Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Z A K O N

O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA

I OSNOVNE

ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uvjeti i postupak za osnivanje, unutrašnju organizaciju, registraciju,

prestanak udruženja i fondacija, kao i druga pitanja od značaja za slobodno i dobrovoljno

udruživanje građana i pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:

Federacija).

Član 2.

Udruženje je, u smislu ovoga zakona, svaki oblik dobrovoljnog povezivanja više fizičkih ili

pravnih lica radi unapređenja i ostvarivanja nekog zajedničkog ili općeg interesa ili cilja, u

skladu s Ustavom i Zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti.

Fondacija je pravno lice koje nema svoje članstvo, a cilj njenog osnivanja je upravljanje

određenom imovinom u općem ili zajedničkom interesu.

Član 3.

Udruženja i fondacije samostalno utvrđuju svoje ciljeve i djelatnosti, u skladu s Ustavom i

Zakonom.

Ciljevi i djelatnost udruženja ili fondacije ne mogu biti u suprotnosti s ustavnim poretkom Bosne

i Hercegovine ili Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), niti usmjereni

ka njegovom nasilnom rušenju niti raspirivanju nacionalne, rasne, vjerske i druge mržnje ili

diskriminacije zabranjene Ustavom i Zakonom.

Ciljevi i djelatnost udruženja ili fondacije ne mogu uključivati angažiranje u predizbornoj

kampanji političkih stranaka i kandidata, prikupljanje sredstava za političke stranke i njihove

kandidate i finansiranje kandidata, odnosno političkih stranaka.

Član 4.

Udruženje i fondacija mogu radi ostvarivanja svojih statutarnih ciljeva i djelatnosti osnivati

subjekte za privrednu i drugu djelatnost pod uvjetima utvrđenim zakonom i statutom udruženja

odnosno fondacije.

Udruženje ili fondacija mogu obavljati nesrodne privredne djelatnosti (privredne djelatnosti koje

nisu neposredno povezane s ostvarivanjem osnovnih statutarnih ciljeva udruženja ili fondacije)

samo preko posebno osnovanog pravnog lica.

Dobit koju udruženje ili fondacija ostvari iz nesrodnih privrednih djelatnosti može se upotrijebiti

samo za ostvarivanje ciljeva koji se utvrde statutom.

Nije dopušteno direktno ili indirektno sticanje dobiti ili druge materijalne koristi ostvarene iz

djelatnosti udruženja ili fondacije: osnivačima, članovima udruženja, članovima upravljačkih

tijela, odgovornim licima, djelatnicima ili donatorima.

Ograničenje iz stava 4. ovog člana ne odnosi se na naknade za rad ili nadoknade troškova tim

licima u vezi s ostvarivanjem zakonitih ciljeva i aktivnosti utvrđenih statutom udruženja ili

fondacije.

Ograničenja iz ovog člana neće uticati na imovinu udruženja ili fondacije iz člana 38. ovog

zakona.

Član 5.

Ako ciljevi udruženja ili fondacije nisu u suprotnosti s Ustavom, ovim zakonom i pravnim

sistemom, udruženje odnosno fondacija, sa sjedištem na području Republike Srpske, može

obavljati svoju djelatnost na području Federacije bez daljnjih administrativnih uvjeta. U tom

slučaju upis udruženja vrši se na način što se podaci iz rješenja o upisu udruženja registriranog u

Republici Srpskoj prenose u registar udruženja, u skladu sa članom 26. ovog zakona.

Primljeno rješenje zajedno sa statutom ulaže se u registar, a udruženju odnosno fondaciji izdaje

se rješenje o upisu u registar udruženja odnosno fondacija u Federalnom ministarstvu pravde (u

daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo), odnosno kantonalnom organu uprave nadležnom za

upravu (u daljnjem tekstu: kantonalni organ).

Član 6.

Zakonom se može udruženju ili fondaciji povjeriti da u okviru svoje djelatnosti vrši javne

ovlasti.

Član 7.

Udruženje i fondacija imaju svoj naziv i sjedište.

Naziv udruženja i fondacije mora biti na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine.

Naziv udruženja i fondacije može se, ako je to predviđeno statutom, upisati u registar i u

prijevodu na jednom ili više stranih jezika, s tim što naziv na službenom jeziku mora biti upisan

na prvom mjestu.

Iznimno od odredbi st. 1. i 2. ovog člana naziv udruženja i fondacije može sadržavati pojedine

strane riječi ako one čine ime međunarodne organizacije čije je udruženje ili fondacija član, ako

su te riječi uobičajene na nekom od službenih jezika Bosne i Hercegovine, ako za njih nema

odgovarajuće riječi u nekom od službenih jezika Bosne i Hercegovine, ili ako se radi o riječima

na mrtvom jeziku.

Uz puni naziv udruženje ili fondacija može koristiti i skraćeni naziv koji mora sadržavati oznake

po kojima se razlikuje od drugih udruženja odnosno fondacija.

Član 8.

Udruženje i fondacija mogu imati svoj znak.

Naziv i znak udruženja ili fondacije mora se jasno razlikovati od naziva i znaka drugih udruženja

ili fondacija.

Član 9.

Kod organa nadležnih za vođenje registra udruženja i registra fondacija ne mogu pod istim

nazivom biti upisana dva ili više udruženja odnosno dvije ili više fondacija.

U slučaju da dva ili više udruženja ili fondacija podnesu zahtjev za upis pod istim nazivom,

odobrit će se zahtjev onog udruženja odnosno fondacije koji je ranije podnesen.

Ako je takav upis već izvršen, organ nadležan za registraciju donijet će rješenje kojim će naložiti

kasnije upisanom udruženju ili fondaciji da u roku od 30 dana izvrši izmjenu svog naziva.

Ako udruženje odnosno fondacija ne postupi po rješenju iz stava 3. ovog člana, protiv tog

udruženja ili fondacije pokrenut će se postupak brisanja iz registra, u skladu sa Zakonom.

Član 10.

U naziv udruženja odnosno fondacije ne mogu se unositi sljedeći nazivi:

1) Bosna i Hercegovina bez

odobrenja nadležnog organa Bosne i Hercegovine;

2) Federacija bez

odobrenja federalnog organa uprave koji vrši nadzor nad zakonitošću rada

udruženja odnosno fondacije;

3) naziv kantona bez

odobrenja kantonalnog organa u čiju nadležnost spada oblast na koju se

odnosi djelatnost udruženja odnosno fondacije;

4) naziv grada i općine bez

odobrenja gradonačelnika odnosno općinskog načelnika.

II UDRUŽENJA

1. Osnivanje udruženja

Član 11.

Udruženje mogu osnovati najmanje tri fizička odnosno pravna lica koja su državljani Bosne i

Hercegovine, ili stranci koji su stalno nastanjeni ili borave duže od jedne godine na teritoriji

Federacije sami ili zajedno s građanima Federacije.

Udruženje se osniva donošenjem osnivačkog akta.

Udruženje stiče svojstvo pravnog lica upisom u registar. Pravne radnje poduzete prije upisa

udruženja u registar stvaraju obaveze samo za lica koja su poduzela te radnje.

Član 12.

Osnivačka skupština udruženja donosi osnivački akt, statut udruženja i imenuje organe

upravljanja.

Član 13.

Osnivački akt sadrži:

1) imena i prezimena i adrese, odnosno naziv i sjedište osnivača;

2) naziv i sjedište i adresu udruženja;

3) osnovne ciljeve osnivanja udruženja;

4) ime i prezime ovlaštenog lica koje će obaviti poslove upisa u registar udruženja;

5) potpise osnivača i jedinstveni matični broj građana, ukoliko su osnivači državljani Bosne i

Hercegovine.

Član 14.

Statut udruženja sadrži:

1) naziv i sjedište udruženja:

2) ciljeve i djelatnost udruženja;

3) zastupanje i predstavljanje udruženja;

4) organe udruženja, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i

pravila glasanja, uključujući i pitanja o kojima se odlučuje kvalificiranom većinom, funkciju lica

ovlaštenog da saziva skupštinu;

5) oblik i sadržaj pečata udruženja;

6) oblik i sadržaj znaka ako udruženje odluči da ima znak;

7) sticanje i raspolaganje imovinom;

8) način donošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;

9) postupak za donošenje statuta, izmjena i dopuna statuta i drugih općih akata udruženja;

10) uvjete i način učlanjenja, prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornost članova

udruženja;

11) uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada udruženja;

12) pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada udruženja.

Statutom se mogu urediti i druga pitanja od značaja za ciljeve i djelatnost udruženja.

Član 15.

Udruženje se može udruživati u saveze ili pripojiti, razdvojiti ili transformisati samo u drugo

udruženje ili fondaciju.

Savez se upisuje u registar i danom upisa stiče svojstvo pravnog lica.

Udruženje može imati svoje organizacione oblike (podružnice, ogranke, klubove i sl.), u skladu

sa statutom.

2. Članstvo

Član 16.

Član udruženja može biti državljanin Bosne i Hercegovine, strano lice koje ima stalni ili

privremeni boravak u Bosni i Hercegovini, ili pravno lice koje dobrovoljno pristupi udruženju na

način propisan statutom.

Maloljetna lica mogu sudjelovati kao članovi u radu udruženja na način propisan statutom.

Statutom udruženja može se predvidjeti postojanje počasnih članova.

3. Organi udruženja

Član 17.

Organ upravljanja udruženjem je skupština.

Ako statutom nije drugačije uređeno, skupštinu čine svi članovi udruženja s jednakim pravom

glasa.

Ako statutom nije predviđeno postojanje upravnog odbora ili drugog organa upravljanja,

skupština će imenovati jedno ili više lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje udruženja.

Statutom se mogu predvidjeti i drugi organi udruženja.

Član 18.

Skupština udruženja:

1) donosi statut, izmjene i dopune statuta i druge akte određene statutom;

2) daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja udruženja;

3) bira i opoziva članove upravnog odbora ili, ukoliko statutom upravni odbor nije predviđen kao

poseban organ, imenuje i opoziva lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje udruženja;

4) usvaja izvještaje koja je pripremio upravni odbor ili lice ovlašteno za zastupanje i

predstavljanje;

5) odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i

drugim statusnim promjenama udruženja;

6) odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

Član 19.

Upravni odbor odnosno lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje udruženja, ako statutom

udruženja nije predviđeno postojanje upravnog odbora:

1) priprema sjednice skupštine;

2) priprema i predlaže nacrt izmjena statuta i drugih akata koje donosi skupština;

3) provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela skupština;

4) upravlja imovinom udruženja;

5) podnosi godišnje ili periodične izvještaje o svom radu skupštini na usvajanje;

6) vrši druge poslove određene statutom.

III FONDACIJE

1. Osnivanje fondacija

Član 20.

Fondaciju može osnovati jedno ili više domaćih odnosno stranih fizičkih ili pravnih lica.

Fondacija može biti osnovana jednostranom izjavom volje, odlukom, ugovorom ili drugim

pravno valjanim aktom.

Ukoliko satutom nije drugačije uređeno, smatrat će se da je fondacija osnovana na neodređeno

vrijeme.

Osnivač donosi osnivački akt i statut fondacije.

Fondacija se može pripajati, razdvajati ili transformisati samo u drugu fondaciju.

Fondacija može imati svoje organizacione oblike (podružnice, urede i sl.), u skladu sa statutom.

Član 21.

Osnivački akt fondacije sadrži:

1) ime i prezime i adresu, odnosno naziv i sjedište osnivača;

2) naziv i sjedište i adresu fondacije;

3) osnovne ciljeve za koje je fondacija osnovana;

4) novčana sredstva ili druge oblike imovine koje osnivač ulaže, a koji ne mogu biti manji od

2.000,00 KM;

5) ime lica koje je ovlašteno da obavi poslove upisa u registar fondacije;

6) potpis osnivača; i

7) jedinstveni matični broj građana ukoliko su osnivači državljani Bosne i Hercegovine.

Član 22.

Fondacija ima statut.

