Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Guvernul Romaniei

 

ORDONANTA NR. 26/2000

 

din 30/01/2000Versiune actualizata la data de 15/02/2013

cu privire la asociatii si fundatii

 

Text actualizat la data de 15.02.2013. Actul include modificarile din urmatoarele acte:

- Ordonanta nr. 37/2003 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 62 din 01/02/2003.


- Legea nr. 213/2005 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 11/07/2005.


- Legea nr. 246/2005 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 656 din 25/07/2005.


- Legea nr. 305/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 19/12/2008.


- Legea nr. 34/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 151 din 09/03/2010.


- Legea nr. 76/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 30/05/2012.


- Legea nr. 145/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 517 din 26/07/2012.

 

Pus in aplicare prin:


- Ordinul nr. 3571/2003 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 243 din 09/04/2003.

- Ordinul nr. 1417/2006 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 04/07/2006.

- Norma metodologica publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 25/10/2006.

 

In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

 

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

 

Art. 1.

(1) Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante.

___________


Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

(2) Asociatiile si fundatiile constituite potrivit prezentei ordonante sunt persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial.

(3) Partidele politice, sindicatele si cultele religioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante.

 

Art. 2.

Prezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru:

a) exercitarea dreptului la libera asociere;


b) promovarea valorilor civice, ale democratiei si statului de drept;

c) urmarirea realizarii unui interes general, local sau de grup;

___________


Litera c) a fost modificata prin punctul 2. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse private si publice;

___________


Litera d) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 213/2005 incepand cu 14.07.2005.

e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial;

f) respectarea ordinii publice.

 

Art. 3.

Actele juridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor, incheiate in conditiile prezentei ordonante, sunt guvernate de legea civila.

 

CAPITOLUL II

Infiintarea asociatiilor si a fundatiilor

 

Secţiunea 1

Constituirea si inscrierea asociatiei

 

Art. 4.

Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial.

___________


Art. 4. a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 5.

(1) Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie isi are sediul.

___________


Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

(2) In temeiul dreptului constitutional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana juridica atunci cand realizarea scopului propus permite aceasta.

 

Art. 6.

(1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, membrii asociati incheie actul constitutiv si statutul asociatiei, in forma autentica sau atestata de avocat.

(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a) datele de identificare a membrilor asociati: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus;


c) denumirea asociatiei;


d) sediul asociatiei;


e) durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;


f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. In cazul aportului in natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie;

g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;

h) persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;

i) semnaturile membrilor asociati.


(3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:


a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor precizate la lit. g) si h);


b) precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei;


c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;


d) drepturile si obligatiile asociatilor;


e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;


f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;


g) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60.

___________


Art. 6. a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 7.

(1) Oricare dintre membrii asociati, pe baza imputernicirii date in conditiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie urmeaza sa-si aiba sediul.

___________


Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

(2) Cererea de inscriere va fi insotita de urmatoarele documente:

a) actul constitutiv;


b) statutul asociatiei;


c) actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial;

d) dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia.

(3) Este interzisa utilizarea in denumirea asociatiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice de interes national ori local.

___________


Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 305/2008 incepand cu 22.12.2008.

(3 ) Prin sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati

sau institutii publice de interes national sau local se intelege includerea in denumirea asociatiei a unor termeni precum: «comisariat», «inspectorat», «garda», «academie», «autoritate», «consiliu», «agentie» sau derivatele acestora.

___________

1 Alineatul (3 ) a fost introdus prin alineatul din Lege nr. 34/2010 incepand cu 24.03.2010.

(3 ) Inscrierea unei asociatii folosind in denumirea sa cuvintele «national» sau «roman» ori

derivatele acestora se realizeaza numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului.

___________

2 Alineatul (3 ) a fost introdus prin alineatul din Lege nr. 34/2010 incepand cu 24.03.2010.

(4) In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (3), Ministerul Justitiei va refuza motivat eliberarea dovezii disponibilitatii denumirii.

___________


Art. 7. a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 8.

(1) Asociatia devine persoana juridica din momentul inscrierii ei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(2) In termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere si a documentelor prevazute la art. 7 alin. (2) judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si dispune, prin incheiere, inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(2') In cadrul procedurii de verificare a legalitatii cererii de inscriere si a documentelor prevazute la art. 7 alin. (2), judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica respectarea dispozitiilor art. 7 alin. (3) si poate dispune, prin incheiere motivata, inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, chiar daca exista un refuz motivat al Ministerului Justitiei de a elibera dovada disponibilitatii denumirii, pe care il apreciaza ca neintemeiat.

___________

1 Alineatul (2 ) a fost introdus prin punctul 6. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

(3) Odata cu efectuarea inscrierii, incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica din oficiu, pentru evidenta fiscala, organului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei, cu mentionarea numarului de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

___________


Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 9.

(1) In cazul in care cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite, judecatorul, la expirarea termenului prevazut la art. 8 alin. (2), il va cita, in camera de consiliu, pe reprezentantul asociatiei, punandu-i in vedere, in scris, sa remedieze neregularitatile constatate.

___________


Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 305/2008 incepand cu 22.12.2008.

(2) Daca neregularitatile constatate privesc dispozitiile art. 40 alin. (2) din Constitutie, pentru termenul fixat va fi citat si parchetul de pe langa instanta sesizata, caruia i se vor comunica, in copie, cererea de inscriere, impreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei. In acest caz punerea concluziilor de catre procuror este obligatorie.

