Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Èeské národní rady
o státní správì a samosprávì ve školství 

Zákon è. 564/1990 Sb. 

 

Schváleno (Vydáno): 13.12.1990
Úèinnost od: 27.12.1990
Uveøejnìno v è. 91/1990 

Sbírky zákonù na stranì 2097 § 10 byl zmìnìn novelou è. 132/2000 Sb. a novelou è. 3/2002 Sb. (v textu tato novela vyznaèena tuènì) 

Školský úøad 

§ 10 

(1) Školský úøad ekonomicky zabezpeèuje pøedškolní zaøízení, školy a školská zaøízení zøizované registrovanými církvemi nebo náboženskými spoleènostmi, kterým bylo pøiznáno oprávnìní k výkonu zvláštních práv, a zaøazené do sítì škol a školských zaøízení; kontroluje efektivnost hospodaøení s prostøedky a provádí s nimi finanèní vypoøádání. 

(2) Školský úøad pøidìluje soukromým pøedškolním zaøízením, školám a školským zaøízením zaøazeným do sítì ministerstvem finanèní dotaci v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním pøedpisem, kontroluje efektivnost hospodaøení s pøidìlenou dotací a provádí její finanèní vypoøádání.2)
------------------------------------------------------------------
2) Zákon è. 29/1984 Sb.
Zákon ÈNR è. 76/1978 Sb.
Naøízení vlády è. 245/1993 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým pøedškolním zaøízením a soukromým školským zaøízením.
Naøízení vlády ÈR è. 379/1990 Sb., o poskytování dotací soukromým školám.

 

ÈÁST SEDMÁ
Pøíspìvek na èásteènou úhradu neinvestièních nákladù mateøských škol, školních družin a školních klubù 

§ 19a 

Na èásteènou úhradu neinvestièních nákladù mateøských škol, školních družin a školních klubù (dále jen "nákladù") mùže obec za podmínek stanovených tímto zákonem vybírat pøíspìvek. Pøíspìvek platí rodièe dítìte nebo jiní zákonní zástupci (dále jen "plátce"). 

§ 19b 

(1) Pøíspìvek podle § 19a se platí obci, která zøizuje mateøskou školu nebo školní družinu nebo školní klub, na úèet zøízený vždy pro mateøskou školu nebo školní družinu nebo školní klub. 

(2) Obec použije pøíspìvek na èásteènou úhradu nákladù pøíslušné mateøské školy, školní družiny nebo školního klubu. Pokud je pøíspìvek použit na mzdy pracovníkù a uèební pomùcky, poukáže jej obec školskému úøadu. 

§ 19c 

(1) Povinnost platit pøíspìvek podle § 19a, jeho výši a splatnost upraví obec obecnì závaznou vyhláškou. 

(2) Výši pøíspìvku stanoví obec po projednání se školským úøadem tak, aby nepøesáhla 30 % nákladù vynaložených na jedno dítì. 

(3) Pro pøípad, že pøíspìvek nebude zaplacen vèas nebo ve správné výši, mùže obec ve vyhlášce vydané podle odstavce 1 stanovit, že plátce zaplatí penále. Výše penále nesmí pøesáhnout výši dlužného pøíspìvku. 

§ 19d 

(1) Pøíspìvek podle § 19a se neplatí, jestliže po jeho zaplacení klesne souèet pøíjmù pøíslušníkù domácnosti, ve které dítì žije, pod 1,25 násobku èástky potøebné k zajištìní výživy a ostatních základních osobních potøeb 3) a nezbytných nákladù na domácnost.4) 

(2) Ve výjimeèných pøípadech mùže obec osvobodit plátce od placení pøíspìvku zcela nebo zèásti, a to zpravidla na jeden rok.
------------------------------------------------------------------

  • 3) § 3 odst. 2 zákona è. 463/1991 Sb., o životním minimu. § 1 naøízení vlády è. 81/1993 Sb., kterým se zvyšují èástky životního minima.
    4) § 3 odst. 3 zákona è. 463/1991 Sb.
    §2 naøízení vlády è. 81/1993 Sb. 
  • § 19e 
  • Ustanovení § 19a až 19d se nevztahují na soukromá a církevní pøedškolní zaøízení, školní družiny a školní kluby. 
Trascina file per caricare