. V případě, že tato právnická osoba uhradila státu hodnotu živého a mrtvého inventáře a zásob, má právo na proplacení této částky vůči státu; tento nárok lze uplatnit u příslušného ústředního orgánu státní správy republiky ve lhůtě jednoho roku od poskytnutí náhrady.

(3) Náhrada se poskytne ve věcech téhož nebo srovnatelného druhu, jakosti a v množství přiměřeném převzaté části nemovitosti k zajištění provozu zemědělské výroby; není-li to možné, poskytne se náhrada ve službách pro zabezpečení zemědělské výroby, případně podílem na jmění právnické osoby uvedené v odstavci 2, a to až do výše hodnoty odňatých věcí v cenách ke dni účinnosti tohoto zákona, případně náhrada v jiné formě. Od stanovené náhrady se odečte náhrada za živý a mrtvý inventář a za zásoby, vyplacená před účinností tohoto zákona. Nedojde-li k dohodě, rozhodne na návrh soud.

(4) Právo na náhradu zaniká, nebude-li uplatněno ve lhůtách uvedených v § 13.

(5) Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky stanoví způsob výpočtu výše náhrad za věci uvedené v odstavci 1 pro případ, kdy nelze prokázat odnětí nebo vnesení těchto věcí nebo nelze určit jejich současnou hodnotu.


§ 21


Je-li oprávněných osob více a nárok na vydání věci uplatní jen některé z nich, vydá se jim věc celá.


§ 22

 

Zánik některých užívacích práv


(1) Dnem účinnosti tohoto zákona zanikají tato práva k majetku uvedenému v § 1 odst. 1:

a)
právo družstevního užívání ke sdruženým pozemkům vlastníků, kteří nejsou členy zemědělského družstva,18)

b)
právo užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby,19)

c)
právo užívání k zajištění lesní výroby a ostatních funkcí lesa,20)

d)
právo bezplatného užívání rybníků,21)

e)
právo trvalého užívání nemovitosti ve vlastnictví státu,22)

f)
právo hospodaření k nemovitostem ve vlastnictví státu.23)

(2) Nedošlo-li mezi dosavadním uživatelem s vlastníkem k jiné dohodě, vznikne dnem účinnosti tohoto zákona nebo dnem, kdy byla nemovitost podle části druhé tohoto zákona vydána, mezi nimi nájemní vztah, který lze vypovědět k 1. říjnu běžného roku. Výpovědní lhůta činí jeden rok, pokud nebude dohodnuto jinak; v případě, že pozemek je pro vlastníka nepřístupný, nemůže výpovědní lhůta skončit dříve, než budou provedeny pozemkové úpravy. V případě, že oprávněné osobě mají být vydány také budovy a stavby nebo poskytnuty náhrady podle tohoto zákona, nemůže výpovědní lhůta u výpovědi dané nájemcem skončit dříve, než tyto nároky vypořádá. V roce 1991 a 1992 mohou vlastníci k provozování zemědělské výroby vypovědět nájemní vztah k 1. říjnu 1991 nebo k 1. říjnu 1992 výpovědí doručenou nejpozději do jednoho měsíce před tímto dnem.

(3) Je-li na pozemku zřízena zahrádková nebo chatová osada, skončí výpovědní lhůta dnem, kdy mělo skončit právo dočasného užívání pozemku. Nájemce má právo dočasného užívání pozemku. Nájemce má právo na prodloužení nájmu o dalších 10 let, nedohodnou-li se účastníci jinak. Nájemce má po dobu nájmu předkupní právo k pozemku. Výše nájemného a kupní cena se řídí bonitou půdy a kulturou pozemku v době vzniku práva užívání. Ustanovení § 21 vyhlášky ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění pozdějších předpisů, a § 21 vyhlášky ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č. 205/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a o náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění pozdějších předpisů, umožňující zvýšení zjištěné ceny se v tomto případě nepoužijí.

(4) Vlastník pozemku uvedeného v odstavci 3 má právo do tří let od účinnosti tohoto zákona požádat pozemkový fond o výměnu tohoto pozemku za jiný pozemek ve vlastnictví státu. Vyměňovaný pozemek se poskytne v přiměřené výměře a kvalitě, jako byl pozemek původní, a to pokud možno v témže katastrálním území.

(5) Nájemce je oprávněn užívat pozemek v souladu s jeho určením podle předpisů o evidenci nemovitostí. S užívanou nemovitostí je povinen nakládat s péčí řádného hospodáře a po skončení nájmu vrátit budovy a stavby ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení.


§ 23


Právo na náhradu podle ustanovení § 14 a 16 má i vlastník obytné nebo hospodářské budovy, která byla odstraněna v době užívání organizací podle zvláštních předpisů.24) V případě, že tuto budovu odstranila jiná právnická osoba než stát, má vlastník právo na finanční náhradu vůči této právnické osobě, pokud se nedohodnou na jiném způsobu náhrady.


§ 24

 

Náhrady za trvalé porosty


(1) V případě, že trvalé porosty vzešly na pozemcích v době jejich užívání zemědělskými nebo lesními organizacemi podle zvláštních předpisů,24) stávají se vlastnictvím vlastníka pozemku dnem skončení práva užívání; uživateli pozemku však náleží užitky z nich po dobu užívání.

(2) V případě, že před převzetím do užívání zemědělskou nebo lesní organizací nebyly na pozemku vysazeny jiné srovnatelné porosty, má uživatel právo na náhradu hodnoty nově vysazených trvalých porostů v ceně ke dni účinnosti tohoto zákona.

(3) Na návrh vlastníka, který má uhradit dosavadnímu uživateli hodnotu trvalých porostů podle odstavce 2, vymění pozemkový fond jeho pozemek za jiný pozemek ve vlastnictví státu. Povinnost nahradit hodnotu trvalých porostů přechází v takovém případě na stát.

(4) Nejsou-li na pozemku ke dni skončení práva užívání srovnatelné trvalé porosty, které na něm byly ke dni vzniku práva užívání, vymění pozemkový fond na návrh vlastníka jeho pozemek za jiný pozemek ve vlastnictví státu se srovnatelnými trvalými porosty; není-li výměna možná, má vlastník právo vůči uživateli na finanční náhradu ve výši rozdílu mezi cenami trvalých porostů platnými ke dni účinnosti tohoto zákona.


Práva vlastníků a uživatelů budov a pozemků

 

§ 25


(1) Vlastník vstupuje do práv a závazků pronajímatele, plynoucích z dohody o odevzdání a převzetí bytu, z nájmu pozemku nebo ze smlouvy o nájmu nebytového prostoru v převzaté nemovitosti.