Statut fondacije sadrži:

1) naziv i sjedište fondacije:

2) ciljeve i djelatnost fondacije;

3) organe fondacije, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva članova organa fondacije,

trajanje mandata, kvorum i pravila glasanja, uključujući i specifična pitanja o kojima se odlučuje

kvalifikovanom većinom;

4) zastupanje i predstavljanje fondacije;

5) oblik i sadržaj pečata fondacije;

6) oblik i sadržaj znaka ako fondacija odluči da ima znak;

7) pravila korištenja sredstava fondacije;

8) moguće korisnike sredstava fondacije;

9) postupak za donošenje statuta, izmjene i dopune statuta i druge opće akte fondacije;

10) način usvajanja i podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;

11) uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada fondacije;

12) pravila za raspodjelu imovine fondacije u slučaju prestanka rada fondacije.

Statutom se mogu regulirati i druga pitanja od značaja za ciljeve i djelatnost fondacije.

2. Organi fondacije

Član 23.

Organ upravljanja fondacijom je upravni odbor.

Osnivač ili lice ovlašteno od osnivača imenuje upravni odbor.

Statutom se mogu predvidjeti i drugi organi fondacije.

Član 24.

Upravni odbor:

1) ostvaruje ciljeve fondacije utvrđene u statutu;

2) daje saglasnost za pravne radnje koje su preuzete u ime fondacije prije njenog upisa u registar;

3) upravlja imovinom fondacije;

4) vrši izmjene i dopune statuta i drugih akata, ukoliko nije drugačije uređeno u statutu;

5) imenuje lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje fondacije;

6) odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji i prestanku rada fondacije;

7) priprema finansijske i druge izvještaje;

8) vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i statutom.

Član 25.

Upravni odbor čine najmanje tri člana.

Član upravnog odbora može biti fizičko ili pravno lice preko ovlaštenog zastupnika.

Članovi upravnog odbora ne mogu biti:

1) maloljetna lica

2) lica zaposlena u fondaciji;

3) članovi drugih organa fondacije;

4) lica koja vrše nadzor nad radom fondacije.

IV REGISTRIRANJE

UDRUŽENJA I FONDACIJA

Član 26.

Udruženje se upisuje u registar udruženja, a fondacija u registar fondacija.

Registar udruženja vodi Federalno ministarstvo ako se statutom udruženja predvidi da će

udruženje djelovati na području dva ili više kantona, a ako se statutom predvidi da će udruženje

djelovati na području jednog kantona, registar udruženja će vodit kantonalni organ.

Registar svih fondacija i svih stranih nevladinih organizacija vodi Federalno ministarstvo.

Danom upisa u registar udruženje ili fondacija stiče svojstvo pravnog lica.

Član 27.

Registar udruženja ili fondacije je otvoren za javnost.

Svako lice ima pravo uvida u podatke upisane u registar iz stava 1. ovog člana, odnosno pravo da

zatraži fotokopiju upisa u registar ili bilo kojeg dokumenta iz spisa registriranog udruženja ili

fondacije. Fotokopija se izdaje u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Iznimno od odredbi stava 2. ovog člana, ovlašteni predstavnik udruženja ili fondacije može

zahtijevati od registriranog organa da određeni podaci koji su upisani u registar ne budu dostupni

javnosti, ukoliko bi se time mogao ugroziti lični integritet osnivača ili članova udruženja ili

fondacije (zaštita lica oboljelih od zaraznih bolesti, liječenih ovisnika, žrtava zlostavljanja itd.).

O zahtjevu iz stava 3. ovog člana odlučuje Federalno ministarstvo odnosno kantonalni organ u

roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva.

Federalni ministar pravde propisat će obrasce i način vođenja registra udruženja odnosno

fondacija.

Član 28.

Uz zahtjev za upis u registar udruženja ili fondacije prilaže se:

1) osnivački akt i statut udruženja ili fondacije;

2) spisak članova organa upravljanja, i

3) odluka nadležnog organa o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje

udruženja ili fondacije.

Član 29.

O zahtjevu za upis u registar Federalno ministarstvo odnosno kantonalni organ donosi rješenje.

Rješenje o upisu u registar udruženja ili fondacije sadrži:

1) datum upisa;

2) registracijski broj pod kojim je izvršen upis;

3) naziv i sjedište udruženja ili fondacije;

4) ciljeve ili djelatnost za koje je udruženje ili fondacija osnovano, i

5) imena lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje.

Primjerak rješenje o upisu u registar udruženja odnosno fondacija dostavlja se nadležnom organu

uprave u čije područje spada djelatnost udruženja odnosno fondacije radi vršenja inspekcijskog

nadzora i Federalnom ministarstvu radi vođenja centralnog registra udruženja i fondacija.

Član 30.

Nakon prijema zahtjeva za upis u registar Federalno ministarstvo odnosno kantonalni organ

izdaje potvrdu o prijemu zahtjeva za upis.

Federalno ministarstvo odnosno kantonalni organ dužno je donijeti rješenje o zahtjevu za upis u

registar u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahtjeva za upis.

Član 31.

Ako Federalno ministarstvo odnosno kantonalni organ utvrdi da u statutu udruženja odnosno

fondacije nisu ispunjeni uvjeti iz člana 14. odnosno člana 22. ovog zakona, ili da uz zahtjev za

upis u registar nije priloženo sve što je predviđeno članom 28. ovog zakona, pismeno će zatražiti

da podnosilac zahtjeva u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja otkloni utvrđene

nedostatke.

Ako podnosilac zahtjeva ne otkloni utvrđene nedostatke u predviđenom roku, Federalno

ministarstvo odnosno kantonalni organ rješenjem će odbaciti zahtjev za upis u registar.

Ako Federalno ministarstvo odnosno kantonalni organ utvrdi da su ciljevi ili djelatnost udruženja

ili fondacije u suprotnosti s odredbama člana 3. st. 2. i 3. ovog zakona, rješenjem će odbiti

zahtjev za upis u registar.

Član 32.

Rješenja iz člana 29. stav 1., člana 31. st. 2. i 3., člana 33. stav 2. i člana 42. ovog zakona su

konačna i protiv njih nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod

Vrhovnog suda Federacije odnosno kantonalnog suda protiv rješenja kantonalnog organa.

Član 33.

Udruženja odnosno fondacije dužni su Federalnom ministarstvu odnosno kantonalnom organu

prijaviti promjenu statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, lica ovlaštenog za zastupanje i

predstavljanje, članova organa upravljanja, pripajanja, razdvajanja ili transformaciju i prestanak

rada udruženja odnosno fondacije u roku od 30 dana od dana izvršene promjene.

O upisu u registar promjene iz stava 1. ovog člana donosi se rješenje.

Primjerak rješenja iz stava 2. ovog člana kantonalni organ dostavlja Federalnom ministarstvu.

Član 34.

Rješenje o upisu u registar i o prestanku rada udruženja ili fondacije koje vodi Federalno

ministarstvo objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH", a rješenje koje donosi

kantonalni organ objavljuje se u službenom glasilu kantona.

Troškove objavljivanja upisa u registar snosi udruženje ili fondacija.

V UPIS

U REGISTAR STRANE I MEĐUNARODNE

NEVLADINE ORGANIZACIJE

Član 35.

Odredbe ovog zakona o upisu i brisanju iz registra udruženja ili fondacija primjenjuju se i na

upis u registar kancelarija, predstavništva ili drugog organizacionog oblika strane ili

međunarodne nevladine organizacije (u daljnjem tekstu: strana nevladina organizacija), ako ovim

zakonom nije drugačije propisano.

Član 36.

U registar Federalnog ministarstva upisuju se strane i međunarodne nevladine organizacije.

Njihovi organi mogu imati sjedište i djelovati na teritoriju Federacije nakon upisa u registar, ako

za to dobiju saglasnost Vlade Federacije i ako njihova djelatnost nije u suprotnosti sa Ustavom,

Zakonom i međunarodnim ugovorima.

Član 37.

Uz zahtjev za upis u registar strane nevladine organizacije, Federalnom ministarstvu se prilaže

rješenje o matičnoj registraciji, odluka nadležnog organa nevladine organizacije o otvaranju

ureda, predstavništva ili drugog organizacionog oblika strane nevladine organizacije u Federaciji,

sjedište i adresa ureda u Federaciji i fotokopija isprave o identitetu lica ovlaštenog za zastupanje

i predstavljanje.

Ako prema zakonu zemlje u kojoj se nalazi sjedište strane nevladine organizacije nije propisan

obavezan upis u registar, uz zahtjev za upis podnosi se druga pisana isprava ovjerena od notara,

suda ili drugog nadležnog organa kojom se dokazuje da ta organizacija ima status pravnog lica u

domicilnoj zemlji.

Ukoliko rješenje, odnosno pisana isprava iz stava 2. ovog člana o matičnoj registraciji ne sadrži

podatke o statutarnim ciljevima i djelatnosti nevladine organizacije, uz zahtjev za upis u registar

podnosi se i statut u prijevodu ili neki drugi unutrašnji akt iz kojeg su vidljivi ciljevi nevladine

organizacije.

VI IMOVINA

UDRUŽENJA I FONDACIJA

Član 38.

Imovinu udruženja i fondacija čine:

1) članarine, kada je u pitanju udruženje;

2) dobrovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih lica;

3) sredstva dodjeljenja iz budžeta;

4) prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih

prihoda;

5) prihodi stečeni obavljanjem privredne djelatnosti;

6) drugi prihodi stečeni, u skladu sa Zakonom i statutom.

Član 39.

Nadzor nad namjenskim korištenjem i raspolaganjem sredstvima udruženja ili fondacija vrši

organ udruženja ili fondacije određen statutom.

Član 40.

Udruženje i fondacija dužni su uredno voditi poslovne knjige i sastavljati finansijske izvještaje, u

skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Član 41.

Organi udruženja ili fondacije dužni su upravljati imovinom udruženja ili fondacije s pažnjom

dobrog domaćina.

Ako udruženje ili fondacija obavlja privrednu djelatnost, u skladu s odredbama ovog zakona,

članovi upravnog odbora dužni su upravljati imovinom koja se koristi za obavljanje te djelatnosti

s pažnjom dobrog privrednika.

Član organa udruženja ili fondacije ne može glasati o imovinskim pitanjima u kojima se on,

njegov bračni drug ili njegov srodnik do trećeg stepena pojavljuje kao zainteresirano lice.

Članovi organa udruženja ili fondacije dužni su osigurati da se svi pravni poslovi udruženja ili

fondacije zaključuju po tržišnoj vrijednosti, ili po uvjetima koji su povoljniji za udruženje ili

fondaciju.

VII BRISANJE

IZ REGISTRA

Član 42.

Udruženja i fondacije brišu se iz registra kada Federalno ministarstvo, odnosno kantonalni organ

donese konačno rješenje o prestanku rada udruženja odnosno fondacije ili kada Vrhovni sud

Federacije Bosne i Hercegovine odnosno kantonalni sud donese pravomoćnu presudu o zabrani

rada udruženja ili fondacije.

Član 43.

Udruženje ili fondacija prestaje s radom:

1) ako nadležni organ udruženja, odnosno fondacije donese odluku o prestanku rada ili odluku o

pripajanju, razdvajanju ili transformaciji udruženja odnosno fondacije;

2) ako su ispunjeni uvjeti iz člana 9. stav 4. ovog zakona, ili ako se utvrdi da je udruženje ili

fondacija prestala djelovati.

Smatrat će se da je udruženje prestalo djelovati:

1) ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom udruženja za

održavanje skupštine, a skupština udruženja nije održana;

2) ako se broj članova udruženja smanji ispod broja određenog ovim zakonom za osnivanje

udruženja, a skupština udruženja u roku od tri mjeseca od dana nastupanja ove okolnosti ne

donese odluku o prijemu novih članova.

Nezavisno od odredbi stava 2. tačka 2. ovog člana, udruženje neće prestati ako prijem novih

članova nije moguć zbog objektivnih okolnosti koje su prouzrokovane prirodom statutarnih

ciljeva i djelatnosti udruženja.

