Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:


VODIČ ZA REGISTRACIJU UDRUŽENJA

Registracija udruženja i fondacija

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo je nadležno za vršenje upisa udruženja i izmjena u Registru.

Upis u registar udruženja se vrši u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama (''Službene novine FBiH'', broj 45/02), te u skladu sa  Pravilnikom o načinu vođenja registra  udruženja i fondacija i stranih međunarodnih nevladinih organizacija (''Službene novine FBiH, broj 61/02).

 
Udruženja

Zakonom o udruženjima i fondacijama (''Službene novine FBiH'', broj 45/02), (u daljem tekstu: Zakon), ureĊuje se osnivanje, registracija, unutrašnja organizacija i prestanak rada udruženja, koja žele da se  registruju na nivou Kantona Sarajevo.

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je nadležno za upis u Registar udruženja, te upis izmjena i dopuna u Registru koje su subjekti upisa dužni blagovremeno prijaviti Ministarstvu na odgovarajućim obrascima i priložiti potrebnu dokumentaciju.

Registrovano udruženje može djelovati na teritoriji Kantona Sarajevo.

 

Obrasci za upis u registar udruženja

Obrasci 3, 4 i 5 – kupuju se u Službenom listu Bosne i Hercegovine, ulica Džemala Bijedića b.b., Sarajevo;

 

Kako osnovati udruženje?

Udruženje se osniva   osnivaĉkim aktom, kojim se tri ili više fiziĉkih ili pravnih osoba, ili u kombinaciji  fiziĉkih i pravnih osoba, dobrovoljno udružuju radi ostvarivanja nekog zajedniĉkog ili javnog interesa, a pri tome nemaju namjeru stjecati profit.

Fiziĉke osobe koje osnivaju udruženje mogu biti državljani Bosne i Hercegovine ili strane osobe, koje su stalno nastanjene ili borave duže od jedne godine na teritoriji Federacije sami ili zajedno sa graĊanima Federacije.

Da bi pravne osobe mogle osnovati udruženje, moraju biti registrovane u Bosni i Hercegovini.

Rad udruženja ne može biti u suprotnosti sa ustavnim poretkom Bosne i Hercegovine, niti se udruženja mogu ukljuĉivati u predizborne kampanje.

U naziv udruženja ne mogu se unositi nazivi Bosna i Hercegovina, Federacija , naziv Kantona, Grada i Općine bez odobrenja nadležnog organa Države, Federacije, Kantona, Grada iI Općine ĉiji se naziv unosi. Da bi se udruženje moglo upisati u Registar Ministarstva, osnivaĉka skupština udruženja je obavezna da donese:

 • osnivaĉki akt, odnosno odluku o osnivanju udruženja;
 • statut udruženja;
 • odluku o imenovanju osobe ovlaštene/ih za zastupanje i predstavljanje udruženja;
Odluka o osnivanju udruženja-osnivački akt sadrži:
 1. imena, prezimena i adrese osnivaĉa, a ako je osnivaĉ pravno lice: naziv i skraćeni naziv i sjedište osnivaĉa;
 2. puni i skraćeni naziv udruženja (ukoliko postoji), sjedište udruženja;
 3. ciljeve i djelatnosti udruženja;
 4. ime i prezime osobe ovlaštene za obavljanje poslova upisa u registar udruženja;
 5. potpise osnivaĉa sa jedinstvenim matiĉnim brojem graĊana, ako su osnivaĉi udruženja državljani Bosne i Hercegovine; potpise osnivaĉa sa brojem pasoša, ako su osnivaĉi udruženja stranci; potpise ovlaštenih lica za zasupanje pravnog lica ovjerene peĉatom pravnog lica, ako su osnivaĉi udruženja pravna lica.

Odluku o osnivanju udruženja, odnosno osnivaĉki akt pored osnivaĉa potpisuje i predsjednik Osnivaĉke skupštine udruženja i ista sadrži datum i broj protokola, npr: 01/10.