___________


Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 10.

(1) In situatia in care, la termenul fixat, neregularitatile sunt inlaturate, judecatorul, ascultand si concluziile procurorului, daca este cazul, va lua act despre aceasta prin incheiere, dispunand inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(2) In cazul in care neregularitatile nu au fost inlaturate sau, desi legal citat, reprezentantul asociatiei lipseste in mod nejustificat, judecatorul va respinge cererea de inscriere prin incheiere motivata.

(3) Incheierile prevazute in acest articol se vor pronunta in cel mult 24 de ore de la inchiderea dezbaterilor si se vor redacta in termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare.

 

Art. 11.

(1) Incheierile de admitere sau de respingere a cererii de inscriere sunt supuse numai apelului.

___________


Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

(2) In cazul in care procurorul nu a participat la solutionarea cererii, parchetului pe de langa instanta sesizata i se vor comunica si copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei, impreuna cu incheierea de admitere ori de respingere a cererii de inscriere, dupa caz.

(3) Termenul de apel este de 5 zile si curge de la data pronuntarii, pentru cei care au fost prezenti, si de la data comunicarii, pentru cei care au lipsit.

___________


Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

(4) Apelul se solutioneaza cu citarea partilor, in camera de consiliu, de urgenta si cu precadere. Dispozitiile art. 10 alin. (3) cu privire la pronuntarea si redactarea hotararii se aplica in mod corespunzator.

___________


Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

 

Art. 12.

(1) Inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in conformitate cu art. 8, se efectueaza in ziua ramanerii definitive a incheierii de admitere, eliberandu-se, la cerere, reprezentantului asociatiei sau mandatarului acesteia un certificat de inscriere care va cuprinde: denumirea asociatiei, sediul acesteia, durata de functionare, numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

___________


Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

(2) In relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice se face cu certificatul de inscriere.

 

Art. 13.

(1) Asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un numar minim de 3 membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei.

(2) Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice in conditiile stabilite de asociatie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a consiliului director al asociatiei.

___________


Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

(3) Filiala se constituie prin hotararea adunarii generale a asociatiei. Personalitatea juridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

___________


Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

(4) In vederea inscrierii filialei, reprezentantul asociatiei va depune cererea de inscriere, impreuna cu hotararea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale

sediului si patrimoniului initial ale acesteia, la judecatoria in a carei circumscriptie urmeaza sa-si aiba sediul filiala. Dispozitiile art. 6 si ale art. 9-12 sunt aplicabile in mod corespunzator.

___________


Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

 

Art. 13'.

(1) Asociatia isi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fara personalitate

juridica.


(2) Sucursalele se constituie prin hotarare a adunarii generale.


(3) Sucursalele desfasoara activitatile date in competenta lor de catre asociatie.

___________

Art. 13'. a fost introdus prin punctul 10. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 14.

Daca asociatia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmeaza sa desfasoare activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile, aceste activitati nu vor putea fi initiate, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, decat dupa obtinerea autorizatiilor respective.

 

SECŢIUNEA A 2-A

CONSTITUIREA SI INSCRIEREA FUNDATIEI

 

Art. 15.

(1) Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, al unor colectivitati.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

(2) Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), in cazul fundatiilor al caror scop exclusiv, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

 

Art. 16.

(1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, fondatorul sau, dupa caz, fondatorii incheie actul constitutiv si statutul fundatiei, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

(2) Actul constitutiv al fundatiei cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a) datele de identificare a fondatorului sau, dupa caz, a fondatorilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) scopul fundatiei;


c) denumirea fundatiei;


d) sediul fundatiei;


e) durata de functionare a fundatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;


f) patrimoniul initial al fundatiei;


g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;


h) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;


i) semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.


(3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:


a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);


b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei;


c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei;


d) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;

e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;

f) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii fundatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60.

 

Art. 17.

(1) Fundatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea sa in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie isi are sediul.

___________


Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

(2) Cererea de inscriere va fi insotita de urmatoarele documente:

a) actul constitutiv;


b) statutul;


c) acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial.

d) dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia.

___________


Litera d) a fost introdusa prin punctul 12. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

___________


Alineatul (2) a fost derogat prin alineatul (4) din Lege nr. 283/2010 incepand cu 14.07.2012.

(3) Dispozitiile art. 7 alin. (1), (3) si (4), ale art. 8-12 si ale art. 14 se aplica in mod corespunzator.

___________


Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 305/2008 incepand cu 22.12.2008.

 

Art. 18.

(1) Fundatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii consiliului director, prin care le este alocat patrimoniul.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 14. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

(2) Filiala este condusa de un consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri.

(3) Dispozitiile art. 13 alin. (2) si (4) se aplica in mod corespunzator.


 

Art. 19.

(1) Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi

drepturi ca si in cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator.


(2) Dupa inscrierea fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, nici fondatorii si nici

mostenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, dupa inscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor.

(3) Daca fundatia dobandeste personalitate juridica dupa decesul fondatorului, efectele liberalitatilor facute in favoarea fundatiei anterior constituirii ei se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundatiile infiintate prin acte intre vii, iar pentru fundatiile infiintate prin testament, de la data mortii testatorului.

___________

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 15. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIILOR SI A FUNDATIILOR

 

SECŢIUNEA 1

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIEI

 

Art. 20.

Organele asociatiei sunt:


a) adunarea generala;


b) consiliul director;


c) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.