(2) Dosavadní uživatelé bytů, pozemků a nebytových prostor v převáděných nemovitostech, které slouží

a)
činnosti diplomatických a konzulárních misí,

b)
poskytování zdravotnických a sociálních služeb,

c)
školství,

d)
provozu kulturních a tělovýchovných zařízení,

e)
pracovní rehabilitaci a zaměstnání zdravotně postižených osob,

mají nárok vůči vlastníkovi na uzavření dohody o užívání bytu, pozemku nebo nájmu nebytových prostor. V těchto případech může vlastník dohodu vypovědět nejdříve po uplynutí 10 let ode dne účinnosti tohoto zákona, nedohodnou-li se účastníci jinak; tento závazek přechází na všechny další vlastníky v uvedené době.

(3) Nedohodne-li se o výši nájemného a podmínkách jeho placení vlastník s uživatelem bytu, pozemku nebo nebytových prostor uvedených v odstavci 2, rozhodne o výši nájemného příslušný orgán státní správy podle obecně platných cenových předpisů.


§ 26


(1) Doplňuje se ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů tak, že se vkládá nové písmeno i), které zní:

"i)
jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti převedené původnímu vlastníkovi podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.".

(2) Na návrh vlastníka obytné budovy patřící k zemědělské usedlosti uplatněný do tří let od účinnosti tohoto zákona zruší příslušný orgán právo užívání k bytu nebo rozhodne o jeho vyklizení, jestliže jej vlastník potřebuje pro sebe a osoby blízké k provozování zemědělské výroby.


§ 27


(1) Uživatel bytu nebo nebytových prostor, který v souladu se stavebními předpisy provedl vlastním nákladem úpravy, jimiž se byt nebo nebytové prostory zhodnotily, má nárok na náhradu zhodnocení, skončí-li mu právo jejich užívání.

(2) Jestliže byt nebo nebytový prostor je ke dni skončení práva užívání znehodnocen více, než odpovídá běžnému opotřebení, je uživatel těchto prostor povinen uhradit vlastníkovi budovy náhradu za toto znehodnocení.

(3) Náhrady se stanoví podle cenových předpisů platných ke dni skončení práva užívání.


§ 28


Povinná osoba nemůže proti oprávněné osobě uplatňovat žádné finanční nebo jiné nároky související s vydávanými věcmi. Rovněž oprávněná osoba, které byla věc vydána, nemůže proti povinné osobě uplatňovat jiné nároky související s vydávanou věcí, než jsou uvedeny v tomto zákoně.§ 29

 

Majetek církví


Majetek, jehož původním vlastníkem byly církve, náboženské společnosti, řády a kongregace, nelze převádět do vlastnictví jiným osobám do přijetí zákonů o tomto majetku.


§ 30


Pro postup podle části druhé tohoto zákona se za majetek uvedený v § 1 odst. 1 považuje i majetek, který byl v době odnětí vlastnického práva k těmto účelům užíván.


§ 31


Ustanovení části druhé a § 20 nelze použít pro případy, kdy byla věc získána v době nesvobody osobami státně nespolehlivými, nebo v důsledku rasové persekuce.


§ 32

 

Zvláštní ustanovení o pozemkových reformách


Ode dne účinnosti tohoto zákona se nepoužijí ustanovení zákona č. 215/1919 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 142/1947 Sb., o revizi první pozemkové reformy, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě.


§ 33


(1) Z majetku zemědělských družstev budou přednostně uspokojeny nároky vyplývající ze zákonů upravujících zmírnění následků některých majetkových křivd25) a tohoto zákona. Zvláštní zákon upraví způsob stanovení členského podílu, základního členského vkladu nebo jiné majetkové účasti na majetku zemědělských družstev; zemědělská družstva se nemohou se svými členy vypořádat do doby přijetí stanov přizpůsobených tomuto zvláštnímu zákonu.

(2) Zemědělská družstva nemohou svůj majetek převádět do vlastnictví právnických nebo fyzických osob, nejde-li o převod při dodávce výrobků, provádění prací nebo poskytování jiného plnění (obvyklé hospodaření) v rámci vymezeného předmětu činnosti družstva.

(3) Se svými majetkovými účastmi na podnikání jiných právnických osob nemohou zemědělská družstva nakládat do doby přijetí zvláštního zákona uvedeného v odstavci 1.

(4) Omezení podle odstavců 2 a 3 se nevztahují na uspokojení nároků vyplývajících ze zákonů upravujících zmírnění následků některých majetkových křivd25) a tohoto zákona.

(5) Omezení podle odstavců 2 a 3 se vztahují i na majetek svěřený družstevnímu podniku,26) sdružený do společného podniku a na majetek těmito právnickými osobami vytvořený, nejde-li o majetek vyloučený podle § 5 odst. 1 písm. a).

(6) Výjimky z ustanovení odstavců 2, 3 a 4 může v odůvodněných případech udělit vláda České republiky nebo vláda Slovenské republiky. Udělená výjimka nahrazuje povolení podle zvláštních předpisů.27)


§ 34

 

Zrušovací ustanovení


Zrušují se

1.
zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby, ve znění zákona č. 95/1988 Sb. a zákona č. 114/1990 Sb.

2.
§ 12 až 19 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích,

3.
§ 4 zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství,

4.
§ 50 odst. 2, 4 a 5 a § 51 zákona č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví,

5.
zákon SNR č. 81/1949 Sb. SNR, o úpravě právních poměrů pastvinářského majetku bývalých urbariátníků, komposesorátů a podobných právních útvarů,

6.
zákon SNR č. 2/1958 Sb. SNR, o úpravě poměrů a obhospodařování společně užívaných lesů bývalých urbariátníků, komposesorátů a podobných útvarů.


§ 35

 

Účinnost


Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.

 

Dubček v. r.

 

Čalfa v. r.____________________________________________________________

1)
§ 1 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb.
2)
§ 2 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích.
3)
§ 46 odst. 4 zákona č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví.
4)
§ 5 devizového zákona č. 528/1990 Sb.
5)
Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb.
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.
6)
§ 2 odst. 2 zákona č. 87/1991 Sb.
7)
§ 2 odst. 3 věta první zákona č. 87/1991 Sb.
8)
Např. zákon č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech, zákon č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví.
9)
Např. zařízení Sboru pověřenců č. 26/1948 Sb. SNR, kterým se upravuje vynětí zemědělského majetku osob maďarské národnosti z konfiskace.
10)
§ 52 až 58 vyhlášky č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb.
11)
§ 8 zákona č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.
12)
§ 6 a 7 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).
13)
Zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon SNR č. 1/1955 Sb. SNR o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů.
14)
§ 8 zákona č. 169/1949 Sb.
15)
Zákon č. 44/1988 Sb.
16)
§ 2, 4 a 5 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
§ 2, 4 a 5 zákona SNR č. 27/1987 Sb., o státní památkové péči.
§ 5 a 6 zákona č. 40/1956 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 7 a 8 zákona SNR č. 1/1955 Sb. SNR, ve znění pozdějších předpisů.
17)
Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
18)
§ 46 zákona č. 162/1990 Sb.
19)
§ 1 zákona č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby, ve znění pozdějších předpisů.
20)
§ 12 zákona č. 61/1977 Sb.
21)
§ 4 zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství.
22)
§ 70 hospodářského zákoníku.
23)
§ 64 hospodářského zákoníku.
24)
Například zákon č. 123/1975 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1977 Sb.
25)
Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 87/1991 Sb.
26)
§ 43 zákona č. 162/1990 Sb.
27)
Zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění pozdějších předpisů
Trascina file per caricare

La legge sulla proprietà di terreni e di altri beni agricoli

Quote: 229/1991 Coll.

