Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Federálního shromáždìní
o soustavì základních a støedních škol (školský zákon) 

Zákon è. 29/1984 Sb. 

 

Schváleno (Vydáno): 22.03.1984
Úèinnost od: 01.09.1984
Uveøejnìno v è. 5/1984 Sbírky zákonù na stranì 110 

nová podoba §§ 4, 5 a 7 byla zavedena novelou è. 171/1990 Sb. s úèinností k 1.6. 1990 

!!! VIZ §§ 4, 5 a 7 a 57b odst. 3!!! 

ÈÁST PRVNÍ
Základní ustanovení 

§ 1 

(1) Souèástí výchovnì vzdìlávací soustavy jsou základní školy, základní umìlecké školy, uèilištì, støední školy, speciální školy a vyšší odborné školy, pokud jsou zaøazeny do sítì škol, pøedškolních zaøízení a školských zaøízení; v právních vztazích vystupují svým jménem a mají odpovìdnost vyplývající z tìchto vztahù, pokud není dále stanoveno jinak. Zpùsob zaøazování do sítì škol, pøedškolních zaøízení a školských zaøízení stanoví zvláštní zákon.1) 

(2) Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy (dále jen "ministerstvo") odpovídá za koncepci, stav a rozvoj výchovnì vzdìlávací soustavy. 

------------------------------------------------------------------
1) Zákon ÈNR è. 564/1990 Sb., o státní správì a samosprávì ve školství, ve znìní zákona è. 190/1993 Sb., zákona è. 256/1994 Sb. a zákona è. 139/1995 Sb. 

§ 2 

(1) Soustavu základních a støedních škol tvoøí základní škola, uèilištì, støední odborné uèilištì, gymnázium, støední odborná škola a speciální školy. 

(2) Školy uvedené v § 1 mùže zøizovatel sluèovat nebo zøizovat jako jednu právnickou osobu. Je-li zøizovatelem obec, mùže školy sluèovat se souhlasem územnì pøíslušného školského úøadu. 

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou typy a názvy jednotlivých druhù škol uvedených v odstavci 1. 

§ 3 

(1) Výchova a vzdìlávání se uskuteèòují v jazyce èeském. Výjimky v pøípadech hodných zvláštního zøetele, pokud nejde o plnìní povinné školní docházky, povoluje ministerstvo. 

(2) Žákùm pøíslušejícím k národnostním menšinám se v rozsahu pøimìøeném zájmùm jejich národnostního rozvoje zabezpeèuje právo na vzdìlání v jejich mateøském jazyce. 

(3) Neslyšícím a nevidomým se zajišuje právo na vzdìlání v jejich jazyce s použitím znakové øeèi nebo Braillova písma. 

§ 4 

(1) Ve školách, které jsou souèástí soustavy základních a støedních škol, mají obèané právo na bezplatné vzdìlání. V soukromých školách a v církevních školách se mùže právo na vzdìlání zajišovat za úplatu. 

(2) Vzdìlávání ve vyšších odborných školách zøizovaných státem lze poskytovat za úplatu od doby, kdy její výši a zpùsob úhrady stanoví vláda naøízením; v tìchto školách zøizovaných obcí od doby, kdy výši a zpùsob úhrady stanoví obec obecnì závaznou vyhláškou. Úplata nemùže být vyšší než polovina kalkulovaných nákladù na jednoho žáka školy. 

(3) V rozsahu stanoveném vládou se žákùm bezplatnì poskytují uèebnice a uèební texty a základní školní potøeby. 

ÈÁST DRUHÁ
Základní škola 

§ 5 

(1) Základní škola poskytuje základní vzdìlání; zabezpeèuje rozumovou výchovu ve smyslu vìdeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní tìlesnou výchovu a ekologickou výchovu žákù; umožòuje též náboženskou výchovu. 

(2) Základní škola pøipravuje žáky pro další studium a praxi. 

§ 6 

(1) Základní škola má devìt roèníkù a èlení se na první a druhý stupeò. První stupeò je tvoøen prvním až pátým roèníkem a druhý stupeò šestým až devátým roèníkem. 

(2) V místech, kde nejsou podmínky pro zøízení všech devíti roèníkù základní školy, mùže se zøídit základní škola, která nemá všechny roèníky. Žáci, kteøí ukonèí poslední roèník takové školy, pokraèují v plnìní povinné školní docházky v základní škole se všemi roèníky. 

(3) Základní škola tvoøená jednou nebo dvìma tøídami prvního stupnì má prùmìrný poèet nejménì 13 žákù ve tøídì. Základní škola tvoøená samostatnými tøídami všech roèníkù prvního stupnì má prùmìrný poèet nejménì 15 žákù ve tøídì. Tyto základní školy mohou být zøízeny tehdy, jestliže jsou jedinou základní školou v obci. O výjimkách hodných zvláštního zøetele rozhoduje, po vyjádøení školského úøadu, ministerstvo. 

(4) Žáci, kteøí ukonèí poslední roèník základní školy uvedené v odstavci 2, pokraèují v plnìní povinné školní docházky v základní škole se samostatnými tøídami pro každý roèník. 

(5) Základní školy, s výjimkou škol uvedených v odstavci 3, mají prùmìrný poèet nejménì 17 žákù ve tøídì. O výjimkách hodných zvláštního zøetele rozhoduje, po vyjádøení školského úøadu, ministerstvo. 

ÈÁST TØETÍ
Støední školy 

DÍL PRVNÍ
Výchova a vzdìlávání ve støedních školách 

§ 7 

(1) Støední školy poskytují žákùm støední odborné vzdìlání, úplné støední vzdìlání, úplné støední odborné vzdìlání a vyšší odborné vzdìlání a pøipravují je pro výkon povolání a èinností v národním hospodáøství, správì, kultuøe, umìní a v ostatních oblastech života; pøipravují žáky i pro studium na vysokých školách. 

(2) Støední školy uplatòují jednotu výchovy a vzdìlávání, spojení školy se životem a usilují o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého èlovìka; vychovávají jej ve smyslu vìdeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formují jeho intelektuální a mravní rozvoj, pøipravují jej na tvoøivou práci a odbornou èinnost v povolání a poskytují výchovu estetickou, zdravotní, tìlesnou a výchovu ekologickou; umožòují též náboženskou výchovu. 

(3) Støední školy se èlení na tyto druhy: støední odborné uèilištì, gymnázium a støední odbornou školu. 

§ 8 

(1) Støední odborné vzdìlání zahrnuje všeobecné vzdìlání a odbornou pøípravu; ukonèuje se úspìšným vykonáním závìreèné zkoušky ve studijních nebo uèebních oborech. 

(2) Úplné støední vzdìlání a úplné støední odborné vzdìlání zahrnuje obsahovì širší a hlubší všeobecné vzdìlání a odbornou pøípravu diferencovanou podle druhu støedních škol; úplné støední vzdìlání se ukonèuje úspìšným vykonáním maturitní zkoušky v gymnáziu, úplné støední odborné vzdìlání se ukonèuje úspìšným vykonáním maturitní zkoušky ve støední odborné škole nebo konzervatoøi nebo ve støedním odborném uèilišti. 

(3) Vyšší odborné vzdìlání poskytované v konzervatoøích zahrnuje všeobecné vzdìlání, umìleckou nebo umìlecko-pedagogickou pøípravu a ukonèuje se vykonáním absolutoria. 

DÍL DRUHÝ
Støední odborné uèilištì 

§ 9 

Výchova a vzdìlávání ve støedním odborném uèilišti 

(1) Støední odborné uèilištì pøipravuje pro výkon dìlnických povolání a odborných èinností odpovídajících pøíslušnému uèebnímu oboru. Toto studium se ukonèuje závìreènou zkouškou. 

(2) Støední odborné uèilištì pøipravuje ve studijních oborech pro výkon nìkterých nároèných dìlnických povolání a nìkterých technickohospodáøských èinností provozního charakteru. Toto studium se ukonèuje maturitní zkouškou. (3) Støední odborné uèilištì zajišuje žákùm teoretické vyuèování, praktické vyuèování a výchovu mimo vyuèování; mùže také zajišovat jen teoretické vyuèování a výchovu mimo vyuèování nebo praktické vyuèování a výchovu mimo vyuèování. 

(4) Ministerstvo v dohodì s Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou uèební a studijní obory vhodné pro žáky se zmìnìnou pracovní schopností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákon è. 29/1984 Sb.
Federálního shromáždìní
o soustavì základních a støedních škol (školský zákon) 

nové §§ 57a - 57c pøinesla novela è. 171/1990 Sb.
s úèinností k 1.6. 1990 

ÈÁST OSMÁ
Školy soukromé a školy církevní 

§ 57a 

(1) Soukromými školami jsou soukromé základní školy, soukromé základní umìlecké školy, soukromé støední školy, soukromá støediska praktického vyuèování, soukromá uèilištì, soukromé vyšší odborné školy a soukromé speciální školy. Soukromé školy jsou školami podle tohoto zákona, jeho ustanovení se na nì vztahují s výjimkou ustanovení § 6 odst. 5, § 10 a 10a, § 11a, § 18, § 19 odst. 6, § 22 odst. 3, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 43, § 53 až 57, § 58 písm. b) a § 63 odst. 6 a 7. 

(2) Pùsobnost pøi zajišování povinné školní docházky a ve vìcech všeobecnì pedagogických vykonává vùèi tìmto školám ministerstvo. 

(3) Vláda stanoví naøízením podmínky a výši poskytování dotací soukromým školám. 

§ 57b 

(1) Školy církevní nebo školy náboženských spoleèností (dále jen "církevní školy") jsou církevní základní školy, církevní základní umìlecké školy, církevní speciální školy, církevní støední školy, církevní støediska praktického vyuèování a církevní uèilištì; církevní školy jsou školami podle tohoto zákona, jeho ustanovení se na nì vztahují s výjimkou ustanovení § 6 odst. 5, § 10 a 10a, § 11a, 18, § 19 odst. 6, § 22 odst. 3, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 43, § 53 až 57, § 58 písm. b) a § 63 odst. 6 a 7. 

(2) Pùsobnost pøi zajišování povinné školní docházky a ve vìcech všeobecnì pedagogických vykonává vùèi církevním školám ministerstvo. 

(3) Bližší podmínky pro zøizování a èinnost církevních škol stanoví ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. 

§ 57c 

Vzdìlání získané v soukromých školách a církevních školách zaøazených do sítì pøedškolních zaøízení, škol a školských zaøízení 8) je rovnocenné vzdìlání získanému v ostatních školách podle tohoto zákona. 

------------------------------------------------------------------
8) § 12 odst. 5 zákona Èeské národní rady è. 564/1990 Sb. 

 

Trascina file per caricare