Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

З А К О Н

ЗА ИЗ­МЕ­НУ­ВА­ЊЕ И ДО­ПОЛ­НУ­ВА­ЊЕ НА ЗА­КО­НОТ

ЗА СЕ­МЕЈС­ТВО­ТО

Skopje 14 март 2006 го­ди­на.

 

 

Член 1

Во За­ко­нот за се­мејс­тво­то ("Служ­бен вес­ник на Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја" број 80/92, 9/96 и 38/2004), чле­но­ви­те 14-а и 14-б  се бри­шат.

 

Член 2

Во чле­нот 23 став 3 по збо­ро­ви­те: "ма­тич­на­та кни­га на ро­де­ни­те" за­пир­ка­та и збо­ро­ви­те: "по­твр­да де­ка по­се­ти­ле пред­брач­но и брач­но со­ве­ту­ва­ли­ште во цен­та­рот за со­ци­јал­на ра­бо­та ко­га прв пат склу­чу­ва­ат брак" се бри­шат.

 

Член 3

Во чле­нот 67 по ста­вот 2 се до­да­ва нов став 3, кој гла­си:

"Во слу­чаи ко­га брач­ни­от дру­гар на мај­ка­та, во ро­кот утвр­ден во чле­нот 64 став 2 од овој за­кон, не под­нел туж­ба за ос­по­ру­ва­ње на та­тков­ство, а из­ја­вил во тој рок пред цен­та­рот за со­ци­јал­на ра­бо­та де­ка не се сме­та за та­тко на де­те­то и ко­га мај­ка­та да­ла сог­лас­ност за по­сво­ју­ва­ње на де­те­то на на­чин и во по­стап­ка  утвр­де­на во чле­нот 106 од овој за­кон, туж­ба­та за ос­по­ру­ва­ње на та­тков­ство во рок од три ме­се­ца по исте­кот на ро­кот од чле­нот 64 став 2 на  овој за­кон, ја под­не­су­ва ста­ра­те­лот на де­те­то со одо­бре­ние на цен­та­рот за со­ци­јал­на ра­бо­та."

 

 

 

Член 4

Во чле­нот 94-г по ста­вот 3 се до­да­ва нов став 4, кој гла­си:

"Служ­бе­но­то и прав­но­то ли­це од ста­вот 3 на овој член кое во те­кот на сво­е­то ра­бо­те­ње пре­зе­ма­ле одре­де­ни дејс­тви­ја при се­меј­но­то на­силс­тво се долж­ни вед­наш, а нај­доц­на во рок од 48 ча­са од пре­зе­ма­ње­то на дејс­тви­ја­та, служ­бе­на­та до­ку­мен­та­ци­ја и из­ве­сту­ва­ње­то за пре­зе­ме­ни­те дејс­тви­ја и дру­га до­ку­мен­та­ци­ја (за­пис­ник, из­ја­ва од све­док, на­о­ди од ле­кар и   дру­го), да ги до­ста­ват до над­леж­ни­от цен­тар за со­ци­јал­на ра­бо­та."

Ста­вот 4  ста­ну­ва став 5.

Во ста­вот 5 кој ста­ну­ва став 6 бро­јот "4" се за­ме­ну­ва со бро­јот "5".

 

Член 5

Во членoт 94-ѕ по ста­вот 1 се до­да­ва нов став 2, кој гла­си:

"Ми­ни­сте­рот за труд и со­ци­јал­на по­ли­ти­ка го про­пи­шу­ва на­чи­нот на спро­ве­ду­ва­ње и сле­де­ње­то на изре­че­ни­те мер­ки за за­шти­та на се­мејс­тво­то и ли­ца­та жр­тви на се­меј­но на­силс­тво пре­зе­ме­ни од цен­та­рот за со­ци­јал­на ра­бо­та и за на­чи­нот на сле­де­ње на при­вре­ме­ни­те мер­ки изре­че­ни од су­дот."

 

Член 6

Во чле­нот 104-и  став 3 збо­рот "шест" се за­ме­ну­ва со збо­рот  "два" а збо­рот "де­вет" се за­ме­ну­ва со збо­рот "три".

По ста­вот 3 се до­да­ва­ат три но­ви ста­ва 4, 5 и 6,  кои гла­сат:

"До­кол­ку по­сво­и­тел е брач­ни­от дру­гар на ро­ди­те­лот на де­те­то, сме­сту­ва­ње­то на де­те­то од ста­вот 1 на овој член не мо­же да би­де по­кра­тко од еден ме­сец, ни­ту по­дол­го од два ме­се­ца.

До­кол­ку де­те­то е сме­сте­но во се­мејс­тво на по­сво­и­те­ли кои се стран­ски др­жав­ја­ни и кои не жи­ве­ат на те­ри­то­ри­ја­та на Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја, се­мејс­тво­то кај кое е сме­сте­но де­те, е долж­но по­ло­ви­на од пер­и­о­дот на сме­сту­ва­ње на де­те­то да го по­ми­нат на те­ри­то­ри­ја­та на Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја.