 

Odluka o osnivanju udruženja-osnivački akt sadrži:

 1. imena, prezimena i adrese osnivaĉa, a ako je osnivaĉ pravno lice: naziv i skraćeni naziv i sjedište osnivaĉa;
 2. puni i skraćeni naziv udruženja (ukoliko postoji), sjedište udruženja;
 3. ciljeve i djelatnosti udruženja;
 4. ime i prezime osobe ovlaštene za obavljanje poslova upisa u registar udruženja;
 5. potpise osnivaĉa sa jedinstvenim matiĉnim brojem graĊana, ako su osnivaĉi udruženja državljani Bosne i Hercegovine; potpise osnivaĉa sa brojem pasoša, ako su osnivaĉi udruženja stranci; potpise ovlaštenih lica za zasupanje pravnog lica ovjerene peĉatom pravnog lica, ako su osnivaĉi udruženja pravna lica.

Odluku o osnivanju udruženja, odnosno osnivaĉki akt pored osnivaĉa potpisuje i predsjednik Osnivaĉke skupštine udruženja i ista sadrži datum i broj protokola, npr: 01/10.

 

Statut udruženja sadrži:             

 1. naziv i sjedište udruženja;
 2. ciljeve i djelatnosti udruženja;
 3. zastupanje i predstavljanje;
 4. organe udruženja, njihove ovlasti, naĉin imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasanja, ukljuĉujući i pitanja koja se donose kvalificiranom većinom, funkciju lica ovlaštenog da saziva skupštinu;
 5. oblik i sadržaj peĉata udruženja;
 6. oblik i sadržaj znaka, ako udruženje odluĉi da ima znak;
 7. sticanje iI raspolaganje imovinom;
 8. naĉin donošenja finansijskog izvještaja I izvještaja o radu;
 9. postupak za donošenje statuta, izmjena i dopuna statuta, i drugih općih akata udruženja;
 10. uvjete i naĉin uĉlanjenjsa, prestanak ĉlanstva kao i prava, dužnosti i odgovornosti ĉlanova udruženja;
 11. uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformiranje ili raspuštanje odnosno prestanak rada udruženja.
 12. pravila za raspodjelu preostale imovine u sluĉaju raspuštanja ili prestanka rada udruženja.

Statut potpisuje predsjednik Osnivaĉke skupštine udruženja i isti sadrži datum i broj protokola, npr: 02/10.

 

Skupština udruženja

Skupština udruženja je najviši organ udruženja i udruženje mora imati skupštinu

Skupština udruženja je nadležna za:
 • donošenje statuta, izmjene i dopune statuta i drugih akata odreĊenih statutom;
 • daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja udruženja;
 • bira I opoziva ĉlanove upravnog odbora ili ukoliko statutom upravni odbor nije predviĊen kao poseban organ, imenuje I opoziva lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje;
 • odluĉuje o udruživanju u saveze, pripajanju razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama udruženja
 • odluĉivanje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa udruženja.
 

Upravni odbor udruženja

Udruženje odnosno lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje ako statutom nije predviđeno postojanje upravnog odbora:

 • pripremanje sjednica skupštine udruženja;
 • pripremanje nacrta statuta i drugih akata koje donosi skupština;
 • upravljanje imovinom udruženja;
 • podnošenje godišnjih ili periodiĉnih izvještaja o svom radu skupštini na usvajanje; i
 • obavljanje i drugih poslova utvrĊenih statutom.

Ako udruženje nema upravni odbor, navedene poslove obavlja osoba/e ovlaštena za zastupanje udruženja imenovana posebnom odlukom osnivaĉke skupštine.

 
 JAVNOST REGISTRA

Udruženje stiĉe svojstvo pravne osobe danom upisa u Registar kod Ministarstva. Registar je otvoren za javnost i svaka zainteresirana osoba može osobno ili poštom zatražiti kopiju bilo kog upisa u Registar ili bilo kojeg dokumenta iz spisa, u skladu s odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 32/01) i Uputstvo za provoĊenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne iHercegovine (“Službene novine Federacije BiH" broj 57/01).

Sva rješenja koja donosi Ministarstvo o upisu u Registar, upisu promjena u Registru, upisu brisanja iz Registra, objavljuju se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, o trošku subjekta upisa.