Kada Federalno ministarstvo odnosno kantonalni organ utvrdi činjenice iz stava 1. ovog člana

donosi rješenje o prestanku rada udruženja odnosno fondacije.

Član 44.

Udruženju odnosno fondaciji zabranit će se rad:

1) ako djeluje suprotno odredbama člana 3. stav 2. ovog zakona;

2) ako nakon prekršajnog kažnjavanja u povratu (član 50.) nastavi da obavlja djelatnosti koje

nisu u skladu sa statutarnim ciljevima udruženja ili fondacije (čl. 14. i 22.);

3) ako nakon prekršajnog kažnjavanja u povratu (član 50.) nastavi da djeluje.

Postupak za zabranu rada udruženja odnosno fondacije pokreće federalni tužilac odnosno

kantonalni tužilac.

Član 45.

Presudu o zabrani rada udruženja odnosno fondacije donosi Vrhovni sud Federacije Bosne i

Hercegovine odnosno kantonalni sud.

Presudom kojom se izriče zabrana rada udruženja odnosno fondacije odredit će se mjere u

pogledu imovine, kao i druge neophodne mjere.

U postupku o zabrani rada udruženja odnosno fondacije, pokrenutog na osnovu člana 3. stav 2.

ovog zakona, shodno se primjenjuju odredbe Zakona kojim je uređen krivični postupak.

Član 46.

Preostala imovina udruženja ili fondacije koja se briše iz registra raspoređuje se shodno odluci

nadležnog organa udruženja ili fondacije, u skladu s odredbama statuta.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, imovina fondacije ili udruženja koje je uživalo poreske, carinske

i druge povlastice, ili koje je primilo budžetske donacije ili donacije od građana ili pravnih lica u

ukupnom iznosu većem od 10.000,00 KM u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini,

dodjeljuje se drugoj fondaciji ili udruženju registriranom u Federaciji koje obavlja istu ili sličnu

statutarnu djelatnost.

Ukoliko nadležni organ fondacije ili udruženja ne donese odluku o raspodjeli imovine do dana

brisanja iz registra, Federalno ministarstvo odnosno kantonalni organ donijet će odluku o

raspodjeli preostale imovine drugoj fondaciji ili udruženju registriranom u Federaciji koje

obavlja istu ili sličnu statutarnu djelatnost.

VIII NADZOR

NAD ZAKONITOŠĆU RADA

UDRUŽENJA I FONDACIJA

Član 47.

Nadzor nad zakonitošću rada udruženja i fondacija vrši nadležni federalni odnosno kantonalni

organ uprave u čije područje spada praćenje stanja u oblasti na koju se odnosi djelatnost

udruženja ili fondacije.

Član 48.

U vršenju upravnog nadzora nad obavljanjem povjerenih javnih ovlaštenja, nadležni federalni

organi koji vrše nadzor iz člana 46. ovog zakona, imaju pravo i dužnost naročito da:

1) rješavaju po žalbi protiv donesenih upravnih akata u vršenju povjerenih javnih ovlaštenja;

2) vrše druga prava koja po Zakonu ima drugostepeni organ u upravnom postupku;

3) daju stručna uputstva i objašnjenja za primjenu Zakona, drugih propisa i općih akata koji se

odnose na vršenje povjerenih javnih ovlaštenja.

Član 49.

Udruženje ili fondacija koja vrši javna ovlaštenja dužna je organu uprave koji vrši nadzor nad

njihovim radom da najmanje jedanput godišnje podnese izvještaje o vršenju povjerenih javnih

ovlaštenja.

Član 50.

Ako udruženje ili fondacija koji vrše javna ovlaštenja ne vrše povjerene poslove, u skladu sa

svojim dužnostima, nadležni organ uprave koji vrši nadzor dužan je pisano naložiti organu

upravljanja udruženja ili fondacije mjere za uklanjanje uočenih nedostataka, kao i poduzeti druge

mjere u okviru svojih prava i dužnosti.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se u skladu sa odredbama Zakona o upravi u Federaciji Bosne

i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/97), koji se odnose na javna

ovlaštenja.

IX KRIVIČNE

ODREDBE

Član 51.

Novčanom kaznom od 300,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj udruženje odnosno

fondacija:

1) ako obavlja djelatnosti koje nisu u skladu sa statutarnim ciljevima i djelatnostima udruženja ili

fondacije (član 3. st. 2. i 3., član 4. st. 1. i 2. i čl. 14. i 22.);

2) ako u pravnom prometu ne upotrebljava naziv pod kojim je upisano u registar (član 7. stav 5.);

3) ako Federalnom ministarstvu odnosno kantonalnom organu ne prijavi promjene podataka koje

se upisuju u registar u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene (član 33.);

4) ako ne upotrijebi višak prihoda nad rashodima ostvarenim obavljanjem privrednih djelatnosti

na način predviđen Zakonom i statutom.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se novčanom kaznom od 100,00 KM do 1.000,00

KM i odgovorno lice u udruženju odnosno fondaciji.

Odgovornim licem iz stava 2. ovog člana smatra se lice ovlašteno za predstavljanje i zastupanje

odnosno drugo lice koje je neposredno zaduženo da izvrši određeni posao.

X PRIJELAZNE

I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 52.

Udruženje i fondacija koji su upisani u registar udruženja građana odnosno registar fondacija,

kao i registar humanitarnih organizacija, do dana stupanja na snagu ovog zakona dužni su

uskladiti svoje opće akte s odredbama ovog zakona, u slučaju da su ona u suprotnosti s

odredbama ovog zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 53.

Postupci za registraciju koji nisu završeni do dana stupanja na snagu ovog zakona dovršit će se

po odredbama ovog zakona.

Član 54.

Federalni ministar pravde donijet će propis iz člana 27. stav 5. ovog zakona za vođenje

registarskih knjiga udruženja i fondacija u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog

zakona i odrediti visinu naknade za upis udruženja odnosno fondacija u registar Federalnog

ministarstva.

Visinu naknade za upis udruženja u registar kantonalnog organa utvrđuje rukovodilac tog

organa.

Član 55.

Odredbe ovog zakona shodno se primjenjuju na saveze i druge oblike povezivanja udruženja ili

fondacija.

Član 56.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: Zakon o udruženjima građana

("Službene novine Federacije BiH", broj 6/95), Zakon o fondacijama i zakladama ("Službene

novine Federacije BiH", broj 16/98) i Zakon o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim

organizacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/98), osim čl. 2., 5., 11. i 12., član 22.

stav 2., čl. 26. i 27., član 29. stav 2., član 30. stav 1. i čl. 34. i 35.

Član 57.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije

BiH".

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

prof. dr Ivo Komšić, s.r.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Ismet Briga, s.r.

Trascina file per caricare

Associazioni e Fondazioni

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La presente legge disciplina le condizioni e le procedure per l'istituzione, l'organizzazione interna, la registrazione, cessazione di associazioni e fondazioni, così come altre questioni importanti per liberamente e volontariamente un'associazione di cittadini e persone giuridiche nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina (di seguito: Federazione).  

Articolo 2

L'associazione, in termini della presente legge, qualsiasi forma di volontariato che collega più fisico o persone giuridiche per la promozione e la realizzazione di un interesse o un obiettivo comune o generale, conformità con la Costituzione e la legge, e il cui scopo principale non è quello di ottenere profitto.

La Fondazione è una persona giuridica che non ha la sua adesione, e il suo obiettivo è la creazione di una gestione certa proprietà di interesse generale o comune.  

Articolo 3

Associazioni e fondazioni determinare i loro obiettivi e le attività, in conformità con la Costituzione e Legge.

Gli obiettivi e le attività della associazione o fondazione non possono essere in contrasto con l'ordine costituzionale della Bosnia Erzegovina e la Federazione di Bosnia ed Erzegovina (di seguito: la Federazione), o mirati al suo rovesciamento violento o incitamento alla nazionale, razziale, religioso e di altro odio o discriminazione vietata dalla Costituzione e dalla legge.

Gli obiettivi e le attività della associazione o fondazione non possono includere impegnarsi in elezione campagna elettorale, i partiti politici e candidati, la raccolta di fondi per i partiti politici e la loro candidati e candidati di finanziamento o partiti politici.  

Articolo 4

Le associazioni e le fondazioni possono lavorare per raggiungere i suoi obiettivi e le attività statutarie di stabilire entità per le attività economiche e di altro, alle condizioni stabilite dalla legge e statuto dell'Associazione o fondazioni.

Associazione o fondazione possono svolgere attività economiche non correlate (attività economiche non direttamente connessi con l'esercizio degli obiettivi statutari di base della associazione o fondazione) solo attraverso appositamente stabilito un'entità giuridica.

Gli utili che un'associazione o una fondazione da attività commerciali non collegati possono essere usati solo per realizzare gli obiettivi che determinano lo statuto. Non è consentito di acquisire o ottenere direttamente o indirettamente altri benefici tangibili ottenuti da associazioni di imprese o fondazioni: i fondatori, membri dell'associazione, i membri di gestione corpo, persone responsabili, dipendenti o donatori.

Limitare al paragrafo 4 presente articolo non si applicano alle remunerazioni o rimborso delle spese che persone in relazione all'esercizio di obiettivi e attività legittime stabilito dallo statuto dell'associazione o Fondazione.

I limiti di questo articolo non pregiudicano il patrimonio della associazione o fondazione ai sensi dell'articolo 38 questo legge.  

Articolo 5

Se gli obiettivi della associazione o fondazione non sono incompatibili con la Costituzione, la legge e legale sistema, associazione o fondazione, con sede nella Repubblica di Serbia, può svolgere la loro attività nella Federazione senza ulteriori requisiti amministrativi. In questo organizzazioni di registrazione per l'evento è fatto in modo tale che i dati sono dalla decisione sulla registrazione delle associazioni registrate in Repubblica Serba trasferito al registro delle associazioni, a norma dell'articolo 26 questa legge.

Ricevuto una soluzione insieme con lo statuto investe nel registro, e le questioni di associazione o fondazione la decisione sulle associazioni e le fondazioni di registrazione presso il ministero federale della Giustizia (in in prosieguo: Ministero) e l'agenzia del governo cantonale competente per Amministrazione (di seguito: le autorità cantonali).  

Articolo 6

La legge può associazioni o fondazioni affidate alla portata delle attività svolte pubblico autorità.  

Articolo 7

Associazioni e fondazioni hanno il loro nome e indirizzo. Nome di associazioni e fondazioni deve essere una delle lingue ufficiali della Bosnia-Erzegovina. Nome di associazioni e fondazioni può essere, se è previsto nello statuto, nel registro di traduzione in una o più lingue straniere, ma il nome della lingua ufficiale dovrebbe essere aggiunto in primo luogo.

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 presente articolo, associazioni nomi e le fondazioni possono contenere alcune parole straniere se fanno il nome dell'organizzazione internazionale che è membro della associazione o fondazione, se queste parole sono comunemente utilizzati in una delle lingue ufficiali della Bosnia-Erzegovina, se non hanno corrispondente parola in una delle lingue ufficiali della Bosnia-Erzegovina, o nel caso di parole una lingua morta.

Con il nome completo dell'associazione o fondazione può utilizzare un nome breve, che deve contenere una etichetta che lo distinguono da altre associazioni e fondazioni.  

Articolo 8

Associazioni e fondazioni possono avere il tuo personaggio.

Nome e logo dell'associazione o della fondazione devono essere chiaramente distinguibili dal nome e il carattere di altre associazioni o fondazioni.  

Articolo 9

Quando le autorità competenti di tenere un registro delle associazioni e fondazioni non possono registrarsi sotto lo stesso diritto di essere registrati due o più associazioni o due o più fondazioni.

Nel caso in cui due o più associazioni o fondazioni si applicano per l'ammissione sotto lo stesso nome, è concessa una richiesta che l'associazione o fondazione che è stato precedentemente presentato.

Se tale voce è stata completata, l'organismo responsabile per la registrazione deve emettere una decisione che ordina la successivamente associazioni o fondazioni che entro 30 giorni effettua una sostituzione del suo nome registrato.

Se un'associazione o fondazione non è conforme con la decisione di cui al paragrafo 3 questo articolo, contro l'associazione o fondazione inizierà il processo di eliminazione del Registro di sistema, in conformità con la legge.  

Articolo 10 °

Il nome dell'associazione o fondazione non può contenere i seguenti termini:

1) Bosnia-Erzegovina senza l'approvazione delle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina;

2) La Federazione senza l'approvazione dell'organo amministrativo federale che sovrintende la legittimità del associazioni e fondazioni;

3) il nome del Cantone senza l'approvazione delle autorità cantonali con la competenza del settore al quale la

associazioni imprenditoriali connesse e fondazioni;

4) il nome della città o del comune, senza l'approvazione del Sindaco o di sindaco.

II ASSOCIAZIONE

Primo Istituzione di associazione  

Articolo 11

L'associazione può stabilire un minimo di tre persone fisiche o giuridiche che sono cittadini di Erzegovina, o stranieri residenti in modo permanente o un soggiorno più lungo di un anno nel territorio Da soli o insieme Federazione con i cittadini della Federazione.

L'associazione è stabilita facendo l'atto di fondazione.

L'associazione acquisisce personalità giuridica di registrazione. Azioni legali intraprese prima dell'iscrizione associazioni nel Registro creano obblighi solo per le persone che hanno preso queste azioni.  

Articolo 12

Assemblea Costituente dell'Associazione porta l'Atto istitutivo, statuto e organi delegati gestione.  

Articolo 13

Atto istitutivo sono:

1) I nomi e gli indirizzi, o il nome e l'indirizzo dei soci fondatori;

2) Il nome e l'indirizzo e l'indirizzo dell'associazione;

3) L'obiettivo principale dell'associazione;

4) il nome di una persona autorizzata che farà il lavoro di iscrizione nel registro delle associazioni;

5) La firma del fondatore e di un numero di identificazione univoco, se i fondatori dei cittadini della Bosnia- Erzegovina.  

Articolo 14

Statuto sono:

1) Il nome e l'indirizzo dell'associazione:

2) gli obiettivi e le attività dell'associazione;

3) rappresentare l'associazione;

4) Gli organi dell'Associazione, i loro poteri, la nomina e la revoca, la durata del mandato, e quorum regole di votazione, comprese le questioni da decidere a maggioranza qualificata, la funzione del viso autorizzato a convocare l'assemblea;

5) la forma e il contenuto del sigillo della Associazione;

6) La forma e il contenuto del segno se l'associazione decide di avere un segno;

7) l'acquisizione e la cessione di attività;

8) modo di fare bilanci e delle relazioni sul lavoro;

9) La procedura per l'adozione dello statuto, la modifica dello statuto e gli altri atti generali dell'associazione;

10) I termini e le condizioni di adesione, la cessazione di appartenenza, nonché i diritti, i doveri e le responsabilità dei membri associazioni;

11) le condizioni e la procedura per la fusione, la separazione, la trasformazione o scioglimento dell'Associazione;

12) le norme per la ripartizione del patrimonio residuo in caso di scioglimento dell'associazione.

Statuto può essere modificato e altre questioni importanti per gli obiettivi e le attività dell'associazione.  

Articolo 15 °

L'Associazione potrà aderire ad alleanze o unire, separare o trasformare solo un altro un'associazione o una fondazione.

Alleanza è iscritto nel registro e la data di registrazione conferisce personalità giuridica.

L'associazione può avere le sue forme organizzative (filiali, succursali, club, ecc), in conformità con lo statuto.

2 ° Soci  

Articolo 16

Membro dell'associazione può essere un cittadino della Bosnia Erzegovina, una persona straniera che ha permanente o soggiorno temporaneo in Bosnia-Erzegovina, o persona giuridica che volontariamente aderire alla associazione le modalità previste dalla legge.

I minorenni possono partecipare in qualità di membri nel lavoro dell'associazione secondo le modalità previste dalla legge.

Statuto della Associazione può prevedere la presenza di soci onorari.

3 ° Organi dell'Associazione  

Articolo 17

Assemblea di Organo Management Association.

Se la legge non dispone diversamente, l'assemblea è costituita da tutti i membri dell'associazione, con gli stessi diritti voto.

Se lo statuto non è prevista l'esistenza del consiglio di amministrazione o di altri organismi di gestione,

Assemblea nomina uno o più persone autorizzate a rappresentare l'associazione.

Lo statuto può prevedere che altri organi dell'associazione.  

Articolo 18 °

Assemblea dell'Associazione:

1) adottare lo statuto, la modifica dello statuto e gli altri atti stabilito dallo statuto;

2) di approvare le azioni correttive adottate nel processo di creazione di associazioni;

3) eleggere e richiamare i membri del consiglio o, se il consiglio di amministrazione statuto non è concepito come speciale autorità, nominato e rimosso dalla persona autorizzata a rappresentare l'associazione;

4) adotta la relazione che è stato preparato dal consiglio di amministrazione o di una persona autorizzata a rappresentare e presentazione;

5) decidere su alleanze di giunzione, di fusione, la separazione, la trasformazione e la cessazione del altri cambiamenti di stato associazioni;

6) decidere su tutte le questioni che non sono in altri organi.  

Articolo 19 °

Consiglio di Amministrazione o la persona autorizzata a rappresentare l'associazione, se lo statuto Associazione non a condizione dell'esistenza della pensione:

1) preparazione della riunione;

2) preparare e proporre un progetto di modifica dello statuto e gli altri atti adottati dal legislatore;

3) attuare, le conclusioni e le altre decisioni prese dall'Assemblea;

4) gestisce le attività dell'associazione;

5) presentare una relazione annuale o periodica del suo operato all'Assemblea per l'approvazione;

6) Eseguire altre funzioni indicate dalla legge.  

III FONDAZIONE

Primo Istituzione della Fondazione  

Articolo 20

La Fondazione può stabilire una o più persone fisiche o giuridiche nazionali o estere.

La Fondazione può essere stabilito in una dichiarazione unilaterale di volontà, decisione, contratto o altro atto giuridicamente valido.

Se lo statuto non disponga diversamente, si considera che la fondazione è stata costituita a tempo indeterminato tempo. Fondatore porta l'Atto istitutivo e Statuto della Fondazione.

Fondazione può combinare con, o separati trasformato solo in un altro fondamento.

La Fondazione può avere le sue forme organizzative (filiali, ecc), in conformità con lo statuto.  

21 membri

L'atto di fondazione della Fondazione sono:

1) Il nome e l'indirizzo o il nome e l'indirizzo dei soci fondatori;

2) il nome e l'indirizzo della sede legale e della Fondazione;

3) Gli obiettivi fondamentali per i quali è stabilito il fondamento;

4) fondi o altre forme di proprietà che il proprietario investe, che non può essere inferiore a KM 2.000,00;

5) il nome della persona che è autorizzata a svolgere le funzioni di iscrizione nel registro delle fondazioni;

6) La firma del fondatore e

7) il numero di identificazione, se i fondatori dei cittadini della Bosnia-Erzegovina.  

Articolo 22 Page.

Statuto della Fondazione.

Statuto della Fondazione sono:

1) Il nome e l'indirizzo della Fondazione:

2) gli obiettivi e le attività della Fondazione;

3) gli organi della Fondazione, i loro poteri, la nomina e ritiro degli organi della Fondazione, durata del mandato, quorum e il voto norme, compresi i problemi specifici da risolvere maggioranza qualificata;

4) rappresentare il fondamento;

5) la forma e il contenuto della Fondazione timbro;

6) La forma e il contenuto del segno se la Fondazione determina che un segno;

7) le regole di utilizzo dei fondi della Fondazione;

8) I possibili beneficiari della fondazione;

9) La procedura per l'adozione dello statuto, la modifica dello statuto e gli altri atti generali della Fondazione;

10) il metodo di adozione e la presentazione dei bilanci e delle relazioni sul lavoro;

11) le condizioni e la procedura per la fusione, la separazione, la trasformazione o scioglimento della Fondazione;

12) le norme per la distribuzione delle attività della Fondazione in caso di cessazione della fondazione. Lo statuto può anche regolare altre questioni importanti per gli obiettivi e le attività della Fondazione.

2 ° Organi della Fondazione  

Articolo 23a

Organo di gestione della Fondazione è la tavola.

Fondatore o della persona autorizzata dal consiglio di amministrazione nominato dai fondatori.

Lo statuto può prevedere che altri organi della Fondazione.  

Articolo 24a

Consiglio di Amministrazione:

1) conseguimento degli obiettivi definiti nello Statuto della Fondazione;

2) approvare le azioni legali che sono state prese per conto della Fondazione prima della sua iscrizione nel registro;

3) gestisce il patrimonio della Fondazione;

4) fatto alcune modifiche dello statuto e altri documenti, salvo quanto diversamente disposto dallo statuto;

5) nomina una persona autorizzata a rappresentare il fondamento;

6) decide la fusione, la separazione, la trasformazione e lo scioglimento della Fondazione;

7) La redazione dei documenti contabili e di altro;

8) svolgere le altre mansioni in conformità con la legge e lo statuto.

Articolo 25 °

Il Comitato Direttivo è composto da almeno tre membri.

Membro del consiglio di amministrazione può essere persona fisica o giuridica tramite un rappresentante autorizzato.

I membri del Consiglio non possono essere:

1) i minori

2) alle dipendenze della Fondazione;

3) I membri degli altri organi della Fondazione;

4) effettuare la supervisione della Fondazione.  

IV ISCRIZIONE associazioni e fondazioni

Articolo 26.

L'Associazione è iscritta nel registro delle associazioni e delle fondazioni in registro delle fondazioni. Registro delle associazioni conduce il ministero federale se lo statuto della Società prevede che il Associazione operano in due o più cantoni, e se lo statuto di prevedere che l'associazione agire in un cantone, registrare l'associazione saranno le autorità cantonali arbitro.

Registro di tutte le fondazioni e tutte le organizzazioni non governative straniere ha portato il ministero federale.

Alla data di iscrizione nel registro di associazione o fondazione acquisisce la personalità giuridica.  

Articolo 27

Registrare l'associazione o fondazione è aperta al pubblico.

Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel registro di cui al paragrafo 1, questo articolo, o il diritto di richiedere una copia di iscrizione nel registro o di qualsiasi documento dal file di associazioni registrate o Fondazione. Fotocopia deve essere rilasciato entro 15 giorni dalla data della richiesta.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 presente articolo, il rappresentante autorizzato della associazione o fondazione può richiedere organo registrato che alcune informazioni contenute nel registro non sono disponibili il pubblico, se il tempo potrebbe minacciare fondatori integrità personale o membri di un'associazione o di Foundation (tutela delle persone affette da malattie infettive, tossicodipendenti, vittime di abusi, ecc.)

La domanda di cui al paragrafo 3 presente articolo sono decise ministero federale o autorità cantonali in

entro otto giorni dalla data della richiesta.

Il ministro federale della giustizia deve prescrivere la forma e le modalità di tenuta del registro delle associazioni o Fondazione.  

Articolo 28a

Insieme con la domanda di registrazione della associazione o fondazione deve essere corredata da:

1) L'atto di fondazione e dello statuto o di fondazione;

2) un elenco dei componenti dell'organo di gestione, e

3) La decisione dell'autorità competente in merito alla nomina della persona autorizzata a rappresentare associazioni o fondazioni.  

Articolo 29a

La richiesta di registrazione presso il ministero federale o cantonale, mediante decisione.

La decisione relativa alla registrazione della associazione o fondazione sono:

1) la data di registrazione;

2) il numero di registrazione in base al quale l'entrata è stata fatta;

3) il nome e l'indirizzo dell'associazione o della fondazione;

4) gli obiettivi o le attività per le quali è stata stipulata l'associazione o fondazione, e

5) i nomi delle persone autorizzate a rappresentare.

Una copia della decisione sulle associazioni e le fondazioni di registrazione deve essere presentata all'autorità competente governo nella cui circoscrizione comprende le associazioni imprenditoriali e le fondazioni per l'esecuzione di ispezioni Supervisione e il Ministero federale per tenere il registro centrale delle associazioni e fondazioni.  

Articolo 30a

Dopo aver ricevuto la domanda di registrazione presso il ministero federale o le autorità cantonali rilasciare un certificato di ricevimento della domanda di registrazione.

Ministero federale o cantonale membri adottano una decisione sulla domanda di ammissione al registrati entro 30 giorni dal ricevimento della domanda completa di ammissione.  

Iscritto 31

Se il ministero federale o cantonale stabilisce che lo statuto dell'associazione o Fondazione le condizioni di cui all'articolo 14, e l'articolo 22 questa legge, o che la richiesta di tutto ciò non ha iniziato in dotazione è previsto dall'articolo 28 questa legge, la scrittura richiede al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di rimuovere l'osservato svantaggi.

Se il richiedente non riesce a porre rimedio alle carenze individuate entro il tempo stabilito, la Federal ministero o l'autorità cantonale quest'ultimo respinge la richiesta di registrazione.

Se il ministero federale o cantonale stabilisce che gli obiettivi e le attività dell'associazione

fondazione o in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 3 Il paragrafo 2 e 3 presente legge, rifiuta domanda di registrazione.  

Un membro della 32 ª

Soluzioni di Articolo 29 Il paragrafo 1, l'articolo 31 Il paragrafo 2 e 3, l'articolo 33 Il paragrafo 2 e l'articolo 42 presente legge sono

definitiva e non può essere oggetto di ricorso, ma un contenzioso amministrativo

Corte Suprema della Federazione e tribunale cantonale contro la decisione delle autorità cantonali.  

Articolo 33a

Le associazioni e le fondazioni sono tenuti ministero federale o le autorità cantonali registrazione di un cambio di statuto, nome, indirizzo, attività, persona autorizzata a rappresentare e presentazione, membri della direzione del corpo, la fusione, la separazione o la trasformazione e cessazione associazioni di lavoratori e le fondazioni entro 30 giorni di fare un cambiamento.

I cambiamenti di iscrizione al paragrafo 1 questo articolo è rilasciato.

Una copia della decisione di cui al paragrafo 2 questo articolo l'autorità cantonale trasmette al Ministero federale.  

Articolo 34a

La decisione relativa alla registrazione e scioglimento della associazione o fondazione che porta il federale Ministero pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale della BiH", una soluzione che offre Le autorità cantonali sono pubblicate nella gazzetta ufficiale del Cantone.

Le spese di pubblicazione della registrazione nel registro sono a carico di un'associazione o una fondazione.  

V REGISTRAZIONE estera e internazionale

ONG

Articolo 35a

Le disposizioni della presente legge in materia di ingresso e di cancellazione dal registro delle associazioni o fondazioni si applicano a uffici iniziate, uffici di rappresentanza o altra forma di organizzazione o di organizzazioni non governative internazionali (in prosieguo organizzazione non governativa straniera), se questi diversa disposizione di legge.

Dell'articolo 36.

Il Registro del Ministero federale entrò ONG straniere e internazionali.

I loro corpi possono essere istituiti ed operano nel territorio della Federazione nel registro, se per ottenere il consenso del governo della Federazione, e se le loro attività non sono in conflitto con la Costituzione, Diritto e dei trattati internazionali.  

Articolo 37a

Insieme con la domanda di registrazione da parte di organizzazioni non governative, il Ministero federale della chiusa decisione sul sistema di registrazione, la decisione degli organi competenti delle organizzazioni non governative per l'apertura uffici, uffici di rappresentanza o altra forma organizzativa delle organizzazioni non governative nella Federazione, sede e indirizzo della sede della Federazione e la fotocopia del documento d'identità della persona autorizzata a rappresentare e presentazione.

Se la legge del paese in cui la sede della ONG non è prescritto registrazione obbligatoria, la domanda di registrazione è presentata ad altri documenti scritti certificate dal notaio, giudice o altra autorità competente, attestante che l'organizzazione sia una persona giuridica in casa di campagna.

Quando una soluzione o un documento scritto al paragrafo 2 questo articolo, relativo alla registrazione a casa non contiene informazioni sugli obiettivi statutari e le attività delle organizzazioni non governative, con la domanda di registrazione dovranno essere depositate e lo statuto in traduzione o qualche altro documento interno che stabilisce gli obiettivi di non-governative organizzazione.  

VI associazioni e fondazioni ATTIVO

Articolo 38a

Associazioni di proprietà e le fondazioni sono:

1) quota di adesione, quando si tratta di l'associazione;

2) i contributi volontari di persone fisiche e giuridiche;

3) i fondi stanziati in bilancio;

4) proventi da interessi, dividendi, plusvalenze, gli affitti, le tasse e similari passiva entrate;

5) I proventi della prestazione di attività economica;

6) altri redditi percepiti in conformità con la legge e lo statuto.  

Articolo 39a

Corretto utilizzo delle risorse e lo smaltimento di associazione o fondazione deve associazioni degli enti o fondazioni stabilite nello statuto.  

Articolo 40a

Le associazioni e le fondazioni sono tenuti a conservare la documentazione di business e di redigere il bilancio sensi di legge e di regolamento.  

Gli 41st

Gli organi dell'associazione o fondazione devono gestire il patrimonio della associazione o fondazione con cura buon padrone di casa.

Se un'associazione o fondazione svolge le proprie attività in conformità con le disposizioni della presente legge, I Consiglieri sono tenuti a gestire le attività da utilizzare per questa attività con le migliori pratiche di business.

Gli organi dell'associazione o fondazione non possono votare sulle questioni di proprietà in cui ha

il suo coniuge o di un parente entro il terzo grado si verifica come parte interessata.

I membri delle associazioni degli enti o fondazioni sono tenute a garantire che tutti gli affari legali della associazione o Fondazione ha concluso al valore di mercato, oppure a condizioni più favorevoli per l'associazione o Fondazione.  

VII cancellazione dal

Un membro della 42 ª

Le associazioni e le fondazioni vengono eliminate dal registro quando il ministero federale e le autorità cantonali emettere una decisione definitiva sullo scioglimento della associazione o fondazione o quando la Corte Suprema Federazione di Bosnia ed Erzegovina e le questioni di competenza del giudice di una sentenza definitiva sul divieto associazioni di lavoratori o fondazioni.  

Articolo 43a

Associazione o fondazione cesserà di esistere:

1) se le associazioni degli enti competenti e le fondazioni di prendere una decisione sulla cessazione o della decisione fusione, separazione o trasformazione di associazioni e fondazioni;

2) se le condizioni di cui all'articolo 9 Il paragrafo 4 questa legge, o se è accertato che l'associazione o Fondazione cessato di operare.

Si considera che l'associazione ha cessato di esistere:

1) se è a due volte più a lungo del tempo impostato dall'Associazione statuto l'Assemblea e l'Assemblea dell'Associazione si svolge;

2) se il numero dei membri dell'Associazione è inferiore al numero specificato da questa legge per l'istituzione di associazione, di riunione e di associazione entro tre mesi dalla data del verificarsi di tali circostanze decidere l'ammissione di nuovi membri.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 Articolo 2 presente articolo, l'Associazione non si ferma se l'ammissione di nuovi membri non è possibile per motivi oggettivi che sono causati dalla natura della legge obiettivi e le attività dell'associazione.

Quando il ministero federale o cantonale determina i fatti di cui al paragrafo 1 questo articolo emettere una decisione sullo scioglimento dell'associazione o fondazione.  

Articolo 44a

Associazione o fondazione vietano l'operazione:

1) se agisce in contrasto con le disposizioni dell'articolo 3, Il paragrafo 2 della presente legge;

2) Se, dopo una punizione reato in cambio (articolo 50), continua a svolgere attività non rispettano le finalità statutarie dell'associazione o fondazione (art. 14 e 22);

3) Se, dopo la punizione reato in cambio (articolo 50) continuano a funzionare.

La procedura per la messa al bando delle associazioni e fondazioni lancia procuratore federale o procuratore cantonale.  

Articolo 45a

Giudizio sul divieto di associazioni o fondazioni, la Corte Suprema della Federazione di Bosnia ed Erzegovina e il tribunale cantonale.

Sentenza che irroga divieto di associazioni e fondazioni determinerà la misura in termini di attività, così come le altre misure necessarie.

Nel processo di messa al bando delle associazioni e fondazioni, avviata sulla base dell'articolo 3, Il paragrafo 2 questa legge, le disposizioni di legge che disciplinano la procedura penale.  

Articolo 46a

Le restanti attività della associazione o fondazione che viene cancellato dal registro sono ripartiti in conformità della decisione l'autorità competente della associazione o fondazione, in conformità alle disposizioni dello statuto.

In deroga al paragrafo 1 presente articolo, le fondazioni di proprietà o associazioni che godevano fiscali, doganali e altri benefici, o che ha ricevuto sovvenzioni di bilancio o donazioni da persone fisiche o giuridiche per un totale di più di KM 10.000,00 nell'anno solare precedente o corrente, assegnato ad un'altra fondazione o associazione registrata nella Federazione che svolgono la stessa o simile attività statutaria.

Se l'autorità competente fondazioni o associazioni non fanno una decisione sulla ripartizione dei beni al giorno Cancellazione dal ruolo, il ministero federale o autorità cantonali deciderà ripartizione del patrimonio residuo ad un'altra fondazione o associazione registrata nella Federazione eseguendo la stessa o simile attività statutaria.  

VIII Legalità della

Associazioni e Fondazioni

All'articolo 47.

Legalità delle associazioni e fondazioni fatte dal competente federale o cantonale autorità amministrativa nella cui circoscrizione sta monitorando la situazione nella zona in cui l'attività associazioni o fondazioni.  

Articolo 48a

Il controllo amministrativo delle prestazioni della loro autorità pubblica competente federali autorità di vigilanza di cui all'articolo 46 questa legge, hanno il diritto e il dovere di particolare:

1) ricorsi contro le decisioni amministrative effettuate nell'esercizio della delega dell'autorità pubblica;

2) esercitare gli altri diritti previsti dalla legge ha la seconda istanza in sede amministrativa;

3) fornire una guida esperta ed interpretazione sull'applicazione delle leggi, regolamenti e statuti che relative all'esercizio dei poteri delegati pubblici.  

Articolo 49a

Associazione o fondazione che svolge una autorità pubblica ha l'obbligo organo amministrativo che sovrintende il loro lavoro almeno una volta all'anno una relazione sull'esercizio della pubblica delegata autorizzazione.  

Articolo 50 °

Se un'associazione o fondazione con le autorità pubbliche di non svolgere funzioni pubbliche, in conformità con loro funzioni, l'autorità amministrativa competente vigila devono ordinare l'autorità per iscritto gestione associazione o fondazione misure per rimuovere le carenze individuate, e prendere altre misure ai loro diritti e doveri.

Offerte di lavoro di cui al paragrafo 1 presente articolo è effettuata in conformità con le disposizioni dell'Amministrazione nella Federazione di Bosnia Erzegovina ("Gazzetta Ufficiale della BiH", n ° 28/97), relativa al pubblico autorizzazione.  

IX Disposizioni penali

Articolo 51s.

Una multa di KM 300,00 a 3.000,00 KM sono imposti su un'associazione o Fondazione:

1) nel caso in cui svolga attività che non rispettano gli obiettivi statutari e le attività dell'associazione o Fondazione (articolo 3, comma 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e art 14 e 22.);

2) se il commercio legale non usa il nome con il quale è stato iscritto nel registro (articolo 7, paragrafo 5);

3) Se il ministero federale o le autorità cantonali non riportano dati essere iscritti nel registro, entro 30 giorni dopo il cambiamento (articolo 33);

4) Se non si utilizza l'eccedenza delle entrate sulle spese realizzate le attività economiche come previsto dalla legge e di statuto.

Per il reato di cui al paragrafo 1 presente articolo è punito con l'ammenda da 100,00 a 1.000,00 KM e la persona responsabile in associazione o fondazione.

Persona responsabile di cui al paragrafo 2, presente articolo si considera la persona autorizzata alla rappresentanza o altra persona che è direttamente responsabile di svolgere un lavoro specifico.  

X DISPOSIZIONI FINALI

Un membro della 52a

Le associazioni e le fondazioni che sono iscritti nel registro delle associazioni di cittadini e il registro fondazioni, Registrati come organizzazioni umanitarie, alla data di entrata in vigore della presente legge Statuto generali alle disposizioni della presente legge, nel caso in cui essi sono in contrasto con disposizioni della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.  

Articolo 53a

Procedure di registrazione non completati entro la data di entrata in vigore della presente legge devono essere ai sensi delle disposizioni della presente legge.  

Articolo 54a

Il ministro federale della Giustizia emana il regolamento di Articolo 27 Il paragrafo 5 questa legge per condurre libro registro delle associazioni e fondazioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente legge e di determinare l'importo del risarcimento per la registrazione delle associazioni e fondazioni nel registro federale ministero.

L'importo della tassa di iscrizione nel registro delle associazioni di autorità cantonali determinato dal capo della organi.  

Articolo 55a

Le disposizioni del presente codice si applicano alle alleanze ed altre forme di associazione o collegamento Fondazione.  

Articolo 56a

Alla data di efficacia della presente legge cessa di essere valida: la legge sulle associazioni dei cittadini ("Gazzetta Ufficiale della BiH", n ° 6/95), la legge sulle fondazioni e dotazioni ("Ufficiale della BiH ", n ° 16/98) e della legge sulle attività umanitarie e umanitario Organizzazioni ("Gazzetta Ufficiale della BiH", n ° 35/98), ad eccezione dell'art. 2, 5, 11 e 12, l'articolo 22 comma 2, art. 26 ° e 27, l'articolo 29 Il paragrafo 2, l'articolo 30 Il paragrafo 1 e dell'art. 34 ° e 35  

Articolo 57a

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale della Federazione BiH ".

Presidente della Camera dei Popoli della Federazione

il prof. Dr. Ivo Komsic, sr

Presidente della Camera dei Rappresentanti della Federazione di Bosnia-Erzegovina

Ismet cura, s

 

Trascina file per caricare

Na osnovu člana 31. stav 2. i člana 56. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), ministar pravde Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA REGISTRA UDRUŽENJA I FONDACIJA BOSNE I HERCEGOVINE I STRANIH MEĐUNARODNIH UDRUŽENJA I FONDACIJA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

I. OPĆE ODREDBE

Član 1. (Predmet)

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak upisa u Registar udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih ili međunarodnih udruženja ili fondacija ili drugih međunarodnih organizacija, način podnošenja zahtjeva i obrazac zahtjeva za upis promjena u Registru, oblik i sadržaj Registra i način njegovog vođenja, čuvanje Registra i zbirke isprava, izdavanje Izvoda iz Registra, te druga pitanja značajna za upis i vođenje Registra, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).

Član 2.
(Subjekt upisa u Registar)

Udruženje i fondacija koji izaberu da se registruju na nivou Bosne i Hercegovine, ured, predstavništvo ili drugi organizacioni oblik stranog ili međunarodnog udruženja ili fondacije ili druge međunarodne organizacije (u daljnjem tekstu: subjekt upisa) upisuje se u Registar koji vodi Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

II. POSTUPAK UPISA U REGISTAR

Član 3.
(Zahtjev za upis u Registar)

Upis u Registar vrši se na zahtjev subjekta upisa.
Zahtjev za upis podnosi se na propisanom obrascu, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 4. (Donošenja rješenja)

 1. (1)  Na osnovu Zakona, Ministarstvo donosi rješenje o stvarima koje su predmet upisa u Registar.

 2. (2)  Postupak za upis u Registar, upis promjena u Registru i upis prestanka rada subjekta upisa, vodi se prema odredbama Zakona i Zakona

o upravnom postupku.

(3) Ako zahtjev subjekta upisa ne ispunjava uvjete predviđene Zakonom ili ako zahtjev nije potpun, Ministarstvo će obavještenjem, pozivom na ispravku i dopunu zahtjeva, upozoriti podnosioca zahtjeva radi uređenja zahtjeva te odrediti rok koji ne može biti kraći od 30 dana od dana prijema obavještenja.

 1. (4)  Ako subjekt upisa ne otkloni nedostatke u određenom roku, Ministarstvo će rješenjem odbaciti zahtjev.

 2. (5)  Ako Ministarstvo utvrdi da su ciljevi i djelatnosti subjekta upisa u suprotnosti s odredbama Zakona, rješenjem će odbiti zahtjev.

  Član 5. (Oglašavanje rješenja)

Rješenje kojim se subjektu upisa dozvoljava, odbija, odbacuje, obustavlja ili ukida upis u Registar i svako rješenje kojim subjekt upisa prestaje s radom objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" o trošku subjekta upisa.

III. UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA ILI FONDACIJA

Član 6.
(Zahtjev za upis u Registar udruženja ili fondacija)

(1) Zahtjev za upis u Registar udruženja ili fondacija podnosi se Ministarstvu, na jedinstvenom obrascu 1, 1A i 1B.

(2) Zahtjev se popunjava kompjuterski, latiničnim ili ćiriličnim pismom, na jednom od tri službena jezika koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini, u okviru odgovarajuće rubrike.

 1. (3)  Zahtjev i prilozi uz zahtjev dostavljaju se u jednom primjerku, osim statuta koji se dostavlja u dva primjerka.

 2. (4)  Zahtjev za upis u Registar potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruženja ili fondacije, odnosno subjekt ovlašten za obavljanje

poslova upisa u Registar.

(5) Podatak upisan u zahtjev ili prilog uz zahtjev ne smije se precrtavati, ispravljati ili brisati, osim u slučaju manje slovne greške. Zahtjev se predaje u originalu, a prilozi uz zahtjev u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od tri mjeseca.

Član 7.
(Prilog uz zahtjev za upis u Registar udruženja)

Uz zahtjev za upis u Registar udruženja prilaže se:

 1. a)  zapisnik osnivačke skupštine udruženja;

 2. b)  osnivački akt udruženja, u skladu s odredbama člana 11. Zakona, s potpisima osnivača i potpisom predsjednika osnivačke skupštine

udruženja;

c) statut udruženja, u skladu s odredbama člana 12. Zakona;

d) odluka osnivačke skupštine udruženja o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje udruženja, ovjerena fotokopija lične karte i ovjeren potpis osobe ovlaštene za zastupanje udruženja, od nadležnog organa;

e) odluka osnivačke skupštine udruženja o imenovanju članova upravnog odbora i drugih tijela udruženja, ako su takva tijela predviđena statutom udruženja;

f) ovjerena fotokopija lične karte, na osnovu koje se dokazuje da je osnivač udruženja fizički subjekt iz Bosne i Hercegovine, ovjerena fotokopija pasoša i dozvole za boravak u Bosni i Hercegovini, ako je osnivač udruženja strani fizički subjekt, te Izvod iz Registra, ako je osnivač udruženja pravni subjekt;

g) u slučaju kada je osnivač udruženja pravni subjekt, prilaže se i odluka o osnivanju udruženja, koju je donio nadležni organ tog pravnog subjekta;

h) otisak i opis znaka udruženja, ako je on predviđen statutom udruženja;

i) prijevod naziva udruženja na strani jezik, ako udruženje ima naziv i na stranom jeziku (u skladu sa statutom udruženja), ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača;

j) dokaz o uplati administrativne takse.

Član 8.
(Prilog uz zahtjev za upis u Registar fondacije)

Uz zahtjev za upis u Registar fondacije prilaže se:

 1. a)  osnivački akt fondacije, u skladu s odredbama člana 23. Zakona, koji je potpisao osnivač fondacije;

 2. b)  statut fondacije, u skladu s odredbama člana 24. Zakona;

 3. c)  odluka nadležnog organa o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje fondacije, ovjerena fotokopija lične karte, odnosno pasoša i

dozvole za boravak u Bosni i Hercegovini, kada je osoba ovlaštena za zastupanje strani državljanin te ovjeren potpis osobe ovlaštene za zastupanje fondacije od nadležnog organa;

d) odluka o imenovanju članova upravnog odbora fondacije, uz ovjerene fotokopije ličnih karata svih članova upravnog odbora fondacije, odnosno fotokopija pasoša i dozvole za boravak u Bosni Hercegovini, kada je član upravnog odbora strani državljanin;

e) dokaz o uplati novčanih sredstava ili drugih vidova imovine, koju osnivač ulaže pri osnivanju fondacije;

f) ovjerena fotokopija lične karte, kada je osnivač fondacije fizički subjekt iz Bosne i Hercegovine, ili ovjerena fotokopija pasoša, kada je osnivač fondacije strani fizički subjekt ili Izvod iz Registra, kada je osnivač fondacije pravni subjekt;

g) lična isprava, odnosno Izvod iz Registra kojim se dokazuje identitet osnivača, kada je fondacija osnovana jednostranom izjavom volje, ugovorom, testamentom, legatom ili drugim odgovarajućim pravnim aktom;

h)

i)

j) tumača;

k) dokaz o uplati administrativne takse.

Član 9.
(Zahtjev za upis promjena u Registru udruženja ili fondacije)

(1) Registrovano udruženje, ili fondacija, dužno je podnijeti Ministarstvu zahtjev za upis svake promjene upisanih činjenica u Registru udruženja ili fondacija, kada dođe do promjene činjenice upisane u Registru, na jedinstvenom obrascu 2, s prijavom promjena upisa - obrazac 2A, i spiskom svih članova upravnog odbora udruženja ili fondacije - obrazac 1B, ovjeren pečatom udruženja ili fondacije, u roku 30 dana od dana nastupanja promjena, kao što su: naziv i skraćeni naziv udruženja ili fondacije; adresa sjedišta udruženja ili fondacije; znak udruženja ili fondacije; ciljevi i djelatnosti za koje su udruženje i fondacija osnovani; imena i adrese osoba ovlaštenih za zastupanje udruženja ili fondacije te članova upravnog odbora udruženja ili fondacije.

(2) Uz zahtjev za upis promjena u Registru prilaže se:

 1. a)  odluka o izmjeni/dopuni statuta ili odluka o usvajanju novog statuta, kada udruženje ili fondacija donosi novi statut, u dva primjerka;

 2. b)  odluka nadležnog organa udruženja ili fondacije o nastaloj promjeni iz stava 1. ovog člana;

 3. c)  u slučaju promjene osobe ovlaštene za zastupanje udruženja ili fondacije, ovjerena fotokopija lične karte ili pasoša i dozvole za boravak u

Bosni i Hercegovini, ako je osoba ovlaštena za zastupanje strani državljanin, te ovjeren potpis osobe ovlaštene za zastupanje udruženja ili fondacije od nadležnog organa;

d) dokaz o uplati administrativne takse.

(3) Zahtjev za upis promjena u Registru potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruženja ili fondacije, ovjeren pečatom udruženja ili fondacije.

(4) Zahtjev se predaje u originalu, a prilozi uz zahtjev predaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od tri mjeseca.

Član 10.
(Zahtjev za upis brisanja iz Registra po zahtjevu udruženja i fondacije)

Registrovano udruženje ili fondacija obavezno podnosi zahtjev za upis brisanja iz Registra udruženja ili fondacija na jedinstvenom obrascu 2, ako je nadležni organ udruženja ili fondacije donio odluku o prestanku rada udruženja ili fondacije, ili odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji udruženja ili fondacije u drugo udruženje ili fondaciju.

(1) a) b) c) d)

Član 11.
(Prilog uz zahtjev za upis brisanja iz Registra udruženja ili fondacije)

Uz zahtjev za upis brisanja iz Registra udruženja ili fondacije po zahtjevu udruženja ili fondacije, prilaže se:
odluka nadležnog organa udruženja ili fondacije o prestanku rada u skladu s članom 50. stav 2. Zakona;
plan likvidacije u skladu sa statutom i Zakonom, te s odlukom o raspodjeli imovine i sredstava udruženja ili fondacije; dokaz banke o stanju novčanih sredstava na žiroračunu subjekta upisa;
dokaz o uplati administrativne takse.

otisak i opis znaka fondacije, ako je on predviđen statutom fondacije;
odluka o imenovanju drugih tijela fondacije, ako su takva tijela predviđena statutom fondacije;
prijevod naziva fondacije, ako fondacija ima naziv i na stranom jeziku, u skladu sa statutom fondacije, ovjeren od ovlaštenog sudskog

(2)
pečatom udruženja ili fondacije.

Zahtjev za brisanje iz Registra udruženja ili fondacije potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruženja ili fondacije, a ovjeren je

IV. UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA ILI FONDACIJE OD JAVNOG INTERESA

Član 12.
(Stjecanje statusa od javnog interesa)

(1) Udruženje i fondacija koji su upisani u Registar kod Ministarstva mogu steći status udruženja i fondacije od javnog interesa, ako ciljevi i djelatnosti udruženja prevazilaze interese članstva udruženja, odnosno ako su udruženje i fondacija osnovani prvenstveno radi propagiranja, pružanja usluga ili promovisanja u oblastima kao što su: zdravstvo, obrazovanje, nauka, socijalna zaštita, građansko društvo, ljudska prava i prava manjina, pomoć siromašnima i socijalno ugroženima, pomoć invalidima, djeci i starijim osobama, zaštita okoline, tolerancija, kultura, amaterski sport, vjerske slobode i pomoć žrtvama elementarnih nepogoda.

(2) Udruženje ili fondacija može steći status od javnog interesa, ako svoje statutne ciljeve i aktivnosti ostvaruje na teritoriji oba entiteta ili na teritoriji jednog entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

(3) Udruženje i fondacija mogu steći status od javnog interesa, kad je njihovo djelovanje usmjereno na ostvarivanje potreba javnosti ili ciljne grupe korisnika, ako je ta grupa korisnika u nepovoljnijoj situaciji u odnosu na cjelokupnu populaciju ili ako u osiguranju posebnih pogodnosti za tu grupu korisnika postoji znatna korist za zajednicu.

(1) (2) a)

Član 13.
(Zahtjev za stjecanje statusa od javnog interesa)

Zahtjev za stjecanje statusa udruženja ili fondacije od javnog interesa podnosi se Ministarstvu na obrascu 3.

Uz zahtjev za stjecanje statusa udruženja ili fondacije od javnog interesa prilaže se:

odluka nadležnog organa udruženja ili fondacije za podnošenje zahtjeva za stjecanje statusa udruženja ili fondacije od javnog interesa;

izvještaj o radu iz prethodne kalendarske godine, usvojen od nadležnog organa udruženja ili fondacije s obrazloženjem i dokazima o znatnom doprinosu udruženja ili fondacije interesima zajednice, u skladu s članom 12. ovog Pravilnika;

b)

c) (3)

dokaz o uplati administrativne takse.
Zahtjev za stjecanje statusa od javnog interesa potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruženja ili fondacije.

Član 14.
(Rješenje o stjecanju statusa od javnog interesa)

(1)
dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi rješenje o upisu stjecanja statusa od javnog interesa udruženja ili fondacije u roku 30

(2) Ako zahtjev za stjecanje statusa udruženja ili fondacije od javnog interesa nije uredan, Ministarstvo će na to upozoriti podnosioca zahtjeva i odrediti rok, koji ne može biti kraći od 30 dana, radi uređenja zahtjeva.

 1. (3)  Ako podnosilac zahtjeva u određenom roku ne otkloni nedostatke u zahtjevu, Ministarstvo će rješenjem odbaciti zahtjev.

 2. (4)  Ako zahtjev za stjecanje statusa udruženja ili fondacije od javnog interesa ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovim pravilnikom,

Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za stjecanje statusa od javnog interesa.

(5) Ministarstvo može zatražiti od nadležnih organa entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mišljenje o ispunjenju uvjeta za stjecanje statusa udruženja ili fondacije od javnog interesa.

V. UPIS U REGISTAR STRANE NEVLADINE ORGANIZACIJE

Član 15.
(Zahtjev za upis u Registar ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije)

(1) Strano ili međunarodno udruženje i fondacija, ili druga međunarodna organizacija (u daljnjem tekstu: strana nevladina organizacija), može osnovati ured, predstavništvo ili drugi organizacioni oblik (u daljnjem tekstu: ured ili predstavništvo) u Bosni i Hercegovini.

 1. (2)  Zahtjev za upis ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije (u daljnjem tekstu: zahtjev) podnosi se Ministarstvu na obrascu 4.

 2. (3)  Zahtjev s prilozima popunjava se kompjuterski, latiničnim ili ćiriličnim pismom, na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, u

okviru odgovarajuće rubrike.

 1. (4)  Zahtjev i prilozi uz zahtjev dostavljaju se u jednom primjerku.

 2. (5)  Zahtjev se predaje u originalu, a prilozi uz zahtjev predaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od tri mjeseca.

 3. (6)  Zahtjev za upis u Registar potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije, odnosno

subjekt ovlašten za obavljanje poslova upisa u Registar.

Član 16.
(Prilog uz zahtjev za upis u Registar ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije)

(1) Uz zahtjev za upis ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Registar kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, prilaže se:

a) rješenje o registraciji strane nevladine organizacije od domicilne zemlje ili Izvod iz registra strane nevladine organizacije od domicilne zemlje ili druga pisana isprava, kada prema zakonu domicilne zemlje nije propisana registracija, ovjerena od nadležnog organa strane nevladine organizacije u domicilnoj zemlji apostille pečatom;

b) kada dokaz iz stava 1. tačka a) ovog člana ne sadrži podatke o statutnim ciljevima i djelatnostima strane nevladine organizacije, prilaže se i statut ili neki drugi unutrašnji akt strane nevladine organizacije, na osnovu kojeg se nesumnjivo može utvrditi koji su ciljevi i djelatnost strane nevladine organizacije;

c) odluka ovlaštenog organa strane nevladine organizacije o otvaranju ureda, predstavništva ili drugog organizacionog oblika u Bosni i Hercegovini, u kojoj su navedeni ciljevi i djelatnosti koje će obavljati u Bosni i Hercegovini, sjedište i adresa u Bosni i Hercegovini, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini;

d) ovjerena fotokopija lične karte osobe ovlaštene za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije, a ako je osoba za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije stranac, ovjerena fotokopija pasoša i dozvole za boravak u Bosni i Hercegovini;

e) f)

ovjeren potpis osobe ovlaštene za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije od nadležnog organa; dokaz o uplati administrativne takse.

(2)
prevedeni na jedan od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini od ovlaštenog sudskog tumača, a ovjereni kod nadležnog organa Bosne i Hercegovine.

Prilozi navedeni u stavu 1. tačke a), b) i c) ovog člana moraju biti ovjereni od nadležnog organa apostille pečatom domicilne zemlje i

Član 17.
(Zahtjev za upis promjene u Registru ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije)

(1) Registrovani ured, ili predstavništvo, strane nevladine organizacije dužan je podnijeti Ministarstvu zahtjev za upis svake promjene u Registru, kada dođe do promjene činjenica upisanih u Registar, na obrascu 5 i obrascu 5A, kao što su: naziv i skraćeni naziv ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije; adresa sjedišta ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije; znak ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije; ciljevi i djelatnosti za koje su osnovani; osoba ovlaštena za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u pravnom prometu u Bosni i Hercegovini, u roku 30 dana od dana nastupanja promjene.

(2) Uz zahtjev za upis promjena u Registru ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije prilaže se:

a) rješenje o registraciji strane nevladine organizacije od domicilne zemlje ili Izvod iz registra strane nevladine organizacije od domicilne zemlje ili druga pisana isprava, kada prema zakonu domicilne zemlje nije propisana registracija, ovjerena od nadležnog organa strane nevladine organizacije u domicilnoj zemlji apostille pečatom;

 1. b)  odluka ovlaštenog organa strane nevladine organizacije o nastaloj promjeni;

 2. c)  ovjerena fotokopija lične karte/pasoša i dokaz o dozvoli za boravak u Bosni i Hercegovini, kada je navedeni subjekt strani državljanin,

ovjeren potpis osobe ovlaštene za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije od nadležnog organa, u slučaju promjene osobe ovlaštene za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije;

d) dokaz o uplati administrativne takse.

(3) Prilozi navedeni u stavu 2. tačke a) i b) ovog člana moraju biti ovjereni od nadležnog organa apostille pečatom domicilne zemlje i prevedeni na jedan od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini od ovlaštenog sudskog tumača, te ovjereni kod nadležnog organa Bosne i Hercegovine, i ne stariji od tri mjeseca.

(4) Zahtjev za upis promjena u Registru ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije, a mora biti ovjeren pečatom ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije.

Član 18.
(Zahtjev za upis brisanja iz Registra ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije)

(1) Strana nevladina organizacija obavezno podnosi zahtjev za brisanje iz Registra ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini na obrascu 5, kada je nadležni organ strane nevladine organizacije donio odluku o prestanku rada.

(2) a) b)

Uz zahtjev za brisanje iz Registra prilaže se:
odluka o prestanku rada koju je donio nadležni organ strane nevladine organizacije; dokaz o uplati administrativne takse.

(3)
predstavništva strane nevladine organizacije, a mora biti ovjeren pečatom, dok prilog naveden u stavu 2. tačka a) ovog člana mora biti potpisan i ovjeren od nadležnog organa strane nevladine organizacije apostille pečatom domicilne zemlje i preveden na jedan od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini od ovlaštenog sudskog tumača i ovjeren kod nadležnog organa Bosne i Hercegovine.

VI. POSTUPAK UPISA BRISANJA, PRESTANKA I ZABRANE RADA UDRUŽENJA ILI FONDACIJE

Član 19.
(Upis brisanja udruženja ili fondacije)

Udruženje ili fondacija briše se iz Registra, kada rješenje Ministarstva o prestanku rada udruženja ili fondacije postane konačno ili kada Sud Bosne i Hercegovine donese pravosnažnu presudu o zabrani rada udruženja ili fondacije.

Član 20.
(Upis prestanka rada udruženja ili fondacije)

(1) Ministarstvo donosi rješenje o prestanku rada udruženja ili fondacije, kada se utvrdi:

a) da je nadležni organ udruženja ili fondacije donio odluku o prestanku rada ili odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji udruženja ili fondacije;

b)

(2)

da su udruženje i fondacija prestali djelovati. Smatra se da je udruženje prestalo djelovati, ako:

a) održana;

b) (3)

broj članova udruženja bude smanjen ispod broja tri.
Upis brisanja iz Registra udruženja ili fondacije Ministarstvo će izvršiti nakon što rješenje o prestanku rada postane konačno.

(2)

a)

Udruženju ili fondaciji će se zabraniti rad:
kada djeluje suprotno odredbama člana 5. stavova 2. i 3. Zakona;
kada nakon prekršajnog kažnjavanja u povratu iz člana 53. Zakona, nastavi obavljati djelatnosti koje nisu u skladu sa statutnim ciljevima

Zahtjev za brisanje iz Registra ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje ureda ili

je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom udruženja za održavanje skupštine udruženja, a skupština nije

Član 21.
(Upis zabrane rada udruženja ili fondacije)

Ministarstvo, kao i drugi organi nadležni za kontrolu rada udruženja i fondacija, pokreće postupak za zabranu rada udruženja ili fondacije

(1)
pred Sudom Bosne i Hercegovine.

b)
i djelatnostima udruženja ili fondacije;

c)

(3)

(4) pravosnažna.

ako su ispunjeni uvjeti iz člana 30. stav 5. Zakona.
Presudu o zabrani rada udruženja ili fondacije donosi Sud Bosne i Hercegovine.
Upis brisanja iz Registra udruženja ili fondacije Ministarstvo će izvršiti nakon što presuda Suda Bosne i Hercegovine postane

VII. REGISTAR I ZBIRKA ISPRAVA

Član 22. (Vođenje Registra)

Registar se vodi u obliku knjige formata 350x250 mm, uvezane u tvrde korice od trajnog materijala, na obrascu RK-1.

Ministarstvo vodi knjige Registra, i to:
I - Registar udruženja;
II - Registar fondacija;
III - Registar udruženja od javnog interesa;
IV - Registar fondacija od javnog interesa;
V - Registar stranih i međunarodnih udruženja;

VI - Registar stranih i međunarodnih fondacija i
VII - Registar stranih i međunarodnih neprofitnih organizacija.

Stranice Registra, osim naslovne i prve unutrašnje stranice, prije početka upisa označene su rednim brojevima.
Na naslovnoj stranici Registra u lijevom uglu nalazi se naziv "Bosna i Hercegovina" i naziv "Ministarstvo pravde", ispisani latiničnim i

(1)

(2)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

(3)

 1. (5)  Na sredini naslovne stranice nalazi se tekst naziva knjige Registra iz stava 2. ovog člana.

 2. (6)  Osoba ovlaštena za vođenje Registra, prije prvog upisa u Registar, ovjerava Registar pečatom Ministarstva i na prvoj stranici upisuje

tekst: "Ovaj registar sadrži ukupno (upisati broj) stranica".

Član 23. (Registarski broj)

(1) Registarski broj je broj koji se određuje za svaki subjekt upisa prilikom upisa u Registar i predstavlja jedinstvenu i stalnu oznaku, koja se upisuje u rubriku 2 Registra.

 1. (2)  Registarski broj počinje od rednog broja jedan i nastavlja se bez prekida, ne mijenjajući se po kalendarskim godinama.

 2. (3)  Registarski broj koristi se na svim aktima koji se odnose na subjekt upisa, bez obzira na vrijeme upisa, a u slučaju brisanja iz Registra,

navedeni broj ne može se dodijeliti drugom subjektu upisa.

Član 24. (Upisi u Registar)

(1) Podaci se u Registar upisuju u kolonu koja sadrži odgovarajuću rubriku, tako što se upisi unose za svaku rubriku posebno, čitko napisanim štampanim slovima, mastilom ili hemijskom olovkom.

 1. (2)  Upisani brojevi ili podaci ne smiju se brisati niti ispravljati.

 2. (3)  Ako upis sadrži veću grešku, cijeli upis se poništava precrtavanjem svih rubrika crvenom kosom crtom, stavljanjem potpisa i datuma

ovlaštene osobe, s tim da se ponovni upis unosi u narednu slobodnu rubriku.

(4) Izuzetno, u slučaju manje greške u pojedinoj rubrici, ispravljanje se vrši vodoravnim precrtavanjem upisa u toj rubrici, unošenjem ispravnog teksta u slobodni dio rubrike i stavljanjem datuma i potpisa osobe ovlaštene za vođenje Registra.

(5) Evidencija podataka iz Registra vrši se i elektronskim putem.

(4)
ćiriličnim pismom.

Član 25. (Promjena upisa u Registru)

 1. (1)  Promjena upisa u Registru, nastala nakon prvog upisa u Registar, upisuje se u rubriku koja se odnosi na odgovarajuću promjenu.

 2. (2)  Nakon upisa novog podatka, rubrika koja je sadržavala stari podatak precrtava se kosom crvenom crtom.

 3. (3)  U slučaju kada je rubrika koja se odnosi na promjenu podatka u cijelosti popunjena i u slučaju kada subjekt upisa mijenja svoj naziv,

upis se mora izvršiti u novoj, narednoj slobodnoj koloni. Tom prilikom prenose se svi važeći podaci iz prethodnog upisa, s registarske stranice s koje se upis prenosi. U rubriku "Registarski broj" upisuje se registarski broj pod kojim je izvršen upis, a u rubriku "Napomena" upisuje se broj prethodne registarske stranice. Na stranicu s koje se upis prenosi, u rubriku "Napomena", upisuje se broj registarske stranice na koju je upis prenesen, nakon čega se ta cijela kolona precrtava kosom crvenom crtom.

Član 26.
(Upisi brisanja u Registru)

Upis brisanja subjekta upisa stavlja se u odgovarajuću rubriku predviđenu za upis brisanja u Registru, nakon čega se cijeli upis precrtava dvjema crvenim crtama.

Član 27.
(Čuvanje Registra i zbirke isprava)

(1) Registar i zbirka isprava, propisani ovim pravilnikom, smatraju se ispravama trajne vrijednosti i čuvaju se trajno. Ovlaštena službena osoba zadužena za vođenje Registra dužna je čuvati Registar i zbirku isprava na način da ih zaštiti od zloupotrebe, oštećenja i uništenja.

(2) Evidentiranje zahtjeva i ostalih pismena u pisarnici, dokaz o plaćenoj taksi, signiranje, arhiviranje i čuvanje Registra i zbirke isprava vrši se u skladu s propisima o kancelarijskom poslovanju Ministarstva.

(3) Registar i zbirka isprava čuvaju se u posebnoj prostoriji s posebnom pažnjom, smješteni u ormare osigurane bravom, a nakon završetka radnog vremena obavezno moraju biti zaključani.

 1. (4)  Knjige Registra odlažu se na posebne police, odvojene od polica predviđenih za zbirku isprava.

 2. (5)  Registar i zbirka isprava, propisani ovim pravilnikom, ne smiju se iznositi iz prostorije namijenjene za vođenje Registra, bez prethodne

saglasnosti rukovodioca Ministarstva.

Član 28. (Javnost Registra)

 1. (1)  Registar je otvoren za javnost.

 2. (2)  Svaki subjekt može podnijeti zahtjev za pristup informaciji uvidom u spis predmeta ili poštom zatražiti kopiju bilo kojeg upisa u Registar

ili bilo kojeg dokumenta iz spisa, u skladu s odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 28/00, 45/06 i 102/09).

(3) Ministarstvo je dužno sačiniti službenu zabilješku u slučaju da je odobren pristup informaciji uvidom u spis predmeta, koja će sadržavati popis isprava i dokumenata koji su stavljeni podnosiocu zahtjeva na uvid.

(4) Ministarstvo neće dozvoliti uvid niti izdati podatke upisane u Registar, ako su određeni podaci, na osnovu člana 28. stav 4. Zakona, posebnim rješenjem Ministarstva izuzeti od javnosti.

(1) (2) (3) a) b)

Član 29. (Izvod iz Registra)

Izvod iz Registra izdaje Ministarstvo na pisani zahtjev stranke, uz dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi. Izvod iz Registra subjekta upisa izdaje se na obrascu 6.
Izvod iz Registra sadrži podatke upisane u Registar, i to:

puni naziv i sjedište Ministarstva;
ime i prezime/naziv podnosioca zahtjeva;

puni i skraćeni naziv subjekta upisa;
adresu sjedišta subjekta upisa;
registarski broj i datum upisa subjekta upisa;

ciljeve i djelatnost subjekta upisa;
ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje subjekta upisa u pravnom prometu; privremenu zabranu;

prestanak rada; pečat Ministarstva;

broj i datum izdavanja Izvoda i potpis ovlaštene osobe Ministarstva.
Izvod iz Registra mora sadržavati podatke koji su upisani u Registar, na dan izdavanja Izvoda.
Na zahtjev nadležnih organa, a s ciljem utvrđivanja određenih činjenica, Izvod može sadržavati i ranije upisane podatke, što se u Izvodu

Član 30. (Zbirka isprava)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

(4)

(1) Zbirka isprava vodi se pojedinačno za svako udruženje, fondaciju, udruženje ili fondaciju od javnog interesa, te ured ili predstavništvo strane nevladine organizacije.

(2) Zbirka isprava čuva se u omotu za predmet i akt. Na omotu zbirke isprava upisuje se puni naziv subjekta upisa i registarski broj pod kojim je upis izvršen.

(3) U zbirku isprava odlaže se primjerak: zahtjeva za upis u Registar, zahtjeva za stjecanje statusa od javnog interesa udruženja ili fondacije, odluke o osnivanju, statuta, izmjena i dopuna statuta, rješenja o stjecanju statusa od javnog interesa udruženja ili fondacije, rješenja o upisu u registar subjekta upisa, rješenja o upisu promjena u Registru, rješenja o brisanju iz Registra, zaključci, saglasnosti ili odobrenja te svi drugi akti na osnovu kojih je riješeno u postupku.

Član 31.
(Način ovjere statuta udruženja ili fondacije)

(1) Statut udruženja ili fondacije ovjerava Ministarstvo tako što se stranice statuta prošiju jemstvenom vrpcom i oba kraja vrpce pričvrste naljepnicom na koju se stavlja otisak pečata Ministarstva. Na posljednjoj stranici statuta upisuje se tekst: "Ovjerava Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine", stavlja se datum i potpis ovlaštene osobe Ministarstva.

(2) Način ovjere statuta udruženja ili fondacije iz stava 1. ovog člana primjenjuje se i za ovjeru izmjena i/ili dopuna statuta udruženja ili fondacije.

(3) Jedan primjerak ovjerenog statuta udruženja ili fondacije dostavlja se podnosiocu zahtjeva uz rješenje, a drugi primjerak ovjerenog statuta ulaže se u zbirku isprava.

VIII. NADZOR

Član 32.
(Nadzor nad zakonitošću rada udruženja ili fondacije)

Nadzor nad zakonitošću i namjenskim korištenjem i raspolaganjem sredstvima udruženja i fondacije, koji su upisani u Registar kod Ministarstva, vrši ovlašteni organ udruženja, odnosno fondacije, određen statutom i Zakonom, kao i nadležni organi.

(5)
mora posebno naznačiti.

IX. ADMINISTRATIVNA TAKSA

Član 33.
(Visina administrativne takse)

(1) Podnosilac zahtjeva obavezan je uz zahtjev dostaviti dokaz o uplati administrativne takse za spise i radnje u određenoj upravnoj stvari kod Ministarstva, u trenutku podnošenja zahtjeva.

(2) a) b) c) d) e) f) g)

Administrativna taksa iznosi:
na zahtjev za upis u Registar 200,00 KM;
na zahtjev za upis promjena u Registru 200,00 KM;
na zahtjev za upis brisanja iz Registra 200,00 KM;
na zahtjev za stjecanje statusa od javnog interesa 200,00 KM;
na zahtjev za odobrenje upotrebe naziva Bosna i Hercegovina 200,00 KM;

na zahtjev za izdavanje Izvoda iz Registra 20,00 KM; na zahtjev za izdavanje prijepisa rješenja 20,00 KM.

Trošak umnožavanja kopija dokumenata iz zbirke isprava do 10 stranica se ne naplaćuje, a više od 10 stranica naplaćuje se u iznosu U rješenju Ministarstva, kojim se odlučuje o glavnoj stvari, mora se navesti odluka o visini naplaćene administrativne takse.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34. (Dostupnost obrascima zahtjeva)

Obrasci zahtjeva i drugi obrasci, čiji je oblik i sadržaj propisan ovim pravilnikom, čine njegov sastavni dio.
Obrasci iz stava 1. ovog člana bijele su boje.
Obrasci zahtjeva s uputstvom za popunjavanje dostupni su na web-stranici Ministarstva - www.mpr.gov.ba, na službenim jezicima koji

(3)
1,00 KM po jednoj stranici.

(4)

X.

(1)

(2)

Član 35. (Prestanak važenja Pravilnika)

(1) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja Registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Službeni glasnik BiH", br. 9/02).

(2) Svi postupci upisa u Registar kod Ministarstva, početi prije stupanja na snagu ovog pravilnika, okončat će se prema odredbama Pravilnika o načinu vođenja Registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Službeni glasnik BiH", br. 9/02).

Član 36. (Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 08-02-9186/09 22. aprila 2010. godine

Ministar Bariša Čolak, s. r.

(3)
su u upotrebi u Bosni i Hercegovini, na latiničnom i ćiriličnom pismu

Trascina file per caricare