По иск­лу­чок, до­кол­ку се по­сво­ју­ва де­те по­ста­ро од три го­ди­ни, сме­сту­ва­ње­то на де­те­то во се­мејс­тво­то на по­сво­и­те­ли­те, мо­же да би­де и по­дол­го од пер­и­о­дот утвр­ден во ста­во­ви­те 3 и 4 на овој член, но не по­дол­го од шест ме­се­ца."

Во ста­вот 4 кој ста­ну­ва став 7 збо­ро­ви­те: "се­кои три ме­се­ца" се за­ме­ну­ва­ат со збо­ро­ви­те: "се­кој ме­сец".

Ста­вот 5 ста­ну­ва став  8.

По ста­вот 8 се до­да­ва­ат два но­ви ста­ва 9 и 10, кои гла­сат:

"За вре­ме­тра­е­ње­то на сме­сту­ва­ње­то на де­те­то во се­мејс­тво­то на по­сво­и­те­ли­те, до­кол­ку  е на во­зраст до се­дум ме­се­ца, по­сво­и­те­лот има пра­во на по­ро­дил­но отсус­тво на тoвар на Фон­дот за здрав­стве­но оси­гу­ру­ва­ње на Ма­ке­до­ни­ја.

До­кол­ку во се­мејс­тво­то на по­сво­и­те­ли­те е сме­сте­но де­те по­ста­ро од се­дум ме­се­ца, по­сво­и­те­лот има пра­во на пла­те­но отсус­тво на то­вар на ра­бо­то­да­ва­чот за вре­ме­тра­е­ње­то на сме­сту­ва­ње­то."

      

Член 7

Во чле­нот 107  став 3 по збо­ро­ви­те: "до мо­мен­тот на" се до­да­ва­ат збо­ро­ви­те: "до­не­су­ва­ње на ре­ше­ние за сме­сту­ва­ње на де­те­то во се­мејс­тво­то на по­сво­и­те­ли­те, за­ра­ди спро­ве­ду­ва­ње на по­стап­ка­та за по­сво­ју­ва­ње", а збо­ро­ви­те до кра­јот на ре­че­ни­ца­та се бри­шат.

Член 8

Во чле­нот 279-з ста­во­ви 1и 2 по збо­ро­ви­те: "став3" се до­да­ва­ат збо­ро­ви­те: "и 4".

      

Член 9

По чле­нот 281 се до­да­ва нов член 281-а, кој гла­си:

 

"Член 281-а

За спро­ве­ду­ва­ње на из­вр­шу­ва­ње на изре­че­на при­вре­ме­на мер­ка од чле­нот 94-е на овој за­кон, за точ­ки­те 1, 2, 3, 4 и 5 е над­леж­но Ми­ни­стерс­тво­то за вна­треш­ни ра­бо­ти, точ­ка­та 8 ја спро­ве­ду­ва со­од­вет­но со­ве­ту­ва­ли­ште, за точ­ка­та 9 е над­леж­но Ми­ни­стерс­тво­то за здрав­ство, а из­вр­шу­ва­ње­то на изре­че­ни­те при­вре­ме­ни мер­ки од точ­ки­те 6, 7, 10 и 11 се спро­ве­ду­ва­ат  сог­лас­но со за­кон."

Член 10

По­стап­ки­те кои се за­поч­на­ти сог­лас­но со чле­нот 104-и од За­ко­нот за се­мејс­тво­то ("Служ­бен вес­ник на Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја" брoj 80/92, 9/96 и 38/2004) пред де­нот на  вле­гу­ва­ње­то во си­ла на овој за­кон ќе про­дол­жат спо­ред одред­би­те на овој за­кон.

 

Член 11

Овој за­кон вле­гу­ва во си­ла ос­ми­от ден од де­нот на об­ја­ву­ва­ње­то во "Служ­бен вес­ник на Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја".

 

 

Врз ос­но­ва на член 75 ста­во­ви 1 и 2 од Уста­вот на Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја, пре­тсе­да­те­лот на Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја и пре­тсе­да­те­лот на Со­бра­ни­е­то на Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја из­да­ва­ат

 

У К А З

ЗА ПРОГ­ЛА­СУ­ВА­ЊЕ НА ЗА­КО­НОТ ЗА ИЗ­МЕ­НУ­ВА­ЊЕ И ДО­ПОЛ­НУ­ВА­ЊЕ НА ЗА­КО­НОТ ЗА СЕ­МЕЈС­ТВО­ТО

 

Се прог­ла­су­ва За­ко­нот за из­ме­ну­ва­ње и до­пол­ну­ва­ње на За­ко­нот за се­мејс­тво­то,

што Со­бра­ни­е­то на Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја го до­не­се на сед­ни­ца­та одр­жа­на на 14 март 2006 го­ди­на.

 

       Бр. 07-1143/1                                                                                  Пре­тсе­да­тел

14 март 2006 го­ди­на                                                                 на Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја,

           Скоп­је                                                                                          Бран­ко Цр­вен­ков­ски, с.р.

 

Пре­тсе­да­тел

на Со­бра­ни­е­то на Ре­пуб­ли­ка

Ма­ке­до­ни­ја,

д-р Љуп­чо Јор­да­нов­ски, с.р.

Trascina file per caricare