 

Art. 21.

(1) Adunarea generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor.


(2) Competenta adunarii generale cuprinde:

a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;


b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;

___________


Litera b) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 213/2005 incepand cu 14.07.2005.

c) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;


___________


Litera c) a fost derogata prin litera d) din Ordonanta nr. 23/2009 incepand cu 11.12.2011.

d) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;


e) infiintarea de filiale;


f) modificarea actului constitutiv si a statutului;


g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa

lichidare;


h) orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.


(3) Schimbarea sediului poate fi hotarata de catre consiliul director, daca aceasta atributie

este prevazuta expres in statut.


(4) Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control

permanent asupra organelor prevazute la art. 20 lit. b) si c).


(5) Regulile privind organizarea si functionarea adunarii generale se stabilesc prin statut.

___________


Art. 21. a fost derogat prin alineatul (2) din Ordonanta nr. 23/2009 incepand cu 11.12.2011.

 

Art. 22.

(1) Asociatul care, intr-o anumita problema supusa hotararii adunarii generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.

(2) Asociatul care incalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

 

Art. 23.

(1) Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 16. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

(2) Hotararile adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul- verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 16. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

(3) Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Hotararea instantei este supusa numai apelului.

___________


Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

 

Art. 24.

(1) Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa.

(2) In exercitarea competentei sale, consiliul director:

a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatieiprezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;

___________

Litera a) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 213/2005 incepand cu 14.07.2005.

b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;

c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se prevede altfel;

d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

(3) Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.

(4) Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.

 

Art. 25.

Dispozitiile art. 22 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociatiei pot fi atacate in justitie, in conditiile prevazute la art. 23.

 

Art. 26.

Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita atributiile prevazute la art. 24 alin. (2) lit. b) si d).

___________


Art. 26. a fost derogat prin alineatul (1) din Ordonanta nr. 23/2009 incepand cu 11.12.2011.

 

Art. 27.

(1) Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori.

(2) Daca numarul asociatilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Acesta poate fi o persoana din afara asociatiei.

(3) In cazul in care asociatia nu are obligatia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociati care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control.

___________


Art. 27. a fost modificat prin punctul 17. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 27'.

(1) Pentru asociatiile cu mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari generale, controlul financiar intern se exercita de catre o comisie de cenzori.

(2) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.


(3) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii.


(4) Regulile generale de organizare si functionare a comisiei de cenzori se aproba de adunarea generala. Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare.

___________

Art. 27'. a fost introdus prin punctul 18. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 272.

In realizarea competentei sale cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori:

a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;


b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;


c) poate participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot;


d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

___________

Art. 272. a fost introdus prin punctul 18. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

SECŢIUNEA A 2-A

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA FUNDATIEI

 

Art. 28.

Organele fundatiei sunt:


a) consiliul director;


b) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.


 

Art. 29.

(1) Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si de administrare al acesteia.


(2) Consiliul director asigura realizarea scopului si obiectivelor fundatiei, exercitand urmatoarele atributii:


a) stabilirea strategiei generale si a programelor fundatiei;

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;


___________


Litera b) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 213/2005 incepand cu 14.07.2005.

c) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;

d) infiintarea de filiale;


e) incheierea de acte juridice, in numele si pe seama fundatiei;


f) executarea bugetului de venituri si cheltuieli;

g) aprobarea organigramei si a strategiei de personal ale fundatiei;


h) modificarea statutului fundatiei;


i) indeplinirea oricaror alte atributii prevazute in lege sau in statut.


(3) Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.


(4) Dispozitiile art. 22 si 24 alin. (4) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste membrii consiliului director. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundatiei pot fi atacate in justitie, in conditiile prevazute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat impotriva si a cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta.

(5) Schimbarea scopului fundatiei se face numai de catre fondator sau de majoritatea fondatorilor in viata. Daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata, schimbarea scopului fundatiei se face numai cu intrunirea votului a patru cincimi din numarul membrilor consiliului director.

(6) In toate cazurile, schimbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.

___________


Alineatul (6) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 213/2005 incepand cu 14.07.2005.

(7) Prevederile art. 26 se aplica in mod corespunzator in privinta atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e) si i).

 

Art. 30.

(1) Consiliul director se compune din cel putin 3 membri desemnati de fondator sau, dupa caz, de fondatori, la momentul constituirii fundatiei.

(2) In cazul in care, pe parcursul functionarii fundatiei, componenta consiliului director nu se poate modifica in conditiile stabilite de statut, instanta prevazuta la art. 17 va desemna, pe cale de ordonanta presedintiala, la cererea oricarei persoane interesate, persoanele care vor intra in componenta consiliului director.

 

Art. 31.

(1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri.


(2) Dispozitiile art. 27 se aplica in mod corespunzator.


 

Art. 32.

In cazul in care actul constitutiv nu cuprinde componenta nominala a celor dintai

organe ale fundatiei, ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora si daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata la data constituirii fundatiei, dispozitiile art. 30 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

 

CAPITOLUL IV

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI ASOCIATIEI SAU FUNDATIEI. FUZIUNEA SI DIVIZAREA

 

Art. 33.

(1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociatiei se face prin inscrierea modificarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie isi are sediul asociatia, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 8-12.

___________


Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

(2) Cererea de inscriere a modificarii va fi insotita de hotararea adunarii generale, iar in cazul modificarii sediului, de hotararea consiliului director.