 

Potrebna dokumentacija

Za registraciju udruženja, kao i udruženja višeg nivoa (saveza) potrebno je Ministarstvu dostaviti Obrazac 3 – zahtjev za upis u registar, Obrazac 4 – spisak osnivaĉa prilog:ovjerene fotokopije liĉnih karata osnivaĉa (ako je osnivaĉ udruženja fiziĉka osoba iz Bosne i Hercegovine); ovjerena fotokopija pasoša i dozvole za boravak u Bosni i Hercegovini (ako je osnivaĉ udruženja strana fiziĉka osoba); te Rješenje ili Izvod iz Registra (ako je osnivaĉ udruženja pravno lice); i spisak ĉlanova Upravnog odbora udruženja - Obrazac 5, ako udruženje ima Upravni odbor , a ako nema onda unijeti podatke o licu koje zastupa i predstavlja udruženje.

Zahtjev se predaje u originalu, a prilozi uz zahtjev u originalu ili ovjerenoj  kopiji ne starijoj od tri mjeseca.

Uz zahtjev za upis u Registar udruženja, prilaže se:

 • osnivaĉki akt udruženja, u skladu s odredbama Ĉlana 13. Zakona, s potpisima osnivaĉa i potpisom predsjednika osnivaĉke skupštine udruženja;
 • statut udruženja, u skladu s odredbama Ĉlana 14. Zakona;
 • odluka osnivaĉke skupštine udruženja o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje I predtavljanje udruženja;
 • ovjerena fotokopija liĉne karte, ako je osnivaĉ udruženja fiziĉka osoba iz Bosne i Hercegovine;  ovjerena fotokopija pasoša i dozvole za boravak u Bosni i Hercegovini, ako je osnivaĉ udruženja strana fiziĉka osoba; te Izvod iz Registra, ako je osnivaĉ udruženja pravno lice;
 • u sluĉaju kada je osnivaĉ udruženja pravno lice, prilaže se i odluka o udruživanju i osnivanju udruženja, koju je donio nadležni organ tog pravnog subjekta;
 
 Administrativna taksa
Zahtjev za upis u registar kao i upis promjena u registar podliježe plaćanju    administartivne takse i naknade.
 
Administrativna taksa iznosi:
 • na zahtjev za upis u Registar 100,00 KM;
 • na zahtjev za upis promjena u Registru 100,00 KM;
 

Naknada u iznosu od 100,00 KM,    prema Rješenju o visini naknade broj:03-02-312/03 od 10.01.2003. godine.

Takse su osloboĊene samo kategorije koje su oslobođene obaveze plaćanja takse u skladu sa ĉlanom 8. Zakona o administrativnim taksama (“Službene novine Kantona Sarajevo” br: 30/01- Preĉišćeni tekst,22/02,10/05,26/08) uz odgovarajući dokaz, na osnovu kojeg bi se mogli osloboditi plaćanja takse.

Naknade su osloboĊeni samo borci i ratni vojni invalidi uz dokaz pripadnosti toj kategoriji stanovništva.

 
Taksa i Naknada plaćaju se po donošenju rješenja.
 

Naĉin popunjavanja uplatnica za administrativnu taksu i naknadu.

SVRHA UPLATE: TAKSA ZA UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA
ŽIRO-RAĈUN: 3380002210019263
PRIMALAC: Budžet Kantona Sarajevo,UniCredit Bank
NAZIV PRIHODA: 722121
ŠIFRA OPĆINE:prema sjedištu udruženja
 
SVRHA UPLATE: NAKNADA ZA UPIS U REGISTAR
ŽIRO RAĈUN: 3380002210019263
PRIMALAC: Budžet Kantona Sarajevo
NAZIV PRIHODA: 722421
ŠIFRA OPĆINE: prema sjedištu udruženja

HADŽIĆI 038

ILIJAŠ 040
CENTAR 077
ILIDŽA I TRNOVO 078
NOVO SARAJEVO 079
VOGOŠĆA 080
NOVI GRAD 108
STARI GRAD 109
Trascina file per caricare