Importo: 45/1991 Coll.

Sul lato (da-a):

Inviato il 24 Giugno 1991

Tipo di regolamento: Legge

Autori regolamento: Parlamento

Data di ricevimento: 21 Maggio 1991

Data effettiva: 24 ° Giugno 1991

La validità del regolamento:

Data effettiva di:

Le password registrati:

RESTITUZIONE; TERRENI - Terreno agricolo; Foreste - Foreste; prezzi; Chiesa, Casa Proprietà, organizzazioni cooperative, l'agricoltura - cooperative agricole, monumenti; registrazione dei beni immobili (terreni)

Rilasciato il:

Cambiamenti regolamentari:

142/1947 Coll;. 61/1977 Coll; 102. / 1963;. 162/1990 Coll;. 46/1948 Coll.

Ricetta cancellato:

123/1975 Racc.,.. 81/1949 Coll SNR; 2/1958 Coll SNR;. 215/1919 Coll.


Codice Testo:

229

 

AGIRE

 

di 21 Maggio 1991

 

sulla proprietà di terreni e di altri beni agricoliAssemblea federale della Repubblica Ceca e Slovacca federale nel tentativo di

mitigare le conseguenze di certe ingiustizie di proprietà che si sono verificati per i proprietari di attività agricole e forestali nel periodo 1948-1989,

per migliorare la cura dei terreni agricoli e forestali restauro proprietà indigena della terra e

modificare i diritti di proprietà per la terra in conformità con gli interessi di sviluppo economico rurale in conformità con i requisiti per la paesaggistica e ambientale

ha superato la seguente legge:

PARTE PRIMA

 

§ 1

 

Campo di applicazione della legge


(1) La legge si applica a

a)

terra che è fondo di terreni agricoli, o appartiene, 1) e nella misura prevista dalla presente legge per il motivo che forma le risorse del territorio forestale, 2) (di seguito denominato "suolo")

b)

edifici residenziali, edifici agricoli e di altre strutture, appartenenti alla fattoria originale, compresi i terreni di riporto,

c)

di edifici e strutture, che servono la produzione agricola e forestale e la relativa gestione delle acque, compresi i terreni di riporto,

d)

altre proprietà agricole di cui al § 20

(2) La presente legge disciplina i diritti e gli obblighi dei proprietari, es, gli utenti e gli inquilini di terra, così come il campo di applicazione dello stato nella regolazione della proprietà e dei diritti di uso del suolo.

(3) A meno che la presente legge non disponga altrimenti, i rapporti giuridici delle attività di cui al paragrafo 1 regolamenti speciali.

Disposizioni di base

 

§ 2


(1) Oltre al proprietario il diritto di usare la terra di un'altra persona solo nell'ambito di un contratto con il proprietario o con un contratto con il Fondo Terra.

(2) Il proprietario di terreno possiede sorge sui risultati, questo non pregiudica la proprietà delle cooperative agricole di escrescenze sulla base dei loro membri ai sensi della normativa sulle cooperative agricole. 3) presso il sito del contratto da utilizzare è il proprietario di non permanenti utente colture se la proprietario è d'accordo altrimenti.

§ 3


I terreni non possono essere trasferiti alla proprietà di stranieri stranieri. 4)

PARTE SECONDA

 

§ 4

 

Beneficiari


(1) Una persona autorizzata è un cittadino della Repubblica slovacca e la Repubblica federale, che ha una residenza permanente nel suo territorio e dei terreni e fabbricati appartenenti alla fattoria originale, sono state trasferite allo Stato o altri enti giuridici nel periodo dal 25 Febbraio 1948 fino al 1 ° Gennaio 1990 di cui al § 6 comma 1

(2) è morto quando una persona di cui al paragrafo 1 prima della scadenza del termine di cui al § 13, o se lo era prima che il tempo dichiarato morto, i beneficiari se sono cittadini della Repubblica Ceca e Slovacca federale e hanno residenza permanente nella zona, gli individui in questo ordine:

a)

erede della volontà, che è stato fatto nei procedimenti di successione, che è diventato il patrimonio

b)

erede testamentario che ha acquisito proprietà, ma solo nella misura corrispondente alla sua quota di eredità, questo non si applica se gli eredi secondo la volontà è sceso solo caso individuale o dalla legge; era l'erede di volontà nominato solo ad alcune parti della proprietà, che è soggetta all'obbligo di emissione, ha diritto solo a quella parte della proprietà,

c)

figli e il coniuge della persona di cui al paragrafo 1, allo stesso modo, se il bambino è morto prima della scadenza del termine di cui al § 13, nella sede di persone autorizzate dei suoi figli, morti quando uno di loro, i suoi figli,

d)

genitori della persona di cui al paragrafo 1,

e)

fratelli e sorelle di persone di cui al paragrafo 1, e sono morti quando uno di loro, sono autorizzati a mettere i suoi figli.

(3) Nei casi di cui al § 6, comma 1, punto. j) sono beneficiari delle persone ivi alle disposizioni del paragrafo 2 lettera. c) ad e) si applica mutatis mutandis.

§ 5

 

Le persone soggette all'obbligo


(1) Le persone obbligate dello Stato o persone giuridiche che alla data di efficacia della presente legge, detengono proprietà, con l'eccezione di

a)

imprese con capitale estero e le società i cui membri o partecipanti sono solo gli individui. Questa esenzione non si applica nel caso di beni acquisiti da persone giuridiche dopo 1 Ottobre 1990

b)

Stati esteri.

(2) Il debitore è obbligato proprietà fino al loro rilascio al beneficiario trattato con la dovuta diligenza, la data di efficacia della presente legge non possono queste cose, le loro parti e accessori per la conversione ad un altro partito. Questi atti non sono validi. Il diritto al risarcimento, che deve aver causato una persona autorizzata violazione di tali obblighi, le disposizioni del § 28 rimane invariato.