(3) Despre schimbarea sediului se va face mentiune, daca este cazul, atat in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei vechiului sediu, cat si in cel aflat la grefa judecatoriei noului sediu. In acest scop, o copie a incheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicata din oficiu judecatoriei in circumscriptia careia asociatia urmeaza sa- si aiba noul sediu.

___________

Art. 33. a fost modificat prin punctul 19. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 34.

Dispozitiile art. 33 se aplica in mod corespunzator in cazul modificarii actului constitutiv sau a statutului fundatiei.

___________


Art. 34. a fost modificat prin punctul 20. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 34'.

(1) Fuziunea se face prin absorbtia unei asociatii de catre o alta asociatie sau prin contopirea a doua ori mai multe asociatii pentru a alcatui o asociatie noua.


(2) Divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei asociatii care isi inceteaza existenta intre doua sau mai multe asociatii existente ori care iau astfel fiinta.


(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si in cazul fuziunii sau divizarii unei fundatii.

___________

Art. 34'. a fost introdus prin punctul 21. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 342.

(1) In cazul asociatiilor, decizia de fuziune sau de divizare se ia prin hotararea a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor organului de conducere.


(2) In cazul fundatiilor, dispozitiile art. 29 alin. (5) se aplica in mod corespunzator.

___________

Art. 34 . a fost introdus prin punctul 21. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 343. Abrogat prin punctul 5. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

___________

Art. 343. a fost introdus prin punctul 21. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

___________


CAPITOLUL IV a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

 

CAPITOLUL V

FEDERATIA

 

Art. 35.

(1) Doua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui in federatie.

(2) Federatiile dobandesc personalitate juridica proprie si functioneaza in conditiile prevazute de prezenta ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial, conditii care li se aplica in mod corespunzator, cu exceptiile stabilite in prezentul capitol.

(3) Cererea de inscriere se solutioneaza de tribunalul in circumscriptia caruia federatia urmeaza sa isi aiba sediul.

 

Art. 36.

(1) Federatia devine persoana juridica din momentul inscrierii sale in Registrul federatiilor aflat la grefa tribunalului prevazut la art. 35 alin. (3).

(2) Asociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria personalitate juridica, inclusiv propriul patrimoniu.

 

Art. 37.

(1) In cazul dizolvarii federatiilor, daca nu se prevede altfel in lege sau in statut, bunurile ramase in urma lichidarii se transmit, in cote egale, catre persoanele juridice constituente.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica prin asemanare si in cazul retragerii din federatie a unei asociatii sau fundatii.

(3) Retragerea din federatie se poate face numai in urma aprobarii de catre cenzori sau experti independenti a unui raport cu privire la exercitiul financiar.

___________


Art. 37. a fost modificat prin punctul 22. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

CAPITOLUL VI

OBTINEREA STATUTULUI DE UTILITATE PUBLICA A ASOCIATIILOR, FUNDATIILOR SI FEDERATIILOR

 

Art. 38.

(1) O asociatie, fundatie sau federatie poate fi recunoscuta de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:

a) activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau al unor colectivitati, dupa caz;

b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiectivele stabilite, facand dovada unei activitati neintrerupte prin actiuni semnificative;

c) prezinta un raport de activitate din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, insotit de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica;

d) detine un patrimoniu, logistica, membri si personal angajat, corespunzator indeplinirii scopului propus;

e) face dovada existentei unor contracte de colaborare si parteneriate cu institutii publice sau asociatii ori fundatii din tara si din strainatate;

f) face dovada obtinerii unor rezultate semnificative in ceea ce priveste scopul propus sau prezinta scrisori de recomandare din partea unor autoritati competente din tara sau din strainatate, care recomanda continuarea activitatii.

___________


Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 145/2012 incepand cu 29.07.2012.

(2) Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 145/2012 incepand cu 29.07.2012.

___________


Art. 38. a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 213/2005 incepand cu 14.07.2005.

 

Art. 38'.

In sensul prezentei ordonante, prin utilitate publica se intelege orice activitate care se desfasoara in domenii de interes public general sau al unor colectivitati.

___________

Art. 38'. a fost introdus prin punctul 25. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 39.

(1) Recunoasterea unei asociatii sau fundatii ca fiind de utilitate publica se face prin hotarare a Guvernului. In acest scop, asociatia sau fundatia interesata adreseaza o cerere Secretariatului General al Guvernului, care o inainteaza, in termen de 15 zile, organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea.

___________


Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 145/2012 incepand cu 29.07.2012.

(1') Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita, pe langa dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 38 alin. (1), de urmatoarele documente:


a) copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei sau fundatiei;


b) copie de pe dovada dobandirii personalitatii juridice;


c) dovada privind bonitatea asociatiei sau fundatiei, emisa de banca la care are deschis contul;


d) copie de pe dovada privind situatia juridica a sediului asociatiei sau fundatiei;


e) numele si adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea si sediul persoanelor juridice, cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frecvent in vederea realizarii obiectului sau de activitate pentru care aceasta solicita recunoasterea statutului de utilitate publica.

f) situatiile financiare anuale si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani de activitate; ___________


Litera f) a fost introdusa prin punctul 5. din Lege nr. 145/2012 incepand cu 29.07.2012.

g) lista persoanelor angajate si copii de pe contractele de munca ale angajatilor;

___________


Litera g) a fost introdusa prin punctul 5. din Lege nr. 145/2012 incepand cu 29.07.2012.

h) copii de pe conventiile de colaborare, calificari, scrisori de recomandare si altele asemenea.