§ 6

 

Della proprietà


(1) Persone ammesse saranno emessi per immobili che sono stati trasferiti allo Stato o ad un altro soggetto giuridico a seguito di

a)

verdetto di decadenza, decadenza o confisca nel procedimento penale o in un procedimento penale amministrativo ai sensi dei regolamenti precedenti, se l'istruzione è stato annullato in conformità con i regolamenti speciali, 5)

b)

recesso senza indennizzo ai sensi della legge n ° 142/1947 Coll., una revisione della prima riforma agraria, o ai sensi della legge n ° 46/1948 Coll., la nuova riforma agraria

c)

procedura ai sensi del § 453a del codice civile o ai sensi del § 287A della Legge n ° 87/1950 Coll., codice di procedura penale (codice penale), come modificata dalla legge n ° 67 / (1952 Coll.

d)

recesso senza indennizzo da SNR legge n 81/1949 Coll. SNR, i rapporti giuridici pastvinářského patrimonio degli ex urbariátníků, komposesorátů e servizi legali simili,

e)

recesso senza indennizzo da SNR legge n 2/1958 Coll. SNR, sulle relazioni e la gestione delle foreste utilizzata insieme ex urbariátníků, komposesorátů e strutture simili;

f)

una dichiarazione di cessione dei crediti nei confronti di sfratto (chiamato dichiarazione renunciační)

g)

che i cittadini che soggiornano all'estero beni lasciati sul territorio della Repubblica,

h)

contratto di donazione concluso proprietà dei donatori in Need

i)

procedura di vendita all'asta di uno stato recuperato

j)

decisione del giudice, che è stato dichiarato contratto invalido sul trasferimento di proprietà da parte dei cittadini prima di andare all'estero trasferiti ad un'altra cosa, se il motivo di nullità lasciare il paese, o il riconoscimento di un tale contratto di partecipanti non validi, in tal caso, il cessionario è un beneficiario di tale contratto , anche se questo accordo è entrato in vigore

k)

contratto di acquisto stipulato sotto costrizione a condizioni di mercato,

l)

rifiuto di eredità nei procedimenti di successione preso in Need

metri)

indennità di espropriazione, se la proprietà esiste e mai servito allo scopo per cui è stata espropriata

n)

espropriazione senza indennizzo,

o)

nazionalizzazione eseguito in violazione delle leggi allora vigenti,

p)

prendendo di proprietà senza motivo giuridico,

y)

persecuzione politica 6) o il processo di violare generalmente riconosciuti i diritti e le libertà dell'uomo, 7)

sec)

presentazione alla titolarità di squadre da regolamenti speciali. 8)

(2) Una procedura analoga nei casi in cui gli individui hanno diritto all'esenzione della proprietà agricola di confisca da un apposito Regolamento. 9)

(3) i terreni che sono stati trasferiti allo Stato ai sensi del paragrafo 1. b) può essere concesso in una superficie di oltre 150 ettari di terreni agricoli e 250 ha di terreno tutti, indipendentemente dal fatto che la questione è una persona ammissibile o congiuntamente da più beneficiari.

(4) Una persona autorizzata deve pagare lo stato della arretrati proprietà prezzo di aggiudicazione in cui è stato originariamente acquistato, allo stesso modo l'obbligo di rimborsare il prezzo di acquisto o alla sostituzione di esso da parte dello Stato o di altro ente nel imposta di pagamento. Il termine per il pagamento del catasto.

(5) Se si stava perdendo la proprietà alla data di ricevimento da parte dei debiti dello Stato degli istituti finanziari, garantiti da beni immobili e si stabilì in conformità alle norme speciali, il beneficiario deve pagare l'importo non diventerete come questo affare.

(6) Se la tenuta divenne proprietà del comune, il beneficiario ha diritto ai sensi della presente legge per il villaggio.

(7) Se la proprietà di un soggetto diverso dallo Stato può, per l'avente diritto al rimborso del prezzo di acquisto da pagare al momento dell'acquisto di immobili. Tale reclamo deve essere presentato con le leggi statali della Repubblica.

§ 7


Facilitare alcune altre ingiustizie proprietà legate derivanti dall'uso di o qualche legislazione speciale o per altri motivi solo in Repubblica Ceca e Repubblica aggiustamenti Consiglio nazionale slovacco ceco e il Consiglio nazionale slovacco, dalla legge speciale.

§ 8


(1) Su proposta del proprietario originale, il giudice può decidere che passa titolo alla proprietà in possesso o l'uso personale dei singoli, che ha acquisito da parte dello Stato, che ha acquisito nelle circostanze di cui al § 6, paragrafo 1, per il a condizione che l'individuo ha acquisito la proprietà sia in conflitto con la normativa allora in vigore o di un vantaggio illegale, tale disposizione si applica anche in relazione alle persone vicine al quale l'individuo ha trasferito attività. La proposta deve essere presentata entro il 31 Dicembre 1992, o il diritto scade.

(2) Una persona fisica la cui proprietà passò al proprietario originale di cui al paragrafo 1, lo Stato ha diritto al rimborso del prezzo di acquisto e il rimborso delle spese sostenute per la proprietà. Il diritto si applica alle autorità centrale competente della Repubblica. Lo Stato ha, in questo caso al proprietario originale ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'immobile che hai pagato individuale nella prima frase.

§ 9


(1) una richiesta della persona presso l'ufficio del territorio e richiede anche una persona a rilasciare una proprietà obbligatoria. Il soggetto responsabile si concluderà con una persona autorizzata entro 60 giorni, un accordo della proprietà.

(2) L'accordo è soggetto ad approvazione da parte del Land Office, con decisione emessa in un procedimento amministrativo.

(3) del Land Office di approvare l'accordo esamina la richiesta di una parte della corte. Se il giudice non approva l'accordo, restituire il caso all'Ufficio Terra di decisione.

(4) Se l'accordo di cui al paragrafo 1, decidere sulla proprietà del beneficiario per il catasto immobiliare.

(5) Se è assolutamente necessario, l'Ufficio Territorio di stabilire o abolire la proprietà servitù trasferiti, o imporre altre misure per proteggere l'ambiente o gli interessi vitali degli altri proprietari.

(6) del Land Office ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 5 esaminare la richiesta di una parte della corte.

§ 10


(1) Le spese amministrative connesse con il rilascio di beni immobili devono essere addebitate.

(2) Una persona autorizzata rivendicare i propri diritti ai sensi della presente legge contro l'ente responsabile è esente da spese di giudizio.

(3) Le spese necessarie associati con la valutazione delle cose, l'identificazione e il recupero di terreni da parte dello Stato.

§ 11


(1) immobile o parte di esso non può essere rilasciato se la

a)

il terreno è stato stabilito il diritto di uso personale, tranne nei casi in cui questo diritto è stato stabilito nelle circostanze di cui al punto 8,

b)

La trama è un cimitero,

c)

terra era il passaggio o il trasferimento di proprietà dello Stato o di altri enti giuridici installato; terra può essere rilasciato, non impedisce la costruzione di terreni agricoli o forestali uso del suolo,

d)

il terreno è stato impostato Zahrádková o villaggio chalet, 10)

e)

Gli impianti sportivi del territorio.

(2) Nel caso di cui al paragrafo 1 è trasferito al beneficiario a titolo gratuito, per la proprietà di altri terreni di proprietà dello Stato all'interno di una zona ragionevole e di qualità, così come lo erano la terra d'origine, e, se possibile, nello stesso comune in cui si trova la maggior parte delle terre indigene, a meno che il beneficiario accetta.

(3) Se, ai sensi delle disposizioni speciali realizzati dopo il passaggio o il trasferimento di proprietà dello Stato o di altro soggetto giuridico per limitare l'uso della terra per terra o per parte di esso è usato per la difesa nazionale 11) ed è progettato per l'estrazione di minerali 12) o uniti da un apposito Regolamento 13) Una parte della superficie forestale nel parco nazionale o sul territorio della Riserva naturale statale, un sito protetto, un parco protetto, giardino coperti, zona studio riparata, zone di protezione sanitaria delle risorse idriche di primo grado o di creazione naturale protetta, o sono un paesaggio importante elemento è la volontà del beneficiario, se la richiesta del trasferimento originale di terreni o terreni di proprietà dello Stato. Se la persona che richiede un trasferimento di altri terreni, procedere in conformità del paragrafo 2

(4) edifici residenziali, edifici agricoli e la costruzione di altri, appartenenti alla fattoria originale, non possono essere emesse nel caso in cui un importante ricostruzione dell'edificio perso la sua costruzione originaria natura tecnica e che non ha nulla a che fare con il tema della produzione agricola.

(5) La proprietà, che è dichiarato monumento culturale nazionale non può essere rilasciato fino a quando l'adozione di leggi che regolano la gestione e la protezione dei monumenti culturali.

§ 12

 

Sovrapposizioni di rivendicazioni


Se la sovrapposizione dei beneficiari ai sensi del § 6, comma 1, ha diritto alla tenuta di quello originale, che la sua proprietà ha perso a seguito dell'atto unilaterale dello Stato. Se in questo modo perde la sua proprietà a poco a poco di più beneficiari, ciò include il diritto di loro, che in precedenza ha perso proprietà, salvo diverso accordo. Altri soggetti autorizzati in questo caso il diritto di cedere i terreni ai sensi del § 11 comma 2, o una compensazione finanziaria.

§ 13

 

Limiti di tempo per rivendicare


(1) Il diritto alla restituzione dei beni ai sensi del § 6, l'avente diritto di esercitare 31 Dicembre 1992. Nel caso di cui al § 6, comma 1, punto. a) periodo di diciotto mesi inizia a decorrere solo dalla data della decisione, che è stata abolita dichiarazione, se c'è da questa decisione dopo la data di efficacia della presente legge. Applicare la legge all'interno del diritto cesserà. Termini per la presentazione di prove scritte in procedimenti dinanzi all'Ufficio Terra sono disciplinate dalle norme generali del procedimento amministrativo.

(2) Se la proprietà è rilasciata in base al § 9, persone le cui richieste di risarcimento entro il termine di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, questi requisiti si applicano in tribunale contro le persone a cui la struttura è stata rilasciata entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di cui al paragrafo primo

Rimborsi

 

§ 14


(1) La persona autorizzata ha diritto al risarcimento per gli edifici residenziali, edifici agricoli e di altre strutture di cui al presente atto non può essere rilasciato. Allo stesso modo, la persona autorizzata ha diritto al risarcimento per la terra che viene rilasciato ai sensi della presente legge e che non è stato concesso di altri terreni.

(2) Se l'edificio residenziale, Fattoria edificio o altra struttura da emettere, sostanzialmente valutata in modo che il suo prezzo è determinato alla data di efficacia della presente legge è superiore al prezzo del fabbricato, al momento della ricezione da parte dell'ente dello Stato o di altro, i beneficiari della volontà che prende il sopravvento l'edificio e pagare la differenza persona obbligatorio tra i prezzi o chiedere un rimborso.

(3) Se emessa edificio residenziale, Fattoria edificio o altra struttura degradata in modo che il suo prezzo è determinato alla data di efficacia della presente legge è sostanzialmente inferiore al prezzo della costruzione originale, al momento della ricezione da parte dello Stato o di un'altra persona giuridica ha diritto alla volontà del popolo, se prendere in consegna l'edificio e di chiedere il rimborso della differenza tra il prezzo della costruzione, al momento della ricezione da parte dello Stato o di altro ente ed il prezzo alla data di efficacia della presente legge, o chiedere un rimborso.

(4) Ai sensi del comma 2 si applica anche nei casi in cui un edificio residenziale, Fattoria edificio o altra struttura a far parte di un altro edificio o struttura.

(5) I prezzi sono determinati dalla normativa di prezzi in vigore alla data di efficacia della presente legge.

(6) Nel caso in cui la persona ha acquisito la proprietà nella ripartizione proprietà da parte dello Stato di fornire un indennizzo per la proprietà di cui al paragrafo 1 è limitata al prezzo di aggiudicazione pagato.

§ 15


(1) Il soggetto autorizzato ha il diritto al risarcimento di vegetazione permanente su un terreno che era al momento della sua ricezione da parte dello Stato o di altro ente, se al momento della terra non è una vegetazione a tempo indeterminato comparabile.

(2) Se il terreno da emettere ai sensi della presente legge, è una crescita continua, anche se al momento della presa in consegna dei terreni da parte dello Stato o di altro ente sul territorio paragonabile vegetazione permanente non è stato un beneficiario della volontà che prendere la terra e la compensazione finanziaria o per chiedere il rilascio di un altro complotto, nel qual caso la procedura ai sensi del § 11 comma 2 della presente legge, a meno che le parti del trattato diversamente.

(3) I prezzi sono determinati dalla normativa di prezzi in vigore alla data di efficacia della presente legge.

§ 16


(1) la compensazione per i terreni che non viene rilasciato ai sensi della presente legge e per le quali è stato dato un altro pezzo di terra, lo Stato membro. L'importo del risarcimento in denaro regola il governo della Repubblica ceca e la Repubblica slovacca con il regolamento. Cash è pagato solo per i proprietari originali emessi affari.

(2) Gli altri compensi ai sensi del § 14 e 15 forniscono la persona giuridica (rappresentante legale) che il possesso o la detenzione che, al momento della sua morte, o beni trasferiti alla persona che la proprietà ai sensi della presente legge deve essere rilasciato.

(3) Una persona autorizzata si chiede di emettere il rimborso al più tardi entro i termini di cui al § 13 Dipende dove il diritto al risarcimento del Land Office o il tribunale questo periodo abbia termine di sei mesi dalla data della decisione.

(4) La restituzione è concessa al beneficiario entro un anno dalla data di ricevimento della richiesta. Compensazione si basa su cose che una persona tenuta a risarcire il proprio, o in proporzione al nome della persona, fino al valore della proprietà originale e colture permanenti, a meno che le parti non.

(5) La compensazione deve essere concordato o essere finalizzati entro un anno dalla presentazione di una richiesta scritta da una persona autorizzata non ha il diritto di essere soddisfatto prima. Con l'approvazione di una persona autorizzata in grado di affrontare gli obblighi ad essa dopo tale data.

PARTE TERZA

 

§ 17

 

Fondo di Terra


(1) Immobili di proprietà dello Stato di cui al § 1, il paragrafo 1 è gestito soggetto giuridico stabilito dal Consiglio Nazionale Ceco e del Consiglio nazionale slovacco (di seguito denominato "Fondo di Terra"), con l'eccezione dei terreni,

a)

dove c'è un cimitero,

b)

destinato per la difesa nazionale, 14)

c)

che sono destinati per l'estrazione di minerali, 15)

d)

protetta da normative speciali 16)

e)

che fanno parte del territorio forestale, non coperti dalla procedura di cui al § 6 comma 1

(2) A meno che la presente legge non disponga altrimenti, procedere fondi di terra nel trasferimento della proprietà statale immobili sotto normativa speciale. 17) per il progetto di privatizzazione approvato o in conformità con la Terra Fondo immobiliare messo in uso ad altri.

(3) Se la proprietà di interesse di proprietà statale di più individui hanno priorità per la procedura di cui al paragrafo 2 degli utenti esistenti e agricoltori indipendenti. Gli altri candidati sono persone di priorità che risiedono nel villaggio, nel territorio catastale di proprietà.

(4) In caso di dubbio, se la proprietà di cui alla presente legge, decisa dalle autorità centrali competenti della Repubblica.

§ 18


(1) A meno che il proprietario della proprietà, il fondo di terra è autorizzato a dare struttura al uso dei candidati idonei, il pagamento per l'utilizzo di un fondo di reddito fino a quando il proprietario rivendica i suoi diritti alla proprietà.

(2) Se il titolare dei diritti di proprietà e terreni risorse ha rescisso il contratto con l'inquilino di 1 Ottobre del corrente anno, con preavviso di un anno, a meno che non diversamente concordato con il proprietario.

§ 19

 

Ricomposizione fondiaria


(1) consolidamento del terreno, cambiamenti nella disposizione di terra in un territorio fatto di creare unità integrate di gestione del suolo in base alle esigenze dei singoli proprietari terrieri, con il loro consenso e dalla duplice esigenza sul paesaggio, l'ambiente e la costruzione di capitale.

(2) Il progetto di consolidamento del territorio in connessione con lo scambio o il trasferimento di diritti di proprietà, la determinazione dei confini di terra, o l'istituzione o la soppressione di una servitù per il terreno in questione decide Land Office, per accordo dei proprietari. Nel caso in cui i proprietari sono d'accordo decide Land Office, secondo le condizioni previste dalla legge. L'Ufficio Territorio esaminerà la richiesta di una parte della corte.

(3) Gestione delle leggi di ricomposizione fondiaria che disciplinano i consigli nazionali.

PARTE QUARTA

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI TRANSITORIE E FINALI

 

§ 20

 

Sostituzione di scorte vive e morte


(1) Per garantire il funzionamento della produzione agricola ha originale proprietario scorte vive e morte, così come le scorte del loro diritto al risarcimento se viene portato in cooperative agricole era stata revocata nel periodo dal 25 Febbraio 1948 fino al 1 ° Gennaio 1990. E 'morto quando il proprietario originale o è stato dichiarato morto, ha il diritto di chiedere il risarcimento per garantire il funzionamento della produzione agricola della persona autorizzata, di cui al § 4, secondo comma

(2) L'obbligo di risarcimento a norma del paragrafo 1 è una persona giuridica che ha preso queste cose, o il suo successore legale, entro un periodo di un anno, a meno che le parti non. Nel caso in cui tale persona ha pagato allo Stato il valore delle scorte vive e morte e di magazzino avrà diritto al rimborso di tale importo per lo Stato, che deve essere depositata presso l'autorità centrale competente della Repubblica entro un anno dalla restituzione.

(3) La restituzione è concessa in materia dello stesso o analogo tipo, la qualità e la quantità del bene ricevuto adeguate per garantire il funzionamento della produzione agricola, se non possibile, di fornire un indennizzo per i servizi per la salvaguardia della produzione agricola, o condividere per conto della persona giuridica di cui al paragrafo 2, fino al valore dei beni ritirati a prezzi alla data di efficacia della presente legge, o in qualsiasi altra forma di compensazione. Da Il rimborso viene detratto compensazione per il bestiame e di attrezzature e forniture versati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Se si raggiunge un accordo, il giudice deciderà sulla proposta.

(4) Il diritto al risarcimento si estingue se non esercitato entro i termini di cui al § 13

(5) Il Governo della Repubblica ceca e la Repubblica slovacca deve essere il metodo di calcolo dell'importo delle restituzioni per i prodotti di cui al paragrafo 1 per il caso in cui nessuna evidenza di recesso o di inserimento di queste cose, o non in grado di determinare il loro valore attuale.

§ 21


Se più persone possono beneficiare e il diritto di ottenere le cose valgono solo per alcuni di essi, rilasciare loro una cosa.

§ 22

 

La scomparsa di determinati diritti d'uso


(1) La data di efficacia della presente legge cessa di tali diritti di proprietà di cui al § 1, comma 1:

a)

il diritto di utilizzare i direzionali proprietari dei terreni cooperative che non sono membri di cooperative agricole, 18)

b)

il diritto di utilizzare terreni e altri immobili agricoli per garantire la produzione, 19)

c)

al fine di garantire il diritto di utilizzare la produzione forestale e le altre funzioni del bosco, 20)

d)

il diritto di uso gratuito di stagni, 21)

e)

il diritto di uso permanente del bene di proprietà dello Stato, 22)

f)

il diritto di gestire la proprietà di proprietà dello Stato. 23)

(2) Se nessun utente con l'attuale proprietario di un altro accordo, ci sarà la data di efficacia della presente legge o dalla data in cui la proprietà ai sensi della parte II della presente legge ha emesso, tra cui leasing che può essere chiusa il 1 ° Ottobre dell'anno in corso. Il periodo di preavviso è di un anno, salvo diverso accordo, se il terreno è inaccessibile al proprietario, il periodo di preavviso non può terminare prima che hanno fatto del paesaggio. Nel caso in cui la persona che deve essere emesso un edificio e la costruzione o il rimborso concessi dal presente contratto, non può notare periodo di cessazione della finitura inquilino prima di stabilirsi queste affermazioni. Nel 1991 e nel 1992, i proprietari di produzione agricola per terminare la locazione di 1 Ottobre 1991 o 1 Ottobre 1992 avviso entro e non oltre un mese prima di tale data.

(3) Se l'insieme Zahrádková o abitazione terra, il periodo di preavviso si concluderà il giorno dovrebbe finire di multiproprietà. Il locatario ha il diritto di occupare la terra. Il locatario ha il diritto di rinnovare il contratto di locazione per altri 10 anni, a meno che le parti non. Il locatario ha la durata del contratto di locazione opzione per l'acquisto del terreno. L'affitto e il prezzo di acquisto sono regolate dalla qualità del suolo e della cultura del territorio, al momento dei diritti d'uso. Le disposizioni del § 21 del Decreto del Ministero delle Finanze, prezzi e salari Repubblica Socialista Ceca No. 182/1988 Coll., I prezzi dei fabbricati, terreni, le colture permanenti, i pagamenti per la costituzione di diritti d'uso dei terreni e indennità per l'uso temporaneo di terreni, e successive modifiche, e § 21 del Decreto del Ministero delle Finanze, prezzi e salari Slovacca Repubblica socialista No. 205/1988 Coll., i prezzi degli immobili, terreni, le colture permanenti, i pagamenti per la costituzione di diritti d'uso dei terreni e indennità per l'uso temporaneo di terreni, come modificato, consentendo di aumentare la osservato i prezzi in questo caso.

(4) Il proprietario del fondo di cui al comma 3 ha diritto, entro tre anni dalla data di efficacia della presente legge si applicano per il Fondo Terra di scambiare questa terra per i terreni di proprietà dello Stato. Terreni scambiati per fornire una superficie ragionevole e di qualità, come è stato il sito di quella originale, e se possibile, nello stesso territorio catastale.

(5) Il locatario ha il diritto di usare la terra in conformità alla sua destinazione ai sensi della normativa sulla registrazione dei beni immobili. Con una multiproprietà, essa è tenuta a trattare con la dovuta diligenza ed edifici schiena post-locazione e strutture in accordo con la normale usura.

§ 23


Il diritto al risarcimento ai sensi delle disposizioni del § 14 e 16, il proprietario di un edifici residenziali o agricole, che sono stati rimossi durante l'utilizzo della organizzazione in base a regole specifiche. 24) Nel caso in cui questo edificio ha rimosso un altro soggetto giuridico che lo stato, il proprietario ha diritto a un indennizzo da la persona giuridica, a meno che non accetta di un'altra modalità di risarcimento.

§ 24

 

Risarcimento per le colture permanenti


(1) Nel caso in cui la vegetazione permanente emerse sulla terra al momento del loro uso di organizzazioni agricole o forestali in conformità con le normative speciali, 24) diventano di proprietà del data possidente quando il diritto di utilizzare e gli utenti di terreno, ma comprende benefici da loro, dopo un periodo di utilizzo.

(2) Nel caso prima di prendere in uso di organizzazioni agricole e forestali sono stati piantati sulla terra altri stand comparabili, avrà diritto ad un indennizzo per il valore delle colture perenni coltivate nel prezzo alla data di efficacia della presente legge.

(3) Su richiesta del proprietario, che deve pagare le colture permanenti di valore utente esistenti di cui al paragrafo 2, sostituire il Fondo Terra del terreno per i terreni di proprietà dello Stato. L'obbligo di rimborso del valore della vegetazione permanente passa in questo caso lo Stato.

(4) Se il terreno alla data di cessazione del diritto di utilizzare supporti a tempo indeterminato comparabili su di esso era il giorno il diritto di utilizzare, scambiare Fondo Terra la proposta del proprietario del terreno per i terreni di proprietà dello Stato con le colture a tempo indeterminato comparabili, a meno che lo scambio Forse il proprietario ha il diritto di vari utenti di compensazione finanziaria pari alla differenza tra i prezzi di colture perenni, in vigore alla data di efficacia della presente legge.

I diritti dei proprietari e gli utenti di terreni e fabbricati

 

§ 25


(1) Il proprietario stipula i diritti e gli obblighi del locatore nell'ambito dell'accordo di trasmissione e la ricezione di appartamenti, locazione di terreni o di contratto per la locazione di spazi non residenziali nel bene ricevuto.

(2) appartamenti utenti esistenti, terreni e locali commerciali in beni trasferiti che serve

a)

attività delle missioni diplomatiche e consolari

b)

fornitura di servizi sanitari e sociali,

c)

Educazione

d)

funzionamento delle strutture culturali e sportive,

e)

riabilitazione professionale e l'occupazione delle persone disabili

avere un credito nei confronti del proprietario, a conclusione del l'uso della dimora, la terra o di locazione commerciale. In questi casi, il proprietario può recedere dal contratto prima di 10 anni dalla data di efficacia della presente legge, salvo che le parti in caso contrario, tale obbligo è trasferito a tutti gli altri proprietari a quel tempo.

(3) A meno che l'importo del canone di locazione e termini di pagamento da parte del proprietario dei locali appartamenti, terreni o commerciali di cui al paragrafo 2, decidere l'importo del canone di locazione da parte dell'autorità competente del secondo governo con norme pricing generalmente accettati.

§ 26


. (1) Le seguenti disposizioni del § 9, comma 2 della legge n 116/1990 Coll, locazione e sublocazione, come modificato dal seguente punto i), che recita:

"I)

per la locazione di spazi commerciali in beni trasferiti dal proprietario originale della legge n 229/1991 Coll., sulla proprietà di terreni e di altri beni agricoli. ».

(2) Sulla moto di un edificio residenziale appartenente alla fattoria esercitarsi entro tre anni dalla data di efficacia della presente legge, l'autorità competente revoca il diritto di utilizzare l'appartamento o decidere sul suo sfratto se il proprietario ne ha bisogno per te e le persone vicine alla produzione agricola.

§ 27


(1) appartamento utente o spazio commerciale, il quale, secondo il regolamento edilizio realizzati a proprie spese la regolazione, che è un appartamento o locali commerciali per valutare la richiesta di miglioramenti rispetto l'uso del suo diritto.

(2) In caso di un appartamento o un locale commerciale alla data di cessazione del diritto di utilizzare svalutato più che corrisponde alla normale usura, l'utente dei locali devono pagare al proprietario dell'edificio per compensare la perdita di valore.

(3) La compensazione è determinata dalle norme di prezzi in vigore alla data di cessazione dei diritti d'uso.

§ 28


L'ente debitore non può applicarsi ad una persona autorizzata qualsiasi reclamo relativo finanziari o altri rilasciate roba. E 'inoltre autorizzato persona a cui il caso è stato emesso nei confronti del soggetto debitore non può applicare altre richieste relative emesse da cose diverse da quelle di cui alla presente legge.

§ 29

 

Proprietà della Chiesa


La struttura, in origine di proprietà della chiesa, la società religiosa, gli ordini e le congregazioni non può essere trasferita la proprietà delle altre persone l'adozione di leggi su questa proprietà.

§ 30


Per la procedura di cui alla parte seconda del presente atto, la proprietà di cui al § 1, comma 1 immobili anche considerato, che è stato al momento del ritiro dei diritti di proprietà per tali scopi.

§ 31


Disposizioni del § 20 e non possono essere utilizzati nei casi in cui il caso è stato ottenuto al momento di entità non statali inaffidabili, oppure a causa delle persecuzioni razziali.

§ 32

 

Disposizioni speciali in materia di riforme agrarie


La data di efficacia della presente legge non si applicano le disposizioni della legge n ° 215/1919 Coll. Prevenire grande proprietà di terra, come modificata, legge n ° 142/1947 Coll., La revisione della prima riforma agraria, e successive modifiche, e della legge No. 46/1948 Coll., la nuova riforma agraria.

§ 33


(1) Le attività di cooperative agricole saranno principalmente soddisfare i crediti derivanti dalle leggi che regolano la mitigazione di alcune ingiustizie proprietà 25) della presente legge. Una legge speciale stabilisce la determinazione della quota di iscrizione, deposito appartenenza base o altro diritto di proprietà nelle attività delle cooperative agricole, cooperative agricole non possono che fare con i suoi membri negli statuti adozione adattati a questo disegno di legge particolare.

(2) Le cooperative agricole possono convertire i loro beni in proprietà di persone giuridiche o persone fisiche, a meno che il trasferimento dei beni forniti, lavori o fornire un'altra forma (normale funzionamento) all'interno di un determinato ambito di attività della cooperativa.

(3) Con la partecipazione nel capitale dell'impresa di cooperative agricole di persone non in grado di gestire fino all'adozione di una legge speciale di cui al paragrafo 1

(4) Le restrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non si applica ai liquidare i sinistri derivanti dalle leggi che regolano l'attenuazione di alcune ingiustizie proprietà 25) della presente legge.

(5) Le restrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano anche ai beni trasferiti per l'impresa cooperativa, 26) accoppiato alla joint venture e il patrimonio della persona giuridica creata, a meno che i beni esclusi ai sensi del § 5, comma 1, punto. a).

(6) Le deroghe alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 possono, in casi giustificati, concedere governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica slovacca. L'esenzione concessa l'autorizzazione sostituita da un apposito Regolamento. 27)

§ 34

 

Abrogazioni


Abrogato

Primo

Legge n ° 123/1975 Coll., L'utilizzo di terreni e di altri beni agricoli per garantire la produzione, come modificata dalla legge n ° 95/1988 Coll. e la legge n ° 114/1990 Coll.

Seconda

§ 12-19 della legge n ° 61/1977 Coll., Sulle foreste,

3 °

§ 4 della legge n ° 102/1963., Per la pesca,

4 °

§ 50, comma 2, 4 e 5 e § 51 della legge n ° 162/1990 Coll., In cooperative agricole

5 °

SNR legge n ° 81/1949 Coll. SNR, i rapporti giuridici pastvinářského patrimonio degli ex urbariátníků, komposesorátů e servizi legali simili,

6 °

SNR legge n ° 2/1958 Coll. SNR, sulle relazioni e la gestione delle foreste utilizzato insieme ex urbariátníků, komposesorátů e strutture simili.

§ 35

 

Efficienza


La presente legge entra in vigore al momento della pubblicazione.

Havel vr

 

Dubcek vr

 

Čalfa vr____________________________________________________________

1)

§ 1 della legge n ° 53/1966 Coll., La tutela dei terreni agricoli, come modificata dalla legge n ° 75/1976 Coll.

2)

§ 2 della legge n ° 61/1977 Coll. Foreste.

3)

§ 46 comma 4 della legge n 162/1990 Coll., On cooperative agricole.

4)

§ 5 della legge sui cambi n ° 528/1990 Coll.

5)

Legge n ° 119/1990 Coll., La riabilitazione giudiziaria, come modificata dalla legge n ° 47/1991 Coll.

Legge 87/1991 Coll., In riabilitazioni extragiudiziali.

6)

§ 2 comma 2 della legge n 87/1991 Coll.

7)

§ 2, comma 3, primo periodo, della legge n ° 87/1991 Coll.

8)

Ad es. Legge 49/1959 Coll. Cooperative agricole uniformi, legge n ° 122/1975 Coll., Il cooperative agricole.

9)

Ad es. Attrezzatura Assemblea dei rappresentanti No. 26/1948 Coll. SNR regolano l'esenzione dei beni agricoli di nazionalità ungherese dalla confisca.

10)

§ 52-58 del Dlgs 83/1976 Coll., Sui requisiti tecnici generali per la costruzione, come modificato dal decreto n ° 45/1979 Coll.

11)

§ 8 della legge n ° 169/1949 Coll., I distretti militari.

12)

§ 6 e 7 della legge n ° 44/1988 Coll., Sulla tutela e uso delle risorse minerarie (la legge mineraria).

13)

Legge 40/1956 Coll., Lo Stato Protezione della Natura, come modificato.

SNR Legge 1/1955 Coll. SNR dello Stato di protezione della natura, come modificato.

14)

§ 8 della legge n ° 169/1949 Coll.

15)

Legge 44/1988 Coll.

16)

§ 2, 4 e 5 della legge n ° 20/1987 Coll., La conservazione dello stato.

§ 2, 4 e 5 SNR legge n ° 27/1987 Coll., La conservazione dello stato.

§ 5 e 6 della legge n ° 40/1956 Coll., Come modificato.

§ 7 e 8 del SNR n ° 1/1955 Coll. SNR, come modificato.

17)

Legge 92/1991 Coll., Il trasferimento dei beni dello Stato ad altre persone.

18)

§ 46 della legge n ° 162/1990 Coll.

19)

§ 1 della legge n ° 123/1975 Coll., L'uso di terreni e altri immobili agricoli per garantire la produzione, come modificato.

20)

§ 12 della legge n ° 61/1977 Coll.

21)

§ 4 della legge n ° 102/1963., Per la pesca.

22)

§ 70 del Codice economica.

23)

§ 64 del Codice economica.

24)

Ad esempio, legge n 123/1975 Coll., Come modificata, legge n 61/1977 Coll.

25)

Legge n ° 403/1990 Coll., La mitigazione di certe ingiustizie di proprietà, e successive modifiche.

Legge 87/1991 Coll.

26)

§ 43 della legge n ° 162/1990 Coll.

27)

Legge No. 173/1988 Coll. Aziende con partecipazione di capitale straniero, e successive modifiche

 

Trascina file per caricare