___________

Litera h) a fost introdusa prin punctul 5. din Lege nr. 145/2012 incepand cu 29.07.2012.

___________

Alineatul (1') a fost introdus prin punctul 27. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

(2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice prevazute la alin. (1) privind inregistrarea cererii se solutioneaza, la sesizarea oricareia dintre parti, de catre Secretariatul General al Guvernului, in termen de 5 zile de la data inregistrarii sesizarii.

___________


Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 213/2005 incepand cu 14.07.2005.

(3) In vederea stabilirii autoritatii prevazute la alin. (1), persoanele interesate sunt obligate sa puna la dispozitie Secretariatului General al Guvernului toate informatiile necesare rezolvarii cererii.

___________

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 28. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 40.

(1) Autoritatea administrativa competenta este obligata ca, in termen de 60 de zile, sa examineze cererea si indeplinirea conditiilor prevazute de lege. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii, autoritatea administrativa competenta va propune Guvernului Romaniei recunoasterea. In caz contrar aceasta va transmite persoanelor juridice solicitante un raspuns motivat, in termen de 30 de zile de la data luarii deciziei.

(2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevazute la alin. (1), precum si a tuturor documentelor necesare luarii deciziei, Guvernul Romaniei decide asupra propunerii de recunoastere. Daca propunerea se respinge, solutia va fi comunicata asociatiei sau fundatiei de catre autoritatea administrativa la care s-a inregistrat cererea de recunoastere, in termen de 120 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor necesare luarii deciziei.

___________


Art. 40. a fost modificat prin punctul 29. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 41.

Recunoasterea utilitatii publice confera asociatiei sau fundatiei urmatoarele drepturi si obligatii:

a) dreptul de a i se atribui in folosinta gratuita bunurile proprietate publica;


___________


Litera a) a fost modificata prin punctul 30. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

b) Abrogata prin punctul 31. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

___________


Litera b) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 213/2005 incepand cu 14.07.2005.

c) dreptul de a mentiona in toate documentele pe care le intocmeste ca asociatia sau fundatia este recunoscuta ca fiind de utilitate publica;

d) obligatia de a mentine cel putin nivelul activitatii si performantele care au determinat recunoasterea;

e) obligatia de a comunica autoritatii administrative competente orice modificari ale actului constitutiv si ale statutului, precum si rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale; autoritatea administrativa are obligatia sa asigure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata;

___________


Litera e) a fost modificata prin punctul 30. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

f) obligatia de a publica, in extras, in termen de 3 luni de la incheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. Modelul extrasului situatiilor financiare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

___________


Litera f) a fost modificata prin punctul 30. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

(2) Recunoasterea utilitatii publice incumba asociatiei sau fundatiei urmatoarele obligatii:

a) obligatia de a mentine cel putin nivelul activitatii si performantele care au determinat recunoasterea;

b) obligatia de a comunica autoritatii administrative competente orice modificari ale actului constitutiv si ale statutului, precum si rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale;

autoritatea administrativa are obligatia sa asigure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata;

c) obligatia de a publica, in extras, in termen de 3 luni de la incheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. Modelul extrasului situatiilor financiare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

___________


Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 6. din Lege nr. 145/2012 incepand cu 29.07.2012.

 

Art. 42.

(1) Recunoasterea utilitatii publice se face pe durata nedeterminata.

(2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una ori mai multe dintre conditiile prevazute la art. 38 care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice, Guvernul va retrage, prin hotarare, statutul de recunoastere a utilitatii publice, la propunerea autoritatii administrative competente sau a Ministerului Justitiei.

___________


Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 145/2012 incepand cu 29.07.2012.

(3) Retragerea va interveni si in situatia neindeplinirii obligatiilor prevazute la art. 41 alin. (2).

___________


Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 145/2012 incepand cu 29.07.2012.

(4) Imprejurarile prevazute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrative competente, Ministerului Justitiei sau Guvernului de catre orice persoana fizica sau persoana juridica interesata.

___________


Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 145/2012 incepand cu 29.07.2012.

 

Art. 43.

(1) In evidentele contabile ale asociatiei sau fundatiei se vor inregistra separat bunurile achizitionate sau edificate din bani publici. In cazul dizolvarii asociatiei sau fundatiei recunoscute ca fiind de utilitate publica, bunurile provenite din resurse bugetare si ramase in urma lichidarii se vor repartiza, prin hotarare a Guvernului, catre alte asociatii ori fundatii cu scop similar sau catre institutii publice cu acelasi obiect de activitate.


(2) In cazul dizolvarii, celelalte bunuri ramase in patrimoniul asociatiei sau fundatiei vor fi repartizate conform dispozitiilor art. 60.

___________


Art. 43. a fost modificat prin punctul 33. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 44.

Litigiile referitoare la recunoasterea utilitatii publice a asociatiilor si fundatiilor se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

___________
Art. 44. a fost modificat prin punctul 34. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 45.

(1) Dispozitiile prezentului capitol referitoare la conditiile recunoasterii statutului de utilitate publica, precum si la drepturile si obligatiile asociatiilor sau fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica se aplica in mod corespunzator si federatiilor.

(2) O federatie poate fi recunoscuta de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica daca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care o alcatuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica.

___________


Art. 45. a fost modificat prin punctul 35. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

___________


CAPITOLUL VI a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 145/2012 incepand cu 29.07.2012.

 

CAPITOLUL VII

VENITURILE

 

Art. 46.

(1) Veniturile asociatiilor sau federatiilor provin din:

a) cotizatiile membrilor;


b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;


c) dividendele societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, infiintate de asociatii sau de federatii;


___________


Litera c) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

d) venituri realizate din activitati economice directe;


e) donatii, sponsorizari sau legate;


f) resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

___________


Litera f) a fost modificata prin punctul 36. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

g) alte venituri prevazute de lege.


(2) Veniturile fundatiilor sunt cele prevazute la alin. (1) lit. b)-g).


 

Art. 47.

Asociatiile, fundatiile si federatiile pot infiinta societati reglementate de Legea nr.

31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Dividendele obtinute de asociatii, fundatii si federatii din activitatile acestor societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei, fundatiei sau federatiei.

___________


Alineatul a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

___________


Art. 47. a fost modificat prin punctul 37. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 48.

Asociatiile, fundatiile si federatiile pot desfasura orice alte activitati economice directe daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice.

___________


Art. 48. a fost modificat prin punctul 38. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

CAPITOLUL VIII

RELATIILE CU AUTORITATILE PUBLICE

 

Art. 49.

(1) Autoritatile administratiei publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite in temeiul prezentei ordonante prin:

a) punerea la dispozitia acestora, in functie de posibilitati, a unor spatii pentru sedii, in conditiile legii;

b) atribuirea, in functie de posibilitati, a unor terenuri in scopul ridicarii de constructii necesare desfasurarii activitatii lor.

(2) Autoritatile administratiei publice locale intocmesc liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor prevazute la alin. (1). Listele de prioritate se realizeaza pe baza unor proceduri de evaluare cuprinzand in mod explicit criteriile folosite. Autoritatile au obligatia de a face publice aceste proceduri inainte de utilizarea lor.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 39. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 50.

Autoritatile publice sunt obligate sa puna la dispozitia asociatiilor, fundatiilor si federatiilor informatiile de interes public, in conditiile legii.

 

Art. 51.

(1) In cadrul Camerelor Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, aparatului de lucru al Guvernului, institutiei Avocatul Poporului, autoritatilor administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri pentru relatia cu mediul asociativ. Acolo unde asemenea structuri lipsesc, ele se vor constitui.

(2) Autoritatile publice mentionate la alin. (1) se vor consulta cu reprezentantii asociatiilor si fundatiilor care isi desfasoara activitatea in sfera lor de competenta, in vederea stabilirii unor programe sau activitati comune.

___________


Art. 51. a fost modificat prin punctul 40. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 52.

(1) Dupa constituirea lor, asociatiile, fundatiile si federatiile interesate vor solicita autoritatilor administrative autonome, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale sa fie luate in evidenta acestora, in functie de domeniul in care activeaza.

(2) Autoritatile publice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa tina evidenta asociatiilor si fundatiilor care li s-au adresat in acest scop.

(3) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice prevazute la alin. (1) privind luarea in evidenta se solutioneaza, la cererea oricareia dintre parti, de catre Secretariatul General al Guvernului in termen de 5 zile de la data sesizarii. Dispozitiile art. 39 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

(4) In toate cazurile, Ministerul Justitiei va comunica, spre informare, autoritatilor publice competente prevazute la alin. (1) copii de pe hotararile judecatoresti ramase definitive, precum si de pe inscrisurile doveditoare, in termen de 5 zile de la primirea documentelor prevazute la art. 74.

___________


Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

 

Art. 53.

Litigiile nascute in legatura cu aplicarea dispozitiilor prezentului capitol se solutioneaza in conformitate cu Legea nr. 554/2004.

___________


Art. 53. a fost modificat prin punctul 41. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

CAPITOLUL IX

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

 

SECŢIUNEA 1

DIZOLVAREA

 

Art. 54.

(1) Asociatiile si federatiile se dizolva:


a) de drept;


b) prin hotararea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz;


c) prin hotararea adunarii generale.


(2) Fundatiile se dizolva:


a) de drept;


b) prin hotararea judecatoriei.


 

Art. 55.

(1) Asociatia se dizolva de drept prin:


a) implinirea duratei pentru care a fost constituita;


b) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

c) imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generala sau, dupa caz, consiliul director trebuia sa se constituie;

___________


Litera c) a fost modificata prin punctul 42. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

d) reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

(2) Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.

 

Art. 56.

(1) Asociatia se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:

a) cand scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;


b) cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;


d) cand asociatia a devenit insolvabila;


e) in cazul prevazut la art. 14.


(2) Instanta competenta sa hotarasca dizolvarea este judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul.


___________


Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 43. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 57.

Asociatia se poate dizolva si prin hotararea adunarii generale. In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, hotararea adunarii generale se depune la judecatoria in a carei circumscriptie isi are sediul, pentru a fi inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

___________


Alineatul a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

___________


Art. 57. a fost modificat prin punctul 44. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 58.

Fundatia se dizolva de drept in cazurile prevazute la art. 55 alin. (1) lit. a) si b), precum si in situatia imposibilitatii constituirii consiliului director in conformitate cu statutul fundatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, consiliul director trebuia constituit. Dispozitiile art. 55 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

 

Art. 59.

Dizolvarea fundatiei prin hotarare judecatoreasca se face in conditiile art. 56, care se aplica in mod corespunzator, precum si in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 15 alin. (3).

 

Art. 60.

(1) In cazul dizolvarii asociatiei sau fundatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, printr-o procedura stabilita in statutul asociatiei sau al fundatiei.

(3) Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alin. (2), precum si in cazul in care statutul asociatiei sau al fundatiei nu prevede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca prevederea este contrara legii sau ordinii publice, bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.

(4) In cazul in care asociatia sau fundatia a fost dizolvata pentru motivele prevazute la art. 56 alin. (1) lit. a) - c), bunurile ramase dupa lichidare vor fi preluate de catre stat, prin Ministerul Finantelor, sau, dupa caz, de comuna sau orasul in a carui raza teritoriala asociatia sau fundatia isi avea sediul, daca aceasta din urma era de interes local.

(5) Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.

 

SECŢIUNEA A 2-A

LICHIDAREA

 

Art. 61.

(1) In cazurile de dizolvare prevazute de art. 55, 56, 58 si 59, lichidatorii vor fi numiti prin insasi hotararea judecatoreasca.

(2) In cazul dizolvarii prevazute de art. 57, lichidatorii vor fi numiti de catre adunarea generala, sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice a hotararii de dizolvare.

(3)  In toate cazurile, mandatul consiliului director inceteaza o data cu numirea lichidatorilor. 


(4)  Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate in conditiile 
legii.

___________

Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 45. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 62.

(1) Imediat dupa intrarea lor in functie, lichidatorii vor face inventarul si vor incheia un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului asociatiei sau ale fundatiei.

(2) Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale asociatiei sau fundatiei. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordinea datei acestora.

(3) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

 

Art. 63.

(1) Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice in curs, sa incaseze creantele, sa plateasca creditorii si, daca numerarul este insuficient, sa transforme si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs.

 

Art. 64.

(1) Suma cuvenita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se va consemna in contul sau.

(2) Daca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestata, lichidarea nu se va declara terminata inainte de a se garanta creditorii.

 

Art. 65.

In orice caz, lichidatorii nu pot incheia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul gestiunii decat dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii asociatiei sau fundatiei.

 

Art. 66.

Lichidatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

 

Art. 67.

Atat fata de asociatie sau fundatie, cat si fata de asociati sau, dupa caz, fondatori, lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului.

 

Art. 68.

(1) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, declarand operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie isi are sediul asociatia sau fundatia.

___________


Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

(2) Lichidatorii sunt obligati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lichidarii si radierea asociatiei sau fundatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(3) Publicarea lichidarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie isi are sediul persoana juridica, in termen de doua luni de la terminarea lichidarii.

___________


Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

 

Art. 69.

Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat si lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele asociatiei sau fundatiei si ale lichidarii. Numai dupa aceasta lichidatorii vor fi considerati descarcati si li se va elibera, in acest scop, un act constatator.

 

Art. 70.

(1) Contestatiile la bilantul lichidatorilor se pot formula de orice persoana interesata la judecatoria in a carei circumscriptie se afla sediul persoanei juridice lichidate.

___________


Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

(2) Toate contestatiile se solutioneaza printr-o singura hotarare. Sentinta pronuntata de judecatorie este executorie si este supusa numai apelului.

___________


Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

(3) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea asociatiei sau fundatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

 

Art. 71.

(1) Asociatia sau fundatia inceteaza a fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 46. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, in conditiile prevazute la art. 69, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

 

Art. 72.

Dispozitiile prezentului capitol referitoare la dizolvarea si lichidarea asociatiilor si fundatiilor se aplica, in mod corespunzator, si in privinta dizolvarii si lichidarii federatiilor.

Instanta competenta este tribunalul in a carui circumscriptie se afla sediul federatiei supuse dizolvarii si lichidarii.

___________


Alineatul a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

 

CAPITOLUL X

REGISTRUL NATIONAL AL PERSOANELOR JURIDICE FARA SCOP PATRIMONIAL

 

Art. 73.

(1) Se constituie Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial - asociatii, fundatii si federatii -, denumit in continuare Registrul national, in scopul evidentei centralizate a acestora.

(2) Registrul national se tine de Ministerul Justitiei prin directia de specialitate.

 

Art. 74.

(1) In scopul constituirii si functionarii Registrului national, instantele judecatoresti sunt obligate ca, din oficiu, sa comunice Ministerului Justitiei copii de pe hotararile judecatoresti ramase definitive privind constituirea, modificarea si incetarea oricarei asociatii, fundatii sau federatii, precum si de pe inscrisurile doveditoare, in termen de 3 zile de la data ramanerii definitive a fiecarei hotarari judecatoresti.

___________


Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

(2) Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica sunt obligate sa comunice Ministerului Justitiei, in extras, copii de pe rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale, insotite de dovada eliberata de Regia Autonoma «Monitorul Oficial» ca s-a solicitat publicarea acestora si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 47. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 75.

(1) Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial este public.

(2) Ministerul Justitiei este obligat sa elibereze, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe inregistrarile efectuate in Registrul national si de pe inscrisurile doveditoare.

(3) Inscrisurile prevazute la alin. (2) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta.

(4) Datele din Registrul national pot fi redate si arhivate si sub forma de inregistrari pe microfilme si pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor.

___________


Pus in aplicare prin Ordin nr. 1417/2006 incepand cu 04.07.2006.

 

CAPITOLUL XI

DISPOZITII PRIVIND PERSOANELE JURIDICE STRAINE FARA SCOP PATRIMONIAL

 

Art. 76.

(1) Persoanele juridice straine fara scop patrimonial pot fi recunoscute in Romania, sub conditia reciprocitatii, pe baza aprobarii prealabile a Guvernului, prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Bucuresti, daca sunt valabil constituite in statul a carui nationalitate o au, iar scopurile lor statutare nu contravin ordinii publice din Romania.

(2) In acest scop, reprezentantii persoanelor juridice straine trebuie sa ataseze la cererea de inscriere urmatoarele documente, in copii autentificate si traduceri legalizate:

a) actul de constituire in statul a carui nationalitate o au persoanele juridice straine;

b) statutul (in masura in care exista ca act de sine statator);


c) hotararea organului de conducere a acelei persoane juridice, prin care se solicita recunoasterea in Romania;


d) statutul viitoarei reprezentante in Romania a acelei persoane juridice, cuprinzand prevederi referitoare la sediu, la capacitatea juridica si la persoanele care reprezinta persoana juridica straina;

e) hotararea Guvernului Romaniei de aprobare a cererii de recunoastere in Romania a persoanei juridice solicitante.

(3) Dispozitiile art. 8-12 si ale art. 81 se aplica in mod corespunzator.

 

Art. 77.

(1) Asociatiile si fundatiile constituite ca persoane juridice romane de catre persoane fizice sau juridice straine pot dobandi pe intreaga durata de functionare dreptul de proprietate si orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite.

(2) In cazul dizolvarii si lichidarii asociatiilor si fundatiilor prevazute la alin. (1), lichidatorii au obligatia instrainarii terenurilor, in termen de cel mult un an, numai catre persoane care au capacitatea juridica de a dobandi astfel de bunuri. Termenul de un an se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care se constata ori se dispune dizolvarea sau, dupa caz, de la data hotararii de dizolvare voluntara.

___________


Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

(3) In cazul nerespectarii termenului de un an pentru instrainarea terenurilor prevazute la alin. (2), instanta competenta va dispune vanzarea acestora prin licitatie publica.

(4) In toate cazurile, bunurile ramase dupa lichidare, inclusiv terenurile neinstrainate in conditiile alin. (2) si (3) se atribuie cu respectarea dispozitiilor art. 60.

___________

CAPITOLUL XI a fost modificat prin punctul 48. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

CAPITOLUL XII

DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

 

Art. 78.

Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Art. 79.

In termenul prevazut la art. 78 Ministerul Justitiei:

a) va elabora si va adopta Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor, precum si a Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, care va cuprinde si prevederi privind accesul la acest registru al persoanelor juridice de drept public, al persoanelor juridice de drept privat, precum si al persoanelor fizice;

b) va stabili forma si continutul certificatelor de inscriere prevazute la art. 12 alin. (1) si la art. 17 alin. (3), precum si conditiile de eliberare a dovezii mentionate la art. 7 alin. (2) lit. d).

___________


Litera b) a fost modificata prin punctul 49. din Lege nr. 246/2005 incepand cu 28.07.2005.

 

Art. 80.

Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Codului civil.

___________


Art. 80. a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

 

Art. 81.

In privinta asociatiilor si fundatiilor care au calitatea de persoane juridice straine sunt si raman aplicabile dispozitiile art. 43 si urmatoarele din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.

 

Art. 82.

Cererile de autorizare a infiintarii asociatiilor, fundatiilor, federatiilor sau uniunilor de persoane, aflate in curs de solutionare pe rolul instantelor de judecata legal investite la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, vor continua sa fie solutionate de acele instante.

 

Art. 83.

(1) Asociatiile si fundatiile constituite, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, in conditiile Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii si Fundatii) isi pastreaza personalitatea juridica legal dobandita. Acestor asociatii si fundatii li se aplica, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, regimul juridic prevazut de aceasta.

(2) Uniunile, federatiile sau gruparile de persoane juridice, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 21/1924, isi pastreaza personalitatea juridica si, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, li se va aplica regimul juridic al federatiilor prevazut de aceasta din urma.

 

Art. 84.

(1) In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante registrele persoanelor juridice, aflate la grefa tribunalelor in circumscriptiile carora functioneaza persoanele juridice de drept privat prevazute de Legea nr. 21/1924 vor fi transmise judecatoriilor in ale caror circumscriptii acestea isi au sediul.

___________


Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

(2) In acelasi termen, registrele uniunilor si federatiilor, aflate la grefa curtilor de apel in circumscriptiile carora functioneaza uniunile si federatiile prevazute de Legea nr. 21/1924, vor fi transmise tribunalelor in circumscriptiile carora acestea isi au sediul.

(3) In vederea constituirii Registrului national prevazut la art. 73, in termenul mentionat la alin. (1), instantele judecatoresti sunt obligate sa transmita Ministerului Justitiei copii de pe registrele asociatiilor si fundatiilor, precum si de pe registrele uniunilor si federatiilor, aflate la grefa acestora.

 

Art. 85.

Persoanele juridice de utilitate publica - asociatii, fundatii sau alte organizatii de acest fel - infiintate prin legi, ordonante, decrete-lege, hotarari ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante, ci raman supuse reglementarilor speciale care stau la baza infiintarii si functionarii lor.

 

Art. 86.

Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii si Fundatii), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 27 din 6 februarie 1924, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2000. Nr. 26.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

 

Contrasemneaza:

Ministru de stat, ministrul justitiei,

Flavius Baias,

 

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Trascina file per caricare